środa, 22 stycznia 2014

Jerzy Karzełek "Mocny jak Kaleb" Joz 14,6-15 12 I 2014

"Uzdrowienie - esencja chrześcijaństwa" - Agnieszka Onyszczuk, Kościół C...

Boże działanie w kościele - Marcin Podżorski - Kościół Chwały (+playlista)

"Jak doświadczyć Bożej przychylności?" - nauczanie - Marcin Podżorski - ...

Atak jezuitów w Chinach lektor PL

Salem zdemaskować diabła lektor pl

Szczescliwy Chrzescijanin i nieszczesliwy Chrzescijanin

1-SZCZĘŚLIWY CHRZEŚCIJANIN...2- NIESZCZĘŚLIWY CHRZEŚCIJANIN...
1### żyje w "pewności zbawienia" wie, że jest "na nowonarodzony" (JAN 3:3)
2### nie ma pewności przebaczenia grzechów i zbawienia
1### zna Boga jako Ojca, jest Jego dzieckiem i dziedzicem (właściwe jego zrozumienie związku z Bogiem) (1 JAN 3:1,2)
2### nie zna Boga jako Ojca, widzi Go jako "twardego mężczyznę", czuje się jak niewolnik (ŁUK 19:21)
1### zna Boży plan względem swojego życia; jest gotowy przyjąć Boże drogi (EF 2:10)
2### planuje prowadzić swoje życie zgodnie z własnymi zamiarami i poglądami
1### wierzy i ufa Bogu (HEB 11:1,6) "składa wszy-stkie swoje troski na niego" (1 P 5:7)
2### wątpi, nie dowierza, nie ufa Bogu, sam niesie swe troski
1### modli się regularnie, "w modlitwie wytrwały" (KOL 4:2), również, kiedy nie ma "nastroju"
2### modli się mało - tylko zgodnie ze swymi nastrojami i uczuciami
1### uważa Jezusa jako swego Pana, szuka i czyni wolę Boga; "szukajcie najpierw Królestwa Bożego" (MAT 6:33)
2### widzi Jezusa tylko jako "zbawiciela"; pielęgnuje miłość własną, własną wolę, własne zainteresowania
1### przeciwstawia się nieczystym i negatywnym myślom, fantazjom, unika nieczystej literatury i programów (JAK 4:7)
2### dopuszcza do siebie nieczyste myśli, filozofie, pisma, rysunki, przedstawienia (1 JAN 2:16)
1### karmi się regularnie Słowem Bożym (MAT 4:4)
2### Słowo Boże czyta mało i nieregularnie
1### podąża za prowadzeniem Ducha Świętego, jest posłuszny Słowu Bożemu
2### zasmuca Ducha Świętego (EF 4:30), nie jest posłuszny pismom
1### bierze wszystko z ręki Bożej (RZYM 8:28), jest wdzięczny za wszystko (1 TES 5:18), pełen chwały i uwielbienia (PS 34:1-3)
2### nie widzi ręki Bożej w codziennych sytu-acjach, żyje bez okazywania wdzięczności, chwały i uwielbienia
1### bierze udział w życiu wspólnoty i nabożeń-stwach "nie opuszcza spotkań" (HEB 10:25)
2### jest tylko okazyjnie we wspólnocie i na nabożeństwach
1### przyznaje się otwarcie do Jezusa, wykorzy-stuje szansę świadczenia o Nim (MAT 10:32)
2### ukrywa swoją wiarę, nie świadczy i nie mówi o Jezusie (MAR 16:15)
1### w cichości przed Bogiem; czeka na Jego głos (PS 37:7)
2### nie daje Bogu możliwości, aby mówił do niego
1### uznaje autorytet i potrafi się podporządkować (HEB 13:17)
2### przeciwstawia się autorytetom, jego podpo-###rządkowanie jest tylko zewnętrzne
1### jest pełen bojaźni Bożej, pragnie Mu się podobać i szuka Jego chwały (GAL 1:10)
2### żyje w obawie przed ludźmi, chce się im podobać, szuka swojej własnej chwały
1### wybacza i żyje w przebaczeniu (MAT 6:14,15)
2### jest nieprzejednany, nie przebacza, żyje w gniewie, goryczy i niepokoju (EF 4:31)

1### jest szczery, dokładny, ostrożny z pieniędzmi, jest ochoczym dawcą, oddaje dziesięcinę (ŁUK 6:38)
2### jest niechlujny w sprawach pieniężnych, daje niechętnie, jest chciwy "zbiera skarby na ziemi dla siebie" (MAT 6:19)

SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA

SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA:
CZARNOKSIĘSTWO - MAGIĘ - ASTROLOGIĘ - HIPNOZĘ - SPIRYTYZM itd.
Słowo Boga mówi nam dlaczego w dzisiejszym świecie jest tak wiele problemów:
"Lecz biada ziemi i morzu, gdyż ZSTĄPIŁ DO WAS DIABEŁ pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele."
OBJAWIENIE 12:12
"I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został NA ZIEMIĘ
zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie." OBJAWIENIE 12:9
Diabeł naprawdę istnieje i jest teraz na świecie! On i jego aniołowie robią wszystko, by CIĘ ZWIEŚĆ, abyś nie mógł być
zbawiony. W szczególności oszukał on większość świata, że jest tylko mitem, i że nie istnieje naprawdę. To jest
OSZUSTWO!
"Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba." ŁUKASZ 10:18
Jezus nie miał halucynacji! On WIDZIAŁ szatana! W ciągu całej posługi na ziemi Jezus wypędzał demony, sługi szatana.
"A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił.
I zdumiał się lud i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu.” MATEUSZA 9:32-33
"Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud,
i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?" MATEUSZA 12:22-23
"A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży." MARKA 3:11
"O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych
przez diabła, bo Bóg był z nim." DZ APOST.10:38
JEZUS NIGDY SIĘ NIE ZMIENIŁ - DZISIAJ także działa w ten sposób w Swym kościele.
"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą."
MARKA16:17
Tymczasem świat coraz bardziej zwraca się ku oszustwom szatana. Na całym świecie ludzie otwarcie zwracają się do
niego, honorując go jako swego mistrza - nie zdając sobie sprawy, że zmierzają PROSTO KU OGNIOM PIEKIELNYM.
Bóg mówi w Swym Słowie:
"NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OBOK MNIE." 2 MOJŻESZOWA 20:3
"...NIE MA ŻADNEGO INNEGO BOGA, OPRÓCZ JEDNEGO. Bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi (i
dlatego jest wielu bogów i wielu panów). Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko... i jeden Pan,
Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje..." 1 KORYNTIAN 8:4-6
"Ale PAN jest PRAWDZIWYM BOGIEM. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą
znieść jego groźby." JEREMIASZA 10:10
To nie żart! Ludzie, którzy zostali zwiedzeni do tego stopnia, by wielbić szatana czy też JAKIEGOKOLWIEK INNEGO
BOGA będą cierpieć z powodu gniewu prawdziwego Boga na Jego sądzie prowadzonym przez Jezusa Chrystusa. Tak jak
miasta Sodoma i Gomora dane są nam za przykład konsekwencji seksualnej niemoralności, tak narody ziemi kananejskiej,
które Bóg zniszczył przed wojskami Jozuego, ukazują nam konsekwencje oddawania czci fałszywym bogom:
"Ale jeżeli zapomnisz PANA, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że
niechybnie zginiecie. Jak narody, które PAN wytraca przed wami, tak samo i wy ZGINIECIE za to, że nie będziecie słuchać głosu
PANA, Boga waszego." 5 MOJŻESZOWA 8:19-20
Czym narody te sprowokowały Boży gniew?
CZARNOKSIĘSTWO I CZARNA MAGIA: JAKIEKOLWIEK używanie magii jest bezpośrednim wyzwaniem rzuconym Bogu,
którego ON NIE BĘDZIE TOLEROWAŁ. Nawet ci, którzy wywołują duchy dla zabawy, igrają z wielkim niebezpieczeństwem!
Słowo Boga mówi:
"Czarownicy nie zostawisz przy życiu." 2 MOJŻESZOWA 22:18
"UDZIAŁEM ZAŚ bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników (cudzołożników), I CZAROWNIKÓW, i
bałwochwalców, i wszystkich kłamców BĘDZIE JEZIORO PŁONĄCE OGNIEM I SIARKĄ. To jest śmierć druga."
OBJAWIENIE 21:8
RZUCANIE UROKÓW: Używanie czarów: rodzaj czarnej magii.
WRÓŻENIE: Przepowiadanie szczęścia - wróżenie z dłoni, karty tarota, kryształowe kule, losowania!
Wszystkie te rzeczy są oszustwem i szyderstwem wobec Boga.
PRZESTRZEGANIE OKRESÓW CZASOWYCH: Astrologia i przepowiadanie przyszłości - włączając, w to 'nieszkodliwe'
horoskopy drukowane na całym świecie! Taki jest sąd Boga nad ludźmi zaangażowanymi w te rzeczy:
"Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać.
PATRZCIE, SĄ ONI JAK CIERNIE, KTÓRE POCHŁANIA OGIEŃ; nie potrafią uratować swojego życia z płomieni...."
IZAJASZA 47:13-14
ZAKLĘCIA: Hipnoza. Jeden z trików szatana!
JOGA: Jest to mistycyzm z państw wschodu, dający światu fałszywy i pochodzący od szatana 'pokój' - bezpośrednio
sprzeciwiający się Jezusowi Chrystusowi w Biblii, który mówi:
"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję..." JANA 14:27
WYWOŁYWANIE DUCHÓW: Ludzie, którzy wywołują duchy utrzymują, że mają kontakt ze zmarłymi (NEKROMANI), lub
że mogą przepowiadać przyszłość (WRÓŻBICI lub JASNOWIDZĄCY). Także MEDIA, którzy utrzymują, że są w stanie
prowadzić seanse spirytystyczne i tym podobne rzeczy. Bóg potępia ich wszystkich, jak również ludzi, którzy mają z nimi
do czynienia lub zasięgają ich rady!
"NIE BĘDZIECIE SIĘ ZWRACAĆ do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich
nieczystymi; Ja, PAN, jestem Bogiem waszym." 3 MOJŻESZOWA 19:31
"Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie to zwrócę swoje oblicze przeciwko
takiemu i wytracę go spośród jego ludu." 3 MOJŻESZOWA 20:6
"A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamieniują ich, krew ich spadnie na nich."
3 MOJŻESZOWA 20:27
Wszystkie te rzeczy są obrzydliwością dla żyjącego Boga; tak samo jak ci, którzy je czynią, ci których kara jest
straszna. Nie pozwól aby szatan mógł cię oszukać tak, byś myślał, iż igrając z tymi rzeczami możesz uniknąć gniewu
Bożego - tyczy się to nawet horoskopów, 'magicznych' uroków, czy też spirytystycznych seansów ze znajomymi 'po prostu
dla zabawy'. We WSZYSTKIM tym działa szatan i jego aniołowie i jeżeli angażujesz się w takie rzeczy, Bóg będzie cię z
tego rozliczał.
"NIECH NIE ZNAJDZIE SIĘ u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani
wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; Gdyż
OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA PANA JEST KAŻDY KTO TO CZYNI, i z powodu tych obrzydliwości PAN, Bóg twój, wypędza ich
(narody ziemi kananejskiej) przed tobą." 5 MOJŻESZOWA 18:10-12
Jeżeli zostałeś zwiedziony i zaangażowałeś się w te rzeczy, POKUTUJ i POZWÓL JEZUSOWI WYZWOLIĆ CIĘ z mocy
szatana. Pan wkrótce przyjdzie, by sądzić świat i zabrać wszystkich, którzy Go kochają do Swego świętego miasta na
zawsze:
"Oto przyjdę wktótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni,
początek i koniec. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ, aby mieli prawo do drzewa żywota i
mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy I CZAROWNICY, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy
miłują kłamstwo i czynią je." OBJAWIENIE 22:12-15
NIKT INNY nie może cię zbawić: ZRÓB POKUTĘ TERAZ zanim będzie za późno!
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do
nich: UPAMIETAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z
dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła." DZ APOST. 2:37-39

Siedem Praw Modlitwy

Siedem Praw Modlitwy
Bóg Nie Wysłuchuje Nas Ślepo
W naturze wszystko odbywa
się według stałych praw.
Dotyczy to również obszaru
duchowego: Bóg działa zgodnie
z prawem. Jakże często, gdy
nasze modli-twy nie zostają
wysłuchane ogarnia nas
zwątpienie i twier-dzimy, że
modlitwa jest bezsku-teczna.
Prawdziwym jednak po-wodem
takiego stanu rzeczy jest to, że
to my nie wypeł-niliśmy praw
Bożych, które są warunkami
modlitwy.
1.
Prawo Czystego Serca
"Wejdźmy na nią ... oczyszczeni w
sercach od złego sumienia..."
(HEB 10:22). Bóg wymaga ode
mnie czystego serca, to Jego
pierwszy warunek. "Gdybym
knuł coś niegodziwego w sercu
moim, Pan nie byłby mnie
wysłuchał" (PS 66:18). Cóż za
stwierdzenie!
W Izajasza 1:15, Bóg mówi:
"Zakrywam moje oczy ... nie
wysłucham was". Grzech w twoim
sercu sprawi, że Bóg nie
będzie Cię słuchał, a wszelka
z Nim komunikacja zostanie
urwana. Gdybym miał na swoim
sumieniu grzechy, których
nie wyznałem, moja modlitwa
byłaby bezskuteczna. Jeżeli
zdaję sobie sprawę z tego, że
jest w moim życiu coś
sprzecznego z wolą Boga,
równie dobrze mógłbym od
razu wstać z kolan.
Bóg powiedział Jozuemu:
"Wstań ... Izrael zgrzeszył ... Dlatego
... nie mogą synowie izraelscy
ostać się wobec swoich
nieprzyjaciół ... Nie pozostanę nadal
z wami, jeżeli nie usuniecie
spośród siebie tego, co jest
obłożone klątwą." (JOZ 7:10-12)
Pan nakazał Jozuemu, aby
przestał się modlić. Dlaczego?
Ponieważ Bóg nie chce komunikować
się z duszą, która żyje
w grzechu. Oto niezbędne warunki
odnowy społeczności z
Bogiem, skrucha i oczyszczenie.
2.
Prawo Przebaczającego
Ducha
"A gdy stoicie i zanosicie
modlitwy, odpuszczajcie, jeśli
macie coś przeciwko komu..."
(MAR 11:25). Musimy spełnić
ten warunek, aby nasza modlitwa
została wysłuchana.
Obawiam się, że duch nieprzebaczenia
jest o wiele bardziej
rozpowszechniony niż można
by przypuszczać. Często zdarza
się, że zaangażowani w
pracę Pana ludzie na zewnątrz
sprawiający wrażenie szczerych,
w rzeczywistości na
przykład nie przebaczyli komuś,
kto źle wobec nich
postąpił. Jeżeli nie jesteśmy
gotowi wybaczyć, nasza modlitwa
nie zostanie przez Boga
przyjęta. Wagę ducha przebaczenia
w sposób drastyczny
podkreśla sam Pan w Marka:
"Bo jeśli wy nie odpuścicie, i
Ojciec wasz, który jest w niebie,
nie odpuści przewinień waszych."
(MAR 11:26, MAT 6:15). Nie będę
próbował wyjaśnić tych znaczących
słów Pana. Jednakże w
ich świetle badam swe własne
serce, gorliwie modląc się, bym
nigdy nie był winien tego
strasznego grzechu, ani nie
podlegał jego drastycznym konsekwencjom.
3.
Prawo Właściwej Motywacji
"Prosicie, a nie otrzymujecie,
dlatego że źle prosicie, zamyślając
to zużyć na zaspokojenie
swoich namiętności." (JAK 4:3)
Mogę przyjść do Boga i prosić
Go o rzeczy, które są zupełnie
właściwe: np. Mogę modlić się
o to, by Ewangelia coraz bardziej
się rozprzestrzeniała przyczyniając
się do zbawienia
dusz itd.; kiedy jednak kieruje
mną chęć własnej przyjemności,
korzyści materialnych czy
też pragnienie uznania w
oczach innych ludzi, nie będą
wysłuchane.
Czy prosząc Boga o powodzenie
w mojej służbie mogę z
jednakową szczerością prosić o
to samo dla mego brata? Czy
mogę modlić się, by miał on
jeszcze większe powodzenie w
swojej służbie niż ja? Czy
cieszę się gdy, Bóg wylewa
Swego Ducha na innego brata
lub siostrę, wielce ich używając?
Czy cieszę się z tego tak
samo, jak gdyby to Bóg używał
mnie? Jeśli nie, to motywacja
mej modlitwy jest zła.
Aby moja modlitwa była zwycięską
modlitwą, zapewniającą
odpowiedź, nie może być inspirowana
pragnieniem osobistej
przyjemności czy też powodzenia.
Byśmy mogli otrzymać odpowiedź
musimy mieć w modlitwie
właściwe nastawienie, prawidłową
motywację. Oto jedyna
właściwa motywacja naszej
modlitwy: "Aby we wszystkim był
uwielbiony Bóg." (1 P 4:11; 1 KOR
10:31). Czy to jest moja motywacja?
4.
Prawo Wiary
"Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania..."
(JAK 1:6). Weymouth
tłumaczy: "Ale niech...
nie ma wątpliwości." Wiara jest
nieodzowna, jeśli chcemy
otrzymać odpowiedzi na nasze
modlitwy, ponieważ "Bez wiary
zaś nie można podobać się Bogu."
(HEB 11:6). Jeśli jednak jest
wiara, Bóg czyni cuda.
W Ewangelii Marka nasz Pan
dał modlącej się duszy
zadziwiającą obietnicę: "...ktokolwiek
by rzekł tej górze: Wznieś
się i rzuć się w morze, a nie
wątpiłby w sercu swoim, lecz
wierzył... spełni mu się." (MAR
11:23). Jak wielu z nas modliło
się, żeby góry, które zagradzają
drogę postępu Ewangelii
zostały usunięte! Ale jak
niewielu z nas widziało te góry
wrzucone w morze? Dlaczego?
Z powodu naszej niewiary.
5.
Módl się Zgodnie z Wolą
Bożą
"Jeżeli prosimy o coś według jego
woli, wysłuchuje nas" (1 JAN 5:14).
Od tego zależy wszystko. Najpierw
musimy dowiedzieć się
jaka jest wola Boga, a potem
modlić się zgodnie z nią. Bez
poznania woli Bożej posiadanie
wiary, która przenosi góry jest
czymś niemożliwym.
Paweł modlił się o Kolosan, aby
"doszli do pełnego poznania woli
jego" (KOL 1:9). Poznanie woli
Boga wymaga osobistego
kontaktu z Nim. W jaki sposób
możemy poznać pragnienia naszych
przyjaciół? Rozmawiając
z nimi i często z nimi przebywając.
Jak zatem poznamy
wolę Boga? Poprzez pięciominutową
modlitwę? Nie!
Poprzez czekanie, czekanie, i
czekanie przed Bogiem. Bożej
woli nie poznamy w ciągu
pięciu minut, może nawet nie w
ciągu pięciu godzin, a może i
nawet nie w ciągu pięciu dni.
Musimy czekać przed Bogiem
codziennie, ucząc się rozpoznawać
Jego wolę na każdy
kolejny dzień.
6.
Modlitwa w Imieniu Jezusa
Jezus powiedział: "Jeśli o co
prosić będziecie w imieniu moim,
spełnię to." (JAN 14:14). Cóż to za
obietnica!
Co to znaczy prosić w Imieniu
Jezusa? To coś o wiele
bardziej głębszego niż myślą
niektórzy ludzie. Nie chodzi tu o
zacytowanie formułki. Nie
przyniesie ona rezultatu. Możemy
ją wypowiedzieć, lecz i
tak będzie ona bez znaczenia.
Co ona właściwie oznacza?
Pracownik, który idzie do
banku, by pobrać pieniądze w
imieniu swego pracodawcy
przedstawia czek z jego
nazwiskiem. Otrzymuje więc
1000 dolarów. Dlaczego? Czy
dlatego, że kasjer znał owego
pracownika? Nie! Pracownik
ten nie mógłby otrzymać tych
pieniędzy sam z siebie;
jednakże, gdy prosi o nie w
imieniu swego pracodawcy,
otrzyma widniejącą na czeku
sumę.
Prosić w Imieniu Jezusa,
oznacza prosić o to czego
pragnąłby Jezus. Wtedy Bóg
nigdy nie powie nie: On nie
może tego uczynić, ponieważ
kocha Swojego Syna, gdy więc
mo-dlimy się w Imieniu Jezusa
nasza modlitwa musi zostać
wysłuchana, nawet gdyby miało
to oznaczać przesunięcie góry.
7.
Modlitwa w Duchu Świętym
"Módlcie się w Duchu Świętym"
(JUDY 20) oto tajemnica każdej
zwycięskiej modlitwy. Jeżeli nie
prowadzi nas Duch Święty, nie
jesteśmy w stanie prosić w
wierze. Jedynie Duch Święty
może dać nam wiarę; tylko On
wie czego pragnie Jezus, tylko
On jest jedynym, który może
objawić wolę Boga.
W jaki sposób możemy modlić
się w Duchu Świętym? Tajemnicę
takiej modlitwy możemy
odnaleźć w Galacjan 5:25:
"Jeśli według Ducha żyjemy,
według Ducha też postępujmy."
Zanim będziemy mogli modlić
się w Duchu Świętym, musimy
nauczyć się jak chodzić w
Duchu; tzn. jak żyć w ciągłej
społeczności z Bogiem,
codziennie, w każdej godzinie,
czyli "w każdej chwili naszego
życia".
Tylko wtedy gdy nauczymy się
tak postępować, zawsze będziemy
mogli modlić się z czystym
sercem, w duchu przebaczenia,
z prawidłową motyKategoria
wacją, bez powątpiewania,
zgodnie z Bożą wolą oraz w
Imieniu Jezusa. Wtedy i tylko
wtedy otrzymamy odpowiedź
na nasze modlitwy. Wówczas
"stanie się". Będziemy wtedy
mogli stawić wyzwanie każdej
górze w Imieniu Pana Jezusa.
Gdy będziemy postępować w
Duchu, nic, NIC, NIC nie będzie
dla nas niemożliwe.
Panie, naucz nas modlić się!

SĄD BOŻY NAD TYM GRZESZNYM ŚWIATEM

SĄD BOŻY NAD TYM GRZESZNYM ŚWIATEM
WSZETECZEŃSTWO - CUDZOŁÓSTWO - ROZWODY - KAZIRODZTWO - ZBOCZENIA - SODOMIA - LESBIIZM
"Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią
prawdę;..." RZYMIAN 1:18
Boży gniew ciąży nad tym nikczemnym pokoleniem.
On nadchodzi z chwałą i mocą, "W ogniu płomienistym, wymierzającym karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są
posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: ZATRACENIE WIECZNE, oddalenie od oblicza Pana i od mocy
chwały jego;..." 2 TESALONICZAN 1:8-9
Codziennie w różny sposób umierają ludzie bez żadnego widocznego powodu. Być może ostatnio twój przyjaciel czy krewny
zginął w wypadku drogowym, lub też inaczej, co wydaje się być całkowitym przypadkiem. Ludzie oczywiście pytają, dlaczego
Bóg wybiera właśnie te osoby, a nie inne i czy rzeczywiście życie jest tylko kwestią 'szczęśliwego trafu'. Nie jest to niczym
nowym. W czasach Jezusa wieża upadła na kilku ludzi zabijając ich. Tu czytamy co powiedział Jezus:
"Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy
ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, LECZ JEŻELI SIĘ NIE UPAMIĘTACIE, WSZYSCY TAK SAMO
POGINIECIE." ŁUKASZA 13:4-5
Jezus mówi, że ci 'nieszczęśliwcy' nie byli gorsi od całej reszty ludzi żyjących w tamtym czasie: ich śmierć była znakiem
Bożego Sądu nad całym narodem. W przeciągu czterdziestu lat, jak przepowiedział Jezus, miliony Żydów zostało
zamordowanych, a pozostałych wzięto do niewoli. Nadchodzi czas, gdy CAŁY ŚWIAT będzie sądzony: każdy wypadek
drogowy, każda katastrofa jest OSTRZEŻENIEM OD BOGA skierownym ku temu pokoleniu i narodowi, mówiącym, że
wszyscy zginą jeżeli się nie upamiętają i nie będą żałować za swe grzechy.
Dlaczego Bóg jest tak pełen gniewu na ten świat? Napisane jest..
"Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik (czy wszetecznik), albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma
udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. NIECHAJ WAS NIKT NIE ZWODZI próżnymi słowy, Z POWODU NICH BOWIEM
spada gniew Boży na nieposłusznych synów". EFEZJAN 5:5-6
Bóg jest pełen gniewu, gdyż widzi wokoło WSZETECZEŃSTWO, NIECZYSTOŚĆ i POŻĄDLIWOŚĆ. Nikt, kto czyni te
rzeczy nie ma żadnego prawa do dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym.
KAŻDY MĘŻCZYZNA CZY TEŻ KOBIETA, KAŻDY CHŁOPIEC CZY DZIEWCZYNA, KTÓRZY MAJĄ STOSUNKI
SEKSUALNE Z KIMŚ KTO NIE JEST ICH ŻONĄ LUB MĘŻEM SĄ WSZETECZNIKAMI. W 1 KORYNTIAN 6:9-10 Bóg
znów mówi, że ŻADEN WSZETECZNIK NIE ODZIEDZICZY KRÓLESTWA BOŻEGO.
"Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa
dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału". 1 KORYNTIAN 6:18
Oto inne rzeczy, których BÓG szczególnie ZABRANIA:
CUDZOŁÓSTWO: Wszeteczeństwem jest gdy mężatka wiąże się z innym. Bóg mówi NIE BĘDZIESZ CUDZOŁOŻYŁ
(2 MOJŻESZOWA 20:14)
Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:20; 3 MOJŻESZOWA 20:10; 1 KORYNTIAN 6:9.
Jezus mówi: "Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim". Nic
dziwnego, że Jezus powróci aby ukarać ten nieczysty świat (MATEUSZA 5:28).
ROZWÓD: Bóg zamierzał, aby małżeństwo trwało przez całe życie. Jezus mówi: "Co tedy Bóg złączył, człowiek
niechaj nie rozłącza." (MATEUSZA 19:6).
Również w 1 KORYNTIAN 7:11: "niech też mąż z żoną się nie rozwodzi."
To nikczemne pokolenie szydzi z Bożego nakazu. ROZWÓD POZWOLONY JEST JEDYNIE W PRZYPADKU ZDRADY
MAŁŻEŃSKIEJ. MATEUSZA 5:32 i ŁUKASZA 16:18 (Słowa Jezusa).
KAZIRODZTWO: Jakikolwiek seks pomiędzy bliskimi krewnymi, włączając w to inne osoby z rodziny itd.
Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:1-16
ZBOCZENIA: Jakiekolwiek stosunki seksualne mężczyzny czy też kobiety ze zwierzęciem są OBRZYDLIWOŚCIĄ dla
Boga.Zobacz 3 MOJŻESZOWA 18:23-25 i 20:15-16.
SODOMIA: Jakiekolwiek stosunki seksualne między dwoma mężczyznami także są OBRZYDLIWOŚCIĄ. Zobacz 3
MOJŻESZOWA 18:22 i 20:13
LESBIIZM: Tak samo każda kobieta, która czyni to, "co jest przeciwne naturze" (RZYMIAN 1:26).
SPRAWDŹ WSZYSTKIE TE WERSETY W SWEJ BIBLII I UPEWNIJ SIĘ JAK BÓG CIEBIE WIDZI.
Wiemy, że mądrzy ludzie tego świata mają teorie zezwalające na wszystkie te rzeczy.
Bóg mówi: "NIECHAJ WAS NIKT NIE ZWODZI PRÓŻNYMI SŁOWY Z POWODU NICH BOWIEM SPADA GNIEW BOŻY
na nieposłusznych synów." (EFEZJAN 5:6).
"Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka,
a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili
ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast
Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem
zmieniały przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z
kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich
zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to,
co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady,
podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni;
Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to
czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią." RZYMIAN 1:22-32
"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego NIE odziedziczą? NIE ŁUDŹCIE SIĘ! Ani wszetecznicy, ani
bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy
Królestwa Bożego nie odziedziczą". 1 KORYNTIAN 6:9-10
Nie pozwól, aby ktokolwiek ci mówił, że żyjąc w grzechu możesz uniknąć sądu Bożego.
Miasto Sodoma, dane jest nam za przykład: "Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały
się ROZPUŚCIE i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, STANOWIĄ PRZYKŁAD KARY OGNIA WIECZNEGO ZA
TO". JUDY 7
W EZECHIELA 16:49-50 powiedziane jest, co było złego w Sodomie:
"Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz
nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i POPEŁNIAŁY OBRZYDLIWOŚCI przed obliczem moim, dlatego usunąłem
je, jak widziałaś."
Mieszkańcy Sodomy i sąsiadujących z nią miast, byli PYSZNI, żyli w DOSTATKU i BEZTROSCE: rezultatem tego były
seksualne obrzydliwości - zobacz I MOJŻESZOWA 19:1-13.
Jaki był sąd Boga nad nimi?
"Wtedy PAN spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam PAN z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich
mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi." 1 MOJŻESZOWA 19:24-25
Wszędzie wokoło nas widzimy te same rzeczy, które Bóg widział w Sodomie. Jej zniszczenie stanowi dla nas ostrzeżenie -
Jezus mówi, że tuż przed Jego powrotem świat będzie taki, jaki w dniach Sodomy i Gomory (ŁUKASZ 17:28-30).
BĄDŹ TEGO ŚWIADOMY. Całą ziemię czeka zniszczenie przez ogień (2 PIOTRA 3:7).
"Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników (wszeteczników) bowiem i cudzołożników
SĄDZIĆ BĘDZIE BÓG." HEBRAJCZYKÓW 13:4
* * * * *
Nie może być kompromisu względem Słowa Bożego - Jezus powiedział:
" Niebo i ziemia przeminą, ale SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ." MAREK 13:31
Również w JANA 12:48 "Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: SŁOWO, KTÓRE GŁOSIŁEM, SĄDZIĆ
GO BĘDZIE W DNIU OSTATECZNYM." (Są to Słowa Jezusa.)
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr do
nich: UPAMIĘTAJCIE SIĘ I NIECHAJ SIĘ KAŻDY Z WAS DA OCHRZCIĆ W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW WASZYCH, A OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO." DZ. APOST. 2:37-38
To jest wzór zbawienia, który ustanowił Bóg, aby wszyscy byli mu posłuszni.
CZY TY ZOSTAŁEŚ PORUSZONY DO GŁĘBI PRZEZ SŁOWO BOGA?
"Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, TERAZ JEDNAK WZYWA WSZĘDZIE WSZYSTKICH LUDZI, ABY SIĘ
UPAMIĘTALI." DZ. APOST. 17:30
JEST JUŻ PÓŹNO, ZBLIŻA SIĘ KONIEC WIEKU - ZWRÓĆ SIĘ DO BOGA I BĄDŹ ZBAWIONY!

Przyjaźń

Przyjaźń
"Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie." KAZN 4:9-10a
Nawet kiedy mamy wielu braci i sióstr w ciele Chrystusowym, to jednak tylko niewielu z nas ma bliskich przyjaciół. Poniżej znajduje się lista dziesięciu punktów, które charakteryzują biblijną przyjaźń. Wzmocnij i sprawdź swoją przyjaźń w świetle Bożego Słowa. Nie próbuj robić tego na siłę, ale zaufaj pełnym miłości Bożym wskazówkom.
1. Jest Tylko Niewielu Bliskich Przyjaciół
"...lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat." PRZYP 18:24
Żyjemy w przymierzu ze wszystkimi wierzącymi w ciele Chrystusowym, ale z niektórymi jesteśmy bardziej związani poprzez Ducha Świętego. Spójrz na Jezusa: On miał Swoich dwunastu, Swoich trzech - Piotra, Jakuba i Jana i Swojego jedynego, Jana. Nie oznaczało to odsunięcia reszty, ale był to jedyny sposób budowania przyjaźni.
2. Przyjaciel Oddaje Swoje Życie
"Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich." JAN 15:13
Nie odbieraj tego zbyt duchowo. "Oddanie życia" oznacza gotowość postawienia siebie na ostatnim miejscu w celu służenia innym, zamiast postawienia innych na drugim miejscu w celu służenia sobie. Jest to gotowość stawiania potrzeb swojego przyjaciela ponad swoje własne. Pomyśl o Janie Chrzcicielu:
"...a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca... On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym." JAN 3:29-30
3. Przyjaciel Zna Cię Dokładnie
"...lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam."JAN 15:15b
Przyjaciel jest kimś, komu możesz całkowicie zaufać, możesz ściągnąć maskę, zbliżyć się do niego, możesz być sobą. To ma duże znaczenie, ale wymaga czasu i jest ryzykowne, ale to jest to, o czym mowa w Jakuba 5:16a:
"Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni."
4. Przyjaciel Kocha Bezwarunkowo
"Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli." PRZYP 17:17
(Inne tłumaczenie: staje się dla ciebie bratem.)
5. Przyjaciel Udziela Dobrych Rad
"Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze." PRZYP 27:9
Kolejną cechą przyjaciela jest słuchanie głosu Bożego wraz z tobą, a nie usprawiedliwianie ciebie: "W tej sprawie nie mam dla ciebie konkretnych wskazówek, ale może pomódlmy się i popośćmy wspólnie?"
6. Przyjaciel Mówi Prawdę w Miłości
"Razy przyjaciela są oznaką wierności..." PRZYP 27:6
Biblia mówi nam byśmy "chodzili w światłości" i mieli prawdziwą społeczność ze sobą (1 JAN 1:7). Powiedziałem do niektórych z moich przyjaciół: "Pozwalam wam zwrócić mi uwagę, ale proszę, nie z pięściami!" Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto kocha nas wystarczająco, aby powiedzieć nam prawdę o nas. Nie tylko to co chcemy usłyszeć, lecz także to, co słyszeć powinniśmy.
7. Przyjaciel Dodaje Ci Odwagi
"Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej." JOB 6:14
Job potrzebował innej rady, niż tej, którą mu dała żona: "Przeklnij Boga i umrzyj!" Miłe współczucie, nieprawdaż? Wszyscy potrzebujemy otuchy, zrozumienia i wsparcia w naszym Chrześcijańskim życiu.
8. Przyjaciel Nie Lęka się także Konfrontacji Z Tobą
"Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek." PRZYP 27:17
Przy bliskich związkach starcia są nieuniknione. Trwałość przyjaźni będzie testowana i będzie wiadomo czy jest ona rzeczywiście połączona z miłością Jezusa. Potem mamy wybór obrażeni wycofać się, stać się gwałtownym w stosunku do przyjaciela, albo załagodzić konflikt z miłością.
9. Przyjaciel jest Taktowny
"Do obłąkanego, który rzuca płonące głownie i śmiertelne strzały, podobny jest człowiek, który oszukał swojego bliźniego, a potem mówi: Ja tylko żartowałem." PRZYP 26:18-19
Krótko mówiąc, przyjaciel zna twoje wrażliwe strony. Odstępuje od sarkazmu, ordynarnych żartów i kompromitacji.
10. Przyjaciel jest Lojalny (Stoi po Twojej Stronie)
"...a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół." PRZYP 16:28b
"...lecz kto o nim (występku) rozgłasza, rozłącza przyjaciół." PRZYP 17:9b
W godzinach prawdy, pogłosek i oskarżeń wychodzi na jaw, kto rzeczywiście trzymał z nami.
Czy chciałbyś mieć przyjaciół, którzy posiadają takie cechy? Proś Ducha Świętego, żeby wszczepił te cechy w twoje serce i zacznij je potem praktykować. A kiedy spróbujesz tak postępować, pamiętaj o przyjacielu, który jest bliżej ciebie aniżeli ktokolwiek inny.
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie..."
MAT 7:12a
Na faceboku możesz mieć i tysiąc znajomych.70% z nich może widziałeś ich osobiście ale mało o nich wiesz,kolejne 10%to rodzina,bliscy znajomi,9% to koledzy,koleżanki a 1% to przyjaciele.Dlatego tak cenna jest przyjażń...

'Oszczercy' – Mówiący Źle o Innych

'Oszczercy' – Mówiący Źle o Innych
W Nowym Testamencie istnieją dwa słowa o znaczeniu ‘oszczerca, potwarca'. Najbardziej popularne
jest słowo 'kategeros', składające się ze słowa 'kata' – oznaczajacego: nizej; nisko – i 'agerio' -
oznaczającego: gromadzić się. W kontekście te dwa słowa oznaczają: „być przeciwko komuś we
wspólnocie” lub „przypisywać komuś coś we wspólnocie”.
Innym słowem jest 'diabolos', które składa się z 'dia' – co oznacza: przez - i 'ballo' - oznaczającego:
rzucać). Z tych słów składa się wyrażenie: „ranić lub krzywdzić ludzi przez rzucanie na nich
oszczerstw”. W 1 Tymoteusza 3:11 to słowo tłumaczone jest jako: „obgadujacy, oszczerca”. Za każdym
razem, gdy Nowy Testament opisuje szatana, używa dokładnie tego słowa, łatwo można zauważyć
powiązanie! Oryginalnie słowo „oszczerca” oznacza: „przypisywać lub mówić źle o kimś we
wspólnocie”.
Opierać się złu
1 Piotra 5:9 uczy nas, że musimy „przeciwstawić się, mocni w wierze” i że wiara przychodzi ze słuchania
Słowa Bożego (RZYM 10:17). Każdy we wspólnocie może słuchać Słowa Bożego rozmawiając ze
swoimi braćmi i siostrami. Dlatego słuchanie o błędach innych ludzi nie przyciągnie naszej uwagi do
zwycięstw w Słowie Bożym. Musimy nie tylko rozpoznawać zwyciestwa w Słowie Bożym, ale także
odnieść je do naszego życia przez Krew Jezusa Chrystusa oraz przez trzymanie się dobrego
świadectwa wiary. Większość ludzi nie robi tego wyłącznie dla chwały Bogu, ale również ponieważ po
prostu nienawidzą cierpienia marności życia pod wladzą szatana.
Jakkolwiek istnieje także inny aspekt działalności szatana, którego nie da się łatwo rozpoznać i co za
tym idzie, uniknąć. Ten aspekt ma ogromny wpływ na rozwój duchowej siły wspólnoty i procesu wzrostu
w całej wspólnocie.
Dotyczy to sposobu wyrażania się chrześcijan i używania przez nich krytycznych lub oszczerczych słów
(JAK 3:5-10). Powoduje to podziały wśród chrześcijan, którzy jeżeli pozostaliby w jedności w wierze,
byliby w stanie przeciwstawić się dużo groźniejszym, duchowym atakom wroga. Co jest jeszcze gorsze
to tworzenie negatywnego i niszczącego obrazu wspólnoty, która reprezentuje nasz własny system
pomocy i wsparcia.
Jezus opisał ten krytycyzm i oskarżenia jako „próżne i zmarnowane słowa” (np. słowa, które nie zostaly
użyte po to, by w miłości i łasce służyć słuchaczowi) i powiedział, że ludzie zdadzą sprawę z każdego
próżnie wypowiedzianego słowa w Dniu Sądu! Mateusza 12:34-37 wskazuje na fakt, że te słowa
pochodzą z serca szatana, a my jesteśmy usprawiedliwieni przez słowa, które wypowiadamy lub przez
nie przeklęci.
UŻYCIE TYCH SŁÓW JEST TAK GROŹNE JAK POPEŁNIANIE 'MNIEJSZYCH' GRZECHÓW!
JEZUS SŁUCHA WSZYSTKIEGO I ŻĄDA ROZLICZENIA SIĘ Z TEGO!

Nie bądź sługą szatana
W oryginale tytuł szatana oznacza „oszczerca”. W Objawieniu 12:10 przedstawiony jest jako oszczerca
braci, a Job 1:9-11 dowodzi, że jest nim w rzeczywistości. Oszczerstwa we wspólnocie, czy to
pochodzące od jednostek, czy od samej wspólnoty, są pracą szatana, do której może użyć
bezmyślnych i nie duchowych chrześcijan. Posłuszeństwo w stosunku do nauki Jezusa pomoże
uniknąć krytycyzmu i oszczerstw.
On uczy nas, abyśmy prywatnie rozwiązywali nasze nieporozumienia – „upomnij go sam na sam” - MAT
18:15.
Mamy sobie także nawzajem przebaczać, nawet 490 razy jeżeli potrzeba (MAT 18:22). Musimy to
robić, by trzymać oszczercze wpływy szatana z dala od wspólnoty.
Paweł wyjaśnia, że przebaczająca, wzmacniająca i podnosząca na duchu miłość wśród braci jest
niezwykle ważna dla wspólnoty (2 KOR 2:8-11).
Każdy wierzący we wspólnocie powinien uważać, aby nie wnosić żadnych oszczerstw przeciwko Bożej
wspólnocie lub jednostce oraz nie dawać posłuchu żadnym takim oszczerstwom. Jeżeli to robi, to mówi
to, co szatan chce słyszeć lub słucha tego, co szatan chce mu powiedzieć; zamiast mówić i słuchać
słów Jezusa Chrystusa, które podnoszą na duchu, pocieszają i wzmacniają.
1 Piotra 4:11 wyjaśnia, „Jeżeli ktokolwiek mówi, niech mówi jako wyrocznia Boża...” Galacjan 3:5
pokazuje, że służba w Duchu Świętym i czynienie cudów pośród nas jest rezultatem słuchania w
wierze.

Obchodzenie się z błędami

Obchodzenie Się Z Błędami
Jest nam nakazane, żebyśmy nie "obmawiali" naszych braci (JAK 4:11). Odnosi się to do duchowego, jak i codziennego życia. W przypadku jednak gdy ktoś grzeszy, mamy w piśmie polecenia jak powinniśmy postępować.
Jeżeli ktoś grzeszy czyli narusza Słowo Boże, w Nowym Testamencie mamy dwie możliwości, żeby przywrócić sytuację do porządku.
1. "Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności..." GAL 6:1
lub
2. "Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić." 1 JAN 5:16
Musimy być prowadzeni przez Pana, żeby wiedzieć, którą z tych możliwości zastosować w uświa-damianiu naszym braciom odpowiedzialności, a nie po to, żeby ich uniżać.
Jeżeli ktoś zgrzeszył osobiście przeciw nam, powinniśmy najpierw rozmawiać z nim, zgodnie z Mateusza 18:15, a gdy nie przyniesie to efektów należy działać zgodnie z wersetami 16 i 17. Jeśli jesteś apostołem Jezusa Chrystusa, będziesz działał zgodnie z tym pismem. Wiele złego uczyniły osoby mówiące źle o innych, tylko po to, by znaleźć posłuch u innych osób.
W takiej sytuacji osoba prowadzona w Duchu Świętym powinna zdać sobie sprawę, że krytyka przeciwstawia się Słowu Bożemu. Powinna zadać sobie trochę trudu, aby przywieść osobę grzeszącą do duchowego odnowienia, nawet jeżeli została niekorzystnie potraktowana. (Nasze zachowanie podczas gdy jesteśmy źle traktowani, jest jednym ze sprawdzianów naszej duchowej jakości.)
Wniosek
Budujcie się nawzajem: im silniejszy jest pojedynczy człowiek, tym silniejsza będzie Wspólnota! Bądźcie zdolni przeciwstawić się księciu tego świata, nie ulegając jego wpływom i uwalniajcie ludzi z jego szponów.
WZMOCNIENIE TWOICH BRACI JEST WZMOCNIENIEM TWOJEJ WSPÓLNOTY !
Wspólnota, aby odnieść sukces musi być ustanowiona na wierze danej przez Boga.

Wszystkie rozmowy na temat zawodności innych (czy rzeczywistej, czy też tylko wyimaginowanej) odwracają naszą uwagę od naszej duchowej siły na słabości ludzkiego ciała. W ten sposób hamować będziemy naszą wiarę i postępy w pracy.
Nie bądź jednym z szatańskich komentatorów! Zrozum 2 Koryntian 4:7: "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas."
Bądź zdeterminowany, aby twoją oraz innych uwagę, skupiały nie gliniane naczynia lecz olbrzymi skarb Ducha Świętego.
"Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała..." 2 KOR 5:16

Dlaczego tak mało otrzymujemy; podczas gdy o tak wiele prosimy!

Notatki Zaczerpnięte od Charles' a Finney' a
I) Dlaczego tak mało otrzymujemy; podczas gdy o tak wiele prosimy!
1. W gruncie rzeczy nie chcemy otrzymać tego, czego pragniemy i o co prosimy.
2. Bóg nam wyraźnie powiedział, że jeżeli pozwolimy na niegodziwość w naszych sercach, On
nas nie wysłucha.
3. Jesteś niemiłosierny.
4. Osądzający.
5. Polegasz na sobie.
6. Sprzeciwiasz się przekonaniu o grzechu.
7. Odmawiasz wyznania wszystkiego.
8. Odmawiasz naprawienia tego co złe.
9. Przedwczśnie osądzasz i jesteś nieszczery.
10. Przechowujesz w sobie urazę.
11. Twój duch jest mściwy.
12. Masz światowe ambicje.
13. W pewnym miejscu poszedłeś na kompromis, stałeś się nieszczery, lekceważąc i odrzucając
światło, które jest przed tobą.
14. Jesteś egoistą.
15. Jesteś samolubny, jeżeli chodzi o twój własny zbór. (Grupę Domową)
16. Opierasz się nauce Ducha Świętego.
17. Zasmucasz Ducha Świętego przez niezgodę.
18. Gasisz Ducha Świętego przez swój upór w złym osądzaniu.
19. Zasmucasz Go, jeżeli chcesz być tylko obserwatorem.
20. Odsuwasz Go pobłażając sobie w złych nastrojach.
21. Również jeżeli jesteś nieuczciwy w pracy.
22. Także jeżeli jesteś leniwy i niecierpliwy w spędzaniu czasu przed Panem.
23. Przez wiele form egoizmu.
24. Przez zaniedbania w pracy, nauce i modlitwie.
25. Przez poświęcanie zbyt dużo czasu pracy i nauce, a zbyt mało modlitwie.
26. Przez pragnienie bycia zbyt doskonałym.
27. Ostatnią i największą rzeczą, przez którą odsuwasz Ducha Świętego jest niewiara.
Modlisz się o obleczenie mocą z wysokości nie oczekując, że ją otrzymasz. "Ten, kto nie
wierzy Bogu, uczynił z Niego kłamcę."
To jest grzech największy ze wszystkich. Co za obraza!
* * *
II) Zwycięska Modlitwa
Zwycięska modlitwa to taka, która gwarantuje odpowiedź.
Czy zgadzasz się z warunkami ustanowionymi przez Boga, by uzyskać odpowiedź na modlitwę?
a) Wiara w Boga, odpowiadającego na modlitwę.
b) Prośby zgodne z objawioną Wola Bożą.
c) Bezinteresowność warunkiem zwycięskiej modlitwy = JAK 4:3
d) Czyste sumienie w stosunku do Boga i człowieka = 1 JAN 3:20,22
e) Czyste serce = PS 66:18
f) Wyznanie swoich win w stosunku do Boga i do ludzi = PRZYP 28:13
g) Kolejny warunek to czyste rece = PS 26:6; 1 TYM 2:8
h) Roztrzygnęcie sporów i pozbywanie się niechęci pomiędzy braćmi = MAT 5:23,24
i) Pokora jest następnym warunkiem zwycięskiej modlitwy = JAK 4:6
j) Kolejny warunek to usuwanie przeszkód = EZCH 14:3
k) Duch wybaczenia = MAT 6:12 patrz N.B. werset 15!
l) Rozwijanie prawego ducha też jest warunkiem = PS 51:6
m) Modlenie się w Imieniu Chrystusa jest warunkiem zwycięskiej modlitwy.
n) Natchnienie Duchem Świętym = RZYM 8:26,27
o) Źarliwość = JAK 5:16
p) Wytrwałość i uporczywość = np. Daniela; Jakuba; Eliasza itd.
q) Cierpienie duszy = IZA 66:8; GAL 4:19
r) Systematyczne używanie naszych dóbr, by uzyskać odpowiedź na modlitwę = Dziesięcina;
traktaty, praca itd.
s) Zwycięska modlitwa jest specyficzna = jest zanoszona w konkretnej sprawie!
t) Modlimy się o to, co mamy na myśli... nie stwarzając żadnych pozorów... szczerze jak dzieci.
u) Mieć umysł zdolny by przyjąć dobrą Bożą wiarę i we wszystkie Jego obietnice.
v) "Czuwać w modlitwie" i "modlić się w Duchu Świętym" = wystrzegać się wszystkiego co
mogłoby zgasić lub zasmucić Ducha Bożego w naszych sercach.
Kiedy ta postawa będzie głęboko zakorzeniona w naszych Chrześcijańskich sercach, kiedy
będą miały miejsce wyznania i przełom w naszym życiu - jeśli praca będzie wykonywana
szczerze - wtedy naturalnie zostaną wypełnione warunki niezbędne do doświadczenia
zwycięskiej modlitwy!

Nigdy Nie Pozwól Na Rysę w Swojej Zbroi

Nigdy Nie Pozwól Na Rysę w Swojej Zbroi "A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego..." (EFEZ 6:16)
Opierając się na pewnym Słowie Boga nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek wątpliwości wkradały się do naszych myśli podważając moc Boga obecną w naszym życiu.
Zamiast poddawać się, czy też ulegać trudnościom wyznajemy Słowo Boga - nie ważne jakie zaistnieją okoliczności. Gdy wyznajemy coś, mówimy to samo lub jesteśmy w całkowitej harmonii i zgodności z tym, w co wierzymy (RZYM 10:9).
Tutaj jest lista 12 sytuacji, w które napełnionym Duchem ludziom nigdy nie wolno popadać. Została nam dana zbroja, abyśmy mogli odeprzeć wszelkie ogniste strzały zwątpienia - zatem użyjmy jej.
MOJA LISTA "NIGDY WIĘCEJ"
Po pierwsze: Nigdy więcej nie powiem "Nie mogę", gdyż "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" (FILIP 4:13).
Po drugie: Nigdy więcej nie wyznam, że mi czegoś brakuje, gdyż "Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie" (FILIP 4:19).
Po trzecie: Nigdy więcej nie powiem, że się czegoś boję, gdyż "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" (2 TYM 1:7).
Po czwarte: Nigdy więcej nie przyznam się do zwątpienia, ani braku wiary, gdyż "Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił" (RZYM 12:3; EF 4:7).
Po piąte: Nigdy więcej nie wyznam, że jestem słaby, gdyż "Pan jest siłą życia mego" (PS 27:1) oraz "Lud tych, którzy znają swego Boga, umocni się i będą działać" (DAN 11:32).
Po szóste: Nigdy więcej nie przyznam, że szatan ma władzę nad moim życiem, gdyż "Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 JAN 4:4).
Po siódme: Nigdy więcej nie przyznam się do porażki, gdyż "Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie" (2 KOR 2:14).
Po ósme: Nigdy więcej nie wyznam, że brak mi mądrości, gdyż "Jesteście w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga" (1 KOR 1:30).
Po dziewiąte: Nigdy więcej nie przyznam się do choroby, gdyż "Jego ranami jesteśmy uleczeni" (IZ 53:5) oraz "On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł" (MAT 8:17).
Po dziesiąte: Nigdy więcej nie wyznam, że czymś się martwię lub, że jestem rozczarowany, ponieważ "Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie" (1 P 5:7). W Chrystusie jestem "wolny od trosk"!
Po jedenaste: Nigdy więcej nie wyznam, mego zniewolenia gdyż "Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność" (2 KOR 3:17). Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego.
Po dwunaste: Nigdy więcej nie wyznam, że czuję się potępiony, gdyż "Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" (RZYM 8:1). Będąc w Chrystusie jestem wolny od potępienia.

Modlitwa w Językach

Modlitwa w Językach
Ten Język Nie Zawsze jest Nieznany
Moja żona Claire, nie mogła zrozumieć dlaczego Lucia Molina nagle, w takim uniesieniu mówiła do niej
po hiszpańsku. Claire nigdy nie uczyła się tego języka!
Spotkanie modlitewne kobiet we wtorek dobiegało końca i Lucia pochodząca z Kuby myślała, że jej
nowa amerykańska siostra w Chrystusie powinna rozumieć jej szybki, ognisty hiszpański. W następną
sobotę jedna siostra we wspólnocie potrafiąca porozumiewać się w obu tych językach przyszła do
Claire, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.
Ernestin Kittleman rozmawiała z Lucią o tym wydarzeniu. "Lucia zauważyła, że modliłaś się pięknie i
płynnie po hiszpańsku", powiedziała. "Modliłaś się za pewnych Chrześcijan w Chinach, wymieniając ich
imiona i prosząc Pana o ochronę dla nich. Jednak to jeszcze nie wszystko Claire, ty także śpiewałaś
piosenkę po hiszpańsku, więc Lucia przyjęła, że śpiewasz w języku, który rozumiesz i modlisz się za
ludzi, których znasz."
Claire modliła się i śpiewała w językach poprzez moc Ducha Świętego.
Paweł pisał:
"Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja." 1 KOR 14:14
Jak również:
"Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha,
bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi." RZYM 8:26-27
Duchowe Obrazy
Jeszcze jedna kobieta podczas wtorkowego spotkania grupy modlitewnej opisywała niezwykłe
doświadczenie, które otrzymała od Pana.
Dorothy Watson tak samo często modliła się w językach, jak i w swym ojczystym angielskim. Pewnego
dnia zaciekawiona poprosiła Pana, by powiedział jej, o czym do Niego mówi podczas modlitwy w
językach. Pan odpowiedział pokazując jej kilka duchowych obrazów, w sposób podobny do tego w jaki
wyświetla się film na ekranie.
Na początku kobieta ta zobaczyła twarz, potem następną i kolejną, twarze pojawiały się w określonych
odstępach czasu tak długo, jak ona modliła się w nieznanym sobie języku. Niektóre osoby poznawała,
inne zaś były jej całkiem nieznane. Widziała również twarze ludzi innych narodowości, ras i kultur. Gdy
pojawiały się one w jej wizji, Dorothy wiedziała, że z pomocą Ducha Świętego właśnie wstawia się za
tych ludzi u Boga. Takie doświadczenie Dorothy Watson przeżyła tylko raz. Była z tego powodu bardzo
szczęśliwa i nie oczekiwała, że się ono powtórzy.
Ostatnio, z innej strony świata nadeszło świadectwo świadczące o "danym przez Ducha języku",
który był nieznany mówcy, lecz zrozumiały dla innej osoby. Dotyczy to Sama Sasser'a misjonarza na
Wyspach Marshall'a. Odwiedził on zbór w Tauranga, w Nowej Zelandii. Wyjaśnia on, co zaszło pewnego
wieczora:
"Po około 20 minutach wychwalania i uwielbiania Pana podczas nabożeństwa, jeden ze starszych
zboru przyjął dziwną pozycję, wciąż stojąc, pochylił się do przodu, aż do pasa i zaczął śpiewać w
językach, co natychmiast zwróciło moją uwagę, gdyż język w którym śpiewał, był bardzo czystym
dialektem Ratak Chain pochodzącym z Wysp Marshall’a. Gdy skończył śpiewać, zaczął płakać. Mówiąc
szczerze, myślę, że był on trochę zakłopotany, gdyż zarówno jego poza, jak i śpiew w językach, objawił
się w zupełnie dla niego nowy sposób.
Ludzie stali w ciszy, w pomieszczeniu słychać było tylko głęboki szloch starszego zboru. Chociaż ja
sam już od ponad 11 lat posługiwałem się językiem, w którym śpiewał ten człowiek i byłem w pełni
świadomy tego, co usłyszałem, Duch nie pozwalał mi nic powiedzieć.
Pastor wszedł na podwyższenie i pełen namaszczenia Ducha zwrócił się do zgromadzenia.
"Przyjaciele", powiedział, "śpiew, który usłyszeliśmy przed chwilą to pieśń zwycięstwa pochodząca z
Wysp na Pacyfiku, w której Pan mówi nam, że jest naszym zwycięzcą i że my powinniśmy przejąć i
zachować ziemię poprzez Jego przelaną Krew."
Gdy usłyszałem wykład, byłem głęboko poruszony w Duchu. To, co powiedział Pastor dokładnie
zgadzało się z przesłaniem, które usłyszeliśmy.
Po pierwsze, ukłon do pasa w pozycji stojącej jest fizycznym znakiem, z tego co pamiętam, pozę taką
przyjmował często starszy Pastor Batunga z Wysp Marshall'a. Przesłanie w językach w samej rzeczy
było pieśnią zwycięstwa. Głównym powtarzającym się w niej zwrotem było “Moris-in quoj” powiedzenie
dobrze znane wśród starszych ludzi na Wyspach Marshall'a. Zwrotu tego używa się w celu określenia
ziemi lub własności przyznanej rodzinie walecznego żołnierza, który przelał swą krew podczas walki.
Wszedłem na podwyższenie, by potwierdzić ten znak oraz wykład języków dany przez Pastora, po
czym cała wspólnota odczuła pokrzepiającą obecność Pana."
W zeszłym roku psycholog H. Newton Maloney brał udział w przygotowywaniu raportu zatytułowanego
"Mówienie Językami”, dla Seminarium Teologicznego Fuller. W swojej wypowiedzi stwierdził, iż
mówienie językami musimy rozumieć jako aktualną formę religijnego wyrazu, a nie jako symptom
psycho-patologiczny.
Oczywiście, mówienie językami przez moc Ducha Świętego jest prawdziwie formą religijnego wyrazu.
Dowodzi tego zarówno Nowy Testament jak i niezliczone doświadczenia współczesnych wierzących.
Ci, którzy modlą się w językach nie utrzymują jakoby byli jakimś specjalnym rodzajem uduchowionych
ludzi. Są oni po prostu zwykłymi Chrześcijanami, którzy pozwalają Duchowi Świętemu modlić się przez
nich, w wybrany przez Niego sposób. Modlitwę w językach traktują oni jako przywilej dla kogoś, kto
pragnie być używany przez Ducha Świętego, by wstawiać się za innymi u Boga, i chcieliby powiedzieć
wam o radości i o Bożym błogosławieństwie, które otrzymują czyniąc to. Wstawiennictwo staje się dla
nich radością.
Apostoł Paweł wyjaśniał:
"Cóż tedy? Będę się modlił duchem - (poprzez Ducha Świętego we mnie) - będę się modlił - (rozumiejąc) -
i rozumem..." 1 KOR 14:15 rozszerzona
W ostatniej dekadzie wyrażenie "modlitwa w językach" weszło do powszechnego użytku opisując
fenomen mówienia językami. Wyrażenie to jest, być może nowe, jednakże samo doświadczenie o
którym mowa, jest tak stare jak cały Nowy Testament:
"Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym..."
JUDY 20 rozszerzona

Modlitewny Przewodnik

Modlitewny Przewodnik
Wizyta w Yoido Kościele Pełnej Ewangelii w Seulu, w Korei - największym Chrześcijańskim
Kościele na świecie z 700.000 napełnionych duchem osób, była dla Günthera i dla mnie czymś
więcej niż tylko "otwarciem oczu". Byliśmy głęboko poruszeni sposobem modlitwy tych braci oraz
sposobem uzyskiwania na nią odpowiedzi. Patrząc na takie wersety jak: MAR 11:22-25, można
powiedzieć, że ci koreańscy Chrześcijanie nie wahają się wypełniać tego, co zostało tu
stwierdzone, przez Naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa!
Niewiara znika jeżeli skoncentrujemy modlitwę i wiarę na tym, że o cokolwiek poprosimy Boga w
Imieniu Jezusa, spełni się! Nie możemy wątpić w Słowo Boga, z pełnym mocy namaszczeniem
dotarło to również do mnie i Günthera. Następującymi radami i wskazówkami, których sami
"nauczyliśmy się i zauważyliśmy" w Kościele w Korei, chcielibyśmy "pomóc" naszym europejskim
braciom w ich życiu modlitewnym przed Bogiem. Ponad 60.000 osób zostało nawróconych tego
roku... i statystyka pokazuje, że ponad 70% WSZYSTKICH próśb, o które modlą się nasi
koreańscy bracia zostaje wysłuchanych przez Boga! Bóg odpowie wszystkim, którzy przychodzą
do Niego w pokorze i posłuszeństwie!
* * *
Módl się w ten sposób
Modlitwa jest "trudna", gdyż nie jest to konwersacja z drugą osobą, jest to audiencja u
Wszechmocnego Boga.
1) - ZACZNIJ OD WYCHWALANIA BOGA:
"Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały" (PS 100:4). On stworzył
wszystko; dał nam Zbawienie; otoczył nas pełną miłości troską. Bóg z radością mieszka w chwale
swego ludu: "...przebywasz w chwałach Izraela" (PS 22:4). W S.T. Najwyższy Kapłan palił wonne
kadzidła 24 godziny dziennie.
2) - ŻAŁUJ ZA SWE GRZECHY:
Sprawdź swe serce w obecności Pana i żałuj za grzechy. "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastepów!
Pełna jest wszystka ziemia chwały jego." (IZ 6:3).
Musi zniknąć brak wiary i posłuszeństwa. "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i
zgnębionym nie wzgardzisz, Boże." (PS 51:19, 1 JAN 1:9 i IZ 1:18). Odpokutowawszy za swe grzechy,
możemy przyjść odważnie przed Tron Łaski.
3) - PRZEDSTAW BOGU SWE PROŚBY:
"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą..." MAT 7:7-11
Gdy przychodzisz do Boga z prośbą, musisz przyjść do Niego z gorliwym pragnieniem. Biblia
opisuje jak Jezus modlił sie w Getsemane, "I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot
jego jak krople krwi, spływające na ziemię" (ŁUK 22:44). Jeżeli Syn Boga modlił się tak gorliwie, o ileż
goręcej my powinniśmy się modlić?! Jezus uczy nas konieczności nieustającej modlitwy poprzez
przypowieść o wdowie (ŁUK 18:1-8). Musimy modlić się zgodnie z Wolą Boga (JAK 4:3).
4) - WYRAŹ SWĄ WDZIĘCZNOŚĆ:
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby
wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w
Chrystusie Jezusie." FILIP 4:6,7
• Wszystkie wspaniałe cuda w Chrześcijaństwie, przekraczające nasze wyobrażenie, są
rezultatem gorliwej modlitwy. Jeżeli nauczysz się tego sekretu porządku modlitwy, możesz
doświadczyć właściwego porządku Bożego błogosławieństwa: prowadzenia duchowego,
dobrego zdrowia i powodzenia we wszystkim (3 JAN 2).
* * *
• Pastor David Yonggi Cho nauczał podczas seminarium o "Życiu Modlitewnym"; radząc jak
powinniśmy spędzić czas modlitwy przed Bogiem. Większość amerykańskich pastorów spędza
maximum 5 minut dziennie na modlitwie... Cho nauczał pokazując jak on "zaplanował swój
czas modlitwy", aby mieć cel i kierunek, modląc się i składając swe prośby przed Bogiem.
Poniżej są notatki i rady zaczerpnięte z tego seminarium:
- Bóg stworzył nas, abyśmy Mu służyli oraz byśmy mieli z Nim społeczność.
- Mamy się modlić, wychwalać Go i czcić.
- Brak modlitwy = brak mocy!
- Musimy planować naszą modlitwę - toczymy duchową walkę!!
Różne rodzaje modlitwy
1) - MODLITWA BEZ PRZYGOTOWANIA: (Modlitwa na pewien temat)
Dotyczy ona naszych potrzeb. Przedstawienie Bogu wszystkich próśb trwa długo. W modlitwie
tego typu prosisz Pana o swoje potrzeby; pragnienia i rzeczy dotyczące dnia codziennego.
2) - MODLITWA PODPORZĄDKOWANA:
"Boże, Ty jesteś moim Stworzycielem"! "Masz całkowitą zwierzchnią władzę nad wszystkim co
dobre i złe w moim życiu... Ja nie mam takiej władzy, aby decydować o czymkolwiek co ma coś
wspólnego z moim życiem" - tylko Bóg może podejmować decyzje i kierować moimi krokami!
Pomyśl o Najwyższej Władzy Wszechmogącego Boga, Który jest naszym Ojcem... nie wiemy co
jest dla nas "dobre, a co złe" - (pomyśl o drzewie poznania dobra i zła - 1 MOJ 2:17; i decyzję jak
pokierować swym życiem pozostaw Bogu!). "Nie wiem co jest dobre, a co złe - będę po prostu
podążał za Tobą!"
3) - BÓG JEST PASTERZEM:
Ja jestem owcą. Bóg mnie ochrania; kształtuje... Nie mogę wyprzedzać Boga. To Bóg musi
prowadzić moje życie! Cho dał przykład jak musiał czekać przed Bogiem w związku z założeniem
wydawnictwa swojej gazety i trudnościami z tym związanymi... lecz jego zadaniem nie było
"wyprzedzanie" prowadzenia Pana - gdyż Bóg troszczy się o każdą twą potrzebę! Pasterz
prowadzi nas na "zielone pastwiska" i sprawia, że możemy jeść i zostać napełnieni oraz otrzymać
spełnienie naszych potrzeb dla Jego pracy. Nie musimy walczyć, by czynić Pracę Boga - gdyż On
jest odpowiedzialny za wszystko, czego potrzebujemy!
4) - TY JESTEŚ KRZEWEM WINNYM:
Ja jestem latoroślą. Działanie należy do Boga! Muszę się poddać... jestem naczyniem. NIE pozwól
mi działać (robić czegokolwiek) dopóki Ty, Panie nie spełnisz zaistniałych potrzeb! Nie możemy
nic czynić w swojej własnej mocy!
5) - BÓG JEST MĘŻEM:
Ja jestem "żoną". Mąż kocha swą żonę i musi pracować! Bóg wykona wszelką pracę. Bóg
zapewnia wszystko; daje nam dobre rzeczy... miłością męża jest "praca" (tak samo jak cielesnych
mężów). Żona ma być tylko posłuszna! Bóg okazuje Swą miłość poprzez dary; ofiary. Bóg dał
Swego Syna! Nasza rola jest pasywna - mamy być po prostu POSŁUSZNI! ... Dlatego właśnie
jest to MODLITWA PODPORZĄDKOWANA! Bóg jest Zwierzchnikiem, a my sługami!! Módl się;
Ufaj i bądź Posłuszny! - mamy czekać przed obliczem Boga! Bóg działa = my otrzymujemy! Nie
wyprzedzaj Boga - On nas kocha - my mamy być posłuszni! Bóg = Prowadzenie = my idziemy za
Nim!
6) - PONAWIANA MODLITWA:
Modlitwa raz przedłożona Panu nigdy się nie kończy. Dotyczy ona wszystkiego... (a) - zaczynamy
ją zwykle od siebie = modląc się o swe potrzeby; wyznając swe grzechy; (b) - potem prosimy Boga
o pomoc w różnych sprawach... (c) - modlimy się o swą rodzinę... (d) - za krewnych... (e) -
sąsiadów i przyjaciół... (f) - o cały naród i polityków... (g) - o światową misję - głoszenie Słowa
Bożego we wszystkich Grupach Domowych i Wspólnotach... (h) - Modlimy się o własną Grupę
Domową/Kościół i jego projekty... itd. itd.
7) - MODLITWA PRZYBYTKU:
Jeżeli chodzi o tę modlitwę bardzo wskazane jest, by wiedzieć jak wyglądał Przybytek w II Księdze
Mojżeszowej Rozdział 25; 26 i 27! Pastor Cho modlił się właśnie tą "Modlitwą Przybytku"
każdego ranka, a wieczorem "Modlitwą Pańską". - Uwielbiając Boga poprzez twoje Ciało, które
jest Świątynią Ducha Świętego. (zobacz 1 KOR 6:19).
- (a) - Uwielbiasz Boga najpierw u Ołtarza z Brązu = Krzyż Jezusa Chrystusa = Drogocenna Krew!
To ma bardzo głębokie znaczenie i jest wzruszające. Mówisz Bogu o Krwi Jezusa - wróg nie ma
żadnej mocy! = "Jestem błogosławioną osobą!"
- (b) - Teraz "wchodzisz do Przybytku"... musisz żyć sprawiedliwie - Bóg mnie oczyści... uczyni
mnie pełnym prawdy i całkowicie wiernym. Wymagane jest tutaj prowadzenie świętego życia
zarówno publicznego jak i prywatnego! = to daje Bożą Moc!
- (c) - Teraz jesteś przy "Kadzi"... Bóg czyni nas przebaczającymi i kochającymi. Łatwo jest
przebaczać lecz trudniej kochać! Musimy stać się łagodnymi i pokornymi! Nie bądź zbyt ostry =
bądź czuły i łagodny! Wyzwól mnie z pożądliwości itd. Tutaj właśnie modlisz się, by "być obmytym"
poprzez Boże Słowo! = "Kadź" = z francuskiego "obmyć".
- (d) - Następnie wkraczasz do "Głównego Sanktuarium"... Świece = Światło Ducha Świętego...
miej tylko Boże Światło = Złoty Lichtarz... bez Ducha Świętego nie ma płonącego Światła! = nie
ma namaszczenia! Musimy tutaj budować swój obraz w Chrystusie - ten, kto potępia siebie
samego i nie ma dla siebie szacunku wynikającego z objawienia tego, kim jest w Chrystusie,
niszczy samego siebie i zamienia się w zwierzę! Bóg jest naszą Mocą; naszą Wiedzą - jesteśmy
wyposażeni przez Boga we wszystko... nieważne jak nasza pozycja wygląda w oczach świata, czy
też jak przedstawiają się cielesne okoliczności - np. urodzony w biednej rodzinie lub z nieprawego
łoża; itd., itd. ... Bóg jest naszym wzorem (2 KOR 3:18) a Duch Święty pomaga na wszelkie
sposoby!
- (e) - Następnie podchodzisz do Stołu, gdzie leżą Chleby Pokładne = To jest Słowo - kochaj je;
zabierz je dla ginącego świata. Jedz to Słowo!! (MAT 4:4).
- (f) - Potem podchodzisz do Ołtarza = Chwal Boga; Stworzyciela; Wszechmocnego Boga.
- (g) - Następnie zbliżasz się do obecności Świętego nad Świętymi = Poprzez Jezusa = Arkę
Przymierza = Przebaczenie; miłość; świętość i sprawiedliwość. Bóg nie może zaprzeczyć Swemu
Przymierzu poprzez Jezusa!!

Módl się w ten Sposób

Módl się w ten Sposób
David Y. Cho
Nektórzy ludzie myślą, że
bardzo prosto jest się
modlić, lecz w rzeczywistości
tak nie jest. Modlitwa jest
trudna, gdyż nie jest to rozmowa z
drugą osobą, lecz audiencja u
Wszechmocnego Boga. Wszyscy
chrześcijanie mają przywilej
wolnego dostępu do Bożej
obecności przez modlitwę. Nawet
uczniowie Jezusa prosili Go, by
nauczył ich jak mają się modlić.
Modlitwa jest podstawą życia
chrześcijańskiego. Chrześcijanin
mający efektywne życie modlitewne
jest silnym chrześcijaninem.
Jego wiara ma życie i moc.
Chciałbym podzielić się z wami
tajemnicą efektywnego życia
modlitewnego.
1 - ZACZNIJ OD WYCHWALA-NIA
BOGA:
Pismo Święte wyznacza drogę :
"Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,
w przedsionki jego z pieśnią
chwały..." (PSALM 100:4). Musimy
wyrazić naszą wdzięczność i oddać
chwałę Bogu, który stworzył
wszechświat i wszystko co się w
nim znajduje. Następnie musimy
wychwalać Boga za zbawienie,
które nam zapewnił. Żyjemy pośród
grzechu, lecz Bóg posłał Swego
jedynego Syna na świat, aby umarł
za nas na krzyżu. Jego Krew
została przelana, Jego ciało zostało
przybite, aby wyzwolić nas z kajdan
grzechu. Musimy z całego serca
dziękować Mu za to, że zabrał
nasze grzechy i wyzwolił nas!
Ponadto, musimy chwalić naszego
Niebieskiego Ojca za Jego pełną
miłości troskę. Musimy wielbić Go
za Jego łaskę i czułość. Musimy
wielbić Go i czcić, dziękować za
Jego dobroć i miłość, gdy zginamy
przed Nim kolana.
Wspaniała modlitwa jest modlitwą
chwały. Dawid wyznał, że Bóg jest
Świętym Bogiem, "Przebywasz w
chwałach Izraela" (PSALM 22:3). Bóg
mieszka w naszych chwałach i
raduje się z nich. Byśmy mogli
doświadczyć obecności naszego
Ojca w Niebie musimy zacząć
naszą modlitwę od uwielbiania Go.
Gdy chwalimy Go za Jego
wspaniałe dzieło stworzenia, za
Jego pełne miłości wykupienie i za
Jego łaskę bycia naszym Ojcem,
Bóg mieszka z nami troszcząc się
o naszego ducha, duszę i ciało.
Gdy Paweł i Sylas zostali wtrąceni
do więzienia w Filipii nie rozpaczali
lecz modlili się i wielbili Boga całą
noc. Nastąpiło trzęsienie ziemi,
drzwi więzienia zostały otwarte, a
kajdany opadły z nich. Chwała ma
wspaniałą moc!!
Bóg dał nam pokój umysłu,
nadzieję i radość. Bóg daje nam
zwycięstwo w tym życiu. Jak
wdzięczni powinniśmy być Mu za
to, że pozwolił nam rozładować
przed Sobą cały nasz ciężar
poprzez modlitwę! Jak moglibyśmy
przejść przez życiowe sztormy
gdyby nie pomoc Boga?
W okresie Starego Testamentu
najwyższy kapłan palił słodkie
kadzidło przez 24 godziny na dobę,
by mogło napełnić ono całą
świątynię. To słodkie kadzidło
symbolizuje modlitwy świętych.
Biblia mówi, "I wzniósł się z ręki
anioła dym z kadzideł z modlitwami
świętych przed Boga." (OBJAWIENIE
8:4).
Modlitwy w formie uwielbienia są
słodką ofiarą składaną przed
Panem. Bóg przyjmuje naszą
modlitwę chwały i błogosławi te
osoby i kościoły, które wznoszą do
Niego hymny uwielbienia.
2 - POKUTUJ ZA SWOJE
GRZECHY:
Gdy uwielbiłeś Boga, przejdź do
następnego kroku, jakim jest
pokuta. Sprawdź siebie samego w
obecności Pana i żałuj za swe
grzechy. W księdze Izajasza,
rozdziale 6, wersecie 5, opisana
jest wspaniała pokuta. Po śmierci
Króla Uzjasza cała ziemia Izraela
przepełniona była smutkiem i
rozpaczą. Prorok Izajasz także
martwił się i modlił się w smutku do
Boga. W tym czasie miał on wizję
Pana nad panami siedzą-cego na
Swym tronie. Tren Jego szaty
wypełniał świątynię, a świątynia
była pełna dymu. Izajasz zobaczył
aniołów głośno woła-jących,
"Święty, Święty, Święty jest Pan
zastępów! Pełna jest wszystka ziemia
chwały jego." (Werset 3) Izajasz
popatrzył na swój wlasny wygląd i
płacząc, mówił, "Biada mi!
Zginąłem, bo jestem człowiekiem
nieczystych warg i mieszkam pośród
ludu nieczystych warg, gdyż moj eoczy
widziały Króla, Pana Zastępów."
(IZAJASZA 6:5).
Jeżeli osoba chce przyjść do Tronu
Łaski, musi najpierw usunąć
nieposłuszeństwo i niewiarę
poprzez pokutę. Nie ma znaczenia
jak rozpaczliwie chcielibyśmy się
tam dostać, bezużyteczne jest
wołanie do Boga, jeżeli nie
uczyniliśmy pokuty za swe grzechy.
Biblia jasno mówi, "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem
skruszonym i zgnębionym nie
wzgardzisz, Boże." (PSALM 51:19). Bóg
szuka tych, których serca są
skruszone i zbolałe.
Bóg raduje się jeżeli ktoś żałuje za
swe grzechy. Biblia mówi, "Jeśli
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości." (1 JANA 1:9). Bóg także
powiedział, "... choć wasze grzechy
będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg
zbieleją; choć będą czerwone jak
purpura, staną się białe jak wełna."
(IZAJASZA 1:18).
Osoba, która uczyniła pokutę za
swe grzechy, obmyta krwią
Baranka może przyjść do Tronu
Łaski. Diabeł już nie oskarża jej
więcej za grzechy, które popełniła.
Musimy wiedzieć że grzechy
oddzielają człowieka od Boga; gdy
się więc modlimy, musimy żałować
za grzechy i usunąć tę przeszkodę,
abyśmy mogli uzys-kać radosny
dostęp do Tronu Łaski, jako
sprawiedliwi.
3 - WYJAW BOGU SWE
PROŚBY:
Niektórzy z was mogą mówić, "Bóg
zna wszystkie nasze potrzeby i
błogosławi nas nawet jeżeli nie
mówimy Mu o tym w modlitwie," ale
to nie tak. Biblia mówi, "Proście, a
będzie wam dane, szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto
kołacze, temu otworzą. Czy jest
między wami taki człowiek, który, gdy
go syn będzie prosił o chleb, da mu
kamień? Albo, gdy go będzie prosił o
rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy,
będąc złymi, potraficie dawać dobre
dary dzieciom swoim, o ileż więcej
Ojciec wasz, który jest w niebie, da
dobre rzeczy tym, którzy go proszą?"
(MATEUSZA 7:7-11).
Nasz Pan Jezus daje dobre rzeczy
tym, którzy go o to proszą. Wielu
chrześcijan pragnie otrzymać
chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli
osoba naprawdę chce być
napełniona Duchem Świętym, musi
pragnącym sercem gorliwie tego
szukać i w pokorze prosić o to
Boga. Gdy przychodzisz do Boga z
prośbą, musisz przyjść do Niego z
gorliwym pragnieniem. Jeden z
powodów, dla którego chrześcijanie
nie otrzymują odpowiedzi na
swe modlitwy to brak ofiarowania
Bogu modlitw 'życia i śmierci'.
Biblia wyraźnie opisuje jak Jezus
modlił się w Gestemani: "I w
śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się
modlił; i był pot jego jak krople krwi,
spływające na ziemię." (ŁUKASZ 22:44).
Jeżeli Syn Boga modlił się tak
gorliwie to o ile bardziej żarliwie my
powinniśmy się modlić? Jak
możemy modlić się angażując tylko
połowę swego serca?
Nie możemy się poddawać, gdy nie
otrzymujemy odpowiedzi na
modlitwę raz, czy dwa. Jezus uczył
nas o konieczności nieustającej
modlitwy poprzez przypowieść o
wdowie (zobacz ŁUKASZA18:1-8).
Innym ważnym punktem jest to, że
musimy modlić się zgodnie z Bożą
wolą. Gdy modlisz się pragnąc
zaspokoić swe cielesne pożądliwości,
taka modlitwa nigdy nie
będzie przez Boga wysłuchana.
Biblia jasno ostrzega przed taką
modlitwą mówiąc,"Prosicie, a nie
otrzymujecie, dlatego że źle prosicie,
zamyślając to zużyć na zaspokojenie
swoich namiętności" (JAKUBA 4:3).
Ważne jest, abyśmy modlili się
zgodnie z Bożą wolą i gorliwością
serca. Jeżeli osoba modli się z
żarliwością i entuzjazmem, drzwi  Nieba będą się musiały przed niąotworzyć.                                               4 - WYRAŹ SWOJĄ
WDZIĘCZNOŚĆ:
Biblia ostrzega nas "Nie troszczcie
się o nic, ale we wszystkim w
modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze
Bogu. A pokój Boży, który przewyższa
wszelki rozum, strzec będzie serc
waszych i myśli waszych w Chrystusie
Jezusie". (FILIPIAN 4:6,7). Gdy się
modlimy, musimy modlić się do tej
pory, aż pokój Boży przejmie
kontrolę nad naszymi sercami i
myślami. Gdy otrzymujemy
odpowiedzi na nasze prośby mamy
pewność w sercu, że Bóg
wysłuchał naszych modlitw. Jako
dowód daje On nam pokój i radość.
Nie ma już strachu, niepokoju,
obawy, wtedy musimy zacząć
dziękować Temu, który
odpowiedział na nasze modlitwy.
Gdy jesteśmy w Bożej obecności
musimy wiedzieć jak się modlić.
Musimy znać zasady na których
opiera się audiencja u Pana,
naszego Wszechmogącego Boga.
Wszyscy ludzie wiary byli gigantami
modlitwy. Modlitwa przynosi cuda.
Wszystkie wspa-niałe cuda
chrześcijaństwa, czasami poza
naszą wyobraźnią, są rezultatem
żarliwej modlitwy. Nigdy nie
przestanę podkreślać potrzeby
gorliwej modlitwy.
Jeżeli nauczysz się tego sekretu
porządku modlitwy, możesz być w
stanie doświadczyć właściwego
porządku Bożych błogosła-wieństw:
pomyślności twego ducha,
błogosławieństwa dobrego zdrowia
i powodzenia we wszystkim.

Moc z Wysokości

Moc z Wysokości
Całe Zgromadzenie pragnęło, bym powiedział o tym coś więcej. Zatem, w Dniu Pańskim jako
temat kazania wybrałem stwierdzenie Chrystusa, że Ojciec bardziej pragnie dać Ducha Świętego
tym, którzy Go o to proszą, aniżeli my pragniemy dawać dobre dary naszym dzieciom.
1. Powiedziałem, że ten tekst informuje nas, iż niezmiernie łatwo jest otrzymać Ducha Świętego
lub też zostać obleczonym mocą od naszego Ojca.
2. Jest to tematem ciągłej modlitwy. Każdy wciąż się o to modli, jednakże w porównaniu z całym
tym wstawiennictwem jakże niewielu tak naprawdę jest obleczonych tą duchową mocą z
wysokości! Potrzeba jest wciąż wielka. Brak siły i mocy jest powodem ciągłego narzekania.
Chrystus powiedział, że "Każdy kto prosi otrzymuje", lecz w rzeczywistości istnieje "wielka
przepaść" pomiędzy proszeniem, a otrzymywaniem, która dla wielu stanowi ogromną przeszkodę.
Jak więc ma być wyjaśniona ta niezgodność? Następnie przeszedłem do tego, by pokazać
dlaczego tak wielu nie jest obleczonych mocą. Powiedziałem:
1) W gruncie rzeczy nie chcemy otrzymać tego, czego pragniemy i o co prosimy. 2) Bóg nam
wyraźnie powiedział, że jeżeli pozwolimy na niegodziwość w naszych sercach On nas nie
wysłucha. To często spowodowane jest pobłażaniem sobie. On nas nie wysłucha. 3) Jesteś
niemiłosierny. 4) Osądzający. 5) Polegasz na sobie. 6) Sprzeciwiasz się przekonaniu o grzechu. 7)
Odmawiasz wyznania wszystkiego. 8) Odmawiasz naprawienia tego co złe. 9) Przedwcześnie
osądzasz i jesteś nieszczery. 10) Przechowujesz w sobie urazę. 11) Twój duch jest mściwy. 12)
Masz światowe ambicje. 13) W pewnym miejscu poszedłeś na kompromis, stałeś się nieszczery,
lekceważąc i odrzucając światło, które jest przed tobą. 14) Jesteś egoistą. 15) Jesteś samolubny,
jeżeli chodzi o twój własny zbór. 16) Opierasz się nauce Ducha Świętego. 17) Zasmucasz Ducha
Świętego przez niezgodę. 18) Gasisz Ducha Świętego przez swój upór w złym osądzaniu. 19)
Zasmucasz Go, jeżeli chcesz być tylko obserwatorem. 20) Odsuwasz Go pobłażając sobie w złych
nastrojach. 21) Również jeżeli jesteś nieuczciwy w pracy. 22) Także jeżeli jesteś leniwy i
niecierpliwy w spędzaniu czasu przed Panem. 23) Przez wiele form egoizmu. 24) Przez
zaniedbania w pracy, nauce i modlitwie. 25) Przez poświęcanie zbyt dużo czasu pracy i nauce, a
zbyt mało modlitwie. 26) Przez pragnienie bycia zbyt doskonałym. 27) Ostatnią i największą jest
niewiara. Modlisz się o obleczenie mocą z wysokości nie oczekując, że ją otrzymasz. "Ten, kto nie
wierzy Bogu, uczynił z Niego kłamcę". To jest grzech największy ze wszystkich. Co za obraza, by
oskarżać Boga o kłamstwo!
Wywnioskowałem, że te i inne rodzaje grzechów zaniedbania wyjaśniły dlaczego tak mało
otrzymujemy, podczas gdy o tak wiele prosimy. Powiedziałem, iż nie mam czasu, by przedstawić
drugą stronę. Później niektórzy bracia dopytywali się, "Czym jest ta druga strona?" Drugą stroną
jest pewność tego, że otrzymamy obleczenie mocą z wysokości i będziemy zwycięsko zdobywać
dusze, jeżeli prosimy o to i wypełniamy jasno objawione warunki zwycięskiej modlitwy.
Zauważ, że to co powiedziałem w Dniu Pańskim dotyczyło tego samego tematu i dopełniało tego,
o czym mówiłem wcześniej. Oto wynikłe nieporozumienie: Jeżeli pozbędziemy się tych wszystkich
grzechów, które nie pozwalają nam otrzymać obleczenia mocą z wysokości, to czy już nie
uzyskaliśmy błogosławieństwa? Czego więcej potrzebujemy? Odpowiedź: Istnieje wielka różnica
pomiędzy pokojem, a mocą Ducha Świętego w duszy. Uczniowie byli Chrześcijanami zanim
jeszcze nadszedł dzień Zielonych Świąt i już z powodu tego Duch Święty w pewnym stopniu był w
nich obecny. Musieli oni mieć pokój wynikający z przebaczenia grzechów i usprawiedliwienia, lecz
nie posiadali jeszcze obleczenia mocą, konieczną do dokończenia pracy, która została im
wyznaczona. Uczniowie mieli pokój dany im przez Chrystusa, lecz nie otrzymali jeszcze obiecanej
przez Niego mocy. To może dotyczyć wszystkich Chrześcijan i myślę, że właśnie tutaj jest
ogromny błąd Kościoła i całego jego posługiwania. Uważają oni, że wystarczy nawrócenie i nie
szukają już obleczenia mocą z wysokości. Stąd tak wielu profesorów nie posiada mocy ani od
Boga, ani od człowieka. Nie odnoszą zwycięstwa. Trzymają się nadziei w Chrystusie i nawet
posiadają urzędy, przeoczając jednak polecenie by poczekać, aż zostanie się napełnionym mocą z
wysokości. Przynieście całą dziesięcinę i ofiarę do Bożego skarbca i wystawcie Boga na próbę,
czyż nie "otworzy On okien nieba i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę, tak, że nie będzie
gdzie go pomieścić."

Kiedy byłem chory i chciałem zostać uzdrowiony...

Kiedy byłem chory i chciałem zostać uzdrowiony
1. Będę głęboko wbijać w mój umysł, że Bóg jest i uzdrawia. Misja Jezusa to pokazuje. On
uzdrawiał ludzi ponieważ miał nad nimi litość.
2. Będę osądzać się w swoim sercu, aby upewnić się, że nie żyję w świadomym
nieposłuszeństwie. Pokuta jest zawsze najkrótszą ścieżką do Boga. Jedyne miejsce gdzie
znajdziesz przebaczenie jest w Bogu i muszę zaakceptować to z czystą wiarą. Nigdy nie patrz
na swoje grzechy bez spojrzenia na krzyż.
3. Będę próbować odnaleźć znaczenie i powód mojej choroby. Bóg zawsze używa takich sytuacji,
aby nam coś powiedzieć. Być może coś w moim życiu utraciło równowagę. Może odgradzam
się od ludzi lub mam do przezwyciężenia jakieś emocjonalne problemy. Może używałem swojej
choroby jako wymówki, aby podążać swoją własną drogą. Może nie nauczyłem się żyć każdego
dnia w całej jego pełni. Może jem zbyt dużo.
Kto wie, co Bóg by nam powiedział jeśli byśmy tylko się wyciszyli i słuchali?
4. Będę prosić o modlitwę, by zostać uzdrowionym. Nie muszę po to koniecznie jechać tysiące
kilometrów dalej. Mogę uczynić to w mojej własnej wspólnocie, gdyż Bóg ustanowił urzędników
do tego celu. W zjednoczonej modlitwie tkwi nadzwyczajna moc.
5. Będę wierzyć w uzdrowienie od Boga, jeśli nie tak się nie stanie, Pan objawi mi powód dla
którego nie zostałem uzdrowiony. Przyjmę odpowiednią postawę, bez tego Pan pokaże mi, że
to był mój czas na śmierć lub że jestem chłostany. Wypiszę słowo zdrowy na tarczy mojego
umysłu. Nie będę publicznie rozgłaszał o moim uzdrowieniu jeśli wciąż będę chory, ale będę
dziękować Panu po modlitwie, że On mnie uzdrowił. Jeśli ludzie powiedzą - tak, ale wciąż
jesteś chory - wtedy powiem im, że otrzymałem modlitwę, a Biblia mówi, że uzdrowienie
nastąpi.
6. Bardzo chcę być uzdrowiony, nie ważne jak Pan to uczyni. Natychmiastowe uzdrowienie byłoby
najlepsze, ale będę szcześliwy jeśli nadejdzie ono stopniowo.
7. Bedę trwać w moim nastawieniu względem uzdrowienia. Nie będę czynić z mojej choroby
tragedii. Nie będę: trwać w tym niedomaganiu, myśleć o nim, mówić czy pozwalać na
komentowanie innym. Będę myśleć o uzdrowieniu, zdrowiu i sile. Nie będę ciągle mówić,
„Dlaczego ja?". To jest najgorsze ze wszystkich pytań - straszny wróg duchowego życia. Wiara
żyje bez powodów. Wiara nigdy nie kwestionuje miłości Bożej.
8. Będę żyć pewnie. Nie będę czekać, by służyć Bogu aż będę całkowicie uzdrowiony. Będę
chwalić, dawać, modlić się, wychwalać i odwiedzać innych z siłą jaką posiadam. Zamiast
myśleć o tym dlaczego coś utraciłem, będę pełen pomysłów z tym, co wciąż mam.
Ciągle jest we mnie życie. Ciągle są ludzie do pokochania i rzeczy, którymi można się cieszyć.
Bóg jest dobry, a ja chcę, aby moja postawa to pokazała!

JEZUS CHRYSTUS JEST NASZYM POKOJEM Z BOGIEM

JEZUS CHRYSTUS JEST NASZYM POKOJEM Z BOGIEM
Co mówi Słowo Boga na temat:
ALKOHOLU - PAPIEROSÓW I TYTONIU - ogólnie o PRZYJMOWANIU NARKOTYKÓW?
"I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a NA ZIEMI
POKÓJ LUDZIOM, W KTÓRYCH MA UPODOBANIE." ŁUKASZ 2:13-14
Prawie każdy wie, co powiedzieli aniołowie, gdy narodził się Jezus, lecz bardzo niewielu poznało POKÓJ, który Bóg obiecał
nam w Swym Synu. Zamiast tego każdy, kogo spotykamy martwi się, czy też niepokoi o coś - niektórzy bardziej niż inni. W
ten sposób Boże Słowo mówi jaki będzie świat.
"Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko
cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju? To również jest marnością."
KAZNODZIEI 2:22-23
"Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju." JOBA 14:1
"Groza i przepaść, i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi!" IZAJASZA 24:17
Bóg dał nam drogę wyjścia w Swoim Synu Jezusie:
"Albowiem dziecię narodziło się nam... i nazwą go...Książe Pokoju." IZAJASZA 9:6
"Posłał On synom izraelskim Słowo, ZWIASTUJĄC DOBRĄ NOWINĘ O POKOJU PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA: (ON TO JEST
PANEM WSZYSTKICH.)" DZ. APOST. 10:36
Zamiast tego, przez wiele lat ludzie woleli zwracać się ku innym rzeczom w celu uwolnienia swego umysłu od problemów
oraz rozładowania napięcia; w dzisiejszych czasach najbardziej powszechna metoda wiedzie przez różne rodzaje chemikalii
- NARKOTYKÓW - sztucznie przyjmowanych. W ich skład wchodzą środki odurzające takie jak: ALKOHOL (mocny trunek),
NIKOTYNA (palenie tytoniu), i wszystkie rodzaje ŚRODKÓW USPOKAJAJĄCYCH (niektórzy ludzie regularnie biorą
tabletki od bólu głowy i inne by się 'ożywić'), również nielegalne i rzadziej spotykane narkotyki (marihuana, heroina i tak
dalej). Z nich wszystkich tylko alkohol był na tyle powszechny w czasach biblijnych, że został wymieniony w samej Biblii; oto
co NAPISANE JEST W BOŻYM SŁOWIE:
PRZYPOWIEŚCI 20:1 "Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza."
PRZYPOWIEŚCI 21:17 "Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się."
PRZYPOWIEŚCI 23:20-21 "Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, Gdyż pijak i żarłok ubożeją, a
ospali chodzą w łachmanach."
PRZYPOWIEŚCI 23:29-30 "Kto mówi Biada! Kto mowi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto
ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny."
Zamiarem Boga jest, abyśmy zrozumieli jaki skutek mają napoje alkoholowe: one ZWODZĄ i WYSTAWIAJĄ NA
POŚMIEWISKO tych którzy je piją; powodując smutek i chorobę; biada takim.
PRZYPOWIEŚCI 23:31-35 "Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu
ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, I wyda ci się,
że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko
wytrzeźwieję, znów do niego wrócę."
Oto efekty, jakie wywiera mocny trunek! Oprócz chorób i 'kaca', alkohol pociąga za sobą nieodpowiedzialne zachowanie,
przemoc, zły humor i tak dalej. Rezultatem tego jest często śmierć na drogach, przestępstwa spowodowane gniewem,
gwałtownością, rozbite domy, bieda i inne rzeczy. Alkohol powoduje tak wiele problemów, jednakże aby od nich uciec ludzie
zwracają się ku niemu z powrotem! Jakie to głupie!
PRZYPOWIEŚCI 31:6-7 "Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionemu na duchu! Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już
swojego trudu."
Każdy, kto o tym pomyśli, zda sobie sprawę z tego, że alkohol niczego nie rozwiązuje, a alkoholicy znajdują się w
rozpaczliwym położeniu. Lecz co z tymi osobami, które spożywają alkohol w umiarkowanych ilościach i tymi pijacymi
'towarzysko'? Czy Bogu przeszkadza to, że wypijemy małego drinka od czasu do czasu?
1 KORYNTIAN 6:9-10 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? NIE ŁUDŹCIE SIĘ: ani
wszetecznicy ...ANI PIJACY... Królestwa Bożego nie odziedziczą."
Greckie znaczenie słowa 'pijak' to TEN, KTO PIJE MOCNY TRUNEK - NIE ODZIEDZICZY ON KRÓLESTWA BOŻEGO.
To jest Słowo Boga (Tak zwane 'wino', które pił Jezus Chrystus było 'młodym winem', które oznacza świeży
niesfermentowany sok winogronowy). ALKOHOL jest TRUCIZNĄ - to samo tyczy się innych rzeczy wymienionych
wcześniej - NIKOTYNA i inne narkotyki. Nawet jeżeli nie ma natychmiastowych efektów medycznych, wszystkie te rzeczy
stwarzają nastrój, w którym osoba staje się coraz bardziej uzależniona od chemikaliów za ich tzw. 'siłę napędową' i
'szczęście' - lecz na dłuższą metę, jeżeli nie wcześniej, ucierpi na tym organizm. W dzisjejszych czasach każdy wie, jakim
brudnym nałogiem jest palenie i jaki straszny rezultat wywiera ono na organizm osób, które są od niego uzależnione. Nasze
ciała nie należą do nas: Bóg będzie sądził wszystkich ludzi za to, jak je traktowali:
2 KORYNTIAN 5:10 "Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje,
dokonane w ciele, dobre czy złe."
RZYMIAN 14:12 "Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu."
Jeszcze raz, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ. Nie pozwól, aby ktokolwiek mówił ci, że Słowo Boga nie ma racji. Szybko zbliża się
czas, gdy Jezus powróci, aby sądzić ziemię. POKUTUJ TERAZ!
ŁUKASZ 21:25-27 "I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi LĘK BEZRADNYCH NARODÓW, gdy zahuczy
morze i fale. LUDZIE OMDLEWAĆ BĘDĄ Z TRWOGI w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą
się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą."
Bóg mówi, że cały świat będzie zaniepokojony. Nawet teraz, ludzie wszędzie szukają pokoju, i nie mogą go znależć -
DLACZEGO?
IZAJASZA 48:22 "Nie mają pokoju bezbożni - mówi PAN."
Bóg pokazuje nam w jaki sposób możemy znaleźć pokój: "pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"
(RZYMIAN 5:1). Przyszedł On, by ogłosić nam pokój: "i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez
całe życie byli w niewoli". (HEBRAJCZYKÓW 2:15)
NIE POZWÓL, ABY SZATAN SKAZAŁ CIĘ NA ŁASKĘ JAKIEGOKOLWIEK UZALEŻNIAJĄCEGO, SZTUCZNEGO,
CHEMICZNEGO 'POKOJU'. Jest tylko JEDNA DROGA:
JANA 14:27 "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; NIE JAK ŚWIAT DAJE, JA WAM DAJĘ. Niech się nie trwoży serce
wasze i niech się nie lęka."
Świat próbuje dać nam pokój przez alkohol, tytoń, narkotyki i tak dalej; żadna jednak z tych rzeczy nie jest trwała. I
wszystkie są w jakiś sposób szkodliwe. Jezus daje nam nieporównywalny pokój przez moc Jego Ducha Świętego
mieszkającego we wnętrzu człowieka. Nie można Go niczym zastąpić.
EFEZJAN 5:18 "I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ALE BĄDŹCIE PEŁNI DUCHA".
* * * * * * *
"...UPAMIĘTAJCIE SIĘ, i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
A OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO". DZ. APOST. 2:38
Jeżeli grzesznik ma być zbawiony, Boży plan i wzór zbawienia, który umieścił On w Swym Słowie musi być wypełniony we
wszystkich punktach.
JEZUS PRZYSZEDŁ, BY DAĆ NAM ŻYCIE, SWE WŁASNE ŻYCIE. On mówi do CIEBIE:
"Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały". JANA 10:10
Boże Słowo w IZAJASZU 64:6 - "I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata
splugawiona,..." To mówi Bóg o tobie, przez Swego proroka!
A w RZYMIAN 3:23 "Gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI i brak im chwały Bożej".
"PRZETO UPAMIĘTAJCIE i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał
przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa..." DZ. APOST. 3:19-20
RZYMIAN 8:9 "...Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego."
JANA 3:5 "Odpowiedział Jezus... Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (Dowód
otrzymania Ducha Świętego i narodzenia na nowo przez Ducha Bożego znajdujemy w DZ. APOST. 2:4; DZ. APOST. 10:44-
46; DZ. APOST. 19:6).
NIE MA KOMPROMISU ZE SŁOWEM BOGA !

Jak Uzdrawiać Chorych

Jak Uzdrawiać Chorych
MAT 8:1-3 Jezus CHCE nas uzdrowić.
JAN 14:12 Będziemy czynić większe rzeczy.
MAR 16:15-20 Wielkie powołanie.
DZ AP 10:38 Jezus uzdrowił WSZYSTKICH, którzy byli dręczeni przez diabła.
IZ 49:15 Bóg pragnie nas uzdrowić - my jesteśmy Jego dziećmi.
ŁUK 4:18 Mamy wyzwolić "więźniów"; przywrócić wzrok ślepym itd.
MAR 5:35-40* Jezus "dotykał" ludzi - lecz musi zostać usunięta niewiara!
JAN 20:30,31 Jezus czynił cuda, aby ludzie Mu wierzyli.
MAR 11:23-24 Mów do chorób i dolegliwości! - wierz, a otrzymasz! Nie znajdujemy żadnego
fragmentu w Biblii, po dniu Zielonych Świąt, gdzie apostołowie kiedykolwiek
modliliby się za chorych! Nie jest nam powiedziane "mów do Boga" - lecz "mów
do danego problemu!"
JAN 8:44 Szatan morduje, kłamie i nie ma w nim prawdy!
PS 107:20 Bóg wysyła Swe Słowo i uzdrawia, wyzwala od zniszczenia. Upewnij się, że
wszyscy usłyszą Obietnice zawarte w tym Słowie!
Jezus nakazywał ludziom, aby swą wiarę wprowadzali w czyn!:
MAR 3:5 "Wyciągnij rękę."
JAN 5:8 "Wstań, weź łoże swoje i chodź."
JAN 9:7 "Idź i obmyj się w sadzawce Syloe."
3 drogi uzdrowienia = Nałożenie rąk; nakaz; plus czyn wiary!
ŁUK 6:19 Ludzie "dotykali" Jezusa.
MAR 6:56 " " "
DZ AP 1:8 Otrzymujesz moc po napełnieniu Duchem Świętym.
MAR 5:25-34 Kobieta, która dotknęła szat Jezusa - została uzdrowiona.
DZ AP 19:11,12 Używanie chusteczek itd. w celu uzdrowienia chorób/duchów/dolegliwości.
"Mówienie" = nakaz, aby być uzdrowionym.
"Wyznanie" = wierząc w przyszłe wypełnienie, czy też manifestację uzdrowienia.
DZ AP 3:6 "Srebra i złota nie mam... w imieniu Jezusa Chrystusa..."
2 KRÓL 2 Wytrwałość!! - Elizeusz pragnął dwóch trzecich... inni prorocy stali w oddali i
obserwowali! Patrz w. 10, słowo "ujrzeć"... = w. 12! On nie był oszołomiony!
Wziął płaszcz i oczekiwał tej samej mocy... nie ma tu religijnej pobożności.
DZ AP 2:17 "...widzenia mieć będą... śnić będą sny..." o tym, co Bóg może uczynić.
Kategoria A2 "JAK UZDRAWIAĆ CHORYCH"
sa2005pl Strona 2
PRZYP 29:18 Musisz mieć "cel" - wzrost; uzdrowienie; uwielbienie Boga!
IZ 53:10,5 Nasze grzechy/choroby zostały złożone na Chrystusa! = jesteśmy uzdrowieni!!
Zauważ, że wszystko zostało złożone na barki Jezusa na krzyżu, abyś został w
pełni uzdrowiony! Spójrz na swe choroby złożone na Jezusa!!! - to nie jest
wyobraźnia - lecz wizja wiary. Dlatego zobacz 3 Jana 2.
Niektóre Warunki Uzdrowienia
MAL 4:2 "którzy boicie się mego imienia..."
PRZYP 3:5-7 "Zaufaj PANU z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o
nim, na WSZYSTKICH swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie
uważaj się sam za mądrego, bój się PANA i unikaj (całkowicie) złego!" = Warunki.
(w.8) = Nagroda = "To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości." =
odwróć się CAŁKOWICIE od złego! Kto ma się "odwrócić" od złego? = MY!
PS 128:1 Błogosławiony, kto słucha się Pana (Hebrajczyków) i w.2 wskazuje nagrodę!
HEB 11:6 Bóg jest tym, który nagradza!
V MOJ 28 Warunki otrzymania Bożego zdrowia: "Jeżeli zaś usłuchasz głosu PANA, Boga
twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję."
IZ 58:6,7,8 Bóg nas uzdrowi, jeżeli będziemy żyć tak, jak On nam nakazuje.
II MOJ 15:26 Pan, który nas uzdrawia.
MAL 3:10 Posłuszeństwo Bogu w oddawaniu dziesięciny = błogosławieństwa/uzdrowienia.
Namaszczenie Olejem
JAK 5:14,15 Niech przywoła starszych zboru... a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego.
MAR 6:12,13 "...i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali."
Uzdrowienie poprzez Wstawienniczą Modlitwę
MAT 8:13 "Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie..."
Uzdrowienie Poprzez Kawałek Pobłogosławionego Materiału
DZ AP 19:11,12 "...tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do
chorych..."
Czynna Wiara
MAT 12:10,13 "...Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę..."
JAN 9:6,7 "...splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł
do niego: Idź i obmyj się w sadzawce..." Cud wydarzył się wówczas, gdy człowiek
ten uczynił to w wierze!
2 KRÓL 5:1-15 Opowieść o Naamanie. Użyta została tutaj służąca.
Wypędzanie Demonów
MAR 16 Znaki, które towarzyszą wierzącym.
MAT 8:16 "...On wypędzał duchy słowem."
1 JAN 4:4 "...gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie."
ŁUK 10:19 "...Oto dałem wam moc...wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej" i nic wam nie
zaszkodzi!
MAR 9:17-27 Chłopiec uzdrowiony od mocy demonicznej.
Kategoria A2 "JAK UZDRAWIAĆ CHORYCH"
sa2005pl Strona 3
MAR 1:25 Zgromienie ducha aby "zamilknął".
MAT 28:18 "Dana mi jest WSZELKA moc na niebie i na ziemi."
DZ AP 19:14-16 Ostrzeżenie synów Scewy... = bądźcie napełnieni Duchem!
KOL 1:27 "...Chrystus w was, nadzieja chwały"
RZYM 8:11 Jezus żyje w tobie! - My posiadamy tę samą moc zmartwychwstania, która
wyprowadziła Jezusa z grobu!!!
MAT 12:28,29 Zwiąż ducha w pełnym mocy Imieniu Jezusa - nieuleczalne choroby to
satanistyczne duchy... mogą one atakować ciało i umysł Chrześcijanina lecz nie
naszego ducha, czy duszę!
EF 6:12 *** Walczymy przeciw niewidzialnym mocom! Szatan chce twego umysłu! - pragnie
twej duszy, lecz atakuje przez umysł! Umieść Boże Słowo w twym umyśle, niech
ono będzie twą obroną, niech przesiąknie nim twój duch!!!
JAK 4:3 "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie."
Musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak i o co się modlisz!
JAN 8:44 Nie pytaj demona o imię - one kłamią!
3 JAN 2 Bóg pragnie, abyśmy cieszyli się Duchowym Zdrowiem!
Nie ma żadnego dowodu na to, że demon rzeczywiście musi "mieszkać" w kimś,
by spowodować "ducha bólu"... mogą one po prostu atakować pewną część
ciała, możliwe, że nawet zaatakować ciało rakiem.
ŁUK 4:39 Jezus zgromił gorączkę w ciele teściowej Piotra!
II MOJ 5:1 "Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud..."
MAR 5:15 = Umysł kontrolowany przez szatana.
EF 4:26 Gniew musi zostać z nas usunięty... w innym wypadku daje on szatanowi
szansę na działanie.
JAN 10:10 Złe nastawienie daje demonom okazję do działania!
1 KOR 12:3 Badaj duchy.
GAL 5:16-21 Szatan działa poprzez nasz umysł, by odciągnąć nasze dusze od Boga.
GAL 5:22-26 Tu jest przykład, jak Duch Święty nas prowadzi oraz wynikające z tego owoce.
JAK 4:7,8 Przeciwstawcie się diabłu - a ucieknie od was!
HEB 4:12 Słowo Boga jest naszym mieczem - rozmyślaj nad nim dniem i nocą!
2 KOR 10:5 Słowo Boga uodparnia nas na działanie myśli pochodzących od szatana!
MAT 10:8 Wypędzanie demonów!
Dar Wiary
Duch Święty udziela darów według Swej woli, i daje je "komu chce!"
Dar wiary działa w różny sposób! - Przychodzi poprzez mowę Bożą lub poprzez
objawienie wiedzy!
Przypuszczanie może zaszkodzić - wiara może uzdrowić!
Nie jest ona w użytku przez cały czas i nie jest czymś, o co możesz się
"wymodlić". Wiary udziela Bóg według Swej woli, we właściwym czasie i w
określonym celu.
DZ AP 3:6,7 "Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa
Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też
wzmocniły się nogi jego i kostki."
ŁUK 1:37 "Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa."
MAT 17:20 "...i NIC NIEMOŻLIWEGO DLA WAS nie będzie."
Kategoria A2 "JAK UZDRAWIAĆ CHORYCH"
sa2005pl Strona 4
Twórcze Cuda
I MOJ 1:3 "Niech stanie się światłość..."
I MOJ 1:21 "I STWORZYŁ Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty..."
RZYM 4:17 Bóg "który ożywia umarłych, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu."
MAT 15:31 "...Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie,
chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela."
ŁUK 6:8 "...Podnieś się i stań pośrodku." (=aby mógł być widziany!)
HEB 11:3 "Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co
widzialne, nie powstało ze świata zjawisk" - czasami ktoś nakazuje zaistnienie
nowej części ciała w organizmie i nagle, pojawia się coś, czego wcześniej nie
było! Musimy wierzyć, że mamy moc Boga i władzę daną przez Jezusa, byśmy
używali tej mocy.
Musimy wierzyć, że czynimy Wolę Ojca; że czynimy to ku Jego radości i dla
Jego chwały. Musimy chętnie stąpać po "duchowej wodzie" i nigdy nie
obawiając się tego, co o nas pomyślą inni.
Musimy czynić to, co mówi Słowo Boże, to co czynili inni oraz wierzyć, że:
JAN 14:12,13 "...Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i
większe nad te, czynić będzie; bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w
imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu."
PS 42:11 Oczekuj Bożego działania!
Rosnące Ręce i Nogi
Aż 80% światowej populacji ma problemy z kręgosłupem, jest to jedna z
największych dolegliwości, która nęka ludzi na całym świecie!
System nerwowy kontroluje i koordynuje działanie wszystkich organów i struktur
ludzkiego ciała. Nieprawidłowości kręgosłupa i dysków mogą powodować
podrażnienia systemu nerwowego, wpływać na struktury ciała, organy oraz
funkcje życiowe co jest rezultatem opisanych wyżej nieprawidłowości.
Na przykład - kręg 2c, drugi od góry kręgosłupa, ochrania nerw, który kontroluje
oczy, nerwy wzrokowe I słuchowe, zatoki, wypustki nerwowe, język i czoło.
Głuchota jest często spowodowana ściągniętym nerwem w kręgosłupie, a więc
jego uzdrowienie spowoduje uzdrowienie całego układu słuchowego.
Podstawowe Zasady Uzdrowienia
Bóg pragnie, abyśmy trwali w Duchowym Zdrowiu!
DZ AP 1:8 Otrzymujemy MOC po napełnieniu Duchem Świętym.
PS 111:1-4 Ważne jest, aby dziękować Bogu - uwielbiać Go.
GAL 2:20 Jeśli wiesz, że Jezus mieszka w tobie, będziesz również wiedział jak przestać
grzeszyć - to jest objawienie! Jezus mieszka w nas! = Nowe narodzenie!
Nieuleczalne choroby to nieczyste duchy.
Nie pozwól, aby osoba, za którą się modlisz modliła się razem z tobą lub mówiła
coś itd. Osoba, za którą się modlisz musi być skoncentrowana na tym co
mówisz, by razem z tobą zgodnie powiedzieć "Amen".
(Fragmenty zaczerpnięte z książki "Jak uzdrawiać chorych" Charlesa i Frances Hunter)