sobota, 11 października 2014

 Szatan i jego cele w świetle nauki Pisma Świętego

Pismo Święte mówi o istnieniu świata duchowego, [z aniołami] których liczebność jest niezliczona (Psalm 68:18 / Objawienie Jana 5:11). Niestety oprócz dobrego świata, istnieje również zły świat duchowy z szatanem na czele, który posiada moc i może przybierać postać anioła światłości.
2 Koryntian 11:13
....(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.
Celem szatana jest przeciwstawiać się Bożym planom, hamowanie rozwoju duchowego chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk, [spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie] oraz zaślepianie ludzkich umysłów, by uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii. W końcowej Księdze, (Objawieniu Jana 20:3a) czytamy; ....(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów,....
....(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką (Objawienie Jana 19:20).
Zgodnie z biblijną prawdą, szatan, [diabeł] nie mieszka w piekle lecz na ziemi (Izajasza 14:12), i posiada moc, [również do czynienia cudów (Marka 13:22-23 / Mateusza 7:21-23 / Objawienie Jana 13:13-14 / 16:13-14 / 19:20)]. Często w wyobraźni ludzkiej jest to osoba o odrażającym wyglądzie, czyniąca zło. Diabeł, [szatan] w pojęciu biblijnym to piękny i podstępny anioł. Kiedyś był on aniołem światłości, [Bożym aniołem] jednak z powodu swej pychy został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię.”
Izajasza 14:12-14
....(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
Bronią szatana jest podstęp. Tajemnicze zjawiska, cuda, duchowe przeżycia, czy inne spektakularne zdarzenia, kuszą przez swą niecodzienność, odciągają i zaślepiają ludzki umysł, kierując w różnego rodzaju religie, kulty, wróżbiarstwo, zabobony, przesądy, czary, spirytyzm lub inne odszczepieństwo. Dzięki temu szatan osiąga swój cel.
W Liście do Kolosan 2:8-9 i 18-19 Apostoł Paweł wskazuje fundament, [Chrystusa] na którym należy budować swoje życie; ....(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości ......(18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.
W Liście do Galacjan 1:8-9 Apostoł ponawia ostrzeżenie; .....(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!..... - jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest prawdziwa Ewangelia, i w jaki sposób możesz Ją przyjąć
W Liście do Efezjan 4:20-24 znajdujemy wskazówki dla ludzi chcących podążać właściwą drogą; ....(20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA:
CZARNOKSIĘSTWO - MAGIĘ - ASTROLOGIĘ - HIPNOZĘ - SPIRYTYZM itd.
Słowo Boga mówi nam dlaczego w dzisiejszym świecie jest tak wiele problemów:
"Lecz biada ziemi i morzu, gdyż ZSTĄPIŁ DO WAS DIABEŁ pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele."
OBJAWIENIE 12:12
"I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został NA ZIEMIĘ
zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie." OBJAWIENIE 12:9
Diabeł naprawdę istnieje i jest teraz na świecie! On i jego aniołowie robią wszystko, by CIĘ ZWIEŚĆ, abyś nie mógł być
zbawiony. W szczególności oszukał on większość świata, że jest tylko mitem, i że nie istnieje naprawdę. To jest
OSZUSTWO!
"Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba." ŁUKASZ 10:18
Jezus nie miał halucynacji! On WIDZIAŁ szatana! W ciągu całej posługi na ziemi Jezus wypędzał demony, sługi szatana.
"A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił.
I zdumiał się lud i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu.” MATEUSZA 9:32-33
"Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud,
i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?" MATEUSZA 12:22-23
"A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży." MARKA 3:11
"O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych
przez diabła, bo Bóg był z nim." DZ APOST.10:38
JEZUS NIGDY SIĘ NIE ZMIENIŁ - DZISIAJ także działa w ten sposób w Swym kościele.
"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą."
MARKA16:17
Tymczasem świat coraz bardziej zwraca się ku oszustwom szatana. Na całym świecie ludzie otwarcie zwracają się do
niego, honorując go jako swego mistrza - nie zdając sobie sprawy, że zmierzają PROSTO KU OGNIOM PIEKIELNYM.
Bóg mówi w Swym Słowie:
"NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OBOK MNIE." 2 MOJŻESZOWA 20:3
"...NIE MA ŻADNEGO INNEGO BOGA, OPRÓCZ JEDNEGO. Bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi (i
dlatego jest wielu bogów i wielu panów). Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko... i jeden Pan,
Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje..." 1 KORYNTIAN 8:4-6
"Ale PAN jest PRAWDZIWYM BOGIEM. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą
znieść jego groźby." JEREMIASZA 10:10
To nie żart! Ludzie, którzy zostali zwiedzeni do tego stopnia, by wielbić szatana czy też JAKIEGOKOLWIEK INNEGO
BOGA będą cierpieć z powodu gniewu prawdziwego Boga na Jego sądzie prowadzonym przez Jezusa Chrystusa. Tak jak
miasta Sodoma i Gomora dane są nam za przykład konsekwencji seksualnej niemoralności, tak narody ziemi kananejskiej,
które Bóg zniszczył przed wojskami Jozuego, ukazują nam konsekwencje oddawania czci fałszywym bogom:
"Ale jeżeli zapomnisz PANA, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że
niechybnie zginiecie. Jak narody, które PAN wytraca przed wami, tak samo i wy ZGINIECIE za to, że nie będziecie słuchać głosu
PANA, Boga waszego." 5 MOJŻESZOWA 8:19-20
Czym narody te sprowokowały Boży gniew?
Kategoria A1 "SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA"
sa1008pl Strona 2
CZARNOKSIĘSTWO I CZARNA MAGIA: JAKIEKOLWIEK używanie magii jest bezpośrednim wyzwaniem rzuconym Bogu,
którego ON NIE BĘDZIE TOLEROWAŁ. Nawet ci, którzy wywołują duchy dla zabawy, igrają z wielkim niebezpieczeństwem!
Słowo Boga mówi:
"Czarownicy nie zostawisz przy życiu." 2 MOJŻESZOWA 22:18
"UDZIAŁEM ZAŚ bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników (cudzołożników), I CZAROWNIKÓW, i
bałwochwalców, i wszystkich kłamców BĘDZIE JEZIORO PŁONĄCE OGNIEM I SIARKĄ. To jest śmierć druga."
OBJAWIENIE 21:8
RZUCANIE UROKÓW: Używanie czarów: rodzaj czarnej magii.
WRÓŻENIE: Przepowiadanie szczęścia - wróżenie z dłoni, karty tarota, kryształowe kule, losowania!
Wszystkie te rzeczy są oszustwem i szyderstwem wobec Boga.
PRZESTRZEGANIE OKRESÓW CZASOWYCH: Astrologia i przepowiadanie przyszłości - włączając, w to 'nieszkodliwe'
horoskopy drukowane na całym świecie! Taki jest sąd Boga nad ludźmi zaangażowanymi w te rzeczy:
"Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać.
PATRZCIE, SĄ ONI JAK CIERNIE, KTÓRE POCHŁANIA OGIEŃ; nie potrafią uratować swojego życia z płomieni...."
IZAJASZA 47:13-14
ZAKLĘCIA: Hipnoza. Jeden z trików szatana!
JOGA: Jest to mistycyzm z państw wschodu, dający światu fałszywy i pochodzący od szatana 'pokój' - bezpośrednio
sprzeciwiający się Jezusowi Chrystusowi w Biblii, który mówi:
"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję..." JANA 14:27
WYWOŁYWANIE DUCHÓW: Ludzie, którzy wywołują duchy utrzymują, że mają kontakt ze zmarłymi (NEKROMANI), lub
że mogą przepowiadać przyszłość (WRÓŻBICI lub JASNOWIDZĄCY). Także MEDIA, którzy utrzymują, że są w stanie
prowadzić seanse spirytystyczne i tym podobne rzeczy. Bóg potępia ich wszystkich, jak również ludzi, którzy mają z nimi
do czynienia lub zasięgają ich rady!
"NIE BĘDZIECIE SIĘ ZWRACAĆ do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich
nieczystymi; Ja, PAN, jestem Bogiem waszym." 3 MOJŻESZOWA 19:31
"Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie to zwrócę swoje oblicze przeciwko
takiemu i wytracę go spośród jego ludu." 3 MOJŻESZOWA 20:6
"A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamieniują ich, krew ich spadnie na nich."
3 MOJŻESZOWA 20:27
Wszystkie te rzeczy są obrzydliwością dla żyjącego Boga; tak samo jak ci, którzy je czynią, ci których kara jest
straszna. Nie pozwól aby szatan mógł cię oszukać tak, byś myślał, iż igrając z tymi rzeczami możesz uniknąć gniewu
Bożego - tyczy się to nawet horoskopów, 'magicznych' uroków, czy też spirytystycznych seansów ze znajomymi 'po prostu
dla zabawy'. We WSZYSTKIM tym działa szatan i jego aniołowie i jeżeli angażujesz się w takie rzeczy, Bóg będzie cię z
tego rozliczał.
"NIECH NIE ZNAJDZIE SIĘ u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani
wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; Gdyż
OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA PANA JEST KAŻDY KTO TO CZYNI, i z powodu tych obrzydliwości PAN, Bóg twój, wypędza ich
(narody ziemi kananejskiej) przed tobą." 5 MOJŻESZOWA 18:10-12
Jeżeli zostałeś zwiedziony i zaangażowałeś się w te rzeczy, POKUTUJ i POZWÓL JEZUSOWI WYZWOLIĆ CIĘ z mocy
szatana. Pan wkrótce przyjdzie, by sądzić świat i zabrać wszystkich, którzy Go kochają do Swego świętego miasta na
zawsze:
"Oto przyjdę wktótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni,
początek i koniec. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ, aby mieli prawo do drzewa żywota i
mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy I CZAROWNICY, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy
miłują kłamstwo i czynią je." OBJAWIENIE 22:12-15
NIKT INNY nie może cię zbawić: ZRÓB POKUTĘ TERAZ zanim będzie za późno!
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do
nich: UPAMIETAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z
dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła." DZ APOST. 2:37-39
  
 Sedno uwiebienia

Tam,gdzie słyszysz Boży głos

Na uwielbienie zwraca się ostatni coraz więcej uwagi. Jest ono jednym z motywów przewodnich Biblii i jego znaczenie w naszym życiu jest przeogromne. Prawdziwe uwielbienie jest diametralnie różne od tego, do czego przyzwyczaiło się wielu współczesnych członków kościoła. W niektórych kościołach mówi się o "porannych nabożeństwach uwielbiających". Bez urazy, moje doświadczenie mówi mi, że w wielu z tych kościołów prawdziwe uwielbienie nie znajduje miejsca.

Chcę przestudiować etapy prawdziwego uwielbienia, jak również jego naturę. Potem chcę Wam zaproponować owoc prawdziwego uwielbienia, którym jak wierzę jest odpoczynek. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że odpoczynek w czasach obecnych jest artykułem prawdziwie luksusowym. Ilu ludzi tak naprawdę wie co to znaczy odpoczywać?

Psalm 95 mówi:

"Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!
Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem,
Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach,
Gdyż wielkim Bogiem jest Pan
I Królem wielkim nad wszystkich bogów
W Jego ręku są głębokości ziemi
I Jego są szczyty gór.
Jego jest morze i On je uczynił,
I suchy ląd ręce Jego ukształtowały.
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!
On bowiem jest Bogiem naszym,
A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego.
Obyście dziś głos Jego usłyszeli:
Nie zatwardzajcie serca waszego , jak w Meriba,
Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,
Gdzie kusili mnie ojcowie wasi
Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.
Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu
I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich.
Dlatego przysięgłem w gniewie swoim:
Nie wejdą do odpocznienia mego."

Rzadko spotyka się psalm z tak negatywnym zakończeniem. Jednakże, wierzę, że fakt ten ma szczególną wymowę.Dziękczynienie, chwała i cześć są bardzo ze sobą związane. Różnią się od siebie, ale porównałbym je do kolorów tęczy, które chociaż oddzielne, stapiają się ze sobą. Po prostu, można powiedzieć, że dziękujemy Bogu za to, co robi, w szczególności za to, co robi dla nas. Chwalimy Boga za Jego wielkość. Ale uwielbienie wiąże nas z Bogiem w Jego świętości.

Spośród wszystkich cech Boga – a jest ich wiele – świętość jest najtrudniejsza do zrozumienia ludzkim umysłem dlatego, że nie ma ona swojego odpowiednika na ziemi. Możemy mówić o mądrości Bożej; znamy mądrych ludzi. Możemy mówić o wielkości Boga; znamy wielkich ludzi. Możemy mówić o potędze Boga; widzieliśmy demonstracje mocy. Jednak poza Bogiem nie ma żadnej demonstracji świętości, jest to coś właściwe tylko Bogu i tym, którzy otrzymali świętość od Boga. Uważam, że uwielbienie odnosi się szczególnie do Bożej świętości.

Dlatego, że Boża świętość jest trudna do zrozumienia, trudno jest też wejść w uwielbienie. Myślę, że w uwielbieniu są etapy. Psalm 100 mówi "wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały!"Są to dwa etapy w przychodzeniu do Boga. Wchodzisz w bramy z dziękczynieniem, potem idziesz dalej i wchodzisz z chwałą w Jego przedsionki. Ale to nie jest jeszcze uwielbienie. W gruncie rzeczy, dziękczynienie i chwała są wypowiedzią naszych ust.

Każde słowo w Biblii, Starym i Nowym Testamencie, oznaczające cześć, lub tłumaczone jako cześć, zawsze opisuje postawę. Uwielbienie jest przede wszystkim postawą. Przez całe Pismo przewijają się też różne postawy ciała związane z uwielbieniem – pochylenie głowy, ukłon i w szczególności ręce podniesione do góry.

Jest jeszcze jedna postawa, o której wielokrotnie mówi Pismo: padnięcie na twarz przed Panem. Jeden z dobrze znanych hymnów angielskich – Ukoronujcie Go Panem nad wszystkim – mówi "niech aniołowie upadną na twarz". Większość członków kościoła nigdy by o tym nie pomyślała. To przecież takie niegodne!

Stawiam pod znakiem zapytania, czy ktoś, kto nigdy nie leżał na twarzy przed Bogiem kiedykolwiek był blisko Niego. Trudno by było znaleźć w Biblii jakąś ważną postać, która nigdy tego nie robiła. Pójdę jeszcze dalej i przyznam, że sam to praktykuję nie ze względu na legalizm, nie jako rytuał, ale wtedy kiedy czuję, że potrzebuję poczucia bezpieczeństwa.

Leżenie twarzą przed Bogiem jest najbezpieczniejszym miejscem jakie znam. John Bunyan powiedział "ten, kto już jest na ziemi nie musi się bać upadku." Kiedy leżysz na podłodze, to niżej już zejść nie możesz. Jezus powiedział "każdy, kto się poniża, będzie wywyższony." Podobnie "każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony."

W księdze Izajasza 6, opisana jest wizja chwalebnych stworzeń niebieskich i tronu Pana. Izajasz widział uwielbienie prowadzone w niebie. Szczególnie skoncentrował się na stworzeniach zwanych serafinami. Hebrajskie jest bezpośrednio związane ze słowem oznaczającym ogień. Serafini to ogniste stworzenia, przebywające bardzo blisko tronu Boga. Jest napisane, że każdy z nich miał trzy pary skrzydeł. W dzień i w nocy wołały," Święty, święty, święty jest Pan." To, co oni robili ze skrzydłami zawsze wywoływało mój podziw: dwoma przykrywały twarz, dwoma przykrywały stopy i na dwóch latały. Przykrycie twarzy i stóp rozumiem jako uwielbienie, a latanie – jako służbę.

Zwróćcie uwagę na porządek i proporcje. Przede wszystkim uwielbienie idzie przed służbą. Często zastanawiałem się, czy nasza służba jest tak naprawdę mile widziana jeśli nie jest poprzedzona uwielbieniem. Spójrzmy na proporcje. Z sześciu skrzydeł, cztery były używane do uwielbienia, podczas gdy tylko para do służby. Uważam, że to jest właściwa proporcja. Moim zdaniem, można śmiało stwierdzić, że uwielbienie jest dwa razy ważniejsze od służby. Czy pamiętacie co Jezus powiedział Samarytance? Rozmawiali o tym, czy to Jerozolima, czy Samaria jest tym właściwym miejscem gdzie należy oddawać cześć Bogu. Jezus odpowiedział, że nadchodzi czas, kiedy nie w Jerozolimie ani nie w Samarii prawdziwi czciciele oddawać będą cześć Ojcu, ale w duchu i w prawdzie, gdyż Ojciec szuka tych, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg szuka tych, którzy będą Mu oddawać cześć.
Na podstawie Psalmu 95 chciałbym pokazać, co według mnie jest wzorem wejścia do uwielbienia. Dwa pierwsze wersety mówią o wylewnej chwale i dziękczynieniu.

Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!

Bogu trudno jest zaakceptować chwałę bez entuzjazmu. Słowo mówi "wielki jest Pan i wielkiej godzien czci." W gruncie rzeczy, jeśli nie jesteś gotowy oddać Mu wielką cześć, to może w ogóle nie powinieneś się za to zabierać.

"Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!
Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem,
Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach,"

To właśnie to nazywam wejściem w Jego bramy z dziękczynieniem i z chwałą w Jego przedsionki. To jest dostęp. Wierzę, że bez tego nie mamy dostępu, ponieważ Izajasz 60:18 mówi: "lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą." Innymi słowy, jeśli chcesz wejść do zbawienia, musisz przejść przez bramę, a każdą bramą jest chwała. Następnie, wersety 3-5 podają nam powody, dla których powinniśmy chwalić Boga:

Gdyż wielkim Bogiem jest Pan
I Królem wielkim nad wszystkich bogów
W Jego ręku są głębokości ziemi
I Jego są szczyty gór.
Jego jest morze i On je uczynił,
I suchy ląd ręce Jego ukształtowały.

Patrząc na cały stworzony wszechświat, widzimy mądrość i wielkość Stwórcy. To powinno wywołać u nas dziękczynienie i chwałę. Przeszedłszy przez etap dziękczynienia i chwały, jeszcze nie dotarliśmy do uwielbienia. W wersetach 6-7 nastrój Psalmu się zmienia i docieramy do tego, co według mnie jest sednem sprawy:

"Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!"

Tak, jak ja to widzę, to doniosłe uwielbienie nie należy do gatunku tych hałaśliwości, które ostatnimi czasy stały się normą. Jest ciszą.Potem, w wersecie 7 mamy podane dwa powody, dla których powinniśmy czcić Pana.

"On bowiem jest Bogiem naszym,
A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego."

Pierwszym powodem uwielbiania Boga jest fakt, że On jest Bogiem i jest On naszym Bogiem. On jest jedyną istotą w całym wszechświecie, która jest naprawdę godna czci. Możemy chwalić ludzi, ale nigdy nie powinniśmy ich czcić. Uwielbienie jest tym, co najbardziej wyróżnia naszą relację z Bogiem jako Bogiem.
Przekonałem się, że to, czemu oddajemy cześć przejmuje nad nami kontrolę. Im więcej to czcimy, tym bardziej się do tego upodabniamy i tym większą kontrolę sprawuje to nad nami. To, co uwielbiamy, staje się naszym bogiem. Jeśli nie uwielbiamy Boga to tak naprawdę na ile jest On naszym Bogiem?
Drugim powodem, dla którego powinniśmy Go uwielbiać jest to, że jesteśmy"ludem pastwiska Jego i trzodą Jego ręki." Cześć jest właściwą odpowiedzią na Bożą troskę o nas. W ten sposób uznajemy Go naszym Bogiem i odpowiadamy na Jego troskę o nas. Ważne jest to, że Psalm nie kończy się tutaj. Kończy się poważnym ostrzeżeniem:

"Obyście dziś głos Jego usłyszeli:
Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba,
Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,
Gdzie kusili mnie ojcowie wasi,
Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.
Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu
I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich.
Dlatego przysięgłem w gniewie swoim:
Nie wejdą do odpocznienia mego."

To stawia przed nami wybór: albo wejdziemy do prawdziwego uwielbienia, albo nie. W uwielbieniu słyszymy Boży głos. Poprzez słuchanie Bożego głosu i posłuszeństwo, wchodzimy do odpocznienia. Słuchanie Bożego głosu jest warunkiem koniecznym. W Księdze Jeremiasza 7:23, Bóg mówi do swoich ludzi:
"Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem."
Jest to jedno z najprościej sformułowanych Bożych wymagań względem nas. "Słuchajcie mojego głosu, a będę waszym Bogiem."

Piąta Księga Mojżeszowa 28 wymienia wszystkie błogosławieństwa wypływające z posłuszeństwa i wszystkie przekleństwa nieposłuszeństwa. Błogosławieństwa zaczynają się tak: "Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego ... spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa." Przekleństwa zaczynają się: Lecz jeżeli nie będziesz słuchał głosu Pana Boga twego... przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa i dosięgną cię." Punktem zwrotnym jest słuchanie bądź nie słuchanie głosu Pana.

Nie chcę was szokować, ale nie wystarczy po prostu czytać Biblię. Spójrzcie na Ewangelię Jana 10:27: " Owce głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną."

Zauważcie, Jezus nie powiedział, że Jego owce czytają Biblię lub chodzą do kościoła, lub ubierają się w pewien sposób. Powiedział, że owce słuchają Jego głosu. Nie możesz iść za Jezusem jeśli nie słyszysz Jego głosu. Dobrze jest czytać Biblię, ale można czytać Biblię, nie słysząc głosu Bożego. Uważam, że uwielbienie jest wyznaczonym na sposobem, w który nabieramy odpowiedniej postawy i relacji, gdzie słyszymy Boży głos.
Kiedy słyszymy Boży głos, wchodzimy do Jego odpocznienia i wierzę, że uwielbienie jest sposobem na odpoczynek. Tylko ci, którzy naprawdę wiedzą jak uwielbiać, mogą cieszyć się odpocznieniem, a słysząc Boży głos wchodzimy do Jego odpocznienia. To właśnie tutaj Izrael zawiódł. Obrali zły kurs. Nie uwielbiali, nie słyszeli Bożego głosu, ich serce stały się zatwardziałe, sprowokowali Boży gniew i nie weszli do odpocznienia. Czytając ten artykuł weź pod uwagę następujące pytania: Czy dobrze rozporządzasz swoim czasem? Czy wiesz co to znaczy odpoczywać? Czy jesteś w stanie tak się zdyscyplinować, aby przestać wykonywać cokolwiek, nawet umysłowo? Czy możesz położyć się i nie myśleć o tym, co powinieneś w tej chwili robić?
Tak więc kiedy odpoczniemy? Doświadczam czegoś nowego ucząc się uwielbienia i odpoczynku i dochodzę do wniosku, że są one ze sobą mocno związane. Uznaję dziękowanie Bogu i głośne chwalenie Go – nawet taniec, klaskanie i śpiew. Ale przychodzi taki czas kiedy zasłaniam skrzydłami twarz i stopy i słucham, co mówi Bóg. Dzisiaj, kiedy usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc, nie przegapcie Jego odpoczynku.

Wasz w służbie dla Pana
dr Derek Prince


dr Derek Prince (1915-2003) studiował filozofię i filologie klasyczne (grecką i łacińską) w najsłynniejszych brytyjskich uczelniach: Eton College i Cambridge Uniwersity. Studiował również język Hebrajski i Aramejski na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W bardzo młodym wieku został profesorem a zarazem dyrektorem instytutu filozofii w Cambridge Uniwersity. Służąc jako pastor, wychowawca i nauczyciel na wszystkich kontynentach, został uznany za jednego z wiodących nauczycieli Pisma Świętego w obecnej dobie. W swej postawie ponadwyznaniowy, Derek Prince posiadał prorocką intuicję w odkrywaniu prawdziwego znaczenia obecnego przebiegu wydarzeń na świecie. Czynił to w oparciu o biblijne proroctwa. 
Przygotowanie na przyjście Mesjasza_Derek Prince

Poselstwo to zostało wygłoszone w trakcie seminarium podczas Święta Namiotów w Jerozolimie w październiku 1984 roku.

Jest siedem sukcesywnych stadiów w moim szkicu:
Pierwszy, na który spojrzymy jest ważny ze względu na przygotowanie na przyjście Mesjasza, jest to świadomość obietnic i celów.
Powiem to jeszcze raz. Bądź świadomy obietnic i celów.
Spójrzmy na trzy fragmenty Pisma, które zawierają jasne obietnice powrotu Pana Jezusa Chrystusa: -pierwszy jest w Ew. Jana rozdz. 14, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów o fakcie, że ich opuści, i mówi

"A gdy odejdę przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem".

Jest to bardzo jasne i konkretne słowo "...przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie.."
Nie myślę, że musisz być teologiem żeby zrozumieć znaczenie tego słowa.
Jeżeli biznesmen idzie rano do pracy, całuje swoją żonę i mówi: "kochanie do widzenia, będę w domu o szóstej wieczorem", ona rozumie, o czym on mówi, on będzie o szóstej wieczorem. Różnica polega tylko na tym, że Pan nie dał nam precyzyjnie określonego czasu, kiedy wróci. Ale jest to relacja miłości. "... przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."
W Dziejach Apostolskich mamy potwierdzenie aniołów, słyszeliśmy słowa samego Pana, w Dz. 1,11-12 jest tam potwierdzenie aniołów, apostołowie poszli z Jezusem na Górę Oliwną i potem On ich pobłogosławił i widzieli jak powrócił do nieba. I chmury Go przejęły i zasłoniły Go i kiedy tam wciąż stali i spoglądali w górę, aniołowie pojawili się im i podali im to zapewnienie.
Dz. 1.10-11
" Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach." To byli aniołowie, i tak zostało przyjęte generalnie, którzy powiedzieli" Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba."
Myślę, że żaden język nie może tego lepiej wyrazić.Ten sam Jezus, którego widzieliście jak poszedł do nieba, powróci w ten sam sposób w jaki widzieliście że tam poszedł.

Są dwie sprawy, które trzeba zauważyć: poszedł w chmurach i powraca w chmurach,odszedł z Góry Oliwnej i powraca na Górę Oliwną.
Spójrzmy na chwilę na proroctwo w księdze Zachariasza, które to potwierdza. Zach.14.3-5. Znajdziemy tu opis tego, jak Pan osobiście rozprawi się z narodami, które zgromadziły się w bitwie, przeciwko Jerozolimie.
"Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej".
Zauważcie - jak bardzo konkretnie jest to opisane: "która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej", wszyscy widzieliśmy jak wygląda góra Oliwna
"..., a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. "

W chwili obecnej istnieje już rozpadlina na Górze Oliwnej, stoi tam hospicjum Augusta Wiktoriana. Czy widzieliście tam taki budynek ze skwerem? Spędziłem w nim ostatni rok w służbie Armii Brytyjskiej i było dla mnie bardzo realne, że w tym właśnie miejscu ta góra miała się rozpaść. Połowa miała się poruszyć na południe, a połowa na północ. W 1949 roku było trzęsienie ziemi, które spowodowało powstanie tej rozpadliny i w tej chwili ta góra jest już uważana za miejsce niebezpieczne gdzie będą występować często trzęsienia ziemi. Jest to dla mnie bardzo jasne, że wszystko pasuje do opisu z Zachariasza i nie ma miejsca na ziemi, które by bardziej pasowało do opisanej sytuacji. Przeczytajmy werset piąty:

" I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż do Asal: a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy , Ozjasza. W ten czas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci."
Kolejny raz konkretna obietnica:
"Pan mój Bóg powróci, Jego nogi staną na górze oliwnej" jestem skłonny wierzyć że to stopy Pana dotykające tej góry spowodują trzęsienie ziemi, jest to opisane w Zachariaszu i innych księgach prorockich. Zach.14.8.
" W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich (popłynie do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego."
To jasne, że ta dolina spowoduje powstanie kanału na wschód, aby wody mogły przepłynąć.
W żadnym sensie nie jest to metaforyczny obraz. Jest to bardzo konkretny opis, który pasuje do konkretnego obszaru ziemi. Nie uduchawiajmy tego i nie róbmy z tego metafory. To konkretny opis tego co się stanie. Spójrzmy na słowa apostoła Pawła odnoszące się do tej sytuacji. I Tes.4.16,17:
"Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej".
Zauważcie nacisk na to, że będzie to Jezus osobiście. Anioł powiedział wcześniej " ten sam Jezus", a Paweł mówi: "ten sam Pan". Pismo nie daje nam żadnej możliwości aby interpretować czy uduchawiać to w jakikolwiek inny sposób poza tym, że będzie to widzialny osobisty powrót Pana Jezusa.
Będą temu towarzyszyć trzy ekscytujące odgłosy: okrzyk - generalnie jest to okrzyk Pana, ponieważ On wywoła zmarłych z grobu, tak jak to uczynił z Łazarzem. Zauważmy, że gdy Łazarz miał wstać z grobu, Jezus bardzo konkretnie określił, kto ma powstać z grobu. Powiedział: "Łazarzu wyjdź" , gdyby powiedział wyjdźcie, to wszyscy zmarli by powstali do życia.
Przychodzi dzień, kiedy On wywoła wierzących, tych, którzy umarli w Chrystusie. Więc Paweł mówi dalej:
"i zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my , żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem".

To bardzo jasny opis rzeczy, które rzeczywiście się wydarzą. Pan przyjdzie i towarzyszyć temu będą te trzy dramatyczne odgłosy: głos Archanioła i trąby Bożej i potem zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. W tym samym czasie wierzący, którzy są gotowi na ziemi, będą nagle cudownie przemienieni i wszyscy podniesieni w chmurach jak mówi pismo, aby spotkać Pana na powietrzu.

W języku greckim mamy różne słowa określające powietrze. Eter — oznacza wyższą, rzadszą atmosferę. Powietrze to ta niższa gęstsza atmosfera, która styka się z powierzchnią ziemi. Właśnie to określenie jest tu użyte. Jezus przyjdzie bardzo blisko ziemi, wierzący będą jak opiłki metalu przyciągane przez magnes. Ci, którzy są zrobieni z właściwego materiału automatycznie będą przyciągnięci do magnesu. Ale jeżeli nie jesteś zrobiony z właściwego materiału, wszystkie twoje wysiłki, aby porzucić ziemię będą bezużyteczne.

Zauważcie, że będziemy pochwyceni. Ludzie czasami pytają " czy wierzysz w pochwycenie?" - odpowiadam - zależy co przez to rozumiesz? Wierzę, że będziemy pochwyceni, bo jest napisane, że będziemy pochwyceni. To słowo może być użyte w różnych kontekstach, o Filipie napisano, że: został pochwycony na drodze do Gazy. Został on pochwycony przez Ducha Pańskiego.

Potem dworzanin egipski nie widział go więcej. Filip pojawił się ponownie dopiero na drodze do Asztot. Myślę, że cała rzecz stanie się właśnie tak jak Paweł opisał: - "w jednym momencie", w mgnieniu oka. Bóg czeka przez tysiąclecia aby zrobić ten ruch. Niektórzy mówią, że Bóg przez tysiące lat nic nie zrobił, więc teraz też nic się nie stanie. Ale to jest błąd, wierzcie mi. Są trzy jasne konkretne obietnice pochodzące od Pana, od aniołów i od apostoła Pawła, potwierdzone przez Pismo Nowego Testamentu. Każdy chciałby wiedzieć kiedy będzie pochwycenie, ja jednak nie zamierzam dzisiaj wchodzić w te spory.
Wierzę jednak, że istnieją konkretnie określone cele, dla których Pan powraca. Jest to dość skomplikowane i można by napisać elaborat o każdym z nich. Nie wchodząc w szczegóły chciałbym po prostu je zaznaczyć.

1. Pan przychodzi aby przyjąć do siebie kościół, powiedział to jasno, "...przyjdę powtórnie i zabiorę was do Siebie.." 2. On powraca, aby zwyciężyć Antychrysta i jego Armię, jak jest opisane w objawieniu Jana Rozdział 19.

Niektórzy chrześcijanie myślą, że romantycznie zwyciężą Antychrysta. Ja jednak zdecydowałem się zostawić to Panu. Myślę, że lepiej zostawić to w Jego rękach. Prawdziwy Chrystus zwycięży fałszywego chrystusa. Antychryst oznacza dwie rzeczy: ten który jest przeciwko Chrystusowi i ten który zajmuje miejsce Chrystusa. Duch Antychrysta, który bardzo potężnie działa w świecie, a także w kościele chrześcijańskim ma dwa cele: po pierwsze usunąć Jezusa, po drugie zastąpić Go przez kogoś innego

Tak zwani liberalni chrześcijanie nie zdają sobie sprawy, że ostatecznym celem nie jest pozbycie się Jezusa, ale zastąpienie Go kimś innym. Istnieją trzy monoteistyczne religie biorące swój początek w tej części świata. Te trzy religie: Judaizm, Islam i Chrześcijaństwo mają wiele wspólnego, ale mają też wiele rzeczy, które je różnią. W moim odczuciu jest tylko jedna przeszkoda w zbudowaniu jednej uniwersalnej religii łączącej te trzy. Tą przeszkodą jest historyczna osoba Jezusa z Nazaretu. Jeżeli pozbędziesz się Jezusa z drogi, to nie będzie przeszkód dla połączenia się Judaizmu, Islamu i odstępczego chrześcijaństwa. Można będzie stworzyć system religijny, którego liderem stanie się Antychryst. Osobiście wierzę, że tak właśnie będzie, ale to jest tylko moja opinia.

Trzecim celem Jezusa będzie uwolnienie Izraela. Osobiście wierzę, że Pan sam uwolni Izrael. Myślę, że to jest jasno opisane w Izajaszu, Zachariaszu i innych prorokach.

Czwartym celem będzie osądzenie narodów. Jest to jasno opisane w księdze Joela rozdz. 3 i w Mat. 25.34,46.

Kiedy Syn Człowieczy usiądzie na tronie, zgromadzi narody i oddzieli je jak pasterz oddziela owce od kozłów.Owce postawi po swojej prawicy, zaprosi je do swojego królestwa, które przygotował. Kozły wyrzuci do wiecznego ognia, który przygotował dla Diabła i jego aniołów.
Istnieją tylko dwie możliwości. Podstawą dla wydania wyroku będzie sposób, w jaki poszczególne narody traktowały braci Jezusa.
Czy możemy obserwować jak to już w tej chwili układa się w światowej polityce? Przypuszczalnie najczęściej poruszanym tematem przez ONZ jest Izrael. Wierzę, że przez modlitwę możemy zmieniać sytuację polityczną narodów.

Piąty cel to ustalić Boże królestwo na ziemi, gdzie Jeruzalem będzie stolicą.

Jestem naiwny i prosty w swoim myśleniu i wierzę, że Pan będzie sprawował rządy z Jerozolimy.
Pozwólcie, że jeszcze raz podam wymienione cele:
1. Aby przyjąć kościół.2. Zwyciężyć Antychrysta.3. Wyzwolić Izrael.4. Osądzić narody.5. Ustalić królestwo.
Myślę, że jest to prawdopodobna chronologia wydarzeń, jakie będą miały miejsce.Nie mam żadnych konkretnych teorii, co do momentu i czasu, w którym to będzie miało miejsce. Jedynie Bóg zna czasy i chwile.Jedno wiem i będę to do końca podkreślał, ważne jest abyśmy byli gotowi.
Wierzę, że musimy gorliwie oczekiwać Pana. Muszę powiedzieć, że to zawstydza większość chrześcijan, łącznie z charyzmatykami. Nie spotykam wielu chrześcijan gorliwie oczekujących powrotu Pana, a muszę powiedzieć, że w mojej służbie spotykam bardzo wielu chrześcijan.
Jesteśmy wspaniałymi teologami, jesteśmy tak wykształceni, tak duchowi, że zapomnieliśmy o powrocie Pana. Mam nadzieję, że to nie dotyczy większości z was. Spójrzmy na Pismo - Marek Rozdz. 13. A właściwie koniec tego rozdziału. Przeczytajmy kilka wersetów, jest tam jedno kluczowe słowo. Mam nadzieję, że znajdziecie to słowo zanim dojdziemy do końca.
Jezus nie mówi do niewierzących, ale do swoich uczniów.
"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie." Jest to tak jak z pewnym człowiekiem, który pojechał do dalekiego kraju i zostawił swój dom sługom. Każdemu wyznaczył jakieś zadanie. Odźwiernemu nakazał, aby czuwał.
"Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!"
Czy wiecie już jakie jest to słowo kluczowe? Czuwajcie - to znaczy, bądźcie obudzeni. Używamy go mówiąc o żołnierzu na warcie, o stróżu, który pilnuje w nocy, o kimś, kto przez pewien czas musi wstrzymywać się od snu.
To było powiedziane do uczniów Jezusa, Jezus musiał ich ostrzec. Czuwajcie -
"Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!" - bądźcie trzeźwi, nie zdrzemnijcie się.Tytus Rozdz. 2.11-13
"Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas
( zauważyliście że łaska uczy, niektórzy o tym nie wiedzą), abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie ( jaki jest powód abyśmy na tym świecie pobożnie żyli?), oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa "

Motywem najczęściej występującym w listach Nowego Testamentu, kiedy poruszany jest temat uświęcenia jest oczekiwanie powrotu Pana. Jest to główny powód dla świętego życia. Zauważcie Jezus jest tu nazywany Bogiem "wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus," Jest wiele fragmentów Nowego Testamentu, które o tym mówią i ważne jest, aby wiedzieć, że Nowy Testament jasno określa bóstwo Jezusa. I może jeszcze jeden fragment, Hebr. 9.28..
" tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują."
Ukaże się tym, którzy bardzo gorliwie Go oczekują. I nie ma gwarancji nowotestamentowej, że On przyjdzie dla jakiejkolwiek innej osoby. Tylko dla tych, którzy gorliwie na Niego czekają.Następne wymaganie - zrozumieć czasy i chwile. I Tes. 5.1-6
" Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach."
Czy to jest prawda o nas? Czy tak dobrze znamy sprawy związane z czasem i porą, aby apostoł Paweł nie musiał do nas pisać?
"Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy"
To jest podkreślone wiele razy - powraca jak złodziej - jest tylko jedna różnica, powiem wam jaka. Złodziej przychodzi, aby zabrać to, co nie jest jego, a Pan powraca po tych, którzy są jego. Ale powraca jak złodziej.
Pamiętam nauczyciela afrykańskiego, z którym pracowałem, gdy byłem dyrektorem Kolegium we wschodniej Afryce. Pamiętam, miał stadko kaczek w tylnym ogródku za szkołą. Był z tych kaczek bardzo dumny. Nie chciał też słuchać o Ewangelii. Pewnego dnia, co jest bardzo powszechne w Afryce, ktoś przyszedł i ukradł jego kaczki. Gdy wylewał swoje żale przede mną, zapytałem czy ten złodziej powiedział, o której godzinie przyjdzie? Czy ogłosił, jakie ma zamiary? Nie! I tak właśnie Pan powraca. On nie powie ci kiedy, nie dowiemy się o tym z gazet.
"Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną i nie ujdą"

Są dwie rzeczy, których świat tak pożąda: pokój i bezpieczeństwo. Kiedy świat będzie myślał, że jest bezpieczny, przyjdzie na niego zagłada. To jak bóle porodowe przychodzące na kobietę. Myślę, że większość kobiet i mężczyzn jest tego świadoma, gdy zaczynają się bóle porodowe to nie ma sposobu aby odwrócić ten proces. Co więcej im bliżej jest poród, tym częstsze i mocniejsze są skurcze. Myślę, że w takiej chwili właśnie jesteśmy. Nie ma sposobu aby odwrócić ten proces zmian na świecie. Zakończy się on porodem. Jeżeli myślicie, że sytuacja na świecie z biegiem lat stanie się łatwiejsze, to się mylicie. Ponieważ bóle będą częstsze i silniejsze, aż do porodu. Czytajmy dalej.
" Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi."

Paweł mówi im, że będą w stanie rozpoznać znaki, które oznaczają dzień powrotu Pana. Istnieją dwie błędne postawy: jedna to nie rozpoznawanie czasów i pór, a druga to zasłanianie się niemożnością poznania dnia, ani godziny. Oczywiście Jezus powiedział: "nikt nie może znać dnia, ani godziny", ale fakt, że nie znamy dnia, ani godziny to nie jest wymówka usprawiedliwiająca brak rozeznawania czasów i pór. W celu porównania spójrzmy na inne wersety. Mk 13.32
" Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec".
Chodzi tu o dzień i godzinę powrotu Pana. Jest to oznaczona godzina w kalendarzu, ale tylko Bóg zna ten kalendarz. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że Ojciec wie o czymś, o czym nie wie Syn. Wierzę, że Syn spogląda w twarz Ojca, ponieważ czeka na skinienie ręki Ojca, który powie - Synu teraz, teraz jest czas. Wierzę, że całe niebo oczekuje na ten moment bardziej niż jest to obserwowane na ziemi. W Mt 24.24, mamy ten sam kontekst, Jezus mówi do swoich uczniów:— "bądźcie też gotowi, bo Syn Człowieczy przychodzi w dniu i godzinie w której nie oczekujecie go". Jest wielu takich i wielu jeszcze będzie, którzy myślą, że wiedzą. Jeżeli myślisz, że wiesz kiedy Jezus przyjdzie, to mylisz się. On przychodzi w dniu, w którym Go nie oczekujesz. Więc nie oszukujmy się, nie ma substytutu na czujność, nie ma alternatywy. Wasza teologia nie może uwolnić was od obowiązku bycia czujnym.

Następne wymaganie w stosunku do nas to rozpoznać czas. Chcę podać wam przykład z czasów Jezusa.. Mt. 16.2,3 - Faryzeusze zapytali Go o znak, na co On odparł: "Wieczorem mówicie: "Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni"; rano zaś: "Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione". Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?".
Jezus zgromił religijnych liderów ponieważ nie potrafili rozróżnić znaków czasu. Myślę, że mógłby tak samo powiedzieć do niektórych liderów kościelnych w naszych czasach. Nie potraficie rozróżnić znaków czasu. Wierzę, że Bóg wymaga od nas abyśmy rozróżniali znaki czasu. Wierzę, że znaki, które ostrzegają, że dochodzimy do końca wieku ostatnio bardzo się pomnożyły.

Chcę pokrótce podać wam listę wersetów. To nie jest głównym celem tego poselstwa, ale oddzielone od tego poselstwo traci swój wydźwięk. Mam tu listę 21 oznak, które oznaczają koniec wieku i gdybym popracował nad tym mógłbym podwoić tą liczbę.

Pierwszy znak – Łk. 17.26: " Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego ..." – dni Syna Człowieczego to właśnie te dni, w których powraca Chrystus. To jest jedno z określeń tych czasów: "...jedli i pili, żenili się, za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi." . Jezus mówi, jeżeli chcesz wzorca jak to będzie przy końcu wieków, to spójrz na dni Noego i na dni, Lota. Myślę, że sąd Boży będzie bardzo nagły, będzie bardzo nieoczekiwany i całkowity. Wierzę, że jest to powszechnie podkreślana przez Boga rzecz. Jeszcze raz to podkreślę. Boży sąd będzie: bardzo nagły, bardzo nieoczekiwany i totalny.

Wydaje mi się, że tu właśnie położony jest akcent. Teraz rozważmy, co biblia mówi o dniach Noego i dniach Lota.
Nie będziemy odczytywać tych fragmentów, wszystkie są w Pierwszej Księdze Mojżeszowej.
Pozwólcie, że zaoferuje wam krótkie streszczenie tego, co można wyczytać z Pierwszej Księgi Mojżeszowej.
Po pierwsze: istniało cielesne zepsucie - biblia mówi "wszelkie ciało skaziło swoją drogę". Myślę, że opisuje to seksualne zepsucie i całkowicie lubieżne życie.
Po drugie: wszelkie wyobrażenia ludzkiego serca były tylko złe. Całe życie ludzkie było zepsute, życie umysłowe było nieczyste. Muszę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym głównym czynnikiem, który ciągnie w tym kierunku jest telewizja.
Po trzecie: jest mowa, że ziemia była pełna przemocy. Wszyscy możemy poobserwować w dzisiejszych czasach statystyczny wzrost przestępczości. Cechą charakterystyczną dla czasów Lota był homoseksualizm. Było to zjawisko gwałtowne i bez wstydu, co dokładnie oddaje to, z czym mamy do czynienia obecnie. Gdy dorastałem jako chłopczyk, to mogłem usłyszeć o tym, że ktoś jest homoseksualistą, ale było to wstydliwe. Mówiło się o tym szeptem. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, homoseksualiści domagają się publicznie swoich praw np. do adopcji.
Po piąte: materializm. Jedli, pili, budowali, sadzili, żenili się i wychodzili za mąż.
Nie jest oczywiście złą rzeczą, że wykonywali to wszystko, złym było to, że czyniąc to zatkali swoje uszy na ostrzeżenia Boże. Myślę, że za taką postawą stał okultyzm. Jeśli przeczytacie początek I Księgi Mojżeszowej rozdz.VI. – znajdziecie opis jak synowie Boży współżyli z ludzkimi córkami. Osobiście wierzę, że chodzi o aniołów, to jest jednak tylko moja opinia. Wierzę, że zaistniało zespolenie czynnika anielskiego i ludzkiego. Doszedłem do przekonania, że poza każdą radykalną postacią zepsucia ludzkiego, zawsze znajdziemy symptomy okultyzmu. To jest korzeniem wielu problemów, fałszywi bogowie. Wydaje się także, że są pewne granice, których Pan nie pozwala długo przekraczać. Ludzie mogą żyć bezbożnie przez stulecia i Bóg będzie to tolerował, ale gdy granica pomiędzy bytem anielskim i ludzkim została przekroczona, Bóg postanowił położyć temu kres. Jest jeszcze inna granica, której Bóg zazdrośnie chroni, to jest granica między mężczyzną i kobietą. Widzę, że w naszym pokoleniu ta granica została przekroczona. Nie wierzę żeby Bóg długo powstrzymywał swój sąd. W USA poza zakładami fryzjerskimi męskimi i damskimi często znajdujemy zakłady pod nazwą "unisex", to znaczy dla transwestytów, to dużo mówi o obecnej sytuacji.

Kiedy dziś jedziesz samochodem wzdłuż ulic czasem spotykasz osobę, której cechy płciowe są trudne do ustalenia. Jeżeli to coś miałoby brodę, to prawdopodobnie wiedziałbyś, z czym masz do czynienia, ale często tej brody nie ma. Wtedy rzeczywiście trudno jest się zorientować. Byłem na spotkaniach gdzie prosiłem o powstanie ludzi z problemami fizycznymi, z zakłopotaniem patrzyłem na pewnego człowieka i pytałem się sam siebie, czy to jest on, czy ona.
Mt 24. Spójrzmy na znaki tu wymienione. Chcę podkreślić, to nie jest w żaden sposób kompletna lista. Uczniowie spytali Jezusa: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata?".Jezus podał im listę znaków, ale nie odpowiedział im na ich pytanie. Chcę to pytanie pozostawić do końca poselstwa bez odpowiedzi. Przeczytamy pokrótce o tych znakach, ale to nie jest ten znak.
"Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu" – ja to interpretuje jako wojny światowe. "Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi" – niektóre teksty nie mówią "mór" czy "zaraza", ale gdy porównamy tekst z Łukaszem 21, to znajdziemy te wyrazy.
Mór zawsze idzie za głodem. Kiedy system odpornościowy jest zniszczony, to wtedy choroba wkracza. Trzęsienia ziemi skomentowałem, nie będę o tym mówił. Werset 8,9:
"Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać" – ogromne zwrócenie się świata przeciwko prawdziwym chrześcijanom. Werset 10. "Wówczas wielu zachwieje się w wierze: będą się wzajemnie wydawać i i jedni drugich nienawidzić." Wielu chrześcijan nie wytrzyma próby, odwrócą się od Pana, odwrócą się od swoich wierzących braci i ich zdradzą.

Takie zachowania mogliśmy już oglądać w wielu systemach totalitarnych. Werset 11.
"Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą" Ja to interpretuje jako olbrzymią liczbę kultów, jakie są na świecie. Każdy kult ma za sobą fałszywego proroka. Są tutaj słowa, na które trzeba zwrócić uwagę: "oziębnie miłość wielu", a w wersji angielskojęzycznej " miłość większości oziębnie", słowem określającym w tym miejscu miłość jest - agape. Atmosfera będzie tak pełna bezbożności, że trudno będzie wytrzymać w Bożej miłości.Kiedyś powiedziałem: " bezprawie prowadzi do braku miłości." Wierzę, że wszyscy musimy strzec naszej miłości. List Judy mówi: "...w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie siebie samych..." Myślę, że to jest klucz do trzymania się w miłości Bożej: "...w Duchu Świętym się módlcie..." Bracia i siostry nie możemy powiedzieć, że nas nie ostrzeżono. Nie wiem, jakie słowa mogą jaśniej to określić niż te, które wypowiedziałem przed chwilą. Nie chcę was zostawić w depresji, ale chcę was skonfrontować z faktami. Jeżeli twoja wiara nie może wytrzymać konfrontacji z faktami, to lepiej sprawdź swoją wiarę. Ewangelia Łukasza mówi, że gdy te rzeczy będą się działy spójrzcie w górę, bo wasze odkupienie się zbliża. Możesz spoglądać na to na dwa sposoby i mówić: - wszystko jest coraz gorsze, to prawda. Albo możesz powiedzieć: - Pan jest coraz bliżej i bliżej. Jak zareagujesz, od tego zależy, jak przez to przejdziesz. Twoja reakcja zdeterminuje, jak sobie poradzisz. Teraz pokrótce wspomnijmy te znaki.

Wojny światowe, głody, mór, trzęsienia ziemi, prześladowanie chrześcijan, wielu wierzących zdradzi swoich braci, wzrost bezprawia i utrata miłości. Pan powróci na Syjon, wybuduje Syjon i pokaże się w chwale. Stara wersja Króla Jakuba mówi." Kiedy Pan wróci na Syjon, ukaże się tam w swojej chwale." W Księdze Daniela 12. 4 mamy dwa, bardzo ciekawe, tzw. świeckie znaki.

Daniel miał objawienie o czasach ostatecznych i napisał tak: "Ty jednak Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza."W wersji oryginalnej: "Wielu będzie chodziło tu i tam i ich poznanie wzrośnie." Są tutaj dwa stwierdzenia, które idą obok siebie. Nastąpi wielki wzrost podróży i wiedzy. Słowo nauka jest to łacińskie słowo określające wiedzę. A więc światowy wzrost nauki i podróży. To jest niepodważalna prawda. To, że jesteście tu w Jerozolimie, jest niezaprzeczalnym świadectwem tego faktu, że nastąpił ogólnoświatowy wzrost podróży i wiedzy. To nauka spowodowała, że ten wzrost podróży był możliwy. Jak jasne i konkretne jest pismo. I odnosi się to do czasów ostatecznych. Łk 21. 24 jest bardzo korespondującym wersetem do Psalmu 16. Kto wie co tu jest napisane? Fakt, że tu jesteście jest częścią tego proroctwa. Druga część tego wersetu: " A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą." Nie zrozumcie mnie źle, wy nie deptacie Jerozolimy, po prostu chodzicie po ulicach. Słowo deptać oznacza dominację i przymusowy rząd. To była prawda, od roku 78 aż do 1948. W 1948 roku zachodnia Jerozolima została oswobodzona, w godnym uwagi zakresie, od dominacji pogan. W 1967 stare miasto - podstawowa Jerozolima została uwolniona od dominacji pogan. I to w mojej opinii jest jednym z najważniejszych, albo najważniejszym wydarzeniem w tym wieku. Czasy pogan to według mnie czasy, gdy ludy pogan rządziły Jerozolimą. Odpowiedzialnością Żydów jest troszczyć się o miasto Jerozolimę. Mają oni gorliwe zainteresowanie miastem Jeruzalem. Przez te wszystkie wieki nie przestali modlić się o odnowę Jeruzalem. Można by powiedzieć, że pod rządami Żydów Jerozolima kwitła, a pod rządami pogan była w ruinach. Jest to fakt historyczny. Mam przyjaciela rabina. Wychowywał się w Jerozolimie i oprowadzał wycieczki. Któregoś dnia usłyszałem jak mówił do jednej z wycieczek, że Jerozolima została wybudowana przez Żydów i do czasu, kiedy sprawowali w niej władzę była kwitnącym miastem, musimy starać się, aby znowu taka się stała. Wiedział, że mówi do chrześcijan i w końcu powiedział tak " No przecież jak Jezus wróci, to chce zobaczyć piękną Jerozolimę - nieprawdaż?" Pomyślałem. - Gdyby on naprawdę wiedział, co powiedział.
W I Tym 4.1,2 jest mowa o innej znaku końca wieku.
"Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich ..." to jest jedno z biblijnych wyrażeń określających koniec wieku. "...niektórzy odpadną od wiary..." Jakiej wiary? - Chrześcijańskiej wiary. Ludzie, którzy byli chrześcijańscy i odeszli od Niego: "...skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów."Nie musimy czytać dalej. Jesteśmy tu ostrzeżeni, że przy końcu wieków wpływ demonów i szatańskiego zwiedzenia będzie tak silny, że chrześcijanie będą skuszeni, aby odejść od wiary. Ja osobiście tego doświadczyłem w wielu przypadkach. Ilu z was może powiedzieć to samo. Szokujące, ale to powinno wzmacniać twoją wiarę, ponieważ biblia mówi: –To się stanie. Gdyby to się nie stało, mógłbyś powiedzieć: –Biblia nie jest odpowiedzialną księgą.
II Tym 3.1-5 " A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne." – Niebezpieczne czasy. Powodem niebezpieczeństwa nie jest zagrożenie nuklearne, albo wojna atomowa, ale degeneracja charakteru ludzkiego. To jest korzeniem problemu. Bomba atomowa nie stworzyła się sama ani też sama się nie zdetonuje. Paweł mówi kontynuując swoją wypowiedź:
"Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga."

Możemy sprawdzić sami ile z tych cech charakteryzuje ludzi nas otaczających. Jest tu wymienionych osiemnaście zachowań wątpliwych moralnie. W ciągu mojego życia mogłem obserwować lawinowy wprost zalew wszelkiej niemoralności. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Europie Zachodniej, tutaj na Bliskim Wschodzie, właściwie we wszystkich miejscach, które odwiedzam, obserwuję dramatyczny wzrost zachowań amoralnych. Ciekawe, ale najczęściej zaczyna się od miłości siebie, samolubstwa, potem zaraz następuje, miłość pieniędzy i kończy się to często pewnego rodzaju hedonizmem. Natura zepsucia jest taka, że ono zawsze postępuje, kiedy owoc zaczyna gnić, to nigdy nie staje się on coraz lepszy. Zauważyliście? Rozkład zawsze się powiększa. Czasem myślę o pięknym owocu, który możemy przechować jedynie przez krótki czas. Możecie kupić piękną brzoskwinię, włożyć ją do lodówki i zwolnić proces jej rozkładu, ale nie możecie zatrzymać go ani odwrócić. Pewnego dnia nawet w lodówce skórka się zmarszczy, a owoc, zrobi się nie smaczny i nieatrakcyjny. Myślę, że lodówka jest dobrym obrazem religii. Możemy wsadzić ludzi do religijnej lodówki. Na zewnątrz zwolni to proces zepsucia, ale nie zmieni to ich sytuacji. Następny werset mówi o tych ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Ci ludzie chodzą co niedzielę do kościoła, ale odrzucili transformującą Bożą moc, która mogła zmienić ich w sprawiedliwych ludzi. Biblia daje nam tu dobrą radę: – Trzymaj się od nich z daleka. Tym 3.8,9 " Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała."
Jannes i Jambres byli to dwaj magicy którzy sprzeciwili się Mojżeszowi przed faraonem. Paweł mówi tu o ludziach praktykujących okultyzm. Tak jak magicy Jannes i Jambres sprzeciwili się Bogu, tak praktykujący okultyzm będą się sprzeciwiali prawdzie ewangelii. Czy to jest prawda? Wierzcie mi, że tak właśnie się dzieje. Jestem przekonany, że ostateczny konflikt nie będzie konfliktem teologii, ale konfliktem mocy. Mojżesz powiedział: rzućmy nasze laski, moja stanie się wężem. Magicy faraona uczynili to samo, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę? Oni też posiadali moc, ale okultystyczną. Ekscytujące było to, że wąż Mojżesza zjadł węża magików. Wyobrażam sobie Mojżesza wychodzącego z pałacu faraona z dużo grubszą i silniejszą laską niż była wcześniej, podczas gdy magicy zostali bez lasek. Jeżeli możemy mieć laski, które zjedzą laski magików, to lepiej się w nie wyposażmy. To nie będzie tylko doktryna, to będzie moc spotykająca się z większą mocą.
II Tes 2.3 "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,"

Tesaloniczanie byli uczeni o tym, że ten dzień już przyszedł. Paweł pisał do nich, aby skorygować ten błąd. – Dzień ten nie przyjdzie, aż nie nastąpi odstępstwo. Greckie słowo użyte w tym miejscu to apostazja. Apostazja to jest świadome odrzucenie objawionej religijnej prawdy. Powiedziałbym, że żyjemy właśnie w czasach apostazji. Ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii, takie jak ordynacja biskupa Darów dokumentują tak jasno jak nic innego, fatalny stan kościoła. Sytuację gdzie odstępstwo występuje w przywództwie. Biskup Darów zaprzeczył bóstwu Jezusa, Jego fizycznemu narodzeniu się z dziewicy oraz Jego fizycznemu zmartwychwstaniu. Stwierdził, że chrześcijanie nie muszą w to wierzyć i w świetle tego został ordynowany biskupem, zastępcą głównego biskupa Kościoła Anglikańskiego w Wielkiej Brytanii. Myślę, że nie można już bardziej odstąpić od wiary. Reakcja na ten stan rzeczy nastąpiła nie ze strony innych biskupów, ale ze strony laikatu. Biskupi po prostu się z tym zgodzili.

Nie można być ordynowanym w Kościele Anglikańskim na biskupa lub kapłana nie wierząc w czterdzieści dziewięć tzw. ˝artykułów wiary˝. Ordynacja biskupa Darów była więc zwykłym oszustwem. Moja rada dla nich jest taka. Zacznijcie sobie nową religię, ale z dala od używania do tego celu Jezusa. Nie jest moim celem wytykanie błędów kościołowi anglikańskiemu, wszystkie większe denominacje mają podobne problemy. Wierzę, że na taką skalę, takie wydarzenia nie miały wcześniej miejsca. Chociaż byli w historii zepsuci klerycy, pastorzy, biskupi czy papieże, to nikt otwarcie nie zaprzeczył tym kardynalnym doktrynom wiary chrześcijańskiej. To się stało w ostatnich stu pięćdziesięciu latach w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. W Niemczech zaczęło się to "nową teologią". Jedną z konsekwencji tej nowej teologii był Hitler i faszyzm. Pozwólcie, że odczytam fragment z Pieśni nad pieśniami Salomona. Ta pieśń mówi:"Mam małą siostrzyczkę, co z nią zrobimy?" I mówi tak: " Jeżeli jest drzwiami to obwarujemy ją tarcicą cedrową. Jeżeli jest murem, zbudujemy na nim srebrny gzyms." Dla mnie jest to mała alegoria kościoła. Jeżeli kościół jest drzwiami, które wpuszczają potok zła, Bóg zamknie je tarcicą cedrową. Ale jeżeli jest to mur, który trzyma zło daleko, to zbudujemy na nim srebrne wieże. Kościół, więc albo wyrzuca zło, albo pozwala na nie. Kościół jest buforem narodu.

Księga Ezechiela rozdz.22. Fragment ten mówi o całkowitym zepsuciu narodu i wymienia grupy ludzi, którzy zawiedli. Prorocy, kapłani, książęta i potem ludzie. Zauważcie gdzie to się zaczyna. Najpierw prorocy, potem kapłani, potem świeccy rządzący, a potem ludzie. Uważam, że odpowiedzialność za Adolfa Hitlera leży przede wszystkim u teologów niemieckich. Patrząc szerzej leży ona u drzwi kościoła. Antychryst nie może być objawiony aż do czasów odstępstwa. Odstępstwo otworzy drzwi dla antychrysta.

Wymienię pokrótce znaki, które wymieniliśmy: zepsucie cielesne, złe wyobrażenia, przemoc, homoseksualizm, wojny światowe, trzęsienia ziemi, światowe prześladowanie chrześcijan, chrześcijanie, którzy zdradzają i wydają swoich wierzących braci, fałszywi prorocy, wzrost bezprawia, utrata miłości, odbudowanie Syjonu i Jerozolimy, wykupienie Jerozolimy spod Pogańskiej dominacji, szerokie rozpowszechnienie się mądrości, wiedzy i podróży, ludzie pod wpływem demonów i fałszywych doktryn, generalna utrata charakteru i etyki, posiadanie fasady religii, opozycja ze strony praktykujących okultyzm i wielkie odstępstwo kościoła.
Moja obserwacja jest taka, że ponad osiemdziesiąt procent z tych rzeczy widoczne jest w wieku, w którym żyjemy w stopniu, w którym nigdy wcześniej tego nie było.

Mówimy o przygotowaniu drogi dla Mesjasza. Spójrzmy na trzy fragmenty.
Hbr.12.14 " Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana."
To jest bardzo jasne stwierdzenie. Bez świętości nikt nie spotka Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Staraj się utrzymać dobre relacje dookoła siebie, włącznie z twoimi wierzącymi braćmi. Oni są najtrudniejsi z reguły. II Pt. rozdz.3. Cały list Piotra mówi o powrocie Pana. Spójrzmy na wersety 10-12.
" Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański." Jeszcze raz ten obraz: "..w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie". Nie kładźcie ufności w materializmie. "...to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności ..."

To jest pytanie. A teraz odpowiedź. Święte postępowanie i pobożność."... gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego ..." Zauważcie nastawienie oczekiwania. Pragnienie i oczekiwanie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Możesz przyspieszyć przyjście Pana. Jeżeli możesz je przyspieszyć, to możesz zrobić coś przeciwnego. Wyjaśnię za chwilę dlaczego. Wierzę, że u drzwi kościoła jest odpowiedzialność za opóźnienie się przyjścia Pana. Nie uczyniliśmy tego, co nam powiedziano, że mamy zrobić.

II Pt. 3.14 "Dlatego, umiłowani oczekując tego, starajcie się, aby was zastał bez plamy i skazy - w pokoju..." Zauważcie, wymagane są trzy rzeczy. W pokoju, bez skazy i bez nagany. W pokoju, to znaczy właściwe relacje. Bez skazy, to znaczy bez zatajonego grzechu. Nie ma plamy na twojej szacie. I bez nagany, to znaczy robisz wszystko, co jest od ciebie wymagane. Weźmy to jako zadanie domowe. I Jn. 3.2,3 " Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jakim jest" Czy wiemy o tym? "Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty." Możesz powiedzieć, że masz nadzieję, ale jaki jest tego dowód? Uświęcenie. Każdy, kto ma tę nadzieję, oczyszcza się. To jest po prostu logiczne. Jak możemy oczekiwać powrotu Pana w mocy, w chwale, w świętości i nic z tym nie robić? Pozwólcie mi przeczytać te wersety jeszcze raz. Kultywuj świętość i właściwe relacje międzyludzkie, głoś ewangelię królestwa wszystkim narodom.

Co możemy zrobić, aby przyspieszyć przyjście tego dnia? Chcę zasugerować, że ponad wszystko inne przez głoszenie ewangelii wszystkim narodom przyspieszamy przyjście dnia Pańskiego. Nie czyniąc tego opóźniamy przyjście Pańskie. Mamy dwie opcje do wyboru.
Mt 24. Pytanie uczniów w wersecie trzecim: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?" Już powiedziałem, że było to konkretne pytanie: " Jaki będzie ten znak?" Jezus odpowiadając wymienia szereg znaków, ale w końcu w wersecie 14 pada określenie, o które uczniowie pytali. Ta ewangelia o królestwie. To nie będzie jakaś ludzka wersja.
" A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec."
To jest bardzo jasne. Myślę, że nie ma możliwości żeby źle to zrozumieć. Co to oznacza? Jak możemy przyspieszyć koniec wieku? Przez głoszenie ewangelii królestwa wszystkim narodom. A kto to zrobi? Politycy? Widzicie, my jesteśmy ciałem Chrystusa, z tego też powodu mamy decydujący wpływ na ludzkie sprawy. Sprawy tego świata spoczywają w ręku kościoła. To bardzo ważne, aby widzieć to w tym świetle. W tym sensie widzieć politykę, naukę lub dowódców wojskowych. To jest odpowiedzialność, która leży na wierzących.. Co my z nią robimy? Czy wy w ogóle wiecie, że macie taką odpowiedzialność, czy jesteście jej świadomi?
Ap 5.9 "I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąść księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją luzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.

Pomiędzy odkupionymi muszą być reprezentanci każdego języka, ludu i narodu. To musi być wykonane przez ludzi ze wszystkich narodów, ze wszystkich języków. Bóg nie powiedział, dlaczego. Bóg pragnie, aby Jezus był uwielbiony. Tylko ci, którzy słyszą ewangelię, mogą w nią wierzyć. I ci tylko, którzy wierzą, mogą być częścią odkupionych. Jezus mówi:
"Ta ewangelia będzie głoszona na cały świat jako świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nadejdzie koniec."

Jest jeszcze jedno wymaganie, które znajdziemy w Rz 11: 25,26. Jest tu mowa o zaślepieniu Izraela. "Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania".Nie chcę abyście byli ignorantami w tej prawdzie. Wiecie, co zauważyłem, że większość wierzących jest ignorantami w tych sprawach. Nic się nie zmieniło przez dziewiętnaście wieków. Ci, którzy są ignorantami tej tajemnicy, są zakorzenieni w swych własnych opiniach. To jest wielki problem kościoła.
"... zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie ( do Kościoła) pełnia pogan."
Prawie wszędzie w Biblii gdzie jest mowa o odsunięciu Izraela, następne słowa brzmią "aż do".
To jest wielka mądrość Boża, aby wszyscy poganie usłyszeli poselstwo i mieli możliwość uwierzyć. Wszyscy, którzy są przeznaczeni aby uwierzyć, muszą wejść przed nawróceniem do Izraela. Jeżeli jesteś naprawdę zainteresowany odnowieniem Izraela, to jedną z najważniejszych rzeczy, którą możesz zrobić, jest głosić ewangelię wszystkim narodom. Zydzi musieli być odstawieni na bok, aby poganie mieli możliwość wejść. Widzicie mamy spory dług wdzięczności wobec Izraela. Nie było by żadnej poezji biblijnej bez Żydów, nie było by proroków, nie było by apostołów. Nie było by Biblii i nie było by Zbawiciela. A co mielibyśmy w zamian? Nic. Pomimo wielkiej opozycji, oni przynieśli ewangelię poganom, a my mamy dług do zapłacenia. Możemy spłacić dług przez sprostanie warunkom, jakie muszą być spełnione dla ich odnowienia.
"... zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie ( do Kościoła) pełnia pogan." I dalej. " I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel ..."

To napełnia mnie pasją i im jestem starszy, tym bardziej jestem nią wypełniony. Mam dwa obowiązki: pierwszy, aby głosić ewangelię wszystkim narodom, a drugi modlić się, pracować i walczyć o odnowienie Izraela. Odpowiedzialność za obydwa ciąży na nas jako na ciele Jezusa. Pozwólcie, że na koniec przytoczę nasz siedmiopunktowy szkic oczekiwania.

"Przygotowanie na przyjście Mesjasza."

1. Bądźcie świadomi celów i obietnic
2. Oczekujcie z gorliwością
3. Zrozumcie czasy i pory
4. Rozpoznajcie znaki, dałem wam co najmniej dwadzieścia znaków
5. Kultywujcie świętość i właściwe relacje
6. Głoście ewangelię wszystkim narodom
7. Módlcie się i pracujcie nad odnowieniem Izraela

Wasz w służbie dla Pana
dr Derek Prince 
Przezwyciężanie depresji –
Dennis Leonard

Od autora
Tysiące ludzi cierpi dzisiaj z powodu depresji. Niektórzy są nawet zamykani w szpitalach,
poniewaŜ nie potrafią juŜ funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie. Depresje nie dotyczą
tylko tego zewnętrznego świata, one pojawiają się równieŜ w kościele.
Jako pastor, Dennis Leonard widział dewastujące skutki, jakie przygnębienie i depresja
wywierają na Ciało Chrystusa. Pastor Leonard widział nowo-narodzonych Chrześcijan, którzy
nie Ŝyli zwycięsko, poniewaŜ przygnębienie okradało ich z radości i pozbawiało społeczności
z Panem. Jezus przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli i ucisku przygnębienia.
Celem publikacji Dennisa Leonarda jest, by uczyć Ciało Chrystusa, jak być "zwycięzcami" i
triumfować nad zamysłami nieprzyjaciela. Nowo-narodzeni wierzący muszą podjąć decyzję,
Ŝe juŜ dłuŜej nie będą Ŝyć w przygnębieniu. Ta ksiąŜka nauczy cię, jak PrzezwycięŜać
przygnębienie w twoim Ŝyciu.
Wstęp
JeŜeli masz radość w sercu, masz prawdopodobnie zdrowe, szczęśliwe i radosne Ŝycie. JeŜeli
radość w twoim sercu jest nieobecna, jesteś prawdopodobnie zniechęcony, samotny i
przygnębiony.
Biblia mówi, "Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza
ciało". (Przypowieści Sal. 17:22) To Słowo musisz wziąć do swojego umysłu i serca. Bóg cię
kocha, On ma wspaniały plan dla ciebie. JeŜeli nawet dzisiaj przeŜywasz trudne chwile,
musisz uwierzyć, Ŝe Bóg ma wszystko pod kontrolą i On da ci wyjście.
Definicja depresji brzmi; stan smutku, cięŜaru, albo jeŜeli ktoś upadnie na duchu i jest
obciąŜony cięŜarami Ŝycia. Bez względu na to, kim jesteś, prędzej, czy później na drodze
twojego Ŝycia stanie zniechęcenie lub przygnębienie. Nawet najmocniejsi z mocnych, od
czasu do czasu odczuwają przygnębienie. Moją modlitwą jest, aby ta ksiąŜka pomogła wam
przezwycięŜyć chwile depresji w waszym Ŝyciu.
MoŜe jesteś osobą samotną i miałaś nadzieję, Ŝe będziesz juŜ w związku małŜeńskim. MoŜe
twój biznes upada, albo lekarz przekazał ci złą wiadomość. śycie dostarcza nam
druzgoczących ciosów. PrzewaŜnie Ŝycie nie układa nam się tak, jak byśmy chcieli i to moŜe
być przygnębiające. śycie moŜe być pełne trudności, kłopotów, doświadczeń, a nawet
upadków. JednakŜe, bez względu na trudności, musisz sobie uświadomić, Ŝe przygnębienie
jest twoim wrogiem.
Masz duchowego nieprzyjaciela, który chce "kraść, zabijać i niszczyć". (Jan 10:10). To on
nastawia na ciebie pułapki, aby spowodować przygnębienie, abyś myślał, Ŝe nie warto Ŝyć.
Dlatego Jezus powiedział, „Ja przyszedłem, aby miały Ŝycie i obfitowały". (Jan 10:10). Innymi
2
słowy, masz duchowego nieprzyjaciela, który staje przeciw tobie, a jego dąŜeniem jest, aby
wykraść twoje nadzieje, twoje marzenia, i twój cel Ŝycia, abyś się poddał. Kiedy jesteś
przygnębiony, potrafisz skupiać uwagę jedynie na sobie. Przygnębienie jest wynikiem
koncentrowania uwagi na samym sobie.. Plan nieprzyjaciela polega na tym, aby cię
wyizolować, a przez to spowodować uczucie depresji. JednakŜe Jezus Chrystus, Syn Boga
śywego, przyszedł, aby dać ci Ŝycie obfite i włoŜyć w twoje serce na nowo pragnienia, które
wykradł ci nieprzyjaciel.
Zawsze, kiedy przeŜywamy jakąś stratę, bez względu na to, jaka ona jest, jesteśmy podatni na
przygnębienie. MoŜe to być strata współmałŜonka przez śmierć lub rozwód, strata dziecka,
albo przerwana relacja. JeŜeli przeŜywasz jakąś stratę, to otwiera drzwi dla przygnębienia.
MoŜe to być tylko strata ulubionego zwierzątka, strata przyjaciela, pracy, czy nawet utrata
pieniędzy! To jest przygnębiające, jeŜeli pracujesz cięŜko, a potem pieniądze znikną, jakby
pomiędzy palcami!
Przygnębienie moŜe być jednym z najbardziej dewastujących uczuć. Z własnego
doświadczenia, jako pastor wiem, Ŝe jeŜeli przygnębienie pozostanie na długo w Ŝyciu
człowieka, moŜe ono spowodować utratę chęci do Ŝycia. Przygnębienie usunie kaŜdą radość z
twojego Ŝycia.
MoŜesz dojść do takiego stanu, kiedy będzie ci obojętne, czy Ŝyjesz, czy umierasz. Właściwie
wolałbyś prawdopodobnie umrzeć. Beznadziejność jest kłamstwem z piekła. JeŜeli czujesz się
beznadziejnie, zostałeś nakarmiony kłamstwem, poniewaŜ beznadziejność nie jest dla dziecka
BoŜego!
Na kaŜdych dwudziestu ludzi w Ameryce, jeden cierpi z powodu depresji. Jest to tak
powaŜne, jak kaŜda powaŜna choroba. JeŜeli powód jest psychologiczny, jak na przykład brak
równowagi chemicznej, potrzeba ci porady lekarza. JednakŜe ja nie mówię o takich
przypadkach; ja mówię o osobie, która Ŝyje dla Boga, i popada w depresję.
Przygnębienie jest zazwyczaj znakiem, Ŝe coś nie jest w porządku, albo duchowo, albo
fizycznie, albo umysłowo. Na przykład, jeŜeli w twoim Ŝyciu duchowym wystąpi jakaś
nierównowaga, jest bardzo prawdopodobne, Ŝe owładnie cię przygnębienie. JeŜeli pomiędzy
tobą i Panem jest wszystko w porządku, masz pokój w Ŝyciu. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest
Ŝycie!
Zastanówmy się nad tym, co moŜemy zrobić, aby przezwycięŜyć przygnębienie, czy depresję.
3
Rozdział 1
Przygnębienie przychodzi na wszystkich
„Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało Ŝadnego
odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz
Ten, który pociesza uniŜonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa".
II List do Koryntian 7:5-6
Tu widzimy, Ŝe ten wielki apostoł Paweł był wielce zniechęcony. Był uciskany z kaŜdej
strony. To nie znaczy, Ŝe był chory, ale Ŝe zewsząd przeŜywał wielkie prześladowanie. JeŜeli
jesteś sługą Boga NajwyŜszego, to masz wielkie prześladowanie i uciski z kaŜdej strony. Tak
juŜ po prostu jest. śycie chrześcijańskie, to konflikt, poniewaŜ ten świat nie jest naszym
domem; my jesteśmy tu tylko przechodniami.
Apostoł Paweł miał wiele wielkich konfliktów w swoim Ŝyciu, nawet obawy od wewnątrz.
Kiedy przychodzi prześladowanie, powstaje w nas obawa, Ŝe nam się nie uda z tego wyjść i
będziemy zniszczeni. Paweł teŜ przeŜywał uciski, był przygnębiony i wielce zniechęcony; ale
w II Liście do Koryntian 7:6 jest powiedziane, Ŝe Bóg pocieszył Pawła, posyłając do niego
Tytusa.
Bez względu na to, kim jesteś i jak często się modlisz, od czasu do czasu moŜesz przeŜywać
zniechęcenie.
W obecnych czasach wszyscy mamy wiele okazji, by się zniechęcić. śycie smaga nas
codziennie. MoŜe dzisiaj czujesz się zdruzgotany pod cięŜarem twoich problemów. Wszyscy
przeŜywamy trudności, doświadczenia i prześladowania, oraz upadki. MoŜe w twoim Ŝyciu
byłeś obiektem uprzedzeń lub niesprawiedliwości. Cokolwiek cię spotyka, wiedz, Ŝe wszyscy
mamy trudności, przez które musimy przechodzić. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe uda ci się bez nich
przejść przez Ŝycie, przemyśl to jeszcze raz.
Przeszkody stają na drodze naszego Ŝycia kaŜdego dnia. Kiedy wstajesz rano z łóŜka, twoja
postawa powinna być, "ciekawe, co dzisiaj będę musiał przezwycięŜyć"! JeŜeli myślisz, Ŝe
Ŝyjesz w sprawiedliwym świecie, to jesteś w błędzie. JeŜeli myślisz, Ŝe Ŝycie będzie tylko
usłane róŜami, bo wyznałeś Jezusa swoim Panem, to się mylisz. Trudności są częścią Ŝycia.
Jak długo będziesz Ŝył, będziesz musiał przezwycięŜać trudności. Słownik określa
zniechęcenia, jako, "stracić serce, albo pozbawić kogoś odwagi". Ktoś, kto ma odwagę, mówi,
"będę walczył, aŜ do zwycięstwa"! Człowiek, który jest zniechęcony, rzuca wszystko i
wierzy, Ŝe mu się nie uda. W gruncie rzeczy chodzi o to, Ŝe albo działasz w wierze, albo w
strachu. Ja nie mówię, Ŝe jeŜeli tyjesz właściwie, zniechęcenia do ciebie nie przyjdą, bo one
przyjdą. JeŜeli Ŝyjesz właściwie, zniechęcenie puka do twoich drzwi. Nie wpuść go! Zacznij
mówić, "ChociaŜ trudności stają mi na drodze, nie zrezygnuję, aŜ zwycięŜę"!
Kiedy jesteśmy konfrontowani z nieprzyjacielem, jakim jest zniechęcenie, jesteśmy kuszeni,
by rzucić wszystko i zrezygnować z Boga. Nawet jesteśmy kuszeni, by zrezygnować z
"naszych marzeń i celów w tyciu. Nie róbmy tego! To jest kłamstwo z piekła! Biblia mówi,
"....albowiem we właściwym czasie Ŝąć będziemy bez znuŜenia". (List do Galacjan 6:9).
Nadejdzie dla ciebie czas zwycięstwa, więc uspokój siei Twój czas juŜ nadchodzi.
Nieprzyjaciel zaplanował przekonać cię, Ŝe w twojej sytuacji nie ma nadziei, albo, Ŝe nikt nie
ma tak źle, jak ty! Planem nieprzyjaciela jest to, aby przeszkodzić w twojej relacji z Bogiem,
abyś odpadł od Boga. On chce, abyś uŜalał się nad sobą i abyś, jako chrześcijanin, był
niewiele wart.
4
Na twojej drodze Ŝycia Bóg uczy cię tego, byś mu ufał. MoŜe nie podoba ci się to, co widzisz,
ale On uczy cię, jak moŜesz mieć twoje oczy zwrócone na KrzyŜ i Jemu ufać. Dotyczy to
równieŜ twojego oddawania dziesięciny, to znaczy pierwszych 10% twoich dochodów. On nie
chce twoich pieniędzy. On chce twojego serca. On chce wiedzieć, czy Mu zaufasz. JeŜeli nie
potrafisz zaufać Bogu w sprawach finansowych, jak moŜesz Mu zaufać w jakiejś innej
dziedzinie twojego Ŝycia? Przy oddawaniu Bogu dziesięciny musisz strzec się przed
zniechęceniem. Nieprzyjaciel podpowiada, "Dziesięcina nic nie daje. Dałeś swoje pieniądze
Bogu i teraz nie moŜesz sobie kupić tej nowej sukienki, czy ubrania". Musimy pamiętać, Ŝe
oddawanie dziesięciny jest jak uzdrawianie, nie zawsze widzimy je od razu, ale jest to pewien
proces. JeŜeli jesteś posłuszny w oddawaniu dziesięciny, Słowo BoŜe mówi,..- "a Bóg mój
zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie".
(List do Filipian 4:19). Nie moŜesz pozwolić, aby zniechęcenie przeszkodziło ci w
posłuszeństwie Chrystusowi.
Ja uwaŜam, Ŝe zniechęcenie jest wrogiem Nr l, który próbuje spowodować, abyśmy odwrócili
się od Pana. Wiecie, Ŝe wszyscy jesteśmy bardzo niecierpliwymi stworzeniami. My wiemy,
czego chcemy, a chcemy to mieć zaraz! JeŜeli coś nie dzieje się tak szybko, jak my chcemy,
wtedy rezygnujemy i zniechęcamy się. Czy jesteście świadomi, Ŝe jeŜeli droga zaczyna być
trudna, większość ludzi opuszcza KrzyŜ. Kiedy Jezus poszedł na KrzyŜ, wszyscy Jego
przyjaciele opuścili Go. Po zmartwychwstaniu ukazał się więcej, niŜ 500 ludziom na jednym
spotkaniu. Powiedział im, aby poszli i czekali na zesłanie mocy, ale tylko 120 z tych 500
czekało w tej górnej izbie. Nie bądźcie niecierpliwi i nie pozwólcie, aby zniechęcenie
przeszkodziło wam w zaufaniu Panu.
Zniechęcenie, to stan umysłu. Zaczyna się w umyśle, który mówi, "Bóg NIE uczyni tego, co
ja myślałem, Ŝe uczyni.". Ono wierzy w najgorsze. Zniechęcenie, to nic innego, jak
ZWĄTPIENIE I NIEWIARA.
Unicestwiamy -wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką
myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi". (II Koryntian 10:5)
Dlatego właśnie Bóg poleca nam zniszczyć kaŜdą wyniosłą rzecz, która podnosi się przeciw
poznaniu Boga. Kiedy w twoim umyśle pojawi się myśl, osadź ją, czy jest zgodna ze Słowem
BoŜym, czy jest przeciwna Słowu BoŜemu. Pole walki znajduje się w twoim umyśle. MoŜesz
czuć się tak, jakby nikt cię nie miłował, ale to nie jest prawdą, poniewaŜ jest to sprzeczne ze
Słowem BoŜym Jest to kłamstwo. Musisz swoje myśli poddać \v posłuszeństwo Chrystusowi,
a wtedy przezwycięŜysz zniechęcenie.
Kiedy pojawi się myśl, która jest przeciwna poznaniu Boga, musisz ją odrzucić. Jest takie
stare powiedzenie, które mówi, "Nie moŜesz zapobiec temu, Ŝeby ptaki nie fruwały nad twoją
głową, ale moŜesz zapobiec, aby nie zbudowały gniazda w twoich włosach". To oznacza, Ŝe
moŜesz nie być w stanie zapobiec, aby pojawiały się takie myśli, ale moŜesz zapobiec, aby się
nie zagnieździły; moŜesz takie myśli odrzucić! WyobraŜamy sobie, Ŝe idziesz ulicą i masz
ładnie ułoŜoną fryzurę. Nagle na twojej głowie ląduje ptak i próbuje zrobić sobie w twoich
włosach gniazdo. Wtedy ty mówisz, "Wynoś się stąd, precz z moich włosów". To samo
musisz robić, kiedy myśli zniechęcające, lub przygnębiające pojawiają się w twoim umyśle.
Powiedz wtedy. "Wynoście się stąd"!
Głos nieprzyjaciela zawsze próbuje cię zniechęcić i odebrać ci odwagę. To są jego duchowe
strategie przeciw nam. Chodzi mu o to, Ŝe jeŜeli uda mu się w twoim Ŝyciu zatrzymać
zniechęcenie przez jakiś czas, wtedy nie będziesz wiele wart, jako chrześcijanin. Nie moŜesz
ufać swoim odczuciom i myślom, chyba, Ŝe są one całkowicie zgodne ze Słowem BoŜym.
Tych trzech młodych Hebrajczyków robiło wszystko właściwie a znaleźli się w piecu
ognistym! Bóg jest panem naszego Ŝycia. Czasami Bóg wyrwie nas, zanim nas wrzucą do
pieca, a czasami wyrwie nas z pieca. Decyzja naleŜy do Boga, a'nie do nas. On jest panem
Ŝycia. My jesteśmy gliną, a On jest garncarzem.. Jesteśmy dziełem Jego rąk i to On kształtuje
5
nas tak, jak sam chce. MoŜe nam się to nie podobać, ale musimy być Jemu poddani i Jego
naśladować. śycie jest serią konfliktów. JednakŜe On uŜyje tych konfliktów, aby nas
formować, kierować i kształtować, abyśmy stali się takimi, jak On chce.
MoŜe powiesz, "Pastorze, jak zostałem powalony juŜ tyle razy, Ŝe nie wiem, czy jeszcze raz
potrafię powstać". Tak, potrafisz! Ty naleŜysz do Jezusa, jesteś dzieckiem Króla, i wszystko
moŜesz przez Chrystusa, który cię wzmacnia.
Jedną ze strategii nieprzyjaciela jest próba przekonania nas, abyśmy przestali chodzić do
kościoła. Jego plan polega na odizolowaniu nas, aby potem mógł nas zniszczyć. Na przykład,
jeŜeli wygarniesz z ogniska rozŜarzone węgle i rozdzielisz je, w ciągu kilku minut te węgielki
zgasną, JeŜeli pozgarniasz je razem, na nowo się rozpalą i będą płonąć. Tak samo jest w
kościele. JeŜeli oddzielisz się od Ciała Chrystusa, naraŜasz się na odejście od Boga i
ostygnięcie. To jest plan nieprzyjaciela, skierowany przeciw tobie. On chce, abyś się obraził
na kogoś, czy na coś w zborze, aby mógł cię odizolować i okraść cię ze wszystkiego, co masz.
Dlatego tak bardzo waŜne jest chodzenie w miłości i przebaczeniu. Niech twoje serce będzie
szczere przed Bogiem, bo w przeciwnym razie będziesz odizolowany i nieprzyjaciel cię
zniszczy.
W twoim Ŝyciu moŜe wydarzyć się wiele rzeczy, które cię zniechęcą. Jak zareagujesz, kiedy
przyjdzie zniechęcenie? JeŜeli chcesz szybko z tego się otrząsnąć musisz pewne sytuacje
zignorować, poniewaŜ nie moŜesz ich zmienić. Twoja praca, twoje małŜeństwo i twoja
rodzina mogą cię zniechęcać, ale ty musisz pamiętać, Ŝe takie doliny są przejściowe. Bóg
wykonuje swój plan w twoim Ŝyciu. Bez względu na to, kim jesteś, twoja wiara będzie
wypróbowana i doświadczona. JednakŜe, jeŜeli Jezus jest na pokładzie twojej łodzi,
przeprawisz się na drugą stronę!
6
Rozdział 2
Ufaj Bogu wśród burzy
Nie pozwól, aby burze Ŝycia spowodowały w tobie depresję. Musisz ufać Bogu wśród burzy.
„I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili
więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się
gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iŜ łódź juŜ się wypełniała. A On był w
tylnej części łodzi j spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię
to nie obchodzi, Ŝe giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij!
Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza, i rzekł do nich, Czemu jesteście tacy
bojaźliwi? JakŜe to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do
drugiego: Kim więc jest Ten, Ŝe i wiatr, i morze są mu posłuszne?"
(Ewangelia Marka 4:35-40)
Kiedy uczniowie byli juŜ na Morzu Galilejskim, zerwał się gwałtowny sztorm. Jezus zasnął,
więc uczniowie Go obudzili. Wtedy Jezus powiedział, "Chłopcy, co się z wami dzieje?" Oni
odpowiadają, "Czy nie widzisz tego sztormu? PrzecieŜ giniemy"! Jezus popatrzył na nich i
powiedział, "O, małowierni. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czy nie wiecie, Ŝe Ja jestem w
waszej łodzi? Ja jestem waszym Panem i Zbawicielem! Czy mi nie wierzycie? JeŜeli Jezus
jest na pokładzie twojej łodzi, bezpiecznie dojedziesz na drugą stronę!
Czy wiecie, co czekało Jezusa na drugiej stronie jeziora? Człowiek opętany przez 6000
demonów! Ten sztorm pojawił się po to, aby im przeszkodzić w otrzymaniu cudu, który
czekał na nich po drugiej stronie. Czy wierzysz Bogu i oczekujesz cudu w twoim Ŝyciu?
JeŜeli tak, to prawdopodobnie przeŜywasz w Ŝyciu burzę, która chce ci w tym przeszkodzić.
Musisz postanowić, Ŝe nie pozwolisz, aby ta burza ci przeszkodziła, bez względu na to, co
widzisz. JeŜeli przeŜywasz duchowy atak, jest to prawdopodobnie znak, Ŝe jesteś na drodze
do twojego cudu! Śpiewaj, "Alleluja"!
My sami robimy w naszym Ŝyciu wiele niemądrych rzeczy, które ściągają na nas burze, ale
my słuŜymy Bogu, który nas kocha i odnawia. On nie jest na nas zagniewany. On wszystkie
nasze błędy przemieni dla naszego dobra. Bez względu na to, kim jesteś, Ŝycie jest pełne
doświadczeń, prześladowań, trudności i burz. Zawsze przed przeŜyciem cudu będzie
opozycja. Za kaŜdym razem, kiedy w twoim Ŝyciu pojawią się wielkie kłopoty, zacznij
mówić, " Panie Jezu, co w tym przygotowujesz dla mnie? Nieprzyjaciel juŜ widzi to, co czeka
mnie po drugiej stronie, a ja jeszcze tego nie widzę i on próbuje mi przeszkodzić w
otrzymaniu mojego cudu". Musisz być zdecydowanym i trzymać się Boga!
JeŜeli w twoim Ŝyciu pojawi się zniechęcenie, a ty nic z tym nie zrobisz, to po pewnym czasie
rzucisz wszystko. Przyjdzie zniechęcenie, które okradnie cię z twoich marzeń i przeszkodzi ci
w otrzymaniu kaŜdego cudu od Boga w twoim Ŝyciu.
Pozwólcie, Ŝe przekaŜę wam słowo zachęty. Wasze cele i marzenia mogą mieć opóźnienie,
ale nie mogą być zatrzymane, jeŜeli będziecie trzymać się Pana. Musimy wzrastać w
Chrystusie. Dojrzali chrześcijanie teŜ się zniechęcają, ale szybko z tego wychodzą. Twoja
dojrzałość jest widoczna po tym, jak szybko takie uczucia ci mijają. KaŜdy z nas ma walki
duchowe. Nie zawsze układa nam się tak, jak byśmy chcieli. JednakŜe, jeŜeli trzymasz się
Jezusa, będziesz miał zawsze zwycięstwo w Chrystusie.
"śadna broń ukuta przeciw tobie nic nie wskóra, a kaŜdemu językowi, który w sadzie
przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana..." (Izajasz 54:17)
7
To, Ŝe jesteś nowo narodzonym człowiekiem, wierzącym w Jezusa Chrystusa, nie spowoduje
tego, Ŝeby Ŝadna broń nie była skierowana przeciw tobie; czasem jest tego jeszcze więcej.
Broń jest skierowana przeciw tobie, bez względu na to, kim jesteś. Nie ma sensu rozczulać się
nad tym, medytować o tym, ani być z tego powodu przygnębionym. W tym samym wierszu
jest powiedziane, Ŝe "kaŜdy język, który w sądzie wystąpi przeciw tobie, będzie potępiony".
Inaczej mówiąc, jeŜeli nawet byłbyś oskarŜony o coś, czego nie zrobiłeś, zostaniesz
uniewinniony. JeŜeli tak to wygląda, czyŜ przygnębienie ma wogóle sens? Musimy nauczyć
się ufać Bogu, nawet wtedy, kiedy nieprzyjaciel mówi o nas kłamstwa.
Słowo BoŜe mówi, Ŝe Ŝadna broń, czy kłamstwo, skierowane przeciw tobie, nic nie zdziała. A
więc nie popadaj w depresję. Nie patrz tylko na teraz, patrz dalej na drogę. Mój Bóg uŜyje
tego dla twojego dobra. Rozchmurz się.
"Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało",
(Przypowieści 17:22)
Musisz postanowić, Ŝe nie pozwolisz sobie na przygnębienie w twoim Ŝyciu. Jest ono
niszczące i śmiertelne. Twoje wyznanie powinno brzmieć, "Przygnębienie, nie masz prawa w
moim Ŝyciu. Ja jestem dzieckiem BoŜym i On przeprowadzi mnie na drugą stronę!"
Przygnębienie jest złodziejem. Musisz podjąć decyzję, Ŝe nie będziesz juŜ dłuŜej Ŝyć w
przygnębieniu. Odwróć swój wzrok od siebie, a zacznij patrzeć na Jezusa! Twoje
przygnębienie zniknie, kiedy twój wzrok skierujesz na tego, który rozwiązuje problemy, a nie
na sam problem!
Korzeniem przygnębienia jest strach. Strach przed tym, Ŝe nie uda nam się coś tak, jak
chcieliśmy. Strach przed przeszłością, teraźniejszością, lub przyszłością. Sprawa polega na
tym, Ŝe strach i wiara nie mogą działać w twoim Ŝyciu równocześnie. JeŜeli postępujesz z
wiarą, nie moŜesz postępować w przygnębieniu. Pomyśl o tym! Wiara i strach są tak
przeciwne sobie, jak biegun północny i południowy. JeŜeli twoim Ŝyciem rządzi
przygnębienie, wtedy uwaŜasz, Ŝe twoja sytuacja jest beznadziejna. Wiara mówi, "Mój Bóg
wszystkim pokieruje". Strach mówi, "wszystko wygląda na stracone". Przygnębienie mówi,
"zrezygnuj"! Wiara nigdy nie rezygnuje. Nie idź według tego, co widzisz; miej wiarę w Boga.
"Bez -wiary zaś nie moŜna podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi
uwierzyć, Ŝe On istnieje i Ŝe nagradza tych, którzy go szukają".
(List do Hebrajczyków 11:6)
Postanów dzisiaj uwierzyć, Ŝe Bóg cię kocha i pomoŜe ci, i zaufaj Mu. OdwaŜ się wierzyć
Bogu i Jego Słowu.
Łukasz 4:18-19 mówi, "Duch Pański nade mną; przeto namaścił mnie, abym zwiastował
ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,
abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana."
On przyszedł uzdrawiać skruszonych na sercu i uwalniać tych, którzy są dręczeni przez
diabła. Jezus Chrystus jest uzdrowicielem zranionych. Jezus jest tym, który zajął twoje
miejsce. On jest tym, który wziął twoje przygnębienie na siebie, kiedy poszedł do Ogrodu
Getsemane. CięŜar, który Jezus tam odczuwał, to było przygnębienie Jego umysłu i duszy.
Czy pozwolisz, aby On dzisiaj zajął twoje miejsce? Czy oddasz Mu kaŜdą sferę twojego
Ŝycia?
8
Rozdział 3
Utrzymywanie dobrego nastawienia
Oglądając niedawno program telewizyjny, widziałem ludzi zamkniętych w zakładach
psychiatrycznych, poniewaŜ nie mogli juŜ Ŝyć, jako normalne ludzkie istoty z powodu smutku
w ich Ŝyciu. Wiemy, Ŝe wszyscy przezywamy trudności w naszym Ŝyciu. Jednak nasza
postawa, kiedy mamy do czynienia z tymi trudnościami, decyduje o tym, jak z tego
wyjdziemy.
JeŜeli nasze nastawienie do trudności jest "Biada mi, jestem pokonany, nikomu nie jest tak
trudno, jak mnie", będziemy Ŝyli Ŝyciem człowieka pokonanego. JeŜeli twoja postawa jest
właściwa, będziesz mówił, " Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie wzmacnia".
(Filipian 4:13) Twoja postawa zadecyduje o tym, jak przejdziesz przez trudne czasy, próby,
doświadczenia i ogień. Twoje nastawienie moŜe równieŜ zadecydować o tym, czy wogóle
wyjdziesz z tych prób i doświadczeń.
" To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale
ufajcie, Ja zwycięŜyłem świat". (Jan 16:33)
Bez względu na to, kim jesteś, lub jaką religię wyznajesz; jeŜeli Chrystus nie jest źródłem
twojej radości, Ŝycia i pokoju, nie będziesz miał trwałego pokoju. Twój pokój nie zaleŜy od
tego, ile tabletek nasennych bierzesz,
aby przespać noc. Pokój wewnętrzny masz wtedy, kiedy Jezus Chrystus jest centrum twojego
Ŝycia.
Jaka jest twoja postawa, kiedy przychodzą próby? Czy uwaŜasz, Ŝe poniewaŜ jesteś nowo
narodzonym wierzącym, to burze znikną? JeŜeli tak myślisz, to ktoś cię źle poinformował.
Trudności, próby i doświadczenia przychodzą na wszystkich, ale Jezus powiedział, "Bądźcie
dobrej myśli. Nie pozwólcie, aby owładnęło wami zniechęcenie. Odwróćcie wasze oczy od
okoliczności, bo ja juŜ zwycięŜyłem wasze trudności i doświadczenia. NaleŜycie do mnie i Ja
dam wam zwycięstwo".
Wszyscy doświadczyliśmy juŜ chwil trudnych w naszym Ŝyciu. Jezus mówi, "Nie pozwól;
aby Ŝycie cię przygniotło. W końcu ty zwycięŜysz, jeŜeli tylko będziesz trzymać się Mnie".
Jezus powiedział, "Będziecie mieć problemy w Ŝyciu, ale nie martwcie się. Niedługo
zwycięstwo będzie naleŜeć do was". Twoje ciało będzie walczyć przeciw tobie. Twoje ciało
będzie mówić, "Popatrz na okoliczności w twoim Ŝyciu. MoŜe lepiej od razu wszystko
rzucić". Musisz zdecydować, czy chcesz wierzyć Słowu BoŜemu, czy okolicznościom, które
widzisz swoimi cielesnymi oczami.
Burze zdarzają się w Ŝyciu kaŜdego z nas, ale to twoja postawa w czasie tego sztormu
zadecyduje, czy będziesz miał zwycięstwo. JeŜeli trzymasz postawę zniechęcenia, ona w
końcu wysuszy twoje Ŝycie, zniszczy cię i skończysz w otchłani samotności i izolacji.
Nieprzyjaciel chce cię odizolować. Jak myślisz, dlaczego Bóg powiedział w Liście do
Hebrajczyków, " Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest n niektórych w
zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, Ŝe się ten dzień
przybliŜa", ( Hebr. 10:25) Dlaczego przychodzimy do kościoła? Przychodzimy, by oddawać
cześć Bogu, błogosławić i uwielbiać Go. Ponadto, kiedy zgromadzamy się razem, zachęcamy
jedni drugich i budujemy wiarę jedni drugich, będąc uczestnikami wspólnego pomazania.
JeŜeli jesteś dzieckiem Króla, twoje nastawienie powinno być, - nie mogę być pokonany i nie
zrezygnuję. Nie mówię tu o wypowiadaniu jakiejś magicznej formuły, ani o tak zwanych
siedmiu krokach do zwycięstwa. Ja mówię o poznaniu Jego i zaufaniu Jemu. Mówię o staniu
na Słowie BoŜym i na skale, którą jest Jezus Chrystus. Nie chodzi tu o jakieś magiczne słowa,
9
ani o poleganie na moim wyznawaniu. Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie; wiedzieć,
Ŝe On jest Panem wszystkiego i Ŝe On odmieni wszystko dla twojego dobra.
JeŜeli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, nie zrezygnujesz. Prawdą jest, Ŝe jesteśmy dziećmi
Króla, a nie dziećmi Ŝebraka.. Musimy przestać postępować, jak Ŝebracy. "O BoŜe, tylko
jakąś okruszynkę dla mnie". My jesteśmy dziećmi NajwyŜszego Boga. Bóg NajwyŜszy,
oznacza, Ŝe nie ma nikogo ponad Nim!.
"Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje, i ocala ich ze wszystkich udręk". (Psalm 34:18)
JeŜeli wołasz do Boga, On cię wysłuchuje, więc dlaczego chodzisz wkoło i mówisz, "Nie
wiem, dlaczego Bóg nie wysłuchał moich modlitw". "Sprawiedliwi wołają a On ich
wysłuchuje i ocala ich ze wszystkich udręk”; Ŝyjemy w świecie INSTANT i spodziewamy się,
Ŝe Bóg wykona dla nas wszystko juŜ TERAZ. Jednak Bóg nad wszystkim panuje. On zna
koniec juŜ na początku. Czy Słowo BoŜe mówi, "Wołają sprawiedliwi, a Pan wybawia ich z
niektórych kłopotów?" Nie! "Ze wszystkich ich kłopotów". A więc rozchmurz się. JeŜeli sam
Bóg powiedział, Ŝe wybawi cię ze wszystkich twoich kłopotów, dlaczego się zniechęcasz i
jesteś przygnębiony?
Czy wierzysz Słowu BoŜemu? Ono mówi, Ŝe Pan jest bliski tym, których serce jest złamane,
a wybawia utrapionych na duchu".(Psalm 34:19). JeŜeli dzisiaj jesteś przygnębiony, chcę ci
powiedzieć, Ŝe Bóg jest blisko ciebie. JeŜeli coś nie układa się tak, jak uwaŜasz, Ŝe powinno,
pamiętaj, Ŝe On jest z tobą i On nad wszystkim czuwa.
"Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich". (Psalm
34:20). W tłumaczeniu z Hebrajskiego brzmi to tak, "wiele jest ucisków sprawiedliwego".
Ucisk, to NIE jest choroba! Słowo BoŜe mówi, Ŝe wiele razy przychodzi prześladowanie,
doświadczenie, ucisk, ogień, ale Pan wyrywa nas ze wszystkiego. Deszcz pada na
sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Wiemy, Ŝe kiedy przyjdą trudne czasy, lub
przeciwności, Jezus jest tą laską, na której moŜemy się oprzeć i ramieniem, na którym
moŜemy się wypłakać, oraz Tym, który wyrwie nas z kaŜdego ognia.
ChociaŜ Słowo BoŜe mówi, Ŝe będziemy mieć uciski, On obiecał nam równieŜ, Ŝe wyrwie nas
ze wszystkich naszych trudności, kłopotów i doświadczeń. Ja wiem, Ŝe my sami sprowadzamy
na siebie wiele trudności. Jednak Bóg jest w stanie przemienić kaŜde doświadczenie ku
naszemu poŜytkowi. Wśród nieszczęść Bóg uŜyje kłopotów naszego Ŝycia, aby wyrwać z nas
osądzanie, czy denominacjonalizm, abyśmy nie wskazywali naszym kościstym palcem na
grzechy innych ludzi. Bóg nie posyła na nas nieszczęść. Jednak On moŜe ich uŜyć dla
naszego dobra, poniewaŜ On jest dobrym Bogiem.
JeŜeli kochasz Jezusa Chrystusa, niedługo zobaczysz w swoim Ŝyciu zwycięstwo. Bądź
odwaŜny, On juŜ zwycięŜył świat! JeŜeli dzisiaj miłujesz Pana, moŜesz śmiało powiedzieć,
"Moich udręk jest wiele, ale Pan wybawi mnie ze wszystkich". JuŜ czas się otrząsnąć i zacząć
ufać Mistrzowi.
Czy wiecie, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Oni odbierają sobie Ŝycie, bo uwaŜają,
Ŝe ich sytuacja jest beznadziejna. Wierzą, Ŝe nic się nie zmieni, więc mogą skończyć ze
swoim Ŝyciem. To jest kłamstwo z dna pieklą i jest to niezgodne ze Słowem BoŜym. JeŜeli
znasz Jezusa Chrystusa, to wiesz, Ŝe On zmieni to wszystko dla twojego dobra. Doliny są
tylko przejściowe. Przez te doliny przechodzimy, a nie zostajemy w nich!
"CóŜ tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któŜ przeciwko nam?" (Rzymian 8:31)
JeŜeli jesteś narodzony na nowo, to nie oznacza, Ŝe juŜ nie będziesz miał Ŝadnych trudności i
nie oznacza, Ŝe nie będziesz miał prób i doświadczeń. To oznacza, Ŝe Ŝadna broń, skierowana
przeciw tobie nic nie zdziała. Biblia wyraźnie mówi, Ŝe będzie broń, skierowana przeciw
nam. Jednak nic nie zdziała z powodu tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie.
"KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy- ucisk, czy prześladowanie,
czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwa, czy miecz? (Rzymian 8:35)
"Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego, który nas umiłował". (Rzymian 8:37)
10
Słowo BoŜe mówi nam, Ŝe wśród sztormu jesteśmy zwycięzcami. Nie dlatego, Ŝe wyznajemy
to naszymi ustami, ani przez pozytywne myślenie. Jesteśmy zwycięzcami przez Jezusa
Chrystusa, który nas umiłował i oddał za nas swoje Ŝycie. JeŜeli nie wiesz, kim naprawdę
jesteś w Chrystusie, twoje pozytywne wyznawanie będzie tylko słowami, odbijającymi się o
sufit.
" Albowiem jestem tego pewien, Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie,
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani-wysokość, ani głębokość, ani Ŝadne inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości BoŜej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym".
(List do Rzymian 8:38-39)
Jakie jest twoje podejście, kiedy nadciąga burza? Jak na nią reagujesz? Jak reagujesz, kiedy
wszystko robisz właściwie, a tu coś się rozpada? śycie przynosi niespodzianki, ale tylko ty
moŜesz podjąć decyzję, czy będziesz Ŝył Ŝyciem pełnym radości, czy teŜ będziesz miał
złamanego ducha. KaŜdy od czasu do czasu popada w przygnębienie. JednakŜe Słowo BoŜe
mówi nam, Ŝe Nie ma sytuacji beznadziejnej. Problem polega na tym, Ŝe to twój umysł
wierzy, Ŝe sytuacja jest bez wyjścia. Twój umysł podpowiada, "Ten problem jest tak
ogromny, Ŝe nie moŜe być rozwiązany". Musisz pamiętać, Ŝe nic nie jest zbyt wielkie, lub
niemoŜliwe dla Boga.
Ja uwaŜam, Ŝe najsmutniejsze i najbardziej przygnębiające chwile w moim Ŝyciu są wtedy,
kiedy wiem, Ŝe oddaję dziesięcinę, daję ofiary, modlę się, czytam Słowo BoŜe i wierzę, Ŝe
robię wszystko, co powinienem, a mimo to coś mi się nie układa. Myśl, która ciągle do mnie
powraca, jest, "Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw? Robię przecieŜ wszystko
właściwie". Łatwo jest popaść w religijność. Religia mówi, "Musisz sobie zasłuŜyć na swój
cud. Bóg zna koniec juŜ na początku, a my musimy Mu ufać i pozwolić, aby On przejął
kierownictwo. Do tego potrzebna jest nie tylko wiara, ale i cierpliwość.
JuŜ czas, abyśmy zmienili nasze nastawienie do trudnych sytuacji. Albo Ŝyjesz w radości,
albo w przygnębieniu. 5 Księga MojŜeszowa 30:19 mówi, "....PołoŜyłem dziś przed tobą Ŝycie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto Ŝycie, abyś Ŝył, ty i twoje
potomstwo". Ty dokonujesz wyboru. SłuŜyć Bogu i być błogosławionym, albo słuŜyć ciału i
być przeklętym. To jest wybór, którego tylko Ty moŜesz dokonać. MoŜesz albo postanowić
Ŝyć z sercem radosnym, które jest najlepszym lekarstwem, albo Ŝyć w depresji.
11
Rozdział 4
Słowa mają wpływ na Twoją postawę
Słowa, które wypowiadasz swoimi ustami, wpływają na twoją postawę. UwaŜaj na słowa,
które wychodzą z twoich ust. JeŜeli twoja mowa jest negatywna, jeŜeli zawsze mówisz o tym,
co robi diabeł, będziesz Ŝył w przygnębieniu. Twoje słowa albo karmią wiarę, albo karmią
przygnębienie.
Jezus powiedział, " Czy nie rozumiecie, Ŝe wszystko, co wchodzi do ust, idzie do Ŝołądka i na
zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka". (Ewangelia
Mateusza 15:17-18)
Innymi słowy, nie to cię kala, co wchodzi do twojego ciała, ale kalasz się tym, co wychodzi z
twoich ust. JeŜeli mówisz, "Nie mogę w to uwierzyć. Nie udaje mi się nic, czego dotknę.
Jestem tak zniechęcony. Nic mi nie idzie". Właśnie tym zatwierdzasz swoją przyszłość.
"JeŜeli związany jesteś przez słowa swoich ust, jesteś schwytany przez własną mowę".
(Przypowieści Salomona 6:2)
Słowa, które wypowiadasz, definitywnie kierują twoim Ŝyciem. Twój język działa, jak ster;
poprowadzi twoje Ŝycie tak, jak ster kieruje okrętem. Ja nie mówię o czymś takim, jak "tylko
wyznaj, a będziesz to miał". Nie mówię, Ŝe masz wyznawać Mercedesa, a kiedy się obudzisz
następnego dnia, będzie juŜ stał przed twoim domem. To byłby duch chciwości. Nie mówię
nawet o pozytywnym myśleniu, chociaŜ pozytywne myślenie, o którym mówi świat, zostało
wykradzione ze Słowa BoŜego i zniekształcone! Naszym pozytywnym wyznaniem jest Słowo
BoŜe! Obietnice BoŜe są "tak" i "amen". Słowo BoŜe jest bardzo pozytywne. JeŜeli będziesz
wypowiadał to, co Bóg mówi o twojej sytuacji, będziesz bardzo pozytywnym człowiekiem i
twoje wyznanie będzie teŜ pozytywne. JednakŜe nasza wiara nie jest w naszym wyznawaniu.
Nasza wiara jest w Słowie BoŜym i w Jezusie Chrystusie, który jest naszą pewną skałą.
Ja teŜ w moim Ŝyciu przeŜywałem trudne chwile i kiedy zacząłem mówić o moich
problemach, one wkrótce urosły do niebywałych rozmiarów. JeŜeli będziesz mówił o twoich
trudnościach, będziesz spoŜywał "owoc" tego, co wypowiadasz. JeŜeli Ŝyjesz Ŝyciem
pokonanego, zacznij zmieniać swoje słowa. Jakie słowa chce Bóg, abyś wypowiadał? Sposób,
w jaki moŜesz ocenić słowa w swoich ustach polega na tym, Ŝe zapytasz siebie; gdyby Jezus
stał teraz przy mnie, czy powiedziałbym to? "Och, nie wiem, czy potrafię. Wiem, Ŝe Ty
oddałeś za mnie swoje Ciało i przelałeś swoją Krew, ale ja myślę, Ŝe nie jesteś na tyle mocny,
aby poradzić sobie z tym problemem w moim Ŝyciu". Czy powiedziałbyś tak, gdyby Jezus
stał obok ciebie? Biblia mówi, Ŝe "... sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie". (Rzymian 1:17) Nie
moŜesz Ŝyć według tego, co widzisz, lub co czujesz. Raczej Ŝyj według Słowa BoŜego.
" Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg ".
(Przypowieści 18:20)
Będziesz spoŜywał owoc tego, co wypowiadasz swoimi ustami. JeŜeli zawsze będziesz mówił
negatywnie, będziesz miał Ŝycie negatywne, będziesz zniechęcony i przygnębiony. JeŜeli
będziesz mówił to, co Bóg mówi o tobie, będziesz równieŜ spoŜywał tego owoc.
„Śmierć i Ŝycie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu".
(Przypowieści 18:21)
Śmierć i Ŝycie są w twoich ustach. Słowami, które wychodzą z twoich ust wypowiadasz Ŝycie
lub śmierć.
12
Bardzo waŜnym jest, byś zapamiętał, Ŝe postawa, jaką masz w czasie sztormu przesądza o
tym, jak z tego sztormu wyjdziesz. Burze i trudności zawsze będę się pojawiać. Pytanie
brzmi, jaka jest twoja postawa w czasie burzy? Słowa, które wypowiadasz swoimi ustami
mają wpływ na twoją postawę.
JeŜeli będziesz kierował się tym, jak się czujesz, to łatwo zrezygnujesz i będziesz zniszczony.
Nie moŜesz ufać swoim uczuciom, chyba, Ŝe są zgodne ze Słowem BoŜym. "Wiesz, ja nie
czuję, czy Bóg mnie kocha". Nie ma znaczenia, jak ty się czujesz.
Nic nie moŜe odłączyć cię od miłości BoŜej. „KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy
miecz?" (Rzymian 8:35)
Tak mówi Słowo BoŜe. NIGDY nie trzymaj się ściśle uczuć! Niezwykle waŜne jest, aby
kaŜde dziecko BoŜe było świadome, Ŝe doliny są tylko chwilowe. KaŜdy sztorm minie, złe
czasy się skończą i twoje zwycięstwo jest juŜ w drodze.
Wszyscy mamy góry, na które musimy się wspinać i doliny, przez które musimy przechodzić,
ale nie moŜemy tam zamieszkać. Czym więcej mówisz o twoich problemach, tym większe
one rosną. Kiedy w twoim Ŝyciu pojawi się kłopot, zacznij mówić, " Wiele nieszczęść spotyka
sprawiedliwego, Ale Pan -wyzwala go ze wszystkich". (Psalm 34:20)
Dwunastu męŜów izraelskich wysłano, aby przeszpiegowali Ziemię Obiecaną. Czy wiecie, Ŝe
kaŜdy z nich otrzymał to, co wypowiadał swoimi ustami? Dziesięciu z nich mówiło, " Tam są
tak wielcy olbrzymowie, Ŝe nie mamy szansy ich pokonać". Jednak dwaj z tych szpiegów,
Jozue i Kaleb wrócili i mówili, "Ci olbrzymowie są wielcy, ale my moŜemy zdobyć tą ziemię!
U Boga nie ma nic niemoŜliwego".
Twoje słowa utwierdzają wiarę, albo twoje słowa utwierdzają zniechęcenie. JeŜeli przyłapiesz
się, Ŝe mówisz źle, odwróć twoje słowa. Powiedz, "przepraszam, nie chciałem tak
powiedzieć". Musisz swoimi ustami wypowiadać słowa wiary. Twoimi słowami albo
wykopiesz sobie grób, albo z pomocą Pana wykopiesz się spod problemów.
Nie wiem, jakich olbrzymów masz w swoim Ŝyciu, ale twoi olbrzymowie są niczym, w
porównaniu z naszym Bogiem. Zacznij wypowiadać to, co Bóg mówi o twojej sytuacji.
Zacznij mówić, ja jestem narodzony z Boga! Do mnie naleŜy zwycięstwo! Jestem zwycięzcą
przez Chrystusa Jezusa, który mnie kocha! "Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego,
który nas umiłował. (Rzym. 8:3 7)
Prawda jest taka, Ŝe Bóg odwróci kaŜdą sytuację na twoje dobro, jeŜeli będziesz blisko Niego.
Nieprzyjaciel zawsze stara się pociągnąć nas z powrotem do świata, skąd wyszliśmy. To jest
taktyka z piekła. Bóg ma zwycięski plan dla twojego Ŝycia. Bądź dobrej myśli!
Jesteśmy dziećmi Boga NajwyŜszego. On nad wszystkim panuje. Jaka jest twoja postawa
teraz, w czasie burzy? Twoja postawa i twoje słowa zadecydują o tym, czy będziesz chodził
w zwycięstwie, czy będziesz pokonany.
13
Rozdział 5
Uwielbianie odpędza przygnębienie
Kiedy pojawią się problemy w Ŝyciu, l Piotr 5:7 mówi, "Wszelką troskę swoją złóŜcie na
niego, gdyŜ On ma o was staranie".
Jako nowo-narodzony wierzący, musisz nauczyć się składać wszystkie swoje troski na Boga i
nie zabierać ich z powrotem. Istoty ludzkie nie są przygotowane, by znosić bóle i cięŜary tego
Ŝycia. Jezus przyszedł, by być nosicielem twoich cięŜarów. On jest tą laską, na której
moŜemy się wesprzeć i ramieniem, na którym moŜemy się wypłakać.
Musisz nauczyć się oddać swoje problemy Panu i powiedzieć, "Panie, ja naleŜę do Ciebie i
poniewaŜ Ty mnie miłujesz, oddaję Tobie te problemy. Ja zrobiłem, co mogłem, a teraz
składam je na Ciebie". Musisz nauczyć się oddać swoje problemy Jemu i zostawić je u Niego.
My lubimy przynosić nasze cięŜary do stóp krzyŜa. Jednak, kiedy wstajemy z naszych kolan,
bierzemy cięŜary z powrotem i wkładamy je na swoje barki. Musimy nauczyć się zaufać
Panu! Jakoś, kiedyś to się ułoŜy, a całe nasze zamartwianie się, strach i niepokój nic tu nie
zmieni.
Jednym ze sposobów, w jaki moŜesz zrzucić całe swoje troski na Niego, jest Ŝycie w
uwielbianiu Boga. Izajasz powiedział to tak, "...pieśń pochwalną, zamiast ducha zwątpienia".
(Izajasz 61:3) CięŜar wywiera wpływ na twojego ducha. Radość teŜ wpływa na twojego
ducha. JeŜeli pozostaniesz pod cięŜarem i w przygnębieniu przez dłuŜszy czas, to cię zniszczy
i okradnie ze wszystkiego w Ŝyciu.
Przez Uwielbianie Boga Do Zwycięstwa
Uwielbianie róŜni nas od innych religii. Gdybyś wszedł do świątyni jakiejś innej religii, nie
usłyszałbyś tam muzyki i ludzi oddających radośnie chwałę Bogu. Jako nowo-narodzeni
wierzący, jesteśmy róŜni od innych religii. Nasz Bóg poszedł do grobu, pokonał śmierć i
piekło, zwycięŜył szatana, zabrał klucze śmierci i piekła i powstał zwycięsko z grobu! On jest
jedynym, który pokonał śmierć! My moŜemy w ten sposób Go uwielbiać, poniewaŜ nasz Bóg
jest Ŝywy, a Jego imię jest Jezus Chrystus.
W Liście do Hebrajczyków 13:15 "....składajmy więc nieustannie Bogu ofiarą pochwalną".
Jak myślicie, dlaczego nazywa on to ofiarą? On nazywa to ofiarą, poniewaŜ twoje ciało
będzie się sprzeciwiać; twoje ciało nie będzie chciało chwalić Boga. MoŜesz czuć się tak, Ŝe
nie widzisz Ŝadnego powodu, by oddawać cześć Bogu i Ŝe masz prawo być przygnębionym!
Nikt za ciebie nie moŜe włoŜyć odzienia chwały. To jest coś, co ty musisz sam dla siebie
zrobić.
Psalm 22:4 mówi, "A przecieŜ Ty jesteś święty.
Przebywasz w chwałach Izraela". Uwielbianie Boga sprowadza siłę do twojego Ŝycia. Bóg
przebywa, albo zamieszkuje w chwałach swojego ludu. Nie uwielbiasz, nie masz mocy.
Dlatego kościoły, które uwielbiają Boga, oglądają moc BoŜą. Martwe, kościoły niewiele
otrzymują od Boga. NIE powinieneś przestać uwielbiać Boga, dlatego, Ŝe jesteś
przygnębiony. Właściwie, kiedy jesteś przygnębiony, wtedy powinieneś tym bardziej
uwielbiać. Czekasz, aby Bóg uczynił coś w twoim Ŝyciu, a Bóg czeka, abyś ty zrobił krok
wiary i zaczął Go wielbić i czcić. Zanurz się w uwielbianiu Boga, a zobaczysz, jak szybko
wyjdziesz z przygnębienia. Przygnębienie nigdy nie pokona kogoś, kto przychodzi stale przed
oblicze Pana w uwielbianiu i czci. Kiedy w swoim duchowym Ŝyciu dorośniesz do tego, Ŝe
14
będziesz wielbił Pana wśród doświadczeń, wtedy moŜesz być pewnym, Ŝe robisz postępy.
Kiedy nauczysz się uwielbiać Boga w doświadczeniach, wtedy to będzie Jego walka. On jest
dowódcą, a uwielbianie stawia Go na czele.
Jednym z najlepszych sposobów wyjścia ze zniechęcenia jest uwielbianie aŜ do zwycięstwa.
Paweł i Sylas byli w więzieniu i o północy (Dzieje Ap. 16), kiedy uwielbiali Pana, ich
łańcuchy opadły. Często słyszymy pytanie, "Jak długo mam uwielbiać Pana?" Uwielbiaj tak
długo, aŜ opadną twoje łańcuchy. Przestań przebywać w twoich problemach. Pomyśl o
Jezusie i uwielbiaj Go. Zniechęcenie mówi, "Bóg zapomniał o mnie. On nie troszczy się o
mnie". To jest nic innego, tylko kłamstwo. Kiedy ogarnie cię zniechęcenie, nie moŜesz w nim
trwać. Doliny są przejściowe. Zniechęcenie minie; przeczekaj. Uwielbiaj Go, aŜ łańcuchy
przygnębienia opadną.
JeŜeli naprawdę ufasz Panu, jeŜeli naprawdę chodzisz wiarą, a nie widzeniem, będziesz
prowadził Ŝycie uwielbiania. JeŜeli nieprzyjaciel wykradnie ci uwielbianie, ukradnie ci
wszystko, co masz.
Wiem, Ŝe juŜ to słyszeliśmy, jednak jest to niezmiernie waŜne, aby tą zasadę uwielbiania
wprowadzić w Ŝycie TERAZ.
Włącz jakąś ulubioną muzykę uwielbiającą i zanurz się w oddawaniu czci Panu. To zmieni
twoje nastawienie natychmiast. Zrób to teraz.
15
Rozdział 6
Zanurz się w Słowie BoŜym
JeŜeli znajdziesz się w stanie przygnębienia, sprawdź swoje osobiste chodzenie z Panem.
Jedną z pierwszych rzeczy, które nasze ciało chce robić, kiedy jesteśmy przygnębieni jest
odstawienie Biblii, zaprzestanie modlitwy i nie przychodzenie do kościoła. JeŜeli to zrobiłeś,
to lepiej postanów przychodzić do kościoła, gdzie to pomazanie ogółu moŜe pomóc ci w
uwolnieniu. Musisz zmusić się do rzeczy, których nie chciałeś robić. JeŜeli utrzymasz
codzienną społeczność z Panem, pomoŜe ci to usunąć przygnębienie z twojego Ŝycia.
Kiedy nic innego ci nie pomaga, Słowo BoŜe podniesie cię z przygnębienia. Przypowieść w
Ewangelii Marka 4:14 mówi o czterech róŜnych rodzajach ludzi i ich Ŝyciu. JeŜeli Słowo
BoŜe jest siane w ludzi, którzy są tą dobrą rolą, ono wydaje dobry owoc. JeŜeli oni nie są
dobrą rolą, nie ma teŜ dobrego plonu. Inaczej mówiąc, czym lepszą rolą jesteś, tym więcej
owocu będzie w twoim Ŝyciu. Właściwie, w Ewangelii Marka 4:20 jest powiedziane, Ŝe
niektórzy wydadzą owoc 30-krotny, niektórzy 6O-krotny, a inni 100-krotny, zaleŜnie od tego,
jak dobra jest rola.
" Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je
usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich". (Ewangelia Marka 4:14-
15)
Sprawdź swój poziom przebaczania
Czy nosisz w sercu coś, czego komuś nie moŜesz przebaczyć? JeŜeli nie przebaczysz, moŜe
cię opanować depresja. My mamy Ŝyć inaczej, niŜ Ŝyje ten świat, a to oznacza, Ŝe musimy
miłować i przebaczać nawet tym, którzy nas zranili. Twoje Ŝycie nie jest inne, niŜ moje.
Codziennie jesteśmy krzywdzeni i codziennie musimy przebaczać. Musisz sprawdzać swój
poziom przebaczania.
Bóg mówi nam w Ewangelii Mateusza 18:32-35, "Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu:
Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był
zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan
jego, i wydał go katom, Ŝeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli
kaŜdy nie dopuści z serca swego bratu swemu".
Innymi słowy, jeŜeli my nie przebaczymy tym, którzy nas skrzywdzili, On odda nas katom.
Jednym z tych katów jest depresja. Przebaczanie jest głównym źródłem Ŝycia wolnego od
przygnębienia i depresji.
Bądź odpowiedzialny
Nie odkładaj na później. Odkładanie sprawy na później spowoduje przygnębienie. Oto
przykład: Wiesz, Ŝe masz
coś zrobić, ale odkładasz to na kiedyś. Wynikiem tego jest niepokój, stajesz się niespokojny.
JeŜeli nie będziesz uwaŜny, ogarnie cię przygnębienie. JeŜeli wiesz, Ŝe masz zadanie do
wykonania, nie odwlekaj. Ja myślę, Ŝe to jest normalna tendencja, Ŝe ludzie wolą coś odłoŜyć
16
"Czemu mam to robić dzisiaj, jeŜeli mogę to zrobić jutro?" Takie podejście spowoduje w
tobie niepokój. JeŜeli wiesz, Ŝe masz coś zrobić, zrób to! Bądź odpowiedzialny.
Dawaj coś z siebie
Ostatnią rzeczą, którą mamy ochotę robić, kiedy jesteśmy przygnębieni, jest dawanie czegoś z
siebie, aby pomóc innym. Zamiast tego chcemy zanurzyć się w uŜalaniu nad sobą i mówić,
"Popatrz na moje Ŝycie. Nikt nie ma takich problemów, jak ja". Musimy przestać patrzeć na
siebie. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 10-39, "Kto stara się zachować Ŝycie swoje,
straci je, a kto straci Ŝycie swoje dla mnie, znajdzie je". Problem z depresją polega na tym, Ŝe
zwracasz uwagę tylko na siebie. "Ja jestem tak przygnębiony. Moje Ŝycie jest takie
poŜałowania godne. Nawet nie warto mi wstawać z łóŜka. Nie mam celu w Ŝyciu. Niech ktoś
pomoŜe mi, mi mi... Nikomu nie jest tak trudno, jak mnie".
Jezus powiedział, ".... jeŜeli stracisz Ŝycie dla mnie, znajdziesz je". Musisz jakoś odwrócić
oczy od siebie, a zwrócić je na pomoc komuś innemu. "Wiara bez uczynków jest martwa".
(Jakub 2:20) Nie jest trudno to czytać, ale co innego to robić. JeŜeli tego nie wprowadzisz w
czyn, nic się nie zmieni w twoim Ŝyciu.
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą -
w zanadrze wasze; albowiem, jaki sadem sadzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie,
taką i wam odmierzą". (Ewangelia Łukasza 6:38)
JeŜeli chcesz Ŝyć dobrym, zdrowym Ŝyciem, musisz dawać coś z siebie, aby pomagać innym.
JeŜeli ludzie na emeryturze zaangaŜują się w robienie czegoś dla innych, Ŝyją pełnym,
produktywnym Ŝyciem. JeŜeli nic nie robią, niektórzy z nich umierają po kilku miesiącach od
przejścia na emeryturę. Nie mają powodu, by Ŝyć, ani celu w Ŝyciu. MoŜesz mieć 20 lat, a teŜ
nie mieć celu w Ŝyciu. JeŜeli jesteś zajęty pomaganiem innym, nie będziesz miał czasu, by
martwić się swoimi problemami, ani być przygnębionym.
JeŜeli kochasz Jezusa Chrystusa i Jemu słuŜysz, On juŜ wkrótce poprowadzi cię do
zwycięstwa. Musisz nauczyć się, co to znaczy "wszelką troskę swoją złóŜcie na niego..." (l
Piotra 5:7) i przeczekać sztorm, zanim przeprawisz się na drugą stronę. Jezus powiedział, "
Albowiem jarzmo moje jest mile, a brzemię moje lekkie". ( Ewangelia Mateusza 11:30). JeŜeli
jesteś przygnębiony i zawsze utrapiony, nie jesteś w jarzmie Jezusa, jesteś w jarzmie ciała.
Wróć z powrotem do tej miłej społeczności z Panem, a Ŝycie nie będzie takie trudne.
BoŜym sposobem jest dawaj i patrz, jak będzie to wracać do ciebie pomnoŜone. Dawaj z
siebie. Chodzenie do kościoła w niedzielę jest dobre, jednak jest to niczym w porównaniu z
tym, co Bóg zrobi dla ciebie, jeŜeli czynnie zaangaŜujesz się w kościele. ZauwaŜ, jak Bóg
będzie w tobie czynił cuda i uwolni cię od przygnębienia, jeŜeli dasz coś z siebie, aby pomóc
innym. Daj coś z siebie i patrz, jak Bóg będzie ci to ponownie pomnaŜał.
Musisz nauczyć się zostawiać przeszłość za sobą
JeŜeli Ŝyjesz przeszłością, skończysz w depresji. Nawet, jeŜeli zawiodłeś Boga sromotnie,
pamiętaj, Ŝe słuŜysz Bogu, który cię kocha. On zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie
Jezusie, jeŜeli trzymamy się Jego. Nie moŜesz z jajecznicy zrobić ponownie świeŜych jajek!
Co się stało, juŜ się stał! Przeszłość jest przeszłością! Oczywiście nie zasługujesz sobie na
17
Jego łaskę, ale to właśnie jest łaska. Nie zasługujesz równieŜ na Jego miłość, ale taka właśnie
jest BoŜa miłość.
Paweł powiedział, "... zapominając o tym, co za mną, i zdąŜając do tego, co przede mną,
zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie
Jezusie." (Filipian 3:13-14)
JuŜ czas zostawić przeszłość za sobą. JeŜeli poprosiłeś Pana, aby ci przebaczył, On juŜ cię
obmył i twojej przeszłości juŜ nie ma. Teraz ty musisz ją zarzucić w tył i iść naprzód.
Zakończenie
JeŜeli jesteś juŜ na końcu twojej liny, zawiąŜ węzeł i trzymaj się. Paweł powiedział,
"Dokonawszy wszystkiego, (co potrafiłeś) ostać się". (Efezjan 6:13) Musisz stać, aŜ ręka BoŜa
zmieni twoje Ŝycie lub twoją sytuację. Trudności przyjdą i odejdą, ale ty musisz stać mocno w
wierze, wiedząc, Ŝe doliny i burze kiedyś się skończą. Nasza siła nie jest w naszym
wyznawaniu, nie jest teŜ w naszej wierze, jeŜeli ta wiara nie jest oparta w Jezusie Chrystusie.
My wiemy, Ŝe wśród burzy "On jest w naszej łodzi, więc nie mamy się czego bać. Jesteśmy
silni w potędze Jego mocy. JeŜeli teraz przeŜywasz burzę, moŜesz mieć wśród tej burzy pokój.
Zacznij mówić głośno, "Ta burza minie".
Za kaŜdym razem, kiedy postanawiamy robić coś dla Boga, będziemy mieli przeszkody. W
wyniku tego będziemy przeŜywać zniechęcenie. MoŜe będziecie chcieli się poddać. Wszyscy
to przeŜywamy. Chcieć się poddać, to naturalne uczucie. JednakŜe jest róŜnica pomiędzy
chęcią poddania się, a poddaniem się.
JeŜeli jesteś sługą Boga NajwyŜszego, twój duchowy nieprzyjaciel wystawia się, jako cel
doświadczeń i prześladowań. Dlatego, jeŜeli teraz przeŜywasz burzę, jest to znak, Ŝe jesteś na
właściwej drodze. Nie mów, "O BoŜe, nie wiem, dlaczego pozwoliłeś, aby to mnie spotkało!
BoŜe, czy nie wiesz, Ŝe ja płaciłem dziesięcinę, Ŝe byłem Ci wierny. Nie rozumie, jak mogłeś
coś takiego na mnie dopuścić!" Miej taką postawę, "Mój Bóg jest w mojej łodzi. Ja nie wiem,
dlaczego przeŜywam tą burzę, ale mój Pan jest ze mną w łodzi i On mnie przeprowadzi na
drugą stronę”.
Bóg jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. MoŜe powiesz - "Czuję się tak daleko od
Boga". Moja odpowiedź brzmi, "Bóg się nie oddalił"! On dalej jest pod tym samym adresem,
ciągle siedzi na tym samym tronie. JeŜeli czujesz się daleko od Boga, zgadnij, co się stało? Ty
się oddaliłeś! Wróć z powrotem tam, gdzie powinieneś być. Zacznij mówić, "Przygnębienie,
opuść mnie! Nie masz do mnie prawa! Jezus jest w mojej łodzi i On przeprowadzi mnie na
drugą stronę".
Jeszcze jedno, rozchmurz się i nie bierz Ŝycia tak powaŜnie. Kiedy ogarnie cię przygnębienie,
nie chcesz opuszczać domu. Raczej chcesz zamknąć drzwi, wyłączyć telefon i zanurzyć się w
Ŝalu nad sobą. Masz chęć jęczeć, pociągać nosem i płakać w samotności. "Dajcie mi paczkę
chusteczek, abym mógł uŜalać się nad sobą". To jest najgorsza rzecz, jaką moŜesz zrobić.
Zmuś się do pójścia do kościoła. Bóg zmieni twoje Ŝycie, kiedy przyjdziesz do kościoła. " Nie
opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając
sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, Ŝe się ten dzień przybliŜa". (List do
Hebrajczyków 10:25)
Będziesz musiał walczyć z twoimi uczuciami i z twoim ciałem, a być posłusznym Słowu,
które mówi Bóg. Wyjdź z domu, oglądnij coś śmiesznego, albo idź do wesołego miasteczka i
wsiądź do wagonika szybkiej kolejki. Usiądź z przodu, zapnij pasy i na pierwszym zakręcie
po rozpędzeniu zapomnisz o twoim przygnębieniu! Postanów, Ŝe NIE będziesz juŜ Ŝył w
18
przygnębieniu. Musisz wznieść się ponad przygnębienie i kłamstwa nieprzyjaciela, który
mówił ci, Ŝe twoje Ŝycie jest beznadziejne i Ŝe nie masz powodu, by Ŝyć.
Naucz się śmiać z siebie! Śmiej się z kogoś bliskiego równieŜ! Musisz wnieść do Ŝycia trochę
radości. Przestań Ŝycie traktować tak serio. Bóg stworzył nas, abyśmy cieszyli się Ŝyciem!
"..Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego (Chrystusa Jezusa), który nas umiłował".
(Rzymian 8:37). Twoje ciało będzie ci podpowiadać, abyś się odizolował. Nie rób tego! To by
cię zniszczyło. Potrzebujesz być z przyjaciółmi i pójść do zboru. Są teŜ tacy przyjaciele, od
których powinieneś trzymać się z dala, szczególnie, jeŜeli upadasz. Są tacy ludzie, którzy
popchną cię do przepaści; bo oni sami tam są, a nie chcą tam być sami!
JeŜeli jesteś na nowo narodzony, "narodzony z Boga", to jesteś zwycięzcą. Nie kaŜdy jest
narodzony z Boga, ale jeŜeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to jesteś narodzony z Boga. Nie
obchodzi mnie to, w jakiej religii powiedzieli ci, Ŝe wszystkie drogi prowadzą do Boga! Jest
tylko jedna droga do Boga, a jest to przez Krew Jego Syna, który umarł za ciebie. Jego imię
jest Jezus Chrystus. JeŜeli twoje Ŝycie jest zniszczone, Jezus ci pomoŜe, kiedy zawołasz do
Niego.
„Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięŜa świat, a zwycięstwo, które zwycięŜyło świat,
to wiara nasza. A któŜ moŜe zwycięŜyć świat, jeŜeli nie Ten, który wierzy, Ŝe Jezus jest Synem
BoŜym", (l Jan 5:4-5)
Denominacje nie są drogą do Boga. Jezus jest drogą. Religia nie jest drogą do Boga. Jezus
jest drogą do Boga. Bez względu, jakie trudności, czy doświadczenia przeŜywasz w swoim
Ŝyciu, jeŜeli jesteś narodzony z Boga, a Jezus jest twoim Zbawicielem, to masz zwycięstwo.
Słowo BoŜe mówi, " Bo u Boga Ŝadna rzecz nie jest niemoŜliwa". (Ewangelia Łukasza 1:37)
JeŜeli nie masz nadziei, moŜe przyjść przygnębienie. Bez względu na to, kim jesteś, jak się
nazywasz, jaką nazwę nosisz, albo, za kogo się uwaŜasz; jeŜeli pozwolisz sobie zabrać
nadzieję, za tym przyjdzie przygnębienie. Beznadziejny stan nie jest dla dziecka BoŜego.
Jesteś dzieckiem Boga Ŝywego, a nie martwego. Musisz pamiętać, Ŝe twoje doświadczenia są
tylko chwilowe, "...we właściwym czasie Ŝąć będziemy bez znuŜenia". (List do Galacjan 6:9).
Bóg poprowadzi cię do zwycięstwa.
Bóg jest tak wielki, Ŝe On odwróci kaŜdą złą sytuację na twoje dobro. List do Filipian 4:13
mówi, " Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie". JeŜeli Słowo BoŜe
mówi, "wszystko mogę..", bez względu na to, jak ja się czuję, mogę pokonać przygnębienie.
JeŜeli wszystko mogę, to znaczy, Ŝe mogę wznieść się ponad ponad burze mojego Ŝycia. Ja
nie mogę tego dokonać sam, muszę mieć Jego pomoc przez Jezusa, który mieszka we mnie.
Przygnębienie mówi, "Jestem pokonany, lepiej zrezygnować". Wiara mówi, "Mój Bóg mnie
kocha i On odwróci to wszystko na moje dobro. Słowo BoŜe mówi, Ŝe tak się stanie. JeŜeli
słuŜysz Bogu NajwyŜszemu, wszystko moŜe się zmienić
Bóg nie stworzył cię, abyś tonął, ale abyś pływał. On nie chce, abyś był ogonem, ale, abyś był
głową. " I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko w górze...." (5
MojŜeszowa 28:13) Nie jesteśmy dziećmi Ŝebraka, jesteśmy dziećmi Boga NajwyŜszego.
Jesteśmy współdziedzicami Króla Królów i Pana Panów!
JeŜeli czujesz się przygnębiony, lub zniechęcony, jeŜeli Ŝycie nie ma dla ciebie sensu, to
odpowiedzią dla ciebie jest Jezus. On jest tym światłem w ciemnościach", i On doprowadzi
cię do zwycięstwa, jeŜeli wezwiesz Jego imienia. JeŜeli chcesz pozbyć się przygnębienia,
skłoń swoją głowę i módl się taką modlitwą.
19
Modlitwa o uzdrowienie i odnowienie
Drogi Ojcze w Niebie, dziękuję ci, Ŝe posłałeś twojego Syna Jezusa, aby umarł na krzyŜu za
mnie. Ojcze, pokutuję ze wszystkich grzechów w moim Ŝyciu i ze wszystkich negatywnych
słów, które wypowiadałem moimi ustami. Proszę, zmień moje serce i moje nastawienie.
Proszę Cię, abyś mnie oczyścił drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Teraz rozumiem, Ŝe
wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale Ty wyrwiesz MNIE ze wszystkich. Wierzę, Ŝe
Ty masz wielki plan dla mojego Ŝycia. Panie Jezu, juŜ więcej nie chcę chodzić według tego,
co widzę. Postanawiam dzisiaj w moim sercu oddawać Tobie ofiarę chwały. Dziękuję Ci za
wyzwolenie mnie z niewoli zniechęcenia i przygnębienia. Modlę się o to w Imieniu Jezusa.
Amen