sobota, 11 października 2014

Bóg zgromadził w Chrystusie 
wszystkie rzeczy, należące do jego królestwa. Imię Chrystusa (w sensie biblijnym) obejmuje więc wszystko to, kim i czym jest Bóg. Tylko w tym imieniu jest odpuszczenie grzechów, zbawienie, nowe życie.

1. Ef 1: 9, 10 Oznajmiwszy wam… tajemnicę woli swojej, aby… w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim

2. 1J 2: 12 Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego

3. Łk 24: 47 I aby była kazana w imieniu jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody [BG]

4. Dz 10: 43 każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów, przez imię jego

5. Dz 6: 11 aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego

6. Jn 20: 31 abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego

7. Dz 4: 12 nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni

8. Flp 2: 9, 10 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią

Podstawą prawidłowego stosunku do Boga jest wiara w imię Pana Jezusa.

9. 1J 3: 23 A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego Jezusa Chrystusa

10. Jn 1: 12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego

11. Dz 3: 16 Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie

Obowiązkiem i przywilejem tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, jest zwiastowanie imienia Jezusa i działanie w tym imieniu.

12. Kol 3: 17 wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa

13. Dz 9: 15 ten mąż jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela

14. Dz 4: 2 nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie

15. 1Ko 5: 4 Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa

16. Jk 5: 14 niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim

Występowanie w imieniu Pańskim pociąga za sobą nieraz prześladowanie i cierpienia.

17. Jn 15: 20, 21 Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą… A to wszystko uczynią wam dla imienia mego

18. Dz 4: 17, 18 zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa

19. Dz 5: 40 przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich

20. Dz 9: 16 Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego

21. Mt 10: 22 będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego

Bóg wynagrodzi tych, którzy pomimo ucisku pozostaną wierni jego imieniu.

22. Obj 2: 3 Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś

23. Obj 2: 13 trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie

24. Obj 22: 4 I oglądać będą oblicze jego, a imię jego będzie na ich czołach

Bezprawne powoływanie się na imię Pańskie lub nadużywanie go prowadzi do tragicznych skutków.

25. Mt 24: 5 wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus i zwiodą wielu

26. Łk 21: 8 Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!

27. Mt 7: 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie

28. 2Tm 2: 19 Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego

Ci, którzy działają w imieniu Jezusa, mają po swojej stronie cały autorytet Boży, jego obecność i jego obietnice.

29. Mt 18: 20 gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich

30. Mt 19: 29 każdy, kto by opuścił domy albo braci albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny

31. Jn 14: 13 o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu

32. Jn 14: 14 Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to

33. Jn 16: 23, 24 O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna

Nie chodzi tutaj oczywiście o prośby z dodaniem formułki słownej „prosimy w imieniu Jezusa”, lecz o prośby osób całkowicie zanurzonych w Jezusie, które z Nim zidentyfikowały swoje intencje, cele i sposoby działania, są Jemu posłuszne, działają z jego rozkazu i w pełni wiary. Takim przysługuje dostęp do pełnej mocy jego imienia.

Ilustracja

Możliwość działania w imieniu Pańskim jest największym uprawnieniem danym przez Boga ludziom odrodzonym. W ten sposób Bóg udostępnia człowiekowi cały swój autorytet i nieograniczoną potęgę. Rzecz oczywista, że ma to miejsce tylko wtedy, gdy człowiek spełnia ściśle Boże warunki, gwarantujące, że uprawnienie to nie zostanie nadużyte. Warunkiem jest całkowite zjednoczenie się z Bogiem gdy chodzi o motywy, środki, sposoby i cele działania. Tam, gdzie takiego nastawienia brak, powoływanie się na imię Jezusa jest pustym frazesem, nie odnosi zamierzonego skutku i często zamiast uwielbić, hańbi imię Boże.

Najczęstszymi przeszkodami w wyzwoleniu się mocy Bożej przez wzywanie imienia Pana Jezusa są: osobista ambicja, własne cele i korzyści, nieuświęcone życie osobiste, brak ścisłej łączności z Bogiem przez Ducha Świętego oraz działanie w trybie i na rzecz jakiegoś wyznania, ruchu lub organizacji religijnej. Chrystus udostępnia swój autorytet ludziom oddanym Jemu, a nie żadnej innej sprawie; ludziom, gotowym realizować jego cele, a nie własne koncepcje. Ilustruje to przykład synów Scewy: „próbowali używać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy” (Dz. 19: 13). Usłyszeli oni jednak: „Jezusa znam,… lecz wy coście za jedni?” (w. 15). Zły duch przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu, przez co imię Pana Jezusa było uwielbione (w. 16, 17).

Kościół Boży ponosi nieobliczalne szkody na skutek tego, że ci, którzy sprawują w nim usługi, nie dochodzą do stanu, w którym mogliby skutecznie korzystać z autorytetu imienia Jezusa. Wspaniałe perspektywy rozwoju i rozkwitu otwierają się tam, gdzie Pan może wyzwolić moc swego imienia, znalazłszy serce całkowicie Mu oddane.

34. Łk 10: 19 Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

35. Mk 16: 17 w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją

36. Mt 10: 8 Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie

37. Łk 10: 17 Panie, i demony są nam podległe w imieniu twoim

38. Dz 3: 6 W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź!

39. Dz 4: 30 Gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa

40. Dz 16: 18 Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł

Streszczenie

1. Ci, którzy są w Chrystusie, otrzymują prawo występowania w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
2. Jezus udostępnia swoim uczniom cały swój autorytet i potęgę.
3. Działanie w imieniu Jezusa jest kontynuacją jego działania w ciele.
4. Nieuzasadnione powoływanie się na imię Pana Jezusa będzie karane.

5. Bóg chce, aby moc imienia Jezusa objawiła się w naszych czasach.

Brak komentarzy: