sobota, 11 października 2014


Owoce i Dary Ducha Świętego

Konieczną rzeczą jest, abyś-my jasno zrozumieli różnicę pomiędzy tymi dwoma okre-śleniami. 'Owoc' jest natural-nym następstwem wewnętrz-nych funkcji życiowych w pro-cesie wzrastania. 'Owoc' po-trzebuje czasu, by móc się rozwijać osiągając swą dosko-nałość z pomocą wielu zew-nętrznych czynników, takich jak woda, światło, słońce itd.
Natomiast, 'dary' możemy otrzymywać dzięki szczodro-ści darczyńcy. Są one zazwy-czaj w stanie gotowym do użytku chociaż korzystanie z nich może doskonalić się z biegiem czasu, tak dzieje się, gdy na przykład ktoś otrzy-muje w prezencie aparat foto-graficzny. Wyciągając wnioski z naszych dotychczasowych rozważań stwierdzamy, że 'owoc' powstaje stopniowo w naszym wnętrzu, podczas gdy 'dary' otrzymujemy z zewnę-trznego źródła. Jest to bardzo ogólna definicja, niemniej jednak niezmiernie pomocna w określeniu różnicy pomię-dzy tymi dwoma wyraże-niami.
Owoc Ducha jest wyrazem oraz rezultatem bogobojnego życia, które otrzymuje wierzą-cy, podczas swojego nowego narodzenia. W niektórych przypadkach owoc może po-jawić się natychmiast, lecz generalnie jest on rezultatem stopniowego 'wzrastania w łasce'. Pomocą w jego roz-woju są zewnętrzne czynniki łaski, takie jak Chrześcijańska społeczność, służba duchowa, zewnętrzne okoliczności, a zwłaszcza pojednanie duszy człowieka z Bogiem. 'Owoc' ten ma szanse rozwijać się w ciągu całego życia Chrześci-janina i powodować tym sa-mym ciągłe wzrastanie w świętości.
Natomiast dary Ducha może-my otrzymać nagle w każdym momencie naszej drogi w Chrystusie. Nowy Testament bardzo wyraźnie mówi o darze, który otrzymali wierzą-cy podczas wylania Ducha Świętego. Innych udzielał im Bóg podczas różnych punk-tów zwrotnych w ich chrześci-jańskim życiu (np. 1 TYM 4:14 - najprawdopodobniej dlatego, iż Tymoteusz został wybrany by pełnić szczególną służbę duchową - DZ AP 16:1-3). Bóg może nam udzielić jesz-cze innych darów, w każdym czasie, jeżeli tego pragniemy i prosimy Go o to (1 KOR 12:31 oraz 1 KOR 14:13).
Obietnica wylania darów Ducha Świętego nie jest związana z dojrzałością wie-rzącego w procesie 'wzrasta-nia w łasce', zakładając oczy-wiście, że Pan uważa daną osobę za godną obdarowania. One nie pochodzą więc z na-szego wnętrza lecz rozpo-rządza nimi wspaniały Dawca udzielając ich wierzącym.
Miłość nie jest 'darem' duchowym.
Pierwszym i najważniejszym 'owocem' Ducha jest miłość. Ta Boża miłość odzwierciedla się w życiu w pełni oddanemu Duchowi Chrystusowemu, jest ona tak wspaniała, że Paweł opisuje idealnego Chrześcija-nina poświęcając mu cały roz-dział (1 KOR 13).
Powinniśmy jasno podkreślić, że miłość jest raczej 'owocem' niż 'darem'. W 1 Koryntian 14:1 jest ona oddzielona od darów duchowych. Dosyć niebiblijne jest twierdzenie: "Szukam miłości, najwspa-nialszego ze wszystkich da-rów.” Wielu ludzi mówi w ten sposób, lecz w 1 Koryntian 12:8-11 miłość nie została wymieniona wśród dziewięciu darów Ducha. Zamiast ocze-kiwać, że charakter taki jak ten opisany w 1 Koryntian 13 pojawi się nagle w naszym sercu jako doskonały dar Boży, powinniśmy raczej zro-zumieć, iż jest on rezultatem Bożego władania w naszym wnętrzu. Charakter taki
Kategoria A2 "OWOCE I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO"
sa2016pl Strona 2
będzie mógł się doskonalić jedynie dzięki życiu w osobistej spo-łeczności z Panem.
Ważną rzeczą jest by zauwa-żyć dwa znaczące fakty odno-szące się do relacji między 'darami', a 'owocami':
a) W 1 Koryntian 12:8-11 wy-mienionych jest dziewięć darów, a w Galacjan 5:22 dziewięć rodzajów owo-ców.
b) Obszerny rozdział mówią-cy o miłości (1 KOR 13) umieszczony został między dwoma ważnymi rozdziała-mi opisującymi dary ducho-we tworząc główną część zawartego w nich tematu.
Pierwszy z wymienionych wy-żej punktów uczy nas, że za-równo dary jak i owoce powin-ny utrzymywać się nawzajem w równowadze. Z drugiej jed-nak strony dowiadujemy się, iż są one ściśle ze sobą związane. Apostoł pisząc: "Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze dosko-nalszą." (1 KOR 12:31), nie mówi przez to, abyśmy nie przy-wiązywali wagi do darów duchowych. On zachęca nas do utrzymywania równowagi oraz podejmuje się korekty tych duchowych wartości. Naj-wspanialszą rzeczą ze wszy-stkich jest upodabnianie się do Chrystusa; i poważnym błędem jest, jeżeli myślimy, że 'dary' mogłyby zająć miejsce 'owoców'.
Dary Duchowe pozbawione Miłości są Bezwartościowe
Paweł bardzo wyraźnie wyja-śnia to w pierwszych werse-
tach 1 Koryntian 13. Opisuje tu dary duchowe w ich naj-wyższej formie - a następnie niszczy cały ich obraz jednym uderzeniem! Pod jego rózgą chłosty znajdują się takie dary jak mówienie językami, dar proroctwa, dar wiedzy czy też dar wiary. Wszystko to dotyczy tych ludzi, którzy korzystają lub chcą korzystać z duchowych darów, lecz nie mają miłości. Jest to bardzo poruszający fragment. Bez wątpienia niezmiernie ważny dla tych którzy utożsamiają się z przeżyciem towarzyszą-cym dniu Zielonych Świąt.
Donald Gee

Brak komentarzy: