sobota, 11 października 2014


DOWODEM CHRZTU DUCHEM ŚWIĘTYM JEST
MÓWIENIE JĘZYKAMI

NOWYMI JĘZYKAMI DANYMI OD BOGA, LECZ ODRZUCONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA...
Wielu ludzi patrzy nieufnie gdy jakaś osoba, czy też kościół, głosi Słowo Boże w całej pełni i wprowadza je w życie, jak
nakazuje Bóg. Sprzeczki powstają wtedy, gdy cytowane jest Słowo Boże mówiące o wzorze zbawienia:
"A Piotr do nich: Upamiętajcie się (przemieńcie swój umysł) i niechaj się każdy z was da ochrzcić (tzn. zanurzyć pod wodą) w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" - potwierdzony mówieniem innymi
językami - DZ. APOST. 2:38.
Wiele nieporozumień powstaje również wtedy, gdy ukazywane jest Słowo Boga nakazujące nam czcić Go w nowym języku,
który Pan umieszcza w ustach osoby, nawracając ją na chrześcijańską 'drogę'. Nie ma jednak żadnego nieporozumienia czy
też zamieszania w Bożym Słowie, a Bóg sam nakazuje ludziom by czynili to, co On mówi, nie to co sami chcą czynić:
“Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." (JANA 14:15)
W JANA 4:23 i 24 znajdujemy Słowa, które mówi Bóg:
"Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy PRAWDZIWI CZCZICIELE będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie; bo i Ojciec
takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest Duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w
prawdzie."
Zobacz 1 KORYNTIAN 14:14 gdzie Apostoł Paweł oświeca nas, w związku ze swą zdolnością modlitwy w nowym języku w
duchu. Przeczytaj także werset 18.
Zauważmy, że pismo w JANA 4 definiuje 'prawdziwych czcicieli', wskazując, że będą czciciele (lecz nie 'prawdziwi'), których
uwielbienia Bóg nie przyjmuje, ponieważ ich modlitwy nie są w Duchu (tzn. modlitwa do Boga w nowych językach, które On
daje).
Bóg dał wielu ludziom nowe cudowne języki w ich usta w dniu Zielonych Świąt (około pięćdziesiąt dni po ukrzyżowaniu
Chrystusa) - DZ. APOST. 2:1-4. Tego dnia narodził się Chrześcijański Kościół, a nowe języki wychwalały dzieła Boże
(zobacz werset 11).
DZ. APOST. 2:37 do 39 dają całej ludzkości pełny wzór Bożego zbawienia. Nie ma tu kompromisu względem Słowa
Bożego! Widzimy w JANA 16:14, że Boży Duch (podczas gdy modlimy się w nowym języku) uwielbia Jezusa i objawia nam
Go. Ponadto w DZ. APOST. 2:11, ukazane jest nam, że Duch Święty wychwalał Boga podczas gdy ludzie modlili się w
nowych językach: Bóg nakazuje, że jest to 'KONIECZNOŚĆ' dla tych, którzy Go wielbią (tych, którzy są zbawieni) - JANA
4:24.
Wobec tego, gdy Słowo Boga jest tak jasne, czy powinno być tyle zamieszania i buntu w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o
to zagadnienie? Boże Słowo mówi nam dlaczego tak się dzieje! Ponieważ człowiek i jego drogi są wrogie wobec Boga -
JAKUB 4:4; 1 JANA 2:15-16; IZAJASZA 55:8-9. Ta wrogość jest w Piśmie jasno ukazana.
ŁUKASZ 2:34 "I błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu
w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą."
Zauważmy, że Boże Słowo ukazuje w DZ. APOST. 28:22 iż wszędzie mówiono przeciwko 'tej sekcie'.
DZ. APOST. 2:22 mówią: "Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was
uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie."
IZAJASZA 66:18 i 19 mówi nam, że ten znak będzie wśród Jego ludu.
Ludzie, którzy modlą się w Duchu (cudownymi nowymi językami danymi im przez Boga), nazywani są heretykami,
fanatykami i tak dalej. Słowo Boże przepowiada i ostrzega nas, że ludzie będą tak mówić:
DZ. APOST. 24:14 "To jednak wyznaje przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, która oni nazywaja sektą, wierząc
we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków."
Kategoria A1 "DOWODEM CHRZTU DUCHEM ŚWIĘTYM JEST MÓWIENIE JĘZYKAMI"
sa1005pl Strona 2
Zauważ także, co mówi nam werset 25 DZ. APOST. 24:
"Lecz gdy (Paweł) zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość,
odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać."
Jeżeli Paweł będąc 'na drodze' dzięki mocy Bożej spowodował to, iż gubernator Feliks zadrżał, my także powinniśmy
przestrzegać Bożego Słowa; naśladować Bożą drogę i pozwolić, aby Bóg sprawił, by zadrżał naród i zwrócił się ku Niemu.
Czemu mówić przeciwko 'Bożej drodze', gdy naród jest w tak ekstremalnej potrzebie? Lub raczej po co mówić przeciwko
Słowu Bożemu i być za to sądzonym?
HEBRAJCZYKÓW 13:15 mówi: "Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc naszych warg, które
wyznają jego imię."
To pismo zostało napisane przez Hebrajczyków, ludzi napełnionych Duchem Świętym.
Widzieliśmy już wcześniej w DZ. APOST. 2:1-4, jak Boży Duch Święty został wylany, gdy rodził się Kościół.
Oto inne wiążące się z tym pisma:
DZ. APOST. 10:44-48 (werset 46 pokazuje skąd ludzie wiedzieli, że Duch Święty został wylany).
DZ. APOST. 11:15-17 (Piotr był obecny w dniu Zielonych Świąt).
DZ. APOST. 19:1-6
Słowo Boga w 1 MOJŻESZOWEJ 4:2, PRZYPOWIEŚCIACH 30:6 i KSIĘDZE KAZNODZIEI 3:14 ostrzega każdego, aby nic
do tego nie dodawać, ani nie odejmować, LECZ aby przyjąć je jako Pismo napisane przez człowieka pod natchnieniem
Ducha Świętego.
'Owoc ust' tych ludzi, do których pisał Paweł w HEBRAJCZYKACH 13:15 zawierał nowe, cudownie dane przez Pana języki
Ducha Świętego.
Wszystkie te pisma powinny być jasne dla każdego 'nowo-narodzonego' (JANA 3:1-7) syna i córki Bożej (TAKŻE dla
niezbawionej osoby, która powinna być świadoma tego, co Bóg napisał).
Pamiętaj, że gdy ktoś wielbi Boga w nowym, danym z Nieba języku, Duch Święty chwali Boga (DZ. APOST. 2:11), modląc
się zgodnie z Jego wolą (RZYM. 8:26-27), chwali Jezusa objawiając Go temu, kto wierzy (JANA 16:14).
Jezus powiedział, iż te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Nie powiedział, że znaki te będą towarzyszyć
niewierzącym i krytykującym. Widzimy więc, że nikt nie ma prawa zmieniać wzoru ustanowionego przez Boga w Jego
Słowie! NIKT nie może czynić kompromisów względem Bożego Słowa.
Zauważmy, że w 1 PIOTRA 2:6 Bóg mówi o 'kamieniu węgielnym', który został położony (tzn. Jezus Chrystus będący
Słowem Boga). Wersety 7 i 8 mówią nam:
"Dla was, którzy wierzycie, (którzy przylgnęliście do Jezusa i zaufaliście Mu) jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień
ten, którym wzgardzili budowniczowie (Żydzi), pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą
zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni."
JANA 1:1-14 przypomina nam o tym, że Jezus Chrystus jest Bożym Słowem. Ponieważ ludzie są nieposłuszni Słowom
Jezusa i nie będą im posłuszni, potkną się o nie. Jezus powiedział:
"Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." (JANA 14:15).
BOŻE SŁOWO JEST JASNE !!
NIE POTRZEBA INTERPRETOWAĆ SŁOWA BOŻEGO - LECZ JE WYKONYWAĆ !
Zawsze musimy...
WYWYŻSZAĆ IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA NASZEGO ZBAWICIELA, CHRZCICIELA, WSPANIAŁEGO PANA I
NADCHODZĄCEGO KRÓLA.
... I nie ma innego sposobu by to czynić, jak tylko przez mówienie innym o wzorze zbawienia opisanym w Bożym Słowie,
przez czytanie Słowa i bycie mu posłusznym, wielbienia Boga poprzez modlitwę w innych, danych nam z nieba językach,
które Bóg wylał na swój lud obdarzając go zbawieniem dzięki Swej łasce.
KOŚCIÓŁ W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE CZYNIŁ KOMPROMISÓW WZGLĘDEM BOŻEGO SŁOWA !
DZ. APOST. 2:37-38 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić meżowie,
bracia? A Piotr do nich: Upamietajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego."
Bóg dał nam go za darmo, dlatego ten artykuł może być za darmo udostępniony i nie ma praw zastrzeżonych. Mamy tylko taką prośbę,
aby przy dalszym rozpowszechnianiu było podane źródło jego pochodzenia - CAI.
CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR NSW 2450, AUSTRALIA

Brak komentarzy: