sobota, 11 października 2014

Jak okazywać zwycięstwo nad
szatanem – John Osteen

W 1 Jana 3:8 czytamy: ...Syn BoŜy objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Następnie
w Hebrajczyków 2:14 Biblia mówi: PoniewaŜ zaś dzieci uczestniczą w krwi i ciele, dlatego i
On takŜe bez Ŝadnej róŜnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który
dzierŜył władzę nad śmiercią, to jest diabła.
Wiemy, Ŝe szatan jest wrogiem pokonanym. I nie tylko powinniśmy ogłosić to światu.
Musimy takŜe zademonstrować to w mocy Ducha Świętego, uŜywając BoŜego Słowa i
Imienia Pana Jezusa Chrystusa. Duch BoŜy w nas umoŜliwia nam zamanifestowanie tego
przed światem. Jezus powiedział: ...w imieniu moim demony wyganiać będą (Marka 16:17
BW). Naszym zadaniem jest więc uwalnianie będących w niewoli, a takŜe przekazywanie
wieści o pokonaniu szatana w naszym własnym Ŝyciu i Ŝyciu innych.
Powinniśmy tego dowieść w kaŜdej sferze Ŝycia -fizycznej, duchowej, psychicznej,
finansowej, małŜeńskiej i na kaŜdym etapie naszej działalności.
RozwaŜmy, co mówi Biblia o celu wierzącego, który otrzymał Ducha Świętego.
W Jana 16:8 czytamy: On zaś (Duch Święty), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o
sprawiedliwości i o sądzie. Wiersze 9-11 mówią, Ŝe Duch Święty dowiedzie tego: O grzechu -
bo nie wierzą we mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i juŜ Mnie nie ujrzycie;
wreszcie o sądzie - bo WŁADCA TEGO ŚWIATA (szatan) ZOSTAŁ OSĄDZONY!
Zwróć uwagę, Ŝe Pan Jezus powiedział, iŜ Duch Święty będzie w wierzącym, aby
PRZEKONAĆ o sprawiedliwości, poniewaŜ władca tego świata (szatan) został osądzony.
Mamy manifestować pokonanie szatana! Pamiętaj o tym, Ŝe przekonywanie ułatwi nam Duch
Święty, który jest w nas. Duch, który pragnie, aby Jezus był uwielbiony i z całą Ŝarliwością
dokonuje tej demonstracji. Przychodzi z pomocą kaŜdemu wierzącemu, który POKAśE
ŚWIATU, Ŝe Jezus całkowicie zwycięŜył szatana i inne demoniczne siły. śałosny jest widok
synów i córek BoŜych owładniętych siłami demonicznymi, w strachu kłaniających się przed
nimi kaŜdego dnia. Ten stan zasmuca anioły, oglądające dręczone w ten sposób ciało
Chrystusa. PrzecieŜ Pan Jezus Chrystus zmarł, aby uczynić ludzi zwycięzcami!
Pozwólcie, Ŝe wyjaśnię, co przez to rozumiem. Mam psa o imieniu Lesi. Jest on ładnym,
duŜym owczarkiem. Kiedy jadę na rowerze, zawsze biegnie przy mnie. Dumnie kroczy u
mego boku, jak przystało na rasowego psa. Wysoko unosi głowę. Jest zwinny i szybki. Wiele
razy patrzyłem na niego, myśląc o tym, jak ładnie to zwierze wygląda i byłem z niego dumny.
Wydawało się, Ŝe ten pies nie zna uczucia strachu i mógłby walczyć ze
wszystkim, co stanęłoby na jego drodze.
Pewnego dnia jechałem na rowerze a pies biegł obok i wówczas wydarzyła się przedziwna
rzecz. Mały, niepozorny piesek wyskoczył w kierunku Lesi. Pomyślałem: „Bądź ostroŜny,
mały. Lesi moŜe cię pokaleczyć; jest duŜy i silny". Ale co się wydarzyło? Ten mały, niepozorny
piesek nieprzerwanie szczekał na Lesi i dzielnie go atakował. Spodziewałem się, Ŝe
mój pies porwie go za kark i energicznie nim potrząśnie, aby dać mu nauczkę. Wiedziałem, Ŝe
moŜe to zrobić. Jednak stało się inaczej. Mój duŜy, odwaŜny Lesi zrezygnował z walki,
zwiesiwszy tchórzliwie głowę i podwinąwszy ogon. Mały piesek szczekając obszedł go
wokół, jakby ostrzegając przed ponowną wizytą w tej okolicy! Byłem zaskoczony! Nie
mogłem zrozumieć reakcji mojego wielkiego, odwaŜnego psa. Myślałem: Jesteś godny
2
poŜałowania. Przy twojej zewnętrznej wielkości zaskakuje wewnętrzna małość". Wróciłem
do domu ogromnie zawstydzony jego zaskakującym zachowaniem!
Podobnie bywa z ludźmi. Czy nie jest smutne, Ŝe Bóg musi patrzeć, jak odrodzona z
wielkiego ludu Pana Jezusa Chrystusa istota, będąca sprawiedliwością BoŜą, napełniona
Duchem BoŜym, jak wielcy synowie i córki Boga, którzy zostali przeznaczeni do wiecznego
panowania z Chrystusem, odwraca się i drŜy kaŜdego dnia przed nie liczącą się demoniczną
siłą?!
Biblia mówi, Ŝe w czasach ostatecznych powstaną szczególne doktryny demoniczne (l
Tymoteusza 4:1). Szatan będzie śmiać się z tysięcy chrześcijan, potęŜni synowie i córki Boga
zostaną zastraszeni przez siły szatańskie.
Ludzie posiadający moc pokonywania demonów stale wycofują się i poddają w walce jak mój
duŜy pies. Boją się napotykając osłabione siły demoniczne.
Bóg w swoim Słowie powiedział, iŜ Duch Święty ułatwia nam MANIFESTOWANIE
ŚWIATU, Ŝe władca tego świata (szatan) został osądzony (Jana 16:8-11).
Z własnych Ŝyciowych doświadczeń wiem, co znaczy spieranie się i walka z szatanem. W
kaŜdy moŜliwy sposób będzie próbował cię zwycięŜyć. Dopóki sam nie nauczysz się, jak go
pokonywać, przejdziesz przez Ŝycie ogarnięty strachem. Kilka lat temu Bóg przyszedł do
mnie w wizji. Przedstawił mi w trzech płaszczyznach obraz mojego konfliktu z szatanem.
Pierwszą była mała bitwa, następną potęŜniejsza, a w trzeciej znajdowałem się w obecności
samego szatana. Nazwałem go złym duchem i księciem tego świata, poniewaŜ w małym
pokoju siedział na tronie, w atmosferze godności i mocy, jak ksiąŜę. Sam stałem w tej wizji
przy drzwiach. Znajdował się tam równieŜ męŜczyzna próbujący dostać się do drzwi, by
wyjść z pokoju, gdzie znajdował się diabeł.
MęŜczyzna ów zagarniał powietrze i wykonywał ruchy pływaka, poruszał wolno rękami i
nogami, próbując dostać się do drzwi. Człowiek ten walczył, próbując bezskutecznie opuścić
pomieszczenie.
Szatan patrzył na szamocącego się. Wszyscy znajdujący się w królestwie ciemności podlegają
jego prawom. Obserwowanie opisanego wyŜej zdarzenia wywołało we mnie złość.
Kiedy zrozumiałem, Ŝe ten człowiek nie wyjdzie stamtąd, powiedziałem: „Dobrze, ja wyjdę
stąd w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa!" Natychmiast tak teŜ się stało. Nie dostrzegłem jednak
wówczas, co Bóg mi pokazał. Szatan bowiem zamierzał zaatakować mnie z róŜnych stron.
Miałem przejść przez straszny okres doświadczeń i szatańskich ataków.
Bardzo aktywnie włączyłem się w pracę dla Pana. Lecz zdarza się, Ŝe będąc bardzo zajętym
dla Boga, nie , ma się dla Niego czasu. MoŜna być tak religijnym, Ŝe nie
szuka się szczerze Boga. Musi się jednak znaleźć czas na
czytanie Biblii i głęboką modlitwę.
ChociaŜ znajdowałem się w strasznej szatańskiej opresji, Bóg stale mnie uczył. PodróŜując
pewnego dnia samochodem, poczułem nagle, Ŝe coś załamuje się we mnie. Rozpłakałem się.
Wydawało mi się, Ŝe wszystkie moce piekielne wystąpiły przeciwko mnie, a mój system
nerwowy załamał się. Czułem się tak, jakby wszystkie moje narządy odmówiły
posłuszeństwa. Było to bardzo dziwne uczucie. Nagle zrozumiałem, Ŝe sam jestem
wszystkiemu winny. Nie uświadamiałem sobie, Ŝe działo się to za sprawą szatana.
Powinienem był to wiedzieć, ale rozumiecie - szatan jest oszustem. Ogólnie wiedziałem, Ŝe
całe zło pochodzi od niego. Jednak nauczając Ewangelii, w tym okresie mojego Ŝycia, nie
spodziewałem się, Ŝe całe piekło zwali się na mnie. Posuwałem się od złego do jeszcze
gorszego. Trwało to miesiącami. Czułem obecność piekła i róŜnych rodzajów demonów.
Wszystkie diabelskie moce atakowały zewsząd. Straciłem wszelką inicjatywę, a piętrzące się
problemy przerastały mnie. Nawet małe zadania budziły rozpacz, poniewaŜ wydawały się
niemoŜliwe do wykonania! Osaczyły mnie siły szatańskie i demoniczne. Ogarnął mnie
niespotykany dotąd i niemoŜliwy do zniesienia strach. Opuściła mnie jakakolwiek chęć
3
działania. Strach zawładnął wszystkimi dziedzinami mojego Ŝycia. Szatan powiedział mi, Ŝe
fatalnie zachorowałem - mam nowotwór mózgu. Potem dodał, Ŝe umieram na nieznaną,
nieuleczalną chorobę. Cierpiałem na bezsenność, która jest straszną rzeczą. Kiedy nadchodził
poranek, pragnąłem, aby była noc. Kiedy nadchodziła noc, tęskniłem za porankiem. Moje
serce łomotało tak, jakby chciało wyskoczyć. Nie byłem jednak chrześcijaninem - niemowlęciem.
Byłem kaznodzieją, który powinien posługiwać się Słowem BoŜym. A znalazłem
się wtedy w takiej sytuacji.
Pozwólcie, Ŝe jeszcze coś dodam. RozwaŜcie uwaŜnie wszystkie proroctwa. Nie przyjmujcie
od kogoś proroctwa, zanim nie porównacie go ze Słowem BoŜym. Bądźcie ostroŜni zawsze,
gdy jesteście pod działaniem proroctwa, które przynosi strach i budzi obawy, jeśli miałoby
zostać niewypełnione. Bądźcie uwaŜni i ostroŜni! Wielu ludzi przez całe lata tkwiło w pętach
fałszywych proroctw. Proroctwo buduje duchowo, upomina i przynosi ulgę, ale nie powinno
Cię przeraŜać.
Podczas ucisku, o którym wspominam, próbowałem jako kaznodzieja kontynuować swą
posługę. Planowałem odbycie podróŜy, aby głosić Słowo, kiedy przyszedł do mnie pewien
człowiek i prorokował. Prorokował i mówił o wizji, w której ja wsiadałem do samolotu
(planowałem podróŜ samolotem). Powiedział mi, Ŝe widział, jak samolot stanął w
płomieniach i spadł, rozpadając się na kawałki. Wsiadłem więc w pociąg! Lecz wybór
pociągu okazał się pomyłką. Zadziałałem pod wpływem strachu.
Kiedy jednak czynimy coś ze strachu, pogarszamy sprawę. Strach mobilizuje moc szatańską,
podczas kiedy wiara mobilizuje moc BoŜą. Mamy demonstrować, Ŝe szatan został pokonany.
Bóg daje nam Swoje Słowo. MoŜemy jednak pozostawać w stanie walki z Jego Słowem,
dopóki nie przygotujemy się do korzystania z Niego i nie uwolnimy się od złych mocy
poprzez moc Ducha Świętego.
Tak więc ogarnął mnie piekielny strach przed podróŜowaniem samolotem; kiedy zaś poddając
się strachowi wybrałem pociąg, strach przed samolotem okazał się jeszcze silniejszy.
Kiedy postępujesz tak, jak dyktuje ci uczucie strachu, to strach bierze cię w swoje posiadanie.
Lęk przed podróŜą samolotem sprawił, Ŝe kaŜda myśl o locie wywoływała dreszcze i zimny
pot. Strach jest więc narzędziem szatana.
Nigdy nie postępuj według tego, co dyktuje strach!
Nigdy nie postępuj według tego, co dyktuje ci strach!
Strach jest urojeniem, kłamstwem.
Ten krytyczny stan ducha utrzymywał się przez kilka miesięcy. Zamknąłem swoje biuro.
Zacząłem szukać Boga. Nie mogłem spać w nocy. Rzadko wtedy nauczałem i wygłaszałem
kazania. Bałem się wszystkiego - choroby, niedomagań, przestrzeni. Nie byłem w stanie
odbierać głosu Pana. Wydawało mi się, Ŝe Bóg jest oddalony o dziesiątki milionów
kilometrów. Czułem się oddzielony od Boga. Nie mogłem przyjąć niczego z BoŜego Słowa.
Moje modlitwy nie dosięgały BoŜego tronu. Wszędzie wokół siebie czułem obecność szatana.
Dziękuje Bogu, Ŝe w tym czasie znalazł się człowiek, który przebył drogę z Fort Worth w
stanie Texas do Houston, aby dodać mi otuchy. Przyszedł, zanim jeszcze usłyszałem coś od
Boga. Powiedział do mnie: „Bóg mnie tutaj posłał".
Wcześniej nikomu nie mówiłem o mojej beznadziejnej sytuacji. Nie umiałem nawet słowami
wyrazić tego, przez co przechodziłem. Była to walka duchowa.
Wspomniany człowiek przyszedłszy do mnie powiedział, Ŝe doświadczył podobnych przeŜyć.
Bóg wyciągnął go z tego. Pocieszył mnie więc: „Bracie Osteen, wszystko będzie dobrze.
4
Byłem tam, gdzie ty teraz jesteś. Bóg wyciągnął mnie, więc pomoŜe i tobie". Było to
najmilsze zdanie, jakie kiedykolwiek usłyszałem! W tym okresie nie miałem nadziei, Ŝe
cokolwiek się zmieni. Bóg chciał jednak, abym wiedział, Ŝe moŜe mnie przeprowadzić i przez
to. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dzieje Apstolskie 10:34). To, co uczynił dla
mnie, moŜe uczynić równieŜ dla ciebie! I ciebie wyprowadzi z kaŜdej trudnej sytuacji.
Nosząc w sercu nadzieję, stale jeszcze tkwiłem w tym strasznym stanie. Pewnego dnia
płakałem przed Bogiem mówiąc: „Panie, co dzieje się ze mną? BoŜe, dlaczego mnie nie
słyszysz? Panie, dlaczego mnie nie ratujesz?"
Bóg chciał bym głosił poselstwo wiary. Pragnął, abym wziął BoŜe Słowo i ułatwił wzrastanie
dzieciom Boga, chciał, abym był zdolny do dzielenia się prawdą, co
robię obecnie. Jedynym sposobem osiągnięcia tego było moje wyjście z poprzedniego stanu
dzięki Słowu BoŜemu!
Gdyby Bóg pospieszył mi na ratunek i podniósł mnie jak niemowlę, nadal byłbym jak
niemowlę. Przyszedł jednak czas, gdy Bóg powiedział: „Dojrzałeś juŜ, mam f do ciebie
więcej zaufania, aniŜeli ty do samego siebie. Zamierzam doświadczyć cię ze Słowem BoŜym
w ogniu walki!"
Duch Święty, który jest w tobie, przekona cię o klęsce szatana! Dlatego teŜ niektórzy z was
nie odczuli, Ŝe ich modlitwy zostały wysłuchane i nadal cierpią. Dlatego równieŜ niektórzy z
was dziwią się, dlaczego Bóg ich nie słucha. On jednak pozwala ci zrozumieć, kim jesteś
naprawdę.
Bóg jest dobry i przyjdzie do ciebie. Przemówi do twego serca, aby ci pomóc. Kiedy
klęczałem, modliłem się i wołałem, Bóg powiedział: „Co powiesz o tamtej wizji, którą miałeś
wiele miesięcy temu?" (Przypomnij sobie wizję o trzech etapach bitwy).
Nie zapomnisz tego, kiedy Bóg przychodzi do ciebie, bo rzeczy duchowe są wieczne.
Nigdy nie dostrzegałem związków pomiędzy moją obecną sytuacją a tamtą wizją. Bóg w
Swoim Słowie powiedział: ...zanim zawołają, Ja im odpowiem (Iz 65:24). W swojej
łaskawości i wielkiej miłości przyszedł do mnie i przygotował mnie. Teraz przypomina mi o
tej wizji. A więc rozwaŜyłem wszystko, przez co Bóg mnie przeprowadził (uczestniczenie w
trzech etapach bitwy z szatanem). Przypomniałem sobie scenę, kiedy przebywałem z
szatanem w jednym pokoju. Był tam człowiek próbujący się wydostać, który nie mógł tego
uczynić. Głośno wyznałem to wszystko Bogu. Bóg przemówił do mojego ducha i zapytał: „W
którym miejscu znajdowałeś się w tym pokoju?" Przypomniałem sobie, Ŝe byłem przy
drzwiach. Powstałem jak Ŝołnierz. Powiedziałem: „Wyjdę stąd w Imieniu Pana Jezusa
Chrystusa!" Pamiętam, Ŝe w tej wizji po prostu wyszedłem stamtąd. Pan rzekł do mnie:
„Synu, znajdujesz się właśnie w trzecim etapie bitwy. Przebywasz w obecności księcia tego
świata, który jest wcieleniem strachu i męki. Jesteś zamknięty z nim, a on zadaje ci ból.
Widziałeś siebie powstającego, jak Ŝołnierz i wychodzącego z pokoju w Imieniu Pana Jezusa
Chrystusa. Uczyń to teraz!"
Dzięki Bogu, Ŝe postąpiłem zgodnie z tym, co Bóg powiedział. Powstałem więc z kolan,
wytarłem łzy i odwaŜnie zwróciłem swoją twarz ku zwycięstwu. Nie odczuwałem
zwycięstwa, lecz w głębi serca zaakceptowałem je jako fakt dokonany. Zewnętrzne
okoliczności pozostały bez zmiany, ale moje serce było uwolnione. Wiedziałem, Ŝe jestem
uwolniony! Ode mnie zaleŜała decyzja wyjścia z tej sytuacji.
Powoli, ale pewnie zacząłem podnosić się z tamtego stanu. Chciałbym powiedzieć ci, Ŝe nie
ma łatwej drogi wyjścia z sytuacji takich, jak ta, ale droga wyjścia istnieje! Co uczyniłem?
Zwróciłem się ku BoŜemu Słowu i zacząłem odkrywać tajemnice, których potrzebowałem.
Podczas tygodni i miesięcy medytacji nad BoŜym Słowem zacząłem uczyć się tego, co zdobył
dla mnie Chrystus. Zacząłem rozumieć, kim byłem w Chrystusie. Zacząłem pojmować, Ŝe
znajduję się na pozycji
5
mocy i autorytetu, góruję nad siłami demonicznymi. Coś zaczęło wzrastać we mnie dzięki
temu objawieniu. Widzisz, to właśnie poznanie prawdy cię uwalnia (Jana 8:32)!
Chciałbym podkreślić, Ŝe nie moŜesz być uwolniony i pozostać wolnym, dopóki nie
zrozumiesz, co Chrystus uczynił dla ciebie poprzez pokonanie szatana. Powinieneś wiedzieć,
kim jesteś w Chrystusie, zrozumieć swój autorytet i wartość mocy w Nim. MoŜesz działać w
oparciu o prawdę i sam musisz dać odpór szatanowi! MoŜesz dowieść, Ŝe szatan jest
pokonany! Duch Święty jest w * tobie, abyś mógł to manifestować!
Pozwólcie więc, Ŝe będę kontynuował prezentowanie obrazu mojej własnej sytuacji.
Zacząłem napełniać swojego ducha i umysł pełnią BoŜego Słowa. Zacząłem wyznawać, kim
jestem w Chrystusie. Zacząłem powtarzać codziennie, co Bóg powiedział o mnie, jako o
nowym stworzeniu (rozwinięcie tego tematu znajdziesz w ksiąŜce „Podręcznik do
wyznawania"). Powróciłem do miejsca, gdzie przestraszyłem się lotu samolotem.
Wiedziałem, Ŝe muszę udowodnić pokonanie szatana w tej sferze, w której pozwoliłem mu
zapanować nad sobą. Zdecydowałem się na podróŜ samolotem. To było trudne. To było
BARDZO trudne! Szatan jest wcieleniem strachu. Strach jest męką. On powiedział, Ŝe
samolot rozbije się. Powiedział równieŜ, Ŝe nigdy więcej nie zobaczę Ŝony i dzieci. Byłem
jednak zdecydowany na działanie w i oparciu o prawdę. Odrzuciłem kierujący mną strach.
Wiedziałem, Ŝe postępowanie pod wpływem strachu aktywizuje szatana, a działanie zgodne z
wiarą aktywizuje Boga.
Teraz rozumiesz, Ŝe nie odczuwałem uniesienia. Nasze uczucia nie mają znaczenia. Postępuj
zawsze tak, jakby Bóg powiedział Ci prawdę. Gdy działasz pod wpływem strachu, to tak
jakbyś mówił, Ŝe szatan jest potęŜniejszy od Boga. Gdy występujesz z wiarą w oparciu o
Słowo BoŜe przeciwko szatanowi, mówisz, Ŝe Bóg jest większy od diabła.
Pamiętaj - działanie pod wpływem strachu aktywizuje szatana. Działanie z wiarą w oparciu o
BoŜe Słowo aktywizuje BoŜą moc!
W drodze do portu lotniczego, pełen obaw, byłem przekonany, Ŝe odbędę podróŜ
czterosilnikowym odrzutowcem, który bez wątpienia zapewni mi bezpieczny lot do miejsca
przeznaczenia. Kiedy podszedłem bliŜej, zobaczyłem dwusilnikowy samolot i z przeraŜenia -
zapłakałem. Zmiękły mi kolana i prawie zasłabłem. Wszedłem jednak do samolotu. Zająłem
swoje miejsce, oblewając się potem. Teraz mam juŜ świadomość, Ŝe wówczas Jezus
uśmiechał się i aniołowie się cieszyli widząc, jak z determinacją, ale trzymając się BoŜego
Słowa wystąpiłem przeciwko strachowi posianemu przez szatana. Jezus rozmyślnie
pozostawił mnie w sferze bitwy do czasu, gdy będę mógł wziąć miecz Ducha i wygnać
szatana! Całą drogę cytowałem BoŜe Słowo, stawiając mu odpór. Miałem zademonstrować,
Ŝe szatan jest pokonany! Samolot wylądował bezpiecznie!!! Całą drogę towarzyszył mi lęk,
ale dzięki Bogu wylądowałem szczęśliwie! Diabeł powiedział: „Nigdy więcej nie powrócisz
do domu, chyba Ŝe piechotą".
Kiedy znów tym samym typem samolotu wracałem do
domu, nie CZUŁEM BoŜej obecności. Bałem się. Ale powróciłem, bo Bóg powiedział: ...nie
porzucę cię, ani cię nie opuszczę (Hebrajczyków 13:5) i Nie dosięgnie cię nic złego...
Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach swoich (Psalm
91:10-11). Postąpiłem więc według Jego obietnic, nie bacząc na kłamstwa szatana!
Dzięki Bogu, wylądowaliśmy bezpiecznie! Moc szatana została złamana. Od tego czasu juŜ
niezliczoną ilość razy odbywałem podróŜe samolotem po świecie. Latałem do Europy,
Afryki, Indii, Nowej Zelandii, na Filipiny i wielu innych krajów na całej kuli ziemskiej.
Gdy teraz wsiadam do samolotu, zajmuję miejsce i zapadam w sen. Budzę się pokrzepiony,
gdyŜ przezwycięŜyłem strach.
We własnym Ŝyciu wykazałem, Ŝe szatan został pokonany!
Wielu z was znalazło się w takiej samej bitwie ze strachem z powodu choroby na raka, w
obawie o swój dom, męŜa, rodzinę i wiele innych rzeczy. Strach jest męką. MoŜesz odnieść
6
zwycięstwo nad szatanem, korzystając ze Słowa BoŜego i Imienia Jezusa. Powstań więc i
działaj przeciwko szatanowi! Szatan ucieknie, Słowo BoŜe mówi, Ŝe kiedy poddasz się Bogu i
przeciwstawisz się szatanowi, to on ucieknie od ciebie (Jakuba 4:7). MoŜe dziwisz się,
dlaczego dziś przyszło ci toczyć taką bitwę? Dlaczego Bóg cię nie ocali? Pamiętaj, Ŝe Duch
Święty jest jednak w Tobie, aby ułatwić ci okazanie poraŜki szatana. Szatan jest tym, który
kradnie, zabija i niszczy (Jana 10:10).
Pozostawiając cię na polu bitwy z szatanem, Bóg stwarza warunki do twego wewnętrznego
wzrastania. Chce cię nauczyć Słowa BoŜego, sprawności w trzymaniu miecza ducha i
odpierania szatana, chce, abyś wiedział, Ŝe Duch Święty działa, Ŝe jest w Tobie podczas
bitwy, by ułatwić ci manifestację zwycięstwa nad szatanem.
Kiedy zagłębisz się w Słowie BoŜym, dowiesz się, Ŝe Jezus pokonał szatana we wszystkich
sferach Ŝycia. Gdy Jezus został ukrzyŜowany - dokonał w ten sposób dla ciebie i dla mnie
dzieła odkupienia, a tym samym zwycięŜył szatana. Dzieło odkupienia zostało objawione w
listach apostolskich zawartych w Biblii. Powinieneś czytać Biblię, aby poznawać to, co Bóg
uczynił dla ciebie. W listach znajdziesz odsłonięcie wszystkiego, co uczynił poprzez
Chrystusa w tamtej tragicznej a zarazem doniosłej chwili. Śmierć Chrystusa na krzyŜu to
wydarzenie o doniosłym dla ludzkości znaczeniu. Nawet ziemia okryła się ciemnością.
Trzęsienie ziemi towarzyszące temu momentowi było zewnętrznym wyrazem walki z mocami
duchowymi.
Śmierć Jezusa zwycięŜyła szatana dla mnie i dla ciebie, lecz nawet wówczas uczniowie tego
nie rozumieli. Potrzebowali dodatkowego objawienia. Apostoł Paweł wyjaśnia to w Liście do
Efezjan: / jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził
go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i
zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie moŜe być wymienione, nie
tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; I wszystko poddał pod nogi jego, a jego
samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który
sam wszystko we wszystkim wypełnia (Efezjan 1:19-20).
Chrystus pokonawszy szatana zmartwychwstał i został uniesiony ponad wszelką demoniczną
siłę.
W Efezjan 2:6 czytamy, Ŝe Bóg wzbudzi nas wraz z nim i posadzi na wyŜynach niebieskich w
Chrystusie Jezusie. Stanowimy Kościół, Jego ciało. Wszystkie demoniczne siły zostały
rzucone pod Jego i nasze stopy. Dzięki temu moŜemy deptać po węŜach i skorpionach!
(Łukasza 10:19).
W Filipian 2:5-10 czytamy: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w
Chrystusie Jezusie, który chociaŜ był w postaci BoŜej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby
być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny do
ludzi; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniŜył samego siebie i był posłuszny aŜ do
śmierci, i to do śmierci krzyŜowej. Dlatego teŜ Bóg wielce go wywyŜszył i obdarzył go
imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na
niebie i na ziemi i pod ziemią. KaŜde kolano się ugnie i kaŜdy język potwierdzi, Ŝe Jezus jest
Panem trzech światów! Z Efezjan 4:8-10 dowiadujemy się: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł
za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, Ŝe wstąpił, cóŜ innego oznacza, aniŜeli to, Ŝe
wpierw zstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad
wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
Jezus Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz,
odniósłszy w krzyŜu triumf nad nimi (Kolosan 4:15).
Zawarte w tych fragmentach myśli moŜna zilustrować w ten sposób: gdy król pokona obcy
naród, bierze do niewoli jego króla wraz z armią. Wtedy naczelny dowódca prowadzi
pokonanego króla i jego armię przed oblicze swojego pana. Wraca z łupami wojennymi i
unaocznia, Ŝe pokonał obcego władcę, armię oraz całe jego królestwo. Tak samo Jezus,
7
schodząc do ciemności czeluści piekła, pokonał szatana i wszystkie demoniczne siły, uwięził
je i rozbroił. Zdjął z nich pancerze i w duchowym świecie przywiódł przed aniołów i Boga
Ojca; ujawnił fakt, Ŝe zostali pokonani na wieczność. To pokonanie jest dzisiaj naszym
zwycięstwem!
Wiem, Ŝe szatan dysponuje kluczami do królestwa tego świata (Mat. 4:8). Kto mu to
umoŜliwił? Wszyscy wiemy, Ŝe stało się to za sprawą Adama. To on zaprzedał się szatanowi i
oddał mu klucze. Adam utracił panowanie nad światem, a władcą jego stał się szatan, który
posiada klucze.
Nie znam wszystkich szczegółów zejścia Jezusa do ciemnych czeluści piekła, ale wiem, Ŝe
kiedy wyszedł stamtąd, był Zwycięzcą. Jan na wyspie Patmos oglądał Go w białej todze i
złotym pasie: Jego oczy były - jak płomienie ognia; Jego włosy - białe jak wełna; Jego stopy -
jak rozŜarzony mosiądz. Zwycięski Jezus był Piękny i PotęŜny! (Objawienie 1:13-16).
Jezus powiedział: Byłem umarły, lecz oto Ŝyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła
(Objawienie 1:18).
Mamy klucze w mocy Ducha Świętego!
W Galacjan 3:13-14 czytamy: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za
nas przekleństwem, gdyŜ napisano: Przeklęty kaŜdy, który zawisł na drzewie, aby
błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy
obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
Bóg jest zawsze po naszej stronie, jest z nami. Imię przychodzącego Jezusa brzmiało:
„Emanuel", co znaczy „Bóg z nami". Bóg jest z nami; zawsze był z nami, a
teraz jest W NAS!
Jezus powiedział: Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na
wieki (Jana 14:16).
Kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, Biblia powiada, Ŝe: WywyŜszony tedy prawicą
BoŜą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie
(Dzieje Apostolskie 2:33).
To był Duch Święty!
Po przelaniu krwi Jezusa i Jego odejściu do Ojca otrzymaliśmy prawo do tego, aby nasze
ciała stały się świątyniami tego samego, potęŜnego Ducha Świętego. MoŜemy czerpać z
dynamicznej, ponadnaturalnej, ogromnej energii, którą dysponował Jezus podczas swego
ziemskiego Ŝycia.
Jezus znał moc Ducha Świętego. Wiedział, Ŝe dobre i wspaniałe było, iŜ będąc na ziemi jako
człowiek, mógł rozporządzać tą mocą, a kiedy umierał, mógł przekazać ją wszystkim innym.
Jezus pragnie, abyśmy kładli ręce na ślepych i widzieli, jak niewidomi radują się skacząc.
Chce, abyśmy wiedzieli, co znaczy powiedzieć w mocy Ducha Świętego: „szatanie, odejdź!" i
zobaczyć jak rzeczywiście ucieknie! Jezus pragnie, abyśmy znali i przeŜywali drŜenie, jakie
wywołuje w nas BoŜa Moc. Jezus wie, Ŝe da nam to radość; chce abyśmy uwalniali
zniewolonych, zdobywali straconych i byli kanałami Jego błogosławieństwa.
8
Jezus powiedział: A jeśli Ja wyganiam demony Duchem BoŜym, tedy nadeszło do was
Królestwo BoŜe (Mat. 12:28).
Jezus przez Ducha Świętego pokazał
pokonanie szatana
Przeczytaj Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a zobaczysz Jezusa stojącego wraz z
Duchem Świętym i Słowem BoŜym twarzą w twarz z diabłem. Chrystus powiedział: Kobieto,
uwolniona jesteś od choroby swojej (Łuk. 13:12).
Jezus wydawał słowne rozkazy szatanowi, który stał się posłuszny. / zapytał go: Jak ci na
imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyŜ jest nas wielu (Marka 5:9). I złe duchy
wyszły z tego człowieka.
Jezus uczynił to wszystko przez tego samego Ducha Świętego, który jest w Tobie i we mnie!
Jezus powiedział, Ŝe jesteśmy w stanie uczynić wszystko, co On uczynił, a nawet i więcej.
W J 14:12 Biblia mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten takŜe
dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do
Ojca.
W czasach pierwszego Kościoła, o czym mówią Dzieje Apostolskie, wierzący uświadamiali
sobie przewagę swojej mocy nad złem. Przemawiali z mocą! Nie spierali się ustawicznie ze
zastępami demonicznymi, mówili z mocą Ducha Świętego i demony natychmiast stawały się
posłuszne! Oni unaoczniali światu pokonanie szatana!
Czy wiecie, Ŝe świątynią BoŜą jesteście i Ŝe Duch BoŜy mieszka w was? (l Kor 3:16).
Mamy więc potęŜnego Boga po naszej stronie! Mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego
mieszkającego w nas!
W Kolosan 2:10 czytamy: / macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy
i zwierzchności.
Pragnę podzielić się z wami pewną historią: w początkach naszego małŜeństwa mój teść
zadecydował, Ŝe kupi nam samochód. To była dobra nowina! Byliśmy szczęśliwi, Ŝe
otrzymamy taką pomoc od kochanych krewnych. W tamtych czasach myśl o posiadaniu
całkowicie spłaconego samochodu uradowała nas tak bardzo, Ŝe trudno by opisać to słowami.
Zapewniam was, Ŝe szybko złapaliśmy „samochodową gorączkę". Myśleliśmy o
samochodach, rozmawialiśmy o samochodach, marzyliśmy o samochodzie i tygodniami
szukaliśmy właściwego egzemplarza. Na długo zanim został on ostatecznie zapłacony,
chcieliśmy się upewnić, Ŝe kupujemy właściwy. W końcu, po tygodniach poszukiwań,
zdecydowaliśmy się na określony model. Dumni przyjechaliśmy do domu i zaparkowaliśmy
go w garaŜu.
Kilka dni po nabyciu samochodu miałem następujące doświadczenie: byłem w domu i w
pewnym momencie zwróciłem uwagę na reklamę handlową w radio. Słuchałem uwaŜnie
spikera opisującego nowy typ samochodu. PoniewaŜ ostatnio byłem szczególnie
zainteresowany tym problemem, więc reklama zaciekawiła mnie. Zbyt późno nastawiłem
jednak głośniej radio, aby mieć pewność, o jakiej marce samochodu jest mowa. Moje serce
zamarło, kiedy słuchałem o wspaniałych jego moŜliwościach. Zrozumiałem, Ŝe kupując inny
samochód, który juŜ stał w garaŜu, popełniłem błąd. Myślałem więc: „Gdybym poczekał
trochę. Gdybym wcześniej usłyszał tę reklamę, nie popełniłbym takiej pomyłki!"
9
Myślałem z niezadowoleniem o moim samochodzie stojącym a garaŜu. Chciałem cofnąć się
w czasie i móc wybrać jeszcze raz. Ten, który prezentowano, wydawał mi się bowiem
znacznie lepszy od mojego, stojącego juŜ w domu. Po chwili jednak, ku memu
bezgranicznemu zdumieniu, spiker podał model i producenta samochodu. Taki właśnie stał w
moim garaŜu! Mając w garaŜu coś wspaniałego, nie doceniałem tego w pełni, dopóki ktoś, kto
wiedział o tym więcej niŜ ja, nie uświadomił mi tego!
Powinniśmy znać wartość tego, co posiadamy w „naszych garaŜach"! Rozumiem przez to, Ŝe
powinniśmy uświadamiać sobie, jaki skarb posiadamy w Ŝyciu, mając Ducha Świętego.
Nasze ciała są bowiem świątyniami Ducha Świętego. Wielokroć nie doceniamy jednak tej
WszechpotęŜnej Mocy, dopóki ktoś rozumiejący ją lepiej, nie uświadomi nam jej cudownej
potęgi i zdolności.
Bóg zna wartość Ducha Świętego i kiedy zaczyna nam uświadamiać, co posiadamy, jako
święci, w osobie Ducha Świętego, pomaga nam równocześnie w zrozumieniu naszej roli na
tym świecie.
Gospodyni domowa, pełna Ducha Świętego, posiada taką samą moc i zdolność okazywania
klęski szatana (!) jak kaŜdy apostoł, prorok czy kaznodzieja. Biblia mówi, Ŝe kiedy
spotykamy się z efektami działalności szatana, krępującego człowieka w demonicznych
więzach, męczących obsesjach, to mamy demonstrować BoŜą Moc. Biblia uświadamia nam,
Ŝe szatan jest wrogiem pokonanym. Ty musisz jednak działać według Słowa BoŜego. Ufaj
wartości siły Ducha Świętego, którą dysponujesz i wykorzystuj ją! Posiadasz w sobie
potęŜnego Ducha BoŜego, który pomoŜe ci podnieść się i zwycięŜać w kaŜdej sytuacji. Masz
Słowo BoŜe stanowiące twoją instrukcję, wskazujące ci, jak dysponować mocą Boga, która
jest w tobie.
W 2 Tym 3:16 czytamy: Całe Pismo przez Boga jest natchnione i poŜyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
Jeśli posiadasz maszynę do koszenia trawy, a nie wiesz, do czego słuŜy lub jak się nią
posługiwać, to posiadanie jej nie stanowi dla ciebie Ŝadnej korzyści. Maszyna stoi
bezuŜytecznie! Podobnie wielu ludzi usilnie starało się otrzymać Ducha Świętego, chciało mu
się podobać, by czynił w nich, co tylko zechce! Przeczytaj, jak moŜna to osiągnąć! Instrukcją
jest Biblia!!
Duch Święty jest nam dany, by pomóc w okazywaniu kieski szatana w naszym Ŝyciu. Jezus
powiedział: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym
uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana (Łuk. 4:18-19).
Jezus powiedział, Ŝe przy udziale Ducha Świętego powinniśmy pokazać światu, Ŝe szatan jest
wrogiem pokonanym (J 16:8-11).
Nie do nas naleŜy pokonanie szatana. Uczynił juŜ to za nas Jezus. Mamy demonstrować
światu, Ŝe walka z szatanem została JUś wygrana i kaŜdy wierzący moŜe cieszyć się
zwycięskim Ŝyciem!
Szatan jest wrogiem pokonanym
Po raz pierwszy zostałem napełniony Duchem Świętym, kiedy wiele podróŜowałem jako
kaznodzieja i nauczyciel. Odwiedzałem wiele miast i wsi, podczas gdy moja rodzina
pozostawała w domu. Za kaŜdym razem, kiedy dzwoniłem do nich, dowiadywałem się, Ŝe
wszyscy moi bliscy są chorzy. To zdarzało się tak często, Ŝe nawet nie chciałem juŜ
telefonować, by nie dowiadywać się znowu o chorobie moich ukochanych.
10
Byłem lichym przykładem tego, o czym uczyłem i w co wierzyłem. Przebywałem na polu
ewangelizacyjnym, głosząc wielką, dobrą, pełną Ewangelię dla wszystkich.
Modliłem się o chorych, którzy potem byli uzdrawiani, podczas gdy członkowie mojej
rodziny cierpieli w domu. Zawsze, kiedy wyjeŜdŜałem w kolejną podróŜ, pojawiały się u
bliskich symptomy choroby.
Pewnego dnia ogarnęła mnie złość. Odezwał się we mnie Duch Święty widzący szatana
męczącego moją rodzinę. Mój duch zbuntował się przeciwko chorobom. Stanąłem więc w
naszym mieszkaniu i wznosząc ręce powiedziałem: „Wystarczy! Wystarczy! Wystarczy!
DłuŜej juŜ tego nie mogę tolerować" i rozprawiłem się z chorobą w Imieniu Jezusa!
Zgromadziłem członków swojej rodziny. Modliliśmy się kolejno w kaŜdym pokoju naszego
mieszkania. Przyznaliśmy, Ŝe Krew Jezusa zwycięŜyła w naszym domu. Potem wyszliśmy
wszyscy na zewnątrz i wyznaliśmy, Ŝe Krew Jezusa zwycięŜyła nad całą naszą własnością,
kaŜdym centymetrem zajmowanej przez nas powierzchni. Dzięki Bogu, złamaliśmy moc
szatana nad naszym domem! Skończyły się choroby! Od tego czasu nie otrzymywałem juŜ z
domu złych wieści.
Nie musisz tolerować ataków szatana. MoŜesz wykazać, Ŝe jest on pokonany! Tylko od ciebie
zaleŜy czy pozwolisz mocy BoŜej, by przeniknęła cię przez Ducha Świętego, abyś
demonstrował światu, Ŝe szatan jest wrogiem pokonanym!
Rozpocznij od własnego Ŝycia. UCZYŃ TO!
TY musisz wyrzucić demony w Imieniu Jezusa
(Marka 16:17).
TY musisz kłaść ręce na chorych i oni wyzdrowieją (Marka 16:18).
TY musisz przeciwstawić się diabłu i on ucieknie!
(Jakuba4:7).
TY musisz wziąć całą zbroję BoŜą (Ef 6:13). TY musisz głosić Ewangelię światu (Marka
16:15). TY musisz mówić językami (Marka 16:17).
Musisz powstać i działać - musisz to uczynić!
Jeśli zaczniesz zwycięŜać w swoim Ŝyciu, wtedy zapragniesz takŜe czynić coś dla innych
ludzi. Kiedy to się stanie, Duch Święty powstanie w Tobie, aby zademonstrować, Ŝe Jezus
spełnia to, co powiedział w Swoim Słowie.
W Łukasza 4:18 odkrywamy tajemnicę działania Ducha Świętego w nas. Jezus powiedział:
Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał
mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na
wolność.
Duch Pana jest nad tobą, poniewaŜ On namaścił cię, abyś:
- ubogim niósł dobrą nowinę,
- głosił wolność więźniom,
- głosił niewidomym przejrzenie,
- uciśnionych czynił wolnymi,
- obwołał rok łaski dany przez Pana.
A teraz idź i zwiastuj Ewangelię ubogim!
Jezus polecił nam „Iść na cały świat..." (Marka 16:15).
11
Nieś pomoc tym, którzy mają złamane serca. Dodaj radości smutnym. Gdy pozwolisz, aby
Duch Święty zawładnął Twoim duchem, odkryjesz, Ŝe współczucie Chrystusa zacznie
wypływać jak kojący, uzdrawiający strumień na tych, którzy są w potrzebie.
Wielu ludzi naszego pokolenia znajduje się w więzach sił demonicznych. Jezus powiedział: A
takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą,
nowymi językami mówić będą, węŜe brać będą, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im.
Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją (Marka 16:17-18).
Kiedy studiujesz Słowo BoŜe i zaczynasz widzieć siebie siedzącego w niebiańskim królestwie
z Chrystusem Jezusem oraz gdy zaczniesz doświadczać tej mocy, która naleŜy juŜ do ciebie,
niewolnicy szatana zostaną uwolnieni! Takiej demonstracji Ŝąda od ciebie Bóg!
Jesteś posiadaczem prawdy, za którą tęsknią serca ludzi. Na imię jej - JEZUS. On wybrał
ciebie, aby w ten sposób oddziaływać na świat. Postanowił podnieść cię do rangi zwycięzcy
w Twoim osobistym Ŝyciu. Pragnie, abyś trwał w Nim, DEMONSTRUJĄC ŚWIATU
ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM!
O autorze
John Osteen jako pastor, ewangelista, nauczyciel i pisarz słuŜy w Kościele Chrystusa juŜ
prawie 50 lat. Jest ordynowanym pastorem Południowej Unii Baptystów. W 1958 roku
przeŜył chrzest w Duchu Świętym, co zmieniło wizję jego powołania do głoszenia ewangelii.
Od tamtego czasu duŜo podróŜował, przekazując narodom całego świata poselstwo BoŜej
miłości, uzdrowienia i mocy. To wielkie posłannictwo nie jest dla niego tylko rzeczywistością
lecz wręcz drogą Ŝycia.
Teraz jest pastorem Zboru Lakewood w Houston, Texas w Stanach Zjednoczonych, znanym
dla wielu jako „Oaza Miłości Dla Strudzonego Świata". Ludzie pochodzący ze wszystkich
stron świata nazywają to miejsce domem.
John Osteen prowadzi program telewizyjny, docierając do milionów odbiorców nie tylko w
swoim kraju, ale w wielu innych krajach świata. Jest autorem wielu ksiąŜek, taśm, kaset
video, które są rozprowadzane w Ciele Chrystusa po całym świecie.

Brak komentarzy: