sobota, 11 października 2014

 Boży Plan dla Rodziny

Mąż i Żona / Rodzice
onieważ Bóg wszystko
stworzył, to On ustanowił
rodzinę. W tej rozprawie
rozważymy, jakie miał plany wobec
rodziny. Przede wszystkim, jeśli ją
ustanowił, będzie najlepszym
źródłem informacji o tym, jak
rodzina powinna funkcjonować.
Przeczytaj I Mojżeszową 1:27-28 i
2:21-24. Opisano tutaj powstanie
Bożej rodziny. Jakich członków
rodziny wymieniono? Istotną
sprawą było, że podczas tworzenia,
Bóg stworzył jednego mężczyznę i
jedną kobietę. Nie uczynił Adama i
Ewy – i w razie czego Sue. Nie byli
to również Adam, Ewa i Sam. Jak
taki obraz rodziny wygląda w
porównaniu z pojęciem rodziny na
świecie? Porównaj ją z definicją w
„White House Conference on
Families”, wspomnianą w tym
miesiącu w „World View”. Co Bóg
powiedział o pierwszej rodzinie w I
Mojżeszowej 1:31?
Pierwszym członkiem rodziny,
którego poznajemy jest mąż/ojciec.
Ma on wiele odpowiedzialności i
obowiązków. Co zgodnie z V
Mojżeszową 6:4-7 musi wypełnić?
Jak wiele z tego jest powszechnie
robione w dzisiejszej rodzinie?
Rozważmy dlaczego tak jest. Jakie
jest pierwsze założenie odnośnie
głowy rodziny? Przeczytaj Psalm
128, aby się tego dowiedzieć. W
Hioba 1:5 znajdujemy inny aspekt
odpowiedzialności głowy rodziny.
Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:8, aby
poznać kolejny obowiązek, jaki na
nim spoczywa. Jak sprawić, aby
powróciło to do dzisiejszego życia
rodzinnego?
Mąż/ojciec ma być nauczycielem i
przykładem w rodzinie. On ją
również zaopatruje. Przeczytaj I
Mojżeszową 3:19 i 1 Tesaloniczan
4:11-12. Co mówią one o
utrzymaniu rodziny? Jak odnoszą
się do treści propagowanej w
masach programów o zdobyciu
„szybkiej forsy”, które coraz
bardziej stają się częścią naszej
kultury? Pieniądze, które łatwo
przyszły nie rozwiazują żadnych
problemów. Właściwe problemy
pozostają niezmienione, mają
nawet większą sposobność, aby się
ujawnić. (W stanie Waszyngton,
zdobywca głównej wygranej w
loterii – otrzymujący 40.000$
rocznie – został ostanio ujęty
podczas okradania sklepu
spożywczego.) Bóg ma również
wskazówki dla męża/ojca, jak
powinny wyglądać jego relacje z
innymi członkami rodziny.
Przeczytaj Efezjan 5:23, 25 i
omów, jaki powinieć być jego
związek z żoną. Czym różni się od
tego, co widzimy wokół nas na
świecie? Jakie nastawienie, na
Boga czy na świat zapewni lepszy
związek? Uzasadnij swoją
odpowiedź.
Wracając do relacji ojca z jego
dziećmi, widzimy dwa nakładające
się na siebie aspekty. Pierwszy
znajdziemy w Przypowieściach
22:6. Wiąże się on z tym, co
wcześniej widzieliśmy w V
Mojżeszowej 6. Należy również
wypełniać Efezjan 6:4. Jaki
problem widzą w tym ludzie?
Dlaczego tak trudno jest zachować
równowagę pomiędzy tymi dwoma
punktami? Trzeba zachować
równowagę pomiędzy
instruowaniem a dyscypliną. Aby
dyscyplina działała, musi istnieć
jakaś forma kary. Słowo Boże nie
popiera znęcania się, ani też nie
zgadza się z tymi, którzy mówią, że
wszelkie kary cielesne są
znęcaniem się. W rzeczywistości,
Bóg nazwie nas wszystkich
oprawcami, jeśli nie będziemy
poprawnie instruować i
dyscyplinować swoich dzieci.
Jeśli mężczyzna zestarzeje się,
Bóg ma dla niego kolejną radę.
Zobacz Tytusa 2:2. Jaki styl życia
przedstawia ten opis? Jakie
zawiera sugestie, co do naszego
życia zanim się zestarzejemy?
Dochodzimy teraz do drugiej osoby
w rodzinie - żony/matki. Aby
wiedzieć dlaczego jest potrzebna w
rodzinie, przeczytaj ponownie I
Mojżeszową 2:20-22. Jej miejsce w
rodzinie Bóg dalej opisuje w I
Mojżeszowej 3:16. Aby lepiej
zrozumieć pojęcie użytego tutaj
słowa „rola”, przeczytaj proszę I
Mojżeszową 4:7, gdzie użyto tego
samego rdzenia (hebrajski rdzeń
słowa w obu tych wersach to
„mashal”). Ich powiązanie
przedstawione jest znów w Efezjan
5:33. W jaki sposób stoi ono w
opozycji do zrozumienia tej relacji
na świecie?
(Dla dalszych studiów należy
przeczytać Księgę Rut - 4 rozdział
– i przedyskutować związek
pomiędzy Boazem a Rut, w jaki
sposób się spotkali i poznawali.)
Kolejna charakterystyka żony/matki
przedstawiona jest w Tytusa 2:3-5.
Jakie podano tam
odpowiedzialności? Jak mają być
wypełniane? Opisuje, jakiego typu
ma być kobietą i jak pasuje do
P
Kategoria B „STUDIUM BIBLIJNE: BOŻY PLAN DLA RODZINY”
sb0041pl Strona 2
dzisiejszego świata. Ten temat
rozwinięty został w Przypowieści
31:10-31. Jest to lista osobistych
cech idealnej kobiety. Dlaczego
dano nam taki opis? Chociaż
prawdopodobnie nikt nie mógłby
wypełnić tego wszystkiego, z
pewnością wyznacza nam cel, do
którego powinniśmy zmierzać z
pomocą Pana.
Dzieci
Dzieci w rodzinie są jej członkami i
jako takie zostaną omówione w tym
studium Biblijnym.
Przeczytaj Psalm 127:3-5. Jak są
postrzegane w rodzinie zgodnie z
tymi wersami? W jaki sposób
nasze społeczeństwo reaguje
na taką naukę? Każde życie ma dla
Boga wartość – od Niego ono
pochodzi. Jeśli szanujemy życie,
naśladujemy Go.
Dzieci mają respektować swoich
rodziców. W Łukasza 2:51-52
znajdujemy wspaniały przykład do
naśladowania dla nas wszystkich.
Dlaczego ten temat lekcji jest taki
dobry? Zauważ, że Jezus Chrystus
nie tylko perfekcyjnie wypełnił Bożą
wolę dla nas, jako dorosłych, ale
również dla nas, jako dzieci. Jak
można to wykorzystać do nauki
dzieci podstawowej lekcji o Bożej
przebaczającej łasce?
W Piśmie powtarza się
oczekiwanie, aby dzieci
zachowywały się tak, jak mały
Jezus. Przeczytaj Efezjan 6:1-3 i
Marka 7:10 dla innych dotyczących
tego punktów. II Mojżeszowa
20:12, 21:17 i V Mojżeszowa 5:16
to kolejne wersety, które należy
wziąć pod rozwagę. Jak ważne
jest, mówi Bóg, aby dzieci z
szacunkiem odnosiły się do swoich
rodziców?
W Biblii znajdujemy synów, którzy
uczą się od swych ojców jak żyć. W
I Mojżeszowej 24 i kolejnych
rozdziałach, mamy Izaaka
uczącego się dbać o stada
Abrahama; Jakuba i Ezawa
polujących i troszczących się o
stada Izaaka i Labana; dziesięciu
braci Józefa opiekujących się
stadami ich ojca. Ten trening
pomaga w nauce wrażliwości.
Przeczytaj Tytusa 2:6.
Jezus znów był/jest dla nas
przykładem. Kiedy podrósł, uczył
się stolarstwa; zobacz Marka 6:3.
Podobnie apostoł Paweł, który
uczył się wyrabiać namioty
(DZIEJE 18:3).
Córki należy uczyć, jak prowadzić
gospodarstwo domowe. Mając
takie przygotowanie, kobiety
dostarczały ręcznie utkanej
przędzy, ubrań i płótna
niezbędnego na odzież dla
kapłanów świątynnych na pustyni -
patrz II Mojżeszowa 35:25-26.
Możesz również przestudiować
Przypowieści 31:10-28, jako kolejny
przykład na to, jak trening kobiety i
Boża osobowość powinny być
widoczne w jej życiu. Kiedy należy
rozpocząć taki trening, aby
wychować ten typ kobiety i matki?
Pomimo treningu, zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki nie mogą
być pozbawione ruchu i zabawy. To
również jest ważne, jak widzimy w
Zachariasza 8:5.
Wszystko to trzeba pogodzić. W
jaki sposób świat wprowadza brak
równowagi w nasze życie? Jak
możemy tego uniknąć?
Zamykając to studium o Bożych
celach dla rodziny, zastanów się,
czy twojej rodzinie brakuje czegoś,
co Bóg dla niej przygotował.
Wyznaj swoje błędy i szukaj Bożej
mocy oraz pomocy, aby stać się
taką rodziną, jaką On by chciał,
abyście byli.
Na zakończenie, uważnie
przeczytaj Psalm 133, który opisuje
wyniki dobrych relacji rodzinnych.

Brak komentarzy: