sobota, 11 października 2014

CHRYSTUS W TOBIE
NADZIEJA CHWAŁY ... KOLOSAN 1:27

Do nowego chrześcijanina:
Zostałeś ochrzczony (przez całkowite zanurzenie w wodzie) w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
(MATEUSZA 28:19).
Otrzymałeś Ducha Świętego ze znakiem mówienia w językach (DZ. APOST. 2:4).
Zostałeś na nowo narodzony z wody i z Ducha (JANA 3:5). To oznacza, że WŁAŚNIE TERAZ,
żyjesz całkowicie nowym życiem w Chrystusie:
2 KORYNTIAN 5:17 "Tak więc, jeśli ktoś jest W CHRYSTUSIE, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko STAŁO SIĘ nowe."
W chwili, gdy zostałeś ochrzczony i otrzymałeś Ducha Świętego zacząłeś nowe życie: 'poprzedni
człowiek' teraz umarł i został pogrzebany!
RZYMIAN 6:3-4 "Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego
zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak
Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili".
Pismo pokazuje, że STARE ŻYCIE PRZEMINĘŁO; rozpoczęliśmy nowe życie i Bóg oczekuje od
nas, że będziemy je prowadzić zgodnie z Biblią!
Wersety 5-6 "Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w
podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że NASZ STARY CZŁOWIEK ZOSTAŁ
WESPÓŁ Z NIM UKRZYŻOWANY, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie
służyli grzechowi."
Jeśli umarliśmy w momencie chrztu pod wodą, skąd pochodzi siła do nowego życia?
GALACJAN 2:20 "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale ŻYJE WE MNIE
CHRYSTUS: a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie
umiłował i wydał samego siebie za mnie."
Jasno widzimy, że 'poprzedni człowiek', to znaczy stary sposób życia całkowicie przeminął, że
teraz Chrystus Król całkowicie kontroluje twoje nowe życie. Jest to kluczowy fakt w całej Biblii.
KOLOSAN 1:27 "Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo
chwały tej tajemnicy, którą jest CHRYSTUS W WAS, NADZIEJA CHWAŁY."
Od teraz wszystko opiera się na tym, że Chrystus mieszka w TOBIE: tylko to jest Twoją
nadzieją chwały, i to jakiej chwały! Syn Boga zmartwychwstał przez Bożą moc i teraz z tą samą
siłą żyje w Twoim sercu.
EFEZJAN 2:4-6 "Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas
umiłował, i NAS, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem -(łaską zbawieni
jesteście;) i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich W Chrystusie
Jezusie."
Bóg mówi, że przez moc Chrystusową w tobie, zasiadasz TERAZ z Chrystusem w niebie po
prawicy Boga: rzeczywiście jesteś W CHRYSTUSIE. I tak, ty będąc w Chrystusie, a Chrystus w
tobie, zostaliście całkowicie razem połączeni.
KOLOSAN 3:3-4 "Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
gdy się Chrystus, który jest ŻYCIEM NASZYM, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w
chwale."
Słowo Boga mówi, że całkowicie umarliśmy i teraz żyjemy tylko przez Chrystusa, który jest w
nas: ON JEST NASZYM ŻYCIEM. (Jezus mówi: 'JA JESTEM ŻYCIEM' JANA 14:6). Nie
istniejemy poza Nim i Bóg patrzy na nas, jak gdyby patrzył na Chrystusa, który żyje w nas:
Traktuje nas jak synów i córki.
RZYMIAN 8:14-17 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są DZIEĆMI BOŻYMI. Wszak nie
wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 1
sa1001pl Strona 2
wołamy: Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi
jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami
Chrystusa..."
Innymi słowy: Po otrzymaniu Bożego Ducha Świętego i podczas gdy idziemy za Nim, żyjemy z
Bogiem, jako Jego zaadoptowane dzieci i dzielimy z Nim wszystko, co do Niego należy. To
znaczy: ZUPEŁNIE WSZYSTKO. Z drugiej strony, my oczywiście należymy do Niego.
1 KORYNTIAN 3:22-23 "Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy
teraźniejszość, czy przyszłość, WSZYSTKO jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus
Boży."
Co takiego zrobiliśmy, aby na to zasłużyć? Odpowiedź: NIC.
RZYMIAN 5:8 "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ."
EFEZJAN 2:8 "Albowiem łaską (niezasłużony dar) zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was:
Boży to dar."
Czego Bóg oczekuje w zamian?
MATEUSZA 22:37-40 "A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze
przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na
tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy."
Częściowe zaangażowanie nie wystarczy. Umarłeś dla światowych rzeczy I nawyków tamtejszego
sposobu życia, aby zacząć nowe dynamiczne życie w JEZUSIE CHRYSTUSIE, jako syn lub córka
żyjącego Boga. Dlatego, jedyną właściwą rzeczą jest to, że w tym nowym życiu ZUPEŁNIE
WSZYSTKO zostawisz dla Niego.
RZYMIAN 12:1-2 "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała
swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie
upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście
umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe"
Zdajemy sobie sprawę, że Bóg chce, abyśmy powierzyli Jemu nasze życie i zrozumieli, że TERAZ
zupełnie zależy ono od Chrystusa, który jest w nas.
1 KORYNTIAN 3:16-17 "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w
was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a
wy nią jesteście."
Wiemy, że nie może być nic cudowniejszego i przyjemniejszego niż Chrystus w nas. Jeśli widzimy
miłość, którą Bóg nas obdarza, jak możemy odmówić kochania Go?
1 PIOTRA 1:8-9 "Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie
widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz."
Nigdy nie pozwól nikomu zabrać Ci tej radości. To co teraz przeczytałeś, to nie fantazja, ani bajka;
to jest PRAWDZIWE SŁOWO BOGA. Twoim największym wrogiem będzie Twój własny rozum,
który mówić Ci będzie, że to niemożliwe, albo za proste lub coś w tym rodzaju. Jeśli będziesz miał
takie myśli, IGNORUJ JE i polegaj na Słowie Boga. Wkrótce okaże się, że nasz rozum nie jest w
stanie pojąć niektórych pism. Bóg zapisuje je w naszych sercach przez Swojego Ducha. Po
pierwsze przeczytaj te materiały. Później módl się w językach, które dał Ci Bóg. Gdy Duch będzie
przemawiał, przekona Cię o prawdzie napisanej przez Boga i będzie pokazywał Ci, coraz bardziej
co oznacza być W JEZUSIE CHRYSTUSIE. Właśnie to - poznanie Chrystusa - jest teraz Twoim
jedynym celem w życiu i warto poświęcić wszystko inne, aby dojść do tego w swoim sercu.
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 1
Sa1001pl.doc Strona 3
FILIPIAN 3:7-14 "Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za
szkodę. Lecz więcej jeszcze, WSZYSTKO UZNAJĘ ZA SZKODĘ WOBEC DONIOSŁOŚCI, JAKĄ
MA POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA, PANA MEGO... (10) Żeby POZNAĆ GO i doznać MOCY
zmartwychwstania jego... (13) ale jedno czynię: ZAPOMINAJĄC o tym, co za mną, i ZDĄŻAJĄC
do tego, co przede mną. ZMIERZAM do celu, do nagrody W GÓRZE, DO KTÓREJ ZOSTAŁEM
POWOŁANY PRZEZ BOGA W CHRYSTUSIE JEZUSIE."
JEZUS UMARŁ ZA CIEBIE JEZUS CIĘ ZBAWI JEZUS ŻYJE W TOBIE
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 2
sa1001pl Strona 4
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Twoje stare życie skończyło się w chwili, gdy zostałeś ochrzczony w wodzie i otrzymałeś Ducha
Świętego ze znakiem mówienia w językach. Teraz Chrystus przyszedł, by mieszkać W TOBIE i
twoje życie zostało dynamicznie związane razem z Nim i w Nim.
Pisma: Kolosan 1:27, Kolosan 3:3-4, Galacjan 2:20.
RZYMIAN 8:10 "Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu,
jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie."
Biblia mówi nam, że wszyscy ludzie są grzesznikami:
RZYMIAN 3:10 "Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego."
'Sprawiedliwy' oznacza całkowicie bez grzechu. To to samo słowo w Biblii co 'prawy'.
RZYMIAN 3:23 "Gdyż WSZYSCY zgrzeszyli i brak im chwały Bożej."
W sprawiedliwym sądzie Bożym, ci, którzy zgrzeszyli są ukarani śmiercią: tylko sprawiedliwi mogą
być zbawieni.
RZYMIAN 6:23 "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..."
1 PIOTRA. 4:18 "A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik
gdzież się znajdą ?"
EZECHIELA 18:4 "Każdy, kto grzeszy, UMRZE."
Czy ktokolwiek może być zbawiony? Słowo Boże mówi, że TAK i pokazuje nam JEDYNĄ drogę:
1 TYMOTEUSZA 1:15 "Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że CHRYSTUS
JEZUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, ABY ZBAWIĆ GRZESZNIKÓW."
JANA 14:6 "Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA i prawda, i żywot, NIKT nie przychodzi
do Ojca, TYLKO PRZEZE MNIE."
Jak to się dzieje? Jak możemy przestać być grzesznikami?
Odpowiedź jest w RZYMIAN 8:10 cytowanym powyżej. "Ciało jest martwe z powodu
grzechu." Kiedy stary człowiek umarł otrzymaliśmy zapłatę za nasz grzech, którym jest śmierć.
Zostaliśmy ochrzczeni w wodzie: "na odpuszczenie (oddalenie) grzechów" (DZ. APOST. 2:38).
Kiedy Jezus Chrystus przyszedł by mieszkać w naszych sercach, uczynił nas NOWYM
STWORZENIEM, które NIE MA ZWIĄZKU ze starym, grzesznym człowiekiem: Jezus przyniósł
nam SWĄ WŁASNĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ i w tej sprawiedliwości rozpoczynamy nowe życie:
"Duch JEST ŻYCIEM z powodu SPRAWIEDLIWOŚCI."
1 KORYNTIAN 6:11 "A takimi (wielkimi grzesznikami) niektórzy z was byli; aleście (WSZYSCY)
OBMYCI, UŚWIĘCENI (wybrani dla Boga), i USPRAWIEDLIWIENI (uczynieni sprawiedliwymi) w
imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego."
To jest pierwszy wielki rezultat 'Chrystusa w tobie': JESTEŚ SPRAWIEDLIWY. TAK MÓWI BÓG.
NIE jesteś grzesznikiem: kiedyś byłeś, lecz JUŻ WIĘCEJ NIM NIE JESTEŚ. ZOSTAŁEŚ
USPRAWIEDLIWIONY. W konfrontacji z tym zadziwiającym FAKTEM umysł buntuje się i mówi
'niemożliwe'. Ale Bóg MÓWI to możliwe i, to się ZDARZYŁO. Kto decyduje czy jesteśmy
grzesznikami czy też nie? Bóg o tym decyduje, a nie my. ON MÓWI, ŻE NIE JESTEŚMY JUŻ
GRZESZNIKAMI, TAK WIĘC NIMI NIE JESTEŚMY. On wyraża to w dosadny sposób.
1 JANA 3:9 "KTO Z BOGA SIĘ NARODZIŁ, GRZECHU NIE POPEŁNIA, gdyż posiew Boży jest w
nim, i NIE MOŻE GRZESZYĆ, gdyż z Boga się narodził."
Każdy kto został pogrzebany z Chrystusem przez chrzest i zmartwychwstał z nim przez Ducha,
jest w takim położeniu: CHRYSTUS MIESZKA W NIM, niezniszczalne ziarno Boga, i to jest
wszystko co widzi Bóg. Chrystus nie grzeszy, dlatego my nie grzeszymy: CHRYSTUS W TOBIE
JEST TWOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.
1 KORYNTIAN 1:30 "Ale wy dzięki niemu (Bogu) JESTEŚCIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE, który
(Chrystus) stał się dla nas MĄDROŚCIĄ od Boga i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, i POŚWIĘCENIEM, i
ODKUPIENIEM."
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 2
sa1001pl Strona 5
To znaczy, że Bóg uczynił Chrystusa tym wszystkim dla nas: nie tylko sprawiedliwość przez
Chrystusa, ale CHRYSTUS JAKO NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ. Jeremiasz przewidział to w
JEREMIASZA 23:6.
Musimy szczególnie zwrócić uwagę, jak cudownie możemy zostać przemienieni: z grzesznika i
wroga Boga - w jednego z Jego synów lub córek. Bóg wyjaśnia, że popełniony grzech może być
odpuszczony tylko poprzez wymierzoną krwawą ofiarę: HEBRAJCZYKÓW 9:22. To jest dokładnie
to, co Jezus uczynił za WSZYSTKIE nasze grzechy gdy został ukrzyżowany na Kalwarii.
EFEZJAN 2:13 "Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się W CHRYSTUSIE
JEZUSIE bliscy (bliscy Bogu) przez KREW CHRYSTUSOWĄ."
Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię i umarł po to, by Jego przelana Krew mogła zabrać TWOJE
grzechy, po to, by uczynić CIĘ sprawiedliwym. Oczyszczenie to trwa tak długo jak Chrystus
mieszka w tobie ( tzn. tak długo, jak długo jesteś wypełniony Jego Duchem).
1 JANA 1:7 "Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z
sobą, i KREW JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO, OCZYSZCZA NAS OD WSZELKIEGO
GRZECHU."
To oczyszczanie jest tak CAŁKOWITE i tak KOMPLETNE, że jesteśmy tak sprawiedliwi jak
Chrystus - TAK SPRAWIEDLIWI JAK BÓG!! To nie jest bluźnierstwo przeciw Bogu, lecz wspaniały
FAKT, dynamicznie objawiony w Słowie Bożym: mamy SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA!
RZYMIAN 3:21-26 "Ale teraz niezależnie od zakonu OBJAWIONA została SPRAWIEDLIWOŚĆ
BOŻA, o której świadczą zakon i prorocy. i to SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla WSZYSTKICH WIERZĄCYCH. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i
brak im chwały Bożej, i są USPRAWIEDLIWIENI (uczynieni sprawiedliwymi) darmo, z łaski jego,
przez odkupienie W CHRYSTUSIE JEZUSIE, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną
(załagodzenie) przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania SPRAWIEDLIWOŚCI
SWOJEJ przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych
grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam BYŁ
SPRAWIEDLIWYM i USPRAWIEDLIWIAJĄCYM tego, który wierzy w Jezusa."
Ten fragment pokazuje nam wiele wspaniałych faktów o TWOJEJ sprawiedliwości -
sprawiedliwości, którą BÓG dał TOBIE.
Po pierwsze, w wersecie 25 Bóg mówi o "grzechach, które są PRZESZŁOŚCIĄ". To
znaczy, że wszystkie popełnione grzechy, I te które uczynimy w przyszłości, JEŻELI nie bylibyśmy
zbawieni, byłyby uznane jako grzech; lecz teraz są WSZYSTKIE oczyszczone i zapomniane.
IZAJASZA 53:6 "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a PAN
GO DOTKNĄŁ KARĄ ZA WINĘ NAS WSZYSTKICH."
Jeżeli popełnimy błąd lub uczynimy coś, czego nie powinniśmy czynić NIE jest to grzech nowego
stworzenia: Chrystus mieszka w nas i Bóg NIE MOŻE nas potępić, nie potępiając jednocześnie
Swojego Syna.
RZYMIAN 7:17 "Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie."
Bóg ogłosił nas SPRAWIEDLIWYMI i nie może zaprzeczyć Swemu Słowu, ponieważ JESTEŚMY
W CHRYSTUSIE.
RZYMIAN 8:1 "Przeto teraz NIE MA ŻADNEGO POTĘPIENIA dla tych, którzy są w Chrystusie
Jezusie."
Z Chrystusem jesteśmy wszyscy NOWYM, WOLNYM OD GRZECHU STWORZENIEM (2 KORYNTIAN
5:17). WSZYSTKIE stare sprawy, włączając te które zawierają grzech, MINĘŁY
RZYMIAN 8:31-34 "Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami (On powiedział, że jest), któż
przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za NAS wszystkich wydał,
jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?
Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej,
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież WSTAWIA się ZA NAMI."
Chrystus stoi zawsze po prawicy Boga, by wstawić się za nami lub za nas prosić. Jego Krew
WCIĄŻ NAS OCZYSZCZA.
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 2
sa1001pl Strona 6
Wracając do fragmentu w RZYMIAN 3 wymienionego wcześniej, zauważamy w wersetach
23 i 24, że ŻADEN z nas nie zasłużył na tę sprawiedliwość; jest to raczej wolny dar. Biblijne słowo
oznaczające niezasłużony dar to ŁASKA: NIE MA INNEJ DROGI, aby być sprawiedliwym.
RZYMIAN 5:17 "Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru USPRAWIEDLIWIENIA, królować
będą w życiu przez jednego, JEZUSA CHRYSTUSA."
Nie istnieje nic, co byłoby chrześcijaninowi zabronione, gdyż jego grzechy są usunięte, ale jest
wiele rzeczy, których NIE CZYNI, ponieważ kocha Boga: z Chrystusem w nas, żyjemy tak jak żył
Chrystus.
1 KORYNTIAN 6:12 " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne..."
RZYMIAN 6: 1-2 "Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?"
1 JANA 2:6 "Kto mówi, że w nim mieszka (pozostaje), powinien sam tak postępować, jak On
postępował."
Nie nadużywamy łaski Bożej, nie wykorzystujemy jej, lecz ODDAJEMY SIĘ całkowicie we
wdzięczności.
RZYMIAN 6:13-14 "I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale
ODDAWAJCIE SIEBIE BOGU jako OŻYWIONYCH Z MARTWYCH, członki swoje Bogu na ORĘŻ
SPRAWIEDLIWOŚCI. Albowiem grzech nad WAMI panować NIE BĘDZIE, bo nie jesteście pod
zakonem, lecz pod łaską."
Bóg mówi, że to ta łaska uczy nas, jak powinniśmy żyć:
TYTUSA 2:11-14 "Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając
nas, abyśmy WYRZEKLI się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie
WSTRZEMIĘŹLIWIE, SPRAWIEDLIWIE i POBOŻNIE żyli, oczekując błogosławionej nadziei i
objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego
siebie za nas, aby nas wykupić od WSZELKIEJ nieprawości i oczyścić sobie lud na własność,
GORLIWY W DOBRYCH UCZYNKACH."
Powróćmy do RZYMIAN 3:26. Zważywszy, że ta sprawiedliwość jest WYŁĄCZNIE BOŻĄ
SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, że CHRYSTUS - NIE MY SAMI jest tym, który nas usprawiedliwia.
Jesteśmy martwi i żyjemy przez Chrystusa: to co czynimy, nie czynimy rzeczywiście my, WAŻNY
JEST WYŁĄCZNIE CHRYSTUS W NAS. Nie jest też możliwe, abyśmy dobre uczynki, o których
jest mowa w (TYTUSA 2:14) mogli SOBIE przypisywać. Nie możemy naszego stosunku do Boga
'poprawić', ponieważ NASZA sprawiedliwość nigdy nie może być przyjęta: tylko Chrystusowa
sprawiedliwość może zostać zaakceptowana, to co MY sami czynimy nie dotyczy Jego.
IZAJASZA 64:6 "I WSZYSCY staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie NASZE
cnoty są jak szata splugawiona."
Bóg przyjmuje silne, niezmienne stanowisko gdy mówi do nas. Jeśli próbujemy poprzez dobre
uczynki uczynić siebie 'lepszymi', oznacza to, że próbujemy siebie usprawiedliwiać, lub chcieć
SIEBIE SAMYCH uczynić sprawiedliwymi, wtedy Chrystus nie może dla nas nic więcej uczynić, jak
tylko ukazać nam nasze błędy.
GALACJAN 5:4 "ODŁĄCZYLIŚCIE SIĘ od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie
usprawiedliwienia; wypadliście z łaski."
Mówiąc prostymi słowami, jeśli prosimy Boga, by dawał nam 'plusy' za dobre uczynki, wtedy
musimy od niego oczekiwać, że potępi nas za złe uczynki, Chrystus jest tu pominięty. Inne
rozwiązanie, to ODRZUCIĆ zamiar, aby podobać się Bogu poprzez dobre uczynki - i przyjąć
sprawiedliwość, którą daje nam Chrystus jako FAKT DOKONANY. Z Chrystusem w nas, jesteśmy
ZAWSZE GORLIWI by czynić dobre uczynki, ale nie jest to NASZĄ zasługą, lecz jedynie
CHRYSTUSA, DZIAŁAJĄCEGO POPRZEZ NAS. Bóg uznał nas już za SPRAWIEDLIWYCH i nie
musi się więcej troszczyć o to, by sądzić nasze uczynki: te rzeczy, które czyni w NAS Chrystus
zostały już określone przez Ojca.
EFEZJAN 2:8-10 "Albowiem ŁASKĄ zbawieni jesteście przez wiarę, i to NIE Z WAS: Boży to
DAR; NIE Z UCZYNKÓW, aby kto się nie chlubił, JEGO bowiem DZIEŁEM jesteśmy, stworzeni w
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 2
sa1001pl Strona 7
CHRYSTUSIE JEZUSIE do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich
chodzili."
Ani przez uczynki, ani przez cokolwiek innego nie możemy tego ulepszyć. Nie możemy uczynić
samych siebie godnymi tej łaski, nie dlatego, że nigdy nie możemy być jej godni, lecz ponieważ
BÓG JUŻ UCZYNIŁ NAS GODNYMI!!
KOLOSAN 1:12 "Dziękując Ojcu, który WAS ZDOLNYMI UCZYNIŁ (stosownie) do
uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości."
Tak więc Chrześcijanin nigdy nie jest zawstydzony, ani nie potępia siebie samego:
zbliżamy się do Boga nie z uczuciem bycia niegodnym lub z nieśmiałością, ponieważ CHRYSTUS
JEST W NAS i MY JESTEŚMY W NIM. Tylko grzesznicy drżą przed Bogiem: my kiedyś byliśmy
grzesznikami, ale przez łaskę Bożą i poprzez Jego miłość względem nas, już więcej wcale nie
grzeszymy. W ten sposób Bóg pokazuje Swoją miłość do nas:
RZYMIAN 5:8-9 "Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią
jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu."
W zamian za to nie możemy nic więcej uczynić jak tylko z całym sercem, duszą i umysłem
kochać Go (MATEUSZA 22:37). "Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował" (1 JANA 4:19).
Krew, którą Jezus przelał za ciebie, była ceną, którą zapłacił, by ciebie odkupić tzn. by wykupić
ciebie z twoich grzechów: z tego wynika, że NALEŻYMY DO NIEGO.
1 KORYNTIAN 6:19-20 "Albo czy nie wiecie, że CIAŁO WASZE JEST ŚWIĄTYNIĄ DUCHA
ŚWIĘTEGO, który jest w was i którego macie od Boga, i że NIE NALEŻYCIE TEŻ DO SIEBIE
SAMYCH? DROGOŚCIE BOWIEM KUPIENI. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym."
Wiemy, że nie jesteśmy już więcej grzesznikami, że staliśmy się Dziećmi Bożymi powołanymi, by
Mu służyć i kochać Go z całego serca. Poprzez sprawiedliwość, którą dał NAM w Chrystusie, nie
musimy się nigdy bać, lecz po prostu stanąć przed Nim jako ufające dzieci, które przychodzą do
kochającego Ojca i WIEDZĄ, że On UCZYNIŁ nas godnymi tego wspaniałego przywileju.
IZAJASZA 32:17 "I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone
BEZPIECZEŃSTWO OWOCEM SPRAWIEDLIWOŚCI PO WSZYSTKIE CZASY."
HEBRAJCZYKÓW 4:16 "Przystąpmy tedy z ufną ODWAGĄ do tronu łaski, abyśmy dostąpili
miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze."
JEZUS UMARŁ ZA TWOJE GRZECHY JEZUS JEST TWOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ
JEZUS JEST TWOIM ŻYCIEM
GDY PRZECZYTASZ TO STUDIUM W CAŁOŚCI ZWRÓĆ SIĘ KU PISMOM W TWOJEJ
BIBLII I PRZECZYTAJ JE DOKŁADNIE. POTEM POMÓDL SIĘ NAD NIMI I POPROŚ
BOGA BY OBJAWIŁ CI W PEŁNI W TWOIM SERCU, TO CO POWIEDZIAŁ.
TO JEST JEGO SŁOWO - TYLKO ON MOŻE CI JE UKAZAĆ.
Jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do sposobu wyszukiwania pism w twojej Biblii - przeczytaj
również następną stronę.
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 2
sa1001pl Strona 8
JAK KORZYSTAĆ Z BIBLII
Biblia jest podzielona na dwa Testamenty, Stary Testament i Nowy Testament. Każdy z
nich podzielony jest na księgi; trzydzieści dziewięć w Starym Testamencie i dwadzieścia siedem
w Nowym Testamencie. Księgi są podzielone na rozdziały (z wyjątkiem pięciu bardzo krótkich
ksiąg: Abdiasza, Filemona, 2 Jana, 3 Jana i Judy), rozdziały zaś podzielone są na wersety. Każdy
werset jest w ten sposób opisany, że najpierw podana jest nazwa księgi, potem numer rozdziału
danej księgi, z której znajduje się poszukiwany werset, a na końcu numer wersetu. Wyjątek
stanowi pięć ksiąg, które mają tylko jeden rozdział, tu jedyną daną jest nazwa księgi i numer
poszukiwanego wersetu. I tak IZAJASZ 27:3 - oznacza trzeci werset rozdziału dwudziestego
siódmego księgi Izajasza; 1 PIOTRA 4:10 - odnosi sie do dziesiątego wersetu, czwartego
rozdziału 1 listu PIOTRA; JUDA 11 - odnosi się do 11 wiersza w księdze JUDY itd.
Aby podany wiersz odnaleźć, trzeba najpierw odszukać właściwą księgę. To jest
najtrudniejsze. Gdy otworzysz pierwsze strony Biblii, znajdziesz tam wykaz wszystkich ksiąg w
kolejności, w jakiej występują one w Piśmie Świętym; z podanym numerem strony. Jeśli Twoja
Biblia nie ma takiego wykazu warto, abyś poświęcił trochę czasu i sam uczynił dla siebie taki
wykaz. Upewnij się jednak, byś umieścił w twoim wykazie wszystkie sześćdziesiąt sześć ksiĄg!
Jeśli już znalazłeś właściwą księgę, to znalezienie właściwego rozdziału, a potem właściwego
wiersza jest już proste; są one jasno oznaczone. Jeśli potrzebujesz pomocy zapytaj kogoś. Jako
ćwiczenie poszukaj wersetów, które w tym studium biblijnym przeczytałeś i upewnij się, że
znaleziony werset jest rzeczywiście tym, który został zacytowany.
Zauważ, że nazwy pewnych ksiąg zaczynają się numerem np: 1 SAMUEL (czyt: 'Pierwsza
Księga Samuela'), 2 SAMUEL ('Druga Księga Samuela'), 1 KRÓLEWSKA ('Pierwsza Księga
Królewska') itd. Bądź ostrożny przy różnicowaniu między Jan i 1 Jan, 2 Jan, 3 Jan. W większości
Biblii Jan będzie oznaczony jako 'Św. Jan' u góry strony.
Cztery pierwsze księgi Nowego Testamentu (MATEUSZ, MAREK, ŁUKASZ i JAN) nazwane
są jako Ewangelie.
Księgi od RZYMIAN do JUDY są nazwane Listami. Listy od RZYMIAN do FILEMONA są
napisane przez Pawła i oznaczone od nazwy kościoła, lub osoby do której zostały pierwotnie
napisane. Na przykład listy od JAKUBA do JUDY są nazwane imieniem osoby, która je napisała.
Aby zaoszczędzić miejsca, skracamy czasami nazwy ksiąg. Bądź ostrożny ze skrótami, aby
można było rzeczywiście rozpoznać o jakiej księdze myślisz: 'T' - może oznaczać 'Tymoteusz' lub
'Tytus', dlatego zwykle piszemy: 'TYM' lub 'TYT'. Skrót 'FIL': powoduje często zagmatwanie, jeśli
przy tym skrócie występuje rozdział i werset - chodzi o 'List do Filipian'; jeśli zaś przy skrócie
znajduje się tylko jeden numer - chodzi prawdopodobnie o 'List do Filemona' - a podany numer jest
numerem wersetu. 'FIL.3' może jednak oznaczać 'Filipian, rozdział trzeci' - jeśli czasami chcemy
mówić o całym rozdziale. Prawdopodobnie bezpieczniej jest zawsze używać skrótu 'FILEM' na
oznaczenie 'Filemona'. Niektóre skróty będą od tej chwili wykorzystywane w tym studium: jeżeli nie
jesteś pewien, pytaj proszę.
Zawsze módl się do Boga o pisma, które przeczytałeś i proś Go, aby ci pokazał co one
oznaczają. W Swym Słowie - tylko on pozwoli ci to zrozumieć.
2 TYMOTEUSZA 2:15 "Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany
i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy."
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 9
MODLITWA
Wiemy, że Bóg nas kocha, ponieważ wysłał swego jedynego Syna, by za nas umarł, a więc
przez Krew Jezusa możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem. Z tego powodu my dajemy Mu w
zamian naszą miłość: należymy do NIEGO i oddajemy Mu nasze życie.
1 JANA 3:16 "Po tym poznaliśmy miłość, że ON ZA NAS ODDAŁ ŻYCIE SWOJE, i MY winniśmy
życie oddawać za braci."
Wiemy też, że Bóg nas kocha, gdyż uczynił nas SWYMI DZIEĆMI przez CHRYSTUSA W NAS.
1 JANA 3:1 "Patrzcie, jaką miłość okazał NAM Ojciec, że ZOSTALIŚMY nazwani DZIEĆMI
BOŻYMI i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał."
GALACJAN 3:26 "Albowiem WSZYSCY jesteście SYNAMI BOŻYMI przez wiarę w Jezusa
Chrystusa."
Wiedząc, że Bóg nas kocha możemy ufać, że będzie się o nas troszczył, zapewniając nam to
czego potrzebujemy. Bóg MUSI to czynić jako nasz Ojciec, gdyż Jego Syn Chrystus żyje w nas.
MATEUSZA 6:31-33 "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy
pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (Bo tego wszystkiego poganie szukają); albowiem
Ojciec wasz niebieski WIE, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie NAJPIERW
Królestwa Bożego i SPRAWIEDLIWOŚCI JEGO, a WSZYSTKO inne będzie wam dodane."
FILIPIAN 4:19 "A Bóg mój zaspokoi WSZELKĄ WASZĄ POTRZEBĘ według bogactwa swego w
chwale, w CHRYSTUSIE JEZUSIE."
Zauważmy jeszcze raz, że to błogosławieństwo przychodzi PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA - tego,
który jest naszym ŻYCIEM (KOLOSAN 3:4). Jeżeli bylibyśmy leniwi czy niewdzięczni za takie
wspaniałe obietnice, moglibyśmy siedzieć z tyłu i nie robiąc nic oczekiwać, że Bóg będzie się o
wszystko troszczył: jednak On oczekuje, że mając Chrystusa w sobie będziemy chcieli Mu
podziękować i oddać chwałę za wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarza.
KOLOSAN 1:12 "DZIĘKUJĄC OJCU, który was zdolnymi uczynił (w Chrystusie) do
uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości."
Bóg oczekuje, że będziemy się do Niego MODLIĆ o nasze potrzeby
FILIPIAN 4:6 "Nie troszczcie się o NIC, ale we WSZYSTKIM, w MODLITWIE I BŁAGANIACH
(z gorącym wstawiennictwem) Z DZIĘKCZYNIENIEM powierzcie prośby wasze Bogu."
ŁUKASZA 18:1 "Powiedział im też podobieństwo o tym, że POWINNI ZAWSZE SIĘ MODLIĆ i nie
ustawać (nie dawać za wygraną)."
Oczywiście nawet zanim zaczniemy się modlić wiemy, że Bóg obiecał spełnić nasze potrzeby,
wobec tego nie modlimy się w zwątpieniu czy też niepewności: lecz raczej przychodzimy do Boga
z chwałą i dziękczynieniem na naszych ustach i CAŁKOWITĄ PEWNOŚCIĄ w swym sercu.
PSALM 100:4 "Wejdźcie w bramy jego z DZIĘKCZYNIENIEM, w przedsionki jego z pieśnią
CHWAŁY! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego."
DUCH ŚWIĘTY
Biblijny wzór zbawienia jest jasny:
DZ. APOST. 2:38 "UPAMIĘTAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was DA OCHRZCIĆ w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO."
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 10
'Odpokutować' znaczy 'obrócić swój umysł' czy też 'zmienić swój umysł'; oznacza to całkowitą
zmianę twego sposobu myślenia przez siłę Boga i zwrócenie się do Niego. Wiele ludzi błędnie
omija tak ważną rzecz dla naszego zbawienia, ale Słowo Boga mówi jasno: dopóki OBA warunki
nie są spełnione, NIE MA ZBAWIENIA.
Jezus Sam to mówi:
JANA 3:5 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto NIE NARODZI Z WODY I Z DUCHA,
NIE MOŻE wejść do Królestwa Bożego."
Zauważmy, że 'Duch' i 'Duch Święty' oznaczają dokładnie tę samą osobę. Czasami słowo 'Święty'
nie jest konieczne i mamy tylko słowo 'Duch'. Inne imiona Ducha Świętego używane w Biblii:
Duch Boży (MATEUSZA 3:16) Duch Pański (ŁUKASZA 4:18)
Duch Chrystusowy (RZYMIAN 8:9) Duch Prawdy (JANA 14:17)
Duch Życia (RZYMIAN 8:2) Duch Synostwa (RZYMIAN 8:15)
Są jeszcze inne nazwy także, lecz musimy zauważyć, że NIE są to różne duchy, gdyż jest to tylko
jeden Duch Boży:
EFEZJAN 4:4 "Jedno ciało i JEDEN DUCH, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która
należy do waszego powołania."
Wiemy więc ze Słowa Bożego, że powyższe nazwy są tylko różnymi imionami tego samego Ducha
Świętego.
Wiemy kiedy Duch Święty przychodzi do nas, ze względu na zawsze towarzyszący temu
znak: mówienie w nowym języku (czy też poprostu 'mówienie językami') - zobacz: DZ. APOST.
2:4; DZ. APOST. 10:46 (i 45); DZ. APOST. 19:6. Gdy 'otrzymujemy Ducha Świętego'. On wchodzi
w nas i żyje w nas.
JANA 14:16-17 "Ja prosić będę Ojca i da wam innego POCIESZYCIELA, aby BYŁ Z WAMI NA
WIEKI - DUCHA PRAWDY, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go
znacie, bo przebywa wśród was i W WAS BĘDZIE."
Lecz w następnym wersecie zostaje objawione coś jeszcze wspanialszego:
JANA 14:18 "Nie zostawię was sierotami, PRZYJDĘ DO WAS."
i znów:
JANA 14:20 "Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i WY WE MNIE, a JA W WAS."
Widzimy więc znów to, co już wiemy, że gdy otrzymujemy Ducha Świętego JEZUS PRZYCHODZI
BY W NAS ŻYĆ, a MY ZACZYNAMY NOWE ŻYCIE W NIM (2 KORYNTIAN 5:17; KOLOSAN
1:27; EFEZJAN 2:6 itd.). Możemy teraz zrozumieć co Duch Święty NAM OBJAWIA. To jest Jego
główne zadanie: by POKAZAĆ CI CHRYSTUSA W TWYM SERCU.
JANA 16:14 "On mnie uwielbi (Jezus): gdyż z mego weźmie i wam oznajmi."
Duch Święty będzie pokazywał nam, że jesteśmy synami i córkami Boga przez Chrystusa
żyjącego w nas:
RZYMIAN 8:16 "Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi
JESTEŚMY."
Również W DUCHU ŚWIĘTYM i PRZEZ NIEGO możemy stanąć przed Bogiem jako
członkowie Jego domu i Jego rodziny.
EFEZJAN 2:18-19 "Albowiem przez niego (Jezusa) mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy. W
JEDNYM DUCHU. Tak więc JUŻ nie jesteście obcymi i przychodnimi, lecz współobywatelami
świętych i domownikami Boga."
Duch Święty daje nam wolny dostęp do Boga w bardzo prosty sposób, jak pokazuje inne pismo:
1 KORYNTIAN 14:2 "Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie
rozumie, a on w mocy DUCHA rzeczy tajemne wygłasza."
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 11
Kiedy modlimy się w nowym języku, danym nam od Boga, modlimy się W DUCHU i mówimy
bezpośrednio do Boga. Otrzymanie języka, gdy Duch Święty wstępuje w nas, NIE jest tylko
jednorazowym doświadczeniem, NIE jest to także coś rzadkiego, na 'specjalne okazje' jest to
raczej ŻYWY i PODSTAWOWY dar dla CIEBIE do CODZIENNEGO użytku. PRZEZ TEGO
DUCHA STOISZ W OBECNOŚCI SWEGO OJCA.
RZYMIAN 8:26-27 "Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; NIE WIEMY BOWIEM, O
CO SIĘ MODLIĆ, JAK NALEŻY, ale SAM DUCH wstawia się na nami w niewysłowionych
westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą
wstawia się za świętymi."
Te wersety mówią nam, że NIE MOŻEMY modlić się właściwie bez cudownej pomocy Ducha
Świętego. Jeżeli modlimy się własnymi słowami, nie możemy nigdy uczynić tego tak, jak
powinniśmy, tak mówi słowo Boże. Tak mówi Jezus.
JANA 4:23-24 "Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy PRAWDZIWI CZCZICIELE będą
oddawali Ojcu cześć W DUCHU I W PRAWDZIE (bez fałszu); bo i Ojciec takich szuka, którzy by
mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci którzy mu cześć oddają, WINNI mu ją oddawać W
DUCHU I W PRAWDZIE."
Widzimy, że nie ma 'drogi wyjścia' ani czegoś czym można by zastąpić Ducha Świętego: MUSIMY
modlić się do Boga w Duchu. Po tym jak pomodliliśmy się (zgodnie ze słowem Boga) o to, co
wiemy, że Bóg chce nam dać, przekazujemy dalszą część Duchowi Świętemu, aby modlił się do
Boga w naszym imieniu: "Duch modli się za nas". Pozwalamy Duchowi Świętemu mówić przez
nasze usta w nowym języku, który nam dał byśmy uwielbiali Boga. Nasz własny umysł nie jest w to
zaangażowany.
1 KORYNTIAN 14:14-15 "Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój
tego nie przyswaja. Cóż, tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem..."
W ten sposób nasza modlitwa składa się z dwóch części: modlitwa W DUCHU ŚWIĘTYM i
modlitwa ZE ZROZUMIENIEM. Wszyscy mogą modlić się do Boga używając swego rozumu, ale
tylko Ci, którzy należą do Chrystusa mogą modlić się w Duchu "a i Ojciec takich szuka, którzy
by mu tak cześć oddawali". On szuka mężczyzn i kobiet przygotowanych by oddać Mu swój
czas, którzy chcą aby ich usta WIELBIŁY Boga, odkładając w tym czasie na bok swe własne myśli.
HEBRAJCZYKÓW 13:15 "Przez NIEGO (nie przez samych siebie) więc nieustannie składajmy
Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię."
ZAUWAŻ: Szukając tych pism w swoich Bibliach niektórzy mogą być zdezorientowani zmianami
pomiędzy wyrazami 'Duch' (pisany wielkimi literami) oraz 'duch'. Na przykład Jezus mówi o
uwielbianiu Ojca 'w Duchu' podczas gdy Paweł używa słowa 'w duchu'. Nie ma jednakże powodu
do niepokoju ponieważ nie ma takiej różnicy w oryginalnym tekście Biblii (te słowa są pisane
zawsze wielkimi literami), a więc te dwa wyrazy mają dokładnie takie samo znaczenie.
UMYSŁ
Duch Święty nieustannie pokazuje nam Jezusa w naszym sercu: gdy będziemy szli razem z
nim, On będzie prowadził nas, pokazując nam coraz bardziej prawdy Boże.
JANA 14:26 "Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY
WAS WSZYSTKIEGO i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
JANA 16:13 "Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ
PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma
przyjść, wam oznajmi."
Ważne jest byśmy zdali sobie sprawę, jak ta nauka jest nam przekazywana. Chcąc nauczyć się
czegoś sami, studiowalibyśmy to i myśleli nad tym, a potem przechowywalibyśmy tę wiedzę w
naszym umyśle. Bóg NIE działa w ten sposób, gdyż wie, że nasze umysły nie mogą sprostać
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 12
wspaniałym prawdom, które On nam objawia. Większość z nich jest zbyt cudowana, aby można w
nie było uwierzyć! Nasze umysły po prostu nie mogą przyjąć tego, co Bóg chce nam powiedzieć.
IZAJASZA 55:8-9 "Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi
Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli
moje niż myśli wasze."
Dlatego właśnie Bóg mówi "NIE TROSZCZCIE SIĘ" (MATEUSZA 6:31). Zamiast tego Bóg daje
nam sposób, abyśmy WIEDZIELI czego On od nas oczekuje nawet bez potrzeby myślenia o tym.
Jest to uczynione cudownie przez Ducha Świętego:
1 KORYNTIAN 2:12 "A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy
WIEDZIELI, czym NAS Bóg ŁASKAWIE OBDARZYŁ."
Duch nie współdziała z naszym umysłem, gdyż Bóg umieścił go w naszym sercu.
GALACJAN 4:6 "A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc
waszych, wołającego: Abba, Ojcze!"
Działa On w naszym sercu, wypełniając nas Bożą miłością.
RZYMIAN 5:5 "A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który nam jest dany."
Widzimy potem, że przez Jego siłę możemy kochać Boga tak jak On nas kocha, jak nam
nakazuje.
MATEUSZA 22:37-38 "A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego, Z CAŁEGO
SERCA swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze
przykazanie."
To wszystko jest cudownie proste, i nic nigdy nie może tego zmienić, ale nasz umysł
czasami mówi inaczej. Mówi nam, że nie jesteśmy godni Bożej łaski, lecz Bóg mówi, że On sam
uczynił nas jej godnymi (KOLOSAN 1:12) przez CHRYSTUSA W NAS (KOLOSAN 1:27). Nasz
umysł mówi nam, że jesteśmy grzeszni i zasługujemy na potępienie: Bóg mówi, że On nas NIE
potępi, ponieważ jesteśmy W CHRYSTUSIE (RZYMIAN 8:1). Umysł mówi, że wiele nam brakuje,
oraz że jesteśmy niedoskonali we wszystkim, lecz Bóg mówi, iż uczynił Chrystusa naszą
mądrością, naszą sprawiedliwością i wieloma innymi rzeczami (1 KORYNTIAN 1:30) - w
rzeczywistości CAŁĄ PEŁNIĄ BOGA.
KOLOSAN 2:9-10 "Gdyż w nim mieszka cieleśnie CAŁA pełnia postaci. I MACIE PEŁNIĘ W NIM;
On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności."
To po prostu przekracza możliwości naszego umysłu, by nasz umysł mógł to przyjąć. To jest po
prostu za wiele. Byłoby to również za wiele dla naszego serca gdyby nie Duch Święty, który swoją
mocą OBJAWIA nam prawdy Boże.
1 KORYNTIAN 2:9-10 "Głosimy tedy jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i
co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem NAM
OBJAWIŁ TO BÓG PRZEZ DUCHA: gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże."
To nie jest coś, co możemy zrozumieć, czy też wyjaśnić naszym umysłem: PO PROSTU WIEMY
to przez moc Bożą. Duch cały czas w nas działa, a umysł odpowiada przeciwdziałaniem.
Podważając i kwestionując wszystko co Bóg mówi, próbując za wszelką cenę trzymać nas z dala
od poznania Boga. Z tego powodu mamy przykazane aby zdetronizować swój umysł i pozwolić
przejąć prowadzenie Bogu.
2 KORYNTIAN 10:5 "I wszelką pychę (czy UZASADNIENIA), podnoszącą się przeciw poznaniu
Boga, i zmuszamy WSZELKĄ myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi."
Pismo mówi nam jasno jak ma to być uczynione:
1 KORYNTIAN 2:14 "Ale człowiek zmysłowy (nie narodzony z Ducha Świętego) nie przyjmuje
tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać gdyż należy
je duchowo rozsądzić."
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 13
Nasz umysł może zostać odsunięty tylko przez MOC DUCHA BOŻEGO W NASZYCH SERCACH.
MÓDL się zawsze, aby moc ta wielce w tobie działała, pokazując ci Chrystusa w twym sercu, jako
twą nadzieję chwały - wprowadzając cię we wszelką prawdę. Gdy modlisz się w Duchu, umysł
zostaje ODSUWANY i Duch PRZEJMUJE KONTROLĘ.
1 KORYNTIAN 14:14 "Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale ROZUM MÓJ
TEGO NIE PRZYSWAJA."
Przeznacz pół godziny lub godzinę dziennie by być sam na sam z Bogiem, by mówić do Niego w
Duchu, ponieważ Duch zawsze modli się zgodnie z wolą Bożą (RZYMIAN 8:27). Jest to także
BARDZO BUDUJĄCE dla Ciebie, gdyż Duch płynąc poprzez modlitwę, jednocześnie ODNAWIA i
ZMIENIA twój dawny sposób myślenia, dając ci PEWNOŚĆ W SERCU. To jest dokładnie to,
czego pragnie Ojciec.
RZYMIAN 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale SIĘ PRZEMIEŃCIE przez
ODNOWIENIE (uczynienie nowym) UMYSŁU SWEGO, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą
Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." (Także EFEZJAN 4:23).
Następnie Duch objawia kolejny DOKONANY FAKT. My sami jesteśmy w pełni sprawiedliwi, gdyż
CHRYSTUS JEST NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, a więc my już mamy JEGO UMYSŁ.
1 KORYNTIAN 2:16 "Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? (zobacz werset 9) Ale
MY JESTEŚMY MYŚLI CHRYSTUSOWEJ."
To nie ma nic wspólnego z naszym naturalnym umysłem, ponieważ Duch (i Jezus) działa TYLKO
wprost z naszego SERCA. WIEMY głęboko w środku, że to co Bóg mówi jest prawdą i wiemy
czego On od nas oczekuje krocząc wraz z Nim każdego dnia. Gdy Duch nas PROWADZI: nie
ROZMYŚLAMY nad swymi problemami, lecz pozwalamy decydować Bogu, zgodnie z Jego
Słowem umieszczonym w naszych sercach przez Jego Ducha - to jest właściwy sposób życia dla
nas, jako synów i córek Boga.
RZYMIAN 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, SĄ dziećmi Bożymi."
Wraz z naszymi myślami poddanymi w posłuszeństwo Chrystusowi i sercami wypełnionymi Nim
samym i Jego miłością maszerujemy chwaląc naszego Ojca w Duchu - i "jeżeli Bóg z nami, któż
przeciwko nam?" (RZYMIAN 8:31).
O wiele więcej może być powiedziane (i będzie powiedziane) na temat sposobu, w jaki
musimy modlić się do naszego Ojca. Na tę chwilę jest tutaj kilka prostych punktów, o których
powinieneś wiedzieć: jeżeli chcesz wiedzieć więcej, poproś swych pastorów lub starszych o pisma.
Pamiętaj o wersetach wymienionych na początku: jesteś dzieckiem Boga i możesz
swobodnie rozmawiać z Nim, jako twoim Ojcem. Ufaj Mu! On obiecał troszczyć się o ciebie i
zawsze dotrzymuje Swego Słowa.
Pamiętaj, że jesteś teraz posadzony w niebie w Chrystusie (EFEZJAN 2:6), więc gdy się
modlisz Bóg jest zawsze przed tobą: On nie jest daleko, a więc nie ma potrzeby krzyczeć!
Rozmawiasz z Nim twarzą w twarz!
Pamiętaj, że po tym jak przedstawiłeś swe poszczególne prośby we własnym języku, jest o
wiele prościej i korzystniej modlić się w Duchu, gdyż WIESZ, że modlisz się wtedy zgodnie z
JEGO wolą (RZYMIAN 8:27). To mówi Bóg, a więc we wszystkim innym po prostu ufasz Bogu i
wierzysz, że jest to prawdą. Pismo mówi, że ani ty nie będziesz rozumieć tego, co wypowiadasz,
ani nikt inny (1 KORYNTIAN 14:2), ponieważ MÓWISZ DO BOGA. Uwielbiaj Go po prostu w swym
sercu i pozwól Mu użyć twych ust dla Jego chwały. To jest jedyny sposób kiedy możesz mówić do
Niego bez angażowania swego umysłu.
W swej modlitwie w większości będziesz po prostu chwalić swego Boga w Duchu i
dziękować Mu za wszystkie wspaniałe rzeczy, które czyni w twym życiu, lecz o następujące punkty
możesz modlić się w szczególności:
Za całą pracę rozprzestrzeniania Słowa Bożego na całym świecie (2 TESALONICZAN 3:1).
Za wszystkich twych braci i siostry w Panu (JAKUBA 5:16).
"CHRYSTUS W TOBIE" STUDIUM BIBLIJNE NUMER 3
sa1001pl Strona 14
Za zbawienie dusz, ZWŁASZCZA tych, które są przeciwne Słowu (ŁUKASZA 6:28).
Za wszystkich u władzy w kościele i na świecie (HEBRAJCZYKÓW 13:7; 1TYMOTEUSZA 2:1-4).
Za mądrość (JAKUBA 1:5).
Za objawienie pełni pism, zwłaszcza tych wersetów, których nie rozumiesz (przedstaw Bogu, to
co powiedziałeś i proś Go, aby Ci objawił znaczenie tego poprzez Ducha, którego umieścił w
twym sercu).
Za miłość, radość, pokój, cierpliwość, wiarę, łagodność itd.(wiele wersetów!).
Za CIEBIE, abyś zrozumiał wolę Pana i poznał swe powołanie - gdzie jesteś umieszczony w Jego
pracy (EFEZJAN 5:17).
Za to by Pan był uwielbiany na ziemi (1 PIOTRA 4:11).
Za to aby zawsze działa się wola Boga (ŁUKASZA 22:42).
Jeżeli kiedykolwiek o coś się modlisz, a Bóg wydaje się nie odpowiadać, nie poddawaj się:
módl się wciąż i dziękuj Mu za to, że obiecał spełnić wszystkie twe potrzeby. Jeżeli zwleka ze
spełnieniem Swej obietnicy, to tylko dlatego, by zobaczyć czy będziesz wierny czy nie - a więc
trzymaj się tego i módl się dalej!.
Nie czuj się ograniczony przed Bogiem: z pokorą oczywiście, lecz znając jednocześnie swe
prawa! On chce abyśmy przychodzili do Niego śmiało i z odkrytym obliczem. Wiedząc, że mamy
sprawiedliwość Jezusa nigdy nie musimy czuć się zawstydzeni, czy też być w niepewności:
modlitwa jest doskonałą rzeczą - nie ma w niej miejsca na histerię czy też na silne emocje.
Gdy modlisz się z innymi osobami na spotkaniu, niech twój głos będzie na poziomie innych.
Głośniejszy czy też wybuchowy głos przeszkadza pozostałym.
Jeżeli zdecydowałeś się być z Bogiem i modlić się do Niego, módl się! Nie próbuj robić
czegoś innego w tym samym czasie - nawet nie czytaj Biblii, ponieważ to odwraca twą uwagę od
modlitw. (Tylko czasami podczas modlitwy, Duch objawi ci coś w taki sposób, że będziesz
potrzebował poszukać pisma: jeżeli tak się dzieje, sprawdź to pismo lecz wróć do modlitwy jak
najszybciej. Jeżeli nie możesz zrobić tego w krótkim czasie zanotuj to i rozważ później).
Nie możemy powiedzieć ile czasu musisz spędzić na modlitwie, lecz większość uważa pół
godziny dziennie jako przyjęte minimum. W tej sprawie i we wszystkich innych pamiętaj, że ty
jesteś martwy, a twe życie jest teraz w Bogu. (KOLOSAN 3:3) - WSZYSTKO jest czynione dla
Jego chwały, zarówno w czasie modlitwy jak i poza nią. Nie chodzi tu więc o półgodzinną modlitwę
według zegara, a potem zapominanie o Bogu i robienie czegoś innego - gdy będziesz szedł razem
z Nim będziesz chciał oczywiście spędzać coraz więcej czasu na kolanach, a także chwalić Boga
w inny sposób przez resztę czasu. Długi czas modlitwy jest zawsze pomocny: wiele osób stara się
przeznaczać godzinę na modlitwę każdego dnia, a co jakiś czas nawet dwie, czy też trzy godziny.
Na początku może być trudno modlić się tak długo (oczywiście musisz czynić to w Duchu),
ponieważ twój umysł jest odsunięty "wyłączony" na dalszy plan przez cały ten czas. Gdy
wytrwamy, wkrótce taka modlitwa staje się całkiem naturalna. Ważne jest, aby nie modlić się
zaczynając i kończąc minutę tutaj, pięć minut tam - lecz raczej w pełni przeznaczyć dłuższy czas
by mówić do swego Ojca.
Nigdy nie chwal się modlitwą: jest to rzecz pomiędzy tobą, a Bogiem. Na spotkaniu nie
rozglądaj się i nie słuchaj co mówią inni: jesteś w niebie razem z Jezusem i nie powinieneś być
zajęty czymkolwiek innym.
Jeżeli modlisz się naprzeciw krzesła czy łóżka nie opieraj na nich swej głowy: patrz w górę.
Mów do Boga, tak jak do kogoś, kto jest tuż naprzeciw ciebie. Często wznosimy nasze ręce by
wielbić Boga: jest to według pisma (1 TYMOTEUSZA 2:8).
Nie bój się polegać na tym co Bóg mówi w Piśmie: możesz śmiało cytować Mu pisma,
mówiąc co ci obiecał! Bądź gorliwy i pilny w swych modlitwach! Nie pozwól nigdy by twe serce
zaangażowane było tylko w połowie, zarówno w modlitwę jak i w czymś innym: ty służysz Bogu
teraz.

Brak komentarzy: