sobota, 11 października 2014

 Szatan i jego cele w świetle nauki Pisma Świętego

Pismo Święte mówi o istnieniu świata duchowego, [z aniołami] których liczebność jest niezliczona (Psalm 68:18 / Objawienie Jana 5:11). Niestety oprócz dobrego świata, istnieje również zły świat duchowy z szatanem na czele, który posiada moc i może przybierać postać anioła światłości.
2 Koryntian 11:13
....(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.
Celem szatana jest przeciwstawiać się Bożym planom, hamowanie rozwoju duchowego chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk, [spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie] oraz zaślepianie ludzkich umysłów, by uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii. W końcowej Księdze, (Objawieniu Jana 20:3a) czytamy; ....(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów,....
....(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką (Objawienie Jana 19:20).
Zgodnie z biblijną prawdą, szatan, [diabeł] nie mieszka w piekle lecz na ziemi (Izajasza 14:12), i posiada moc, [również do czynienia cudów (Marka 13:22-23 / Mateusza 7:21-23 / Objawienie Jana 13:13-14 / 16:13-14 / 19:20)]. Często w wyobraźni ludzkiej jest to osoba o odrażającym wyglądzie, czyniąca zło. Diabeł, [szatan] w pojęciu biblijnym to piękny i podstępny anioł. Kiedyś był on aniołem światłości, [Bożym aniołem] jednak z powodu swej pychy został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię.”
Izajasza 14:12-14
....(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
Bronią szatana jest podstęp. Tajemnicze zjawiska, cuda, duchowe przeżycia, czy inne spektakularne zdarzenia, kuszą przez swą niecodzienność, odciągają i zaślepiają ludzki umysł, kierując w różnego rodzaju religie, kulty, wróżbiarstwo, zabobony, przesądy, czary, spirytyzm lub inne odszczepieństwo. Dzięki temu szatan osiąga swój cel.
W Liście do Kolosan 2:8-9 i 18-19 Apostoł Paweł wskazuje fundament, [Chrystusa] na którym należy budować swoje życie; ....(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości ......(18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.
W Liście do Galacjan 1:8-9 Apostoł ponawia ostrzeżenie; .....(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!..... - jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest prawdziwa Ewangelia, i w jaki sposób możesz Ją przyjąć
W Liście do Efezjan 4:20-24 znajdujemy wskazówki dla ludzi chcących podążać właściwą drogą; ....(20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.Brak komentarzy: