sobota, 11 października 2014

Czasy Ostateczne to okres poprzedzający bezpośrednio przyjście Jezusa.

Czytając 1Tes 5,23 – zmieniamy „wy” na „my”.
1 Tesaloniczan 5:23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ok. połowy ksiąg biblijnych mówi nam o czasach ostatecznych. Przynajmniej 1/3 Biblii prorokuje
o czasach ostatecznych. Pilną potrzebą każdego z nas jest rozumienie tych proroctw.
Czym jest słowo prorocze?
2 Piotra 1:19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie
przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda
poranna wzejdzie w waszych sercach.
Piotr mówi na temat słowa proroczego. Chodzi o tę część Biblii, która zawiera słowa prorocze. Są
jeszcze inne słowa prorocze, które są rezultatem daru proroctwa, ale istnie jedna ważna różnica
między proroczym słowem z Biblii, a darem proroczym. Słowo z Biblii zostało sprawdzone i jest
absolutnie czyste i prawdziwe. Nasze słowo prorocze musi być poddane próbie. Jest to obowiązek
starszych kościoła. Jeśli nie chcą albo nie umieją tego robić, to lepiej nie przyjmować słowa
proroczego, ponieważ fałszywe proroctwo jest bardzo niebezpieczne i może narobić wiele szkody.
Starsi są odpowiedzialni przed ludem Bożym za osądzanie proroctwa.
1. Jeśli chcemy prorokować, ale nie chcemy sprawdzać słowa, to nie powinniśmy prorokować.
2. Jeśli nie jesteśmy gotowi sprawdzać słowa proroczego to nie powinniśmy pozwolić na
prorokowanie.
Piotr mówi, że słowo prorocze jest jak lampa świecąca w ciemnym miejscu. Słowo greckie
„ciemny” pochodzi od rdzenia „brudny”. Taki jest świat, w którym żyjemy; jest ciemny, ponieważ
jest brudny, ale Bóg dał światło w postaci słowa proroczego.
Jeśli nie wiesz jak zastosować słowo prorocze, chodzisz w ciemności. Oznacza to dwie rzeczy:
1. Nie wiesz dokąd zmierzasz,
2. Nie rozumiesz, co się wokół ciebie dzieje.
Musimy studiować proroctwa biblijne, abyśmy nie pozostawali w ciemności. Może być ciemno
wokół nas, ale my mamy światło słowa proroczego; wiemy dokąd idziemy i wiemy, co się wokół
dzieje.
Ludzie wokół nas są przerażeni, wiedzą, że dzieje się coś niedobrego, ale nie rozumieją tego. Lud
Boży nie powinien być taki sam.
Piotr mówi, że musimy zwracać uwagę na to słowo prorocze, aż zaświta dzień w naszych sercach.
To światło nie oznacza słońca, oznacza gwiazdę poranną – aurorę.
Kiedy widać wschód aurory, można dokładnie przewidzieć co będzie po niej – ta gwiazda mówi o
wschodzie słońca. Piotr mówi, że tak w naszych sercach działa proroctwo. Kiedy ta gwiazda
wzejdzie w naszych sercach, możemy wiedzieć z całą pewnością, że zaraz będzie wschód słońca,
którym jest przyjście Jezusa.
Pewność powtórnego przyjścia Jezusa
Zadaniem proroctwa jest danie nam absolutnej pewności, że Jezus przychodzi powtórnie. Ta
gwiazda musi wzejść w naszych sercach.
Fakt, że Jezus przychodzi wkrótce zmienia wszystko w naszym życiu.
Czy Jezus przychodzi po wszystkich ludzi? Nie, On przychodzi po szczególny rodzaj ludzi.
Kościół Chrześcijański „Wieczernik” – Czasy Ostateczne – Wprowadzenie do tematu – Derek Prince
www.wieczernik.pl, wieczernik@zarazwracam.org Strona - 2 - tel./fax: +48 41 3317610
Hebrajczyków 9:28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu,
drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Po raz pierwszy Jezus przyszedł w pokorze, aby cierpieć i umrzeć za nasze grzechy, ale po raz
drugi Jezus przyjdzie w chwale i w mocy, by sądzić żywych i umarłych. Jednak Jezus przychodzi
by przyjąć do siebie tylko określony rodzaj ludzi. Powyższy werset mówi, o jakich ludzi chodzi.
Jeśli Go nie oczekujesz, to On nie przyjdzie po ciebie. Zrozumienie proroctwa biblijnego sprawi, że
będziemy Go gorliwie oczekiwać.
Jest to ważne dla naszego zbawienia, abyśmy byli gotowi, kiedy Jezus powróci.
Istnieje wiele fałszywych teorii na temat biblijnych proroctw. Każdy, kto twierdzi dokładnie, kiedy
Jezus przyjdzie jest fałszywym prorokiem, bo sam Jezus powiedział, że ten dzień zna tylko Ojciec.
W dzisiejszym Kościele jest wielu zwodzicieli, dlatego każdy musi mieć światło dla siebie.
Fałszywe proroctwa zniechęcają do zgłębiania proroczego słowa, ale musimy je zrozumieć.
Rzeczy ukryte i rzeczy objawione
Powtórzonego Prawa 29:28 Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione -
do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego Prawa.
Mojżesz mówi, że istnieją dwie kategorie rzeczy:
1. Te ukryte, których Bóg nie objawił,
2. Te, które Bóg objawił ludziom.
Nie jest rozsądne zgłębianie rzeczy, które Bóg ukrył. Dokładna data przyjścia Jezusa jest rzeczą
ukrytą i marnujesz czas szukając tego. Ale są rzeczy, które Bóg objawił i te możemy odkryć. Gdy
Bóg objawia nam coś, to pokazuje nam to po to, abyśmy byli w tym posłuszni. Jeśli jesteśmy
posłuszni w tym, co Bóg nam objawia, to On daje nam następne objawienia. Ale jeśli nie jesteśmy
posłuszni, to On nie objawi nam niczego nowego, bo warunkiem otrzymania objawienia jest
posłuszeństwo wobec tego, co jest już objawione. Bóg nie objawia rzeczy, aby nas ucieszyć, ale
abyśmy mogli iść za tym i być posłuszni.
Mateusza 24:14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Jest to najwyższy priorytet dla Bożego ludu.
Zasady dotyczące zrozumienia proroctw biblijnych:
Wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa (przynajmniej 30) spełniły się
dokładnie, literalnie. Nie było żadnych metafor i przenośni. Nie ma żadnego
nowotestamentalnego wzorca, który by wskazywał na to, że proroctwa należy rozumieć
inaczej niż one mówią.
Np. Napisane było, że Jezus urodzi się z dziewicy i urodził się dosłownie z dziewicy – nie
metaforyczną dziewicą, ale dosłowną;
Zapowiedź biblijna mówiła, że Bóg wezwie swego Syna z Egiptu i tak się stało dosłownie –
był to ten Egipt, przez który płynie Nil, a nie jakiś metaforyczny czy symboliczny;
Zapowiedź była, że Jezus będzie uzdrawiał chorych i Jezus czynił to dosłownie;
Zapowiedź była, że będzie nauczał w przypowieściach i uczył poprzez przypowieści;
Zapowiedź była, że wjedzie na oślicy do Jerozolimy i wjechał na prawdziwej oślicy;
Zapowiedź mówiła, że zostanie sprzedany za 30 kawałków srebra i został sprzedany
dokładnie za 30 srebrników. Cyfry i liczby w proroctwach są dokładne.
Zapowiedź była, że zostanie zdradzony przez bliskiego przyjaciela i został wydany przez
jednego z najbliższych uczniów;
Zapowiedź była, że po ukrzyżowaniu jego szaty będą podzielone. Normalnie mężczyźni nosili 4
różne szaty i 4 żołnierzy krzyżowało Jezusa. Podzielili oni między siebie Jego szaty. Ale Jezus

nosił też szatę, która była utkana w całości i nie chcieli jej rozrywać, więc rzucili o nią losy, tak,
jak było zapowiedziane.
Zapowiedź mówiła, że żadna z Jego kości nie będzie złamana i tak się stało;
Zapowiedź mówiła, że fizycznie wstanie z martwych dokładnie to zrobił.
I teraz On przychodzi ponownie i przychodzi dosłownie a nie metaforycznie. Jeśli czegoś nie
rozumiemy, powiedzmy uczciwie, że nie rozumiemy, ale nie wypaczajmy Bożego Słowa.
Jezus jest nie tylko Dobrym Pasterzem, ale jest też największym prorokiem
Czasy Noego i Lota
Łukasza 17:26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 27
jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł
potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i
sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba
deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
Nadchodzi taki moment, że Bóg zniszczy niegodziwych tak, jak za czasów Noego i Lota. Spójrzmy,
co działo się wtedy i zastanówmy się, czy to samo dzieje się dzisiaj.
Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga,
widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko
podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż
człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. 4 A w owych czasach
byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te
im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.
Jest tu mowa o tym, że źli aniołowie zstępowali z nieba i współżyli z kobietami. Jest to też opisane
w:
2 Piotra 2:4 Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do
ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; 5 jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale
jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat
bezbożnych;
Piotr odnosi to do czasów Noego i potopu. W tamtym czasie niektórzy aniołowie schodzili z nieba i
współżyli z kobietami. Bóg w sposób szczególny ich osądził zamykając ich w Tatarze (szczególnie
mitologia grecka do tego się odnosi).
Za dni Noego niektóre istoty szatańskie opuściły wyznaczony dla siebie obszar w niebie i
zamieszkały wśród ludzi.
Jestem przekonany, że to samo dzieje się teraz. Mamy teraz do czynienia z penetracją razy ludzkiej
przez istoty szatańskie. Najlepiej to wyjaśnia te rzeczy, które dzieją się na świecie.
Rodzaju 6:5 Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że
usposobienie ich jest wciąż złe,
Nastąpiło zupełne zepsucie ludzi, ich myśli były porażone złem. Jestem przekonany, że to samo
dzieje się dzisiaj. Widać wzbierający proces zepsucia. Poprzez TV szatan wkracza do niezliczonych
domów wnosząc tam niezliczoną ilość gwałtu i niemoralności, co było nie do pomyślenia
kilkadziesiąt lat temu.
Rodzaju 6:11 Ziemia została skażona w oczach Boga.

Przemoc i gwałt pomnaża się na całym świecie. Różnego rodzaju broń, która znajduje się w rękach
złych ludzi. I to się nie poprawi, ale będzie wzrastać. Politycy nie zmienią tej sytuacji, ponieważ
prawdziwym problemem jest zło w sercach ludzi.
Rodzaju 6:12 Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi
niegodziwie,
Nastąpiły różnego rodzaju perwersje. To samo jest dzisiaj. Gwałt, o którym kilkadziesiąt lat temu
nikt by nawet nie pomyślał, dzisiaj jest publicznie pokazywany.
Rdz 19 – Aniołowie u Lota, z którymi chcieli współżyć mieszkańcy miasta. Jawna i wulgarna
perwersja podobna do tej, jaka teraz widoczna jest na świecie.
Przed II Wojną Światową rzadko kiedy ktoś myślał i mówił na temat homoseksualizmu. Dzisiaj jest
to publicznie proklamowane na całym świecie.
Czasy Lota mają 5 charakterystycznych cech:
1. Ludzkość jest przeniknięta przez istoty szatańskie,
2. Skażone jest myślenie ludzi,
3. Ziemia wypełniona jest przemocą i niegodziwością,
4. Perwersje seksualne,
5. Brutalny i agresywny homoseksualizm.
Wszystkie te zmiany nastąpiły w czasie życia ostatniego pokolenia.
Łukasza 17:27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki;
nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i
pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
Co było złego tych aktywnościach? Żadne z tych działań nie jest grzeszne samo w sobie.
Problemem był fakt, że ludzie byli tak zaabsorbowani tymi działaniami, że nie zrozumieli, iż
przychodzi Boży sąd. Można to podsumować jednym słowem: MATERIALIZM. Byli zajęci
doczesnymi rzeczami i nie zrozumieli, że nadchodzi sąd Boży, który zniszczył wszystkich.
Dokładnie tak samo jest dzisiaj. Najtrudniejszą rzeczą dzisiaj jest materializm. Łatwiej jest uwolnić
człowieka od alkoholizmu niż od materializmu. Owoce materializmu wydają się być przyjemne.
Większość kościoła jest zniewolona materializmem. Zajmujemy się dokładnie tym czym zajmowali
się ludzie w czasach Lota. To będzie trwało aż do momentu, gdy nadejdzie sąd Boży. Serca ludzi są
obciążone materializmem, a ich oczy są zaślepione i nie widzą tego, co dzieje się na świecie. Jest to
największe niebezpieczeństwo dla ludzi dzisiaj. Większość z nas żyje dla samych siebie i dla tego,
co mogą mieć i dlatego stanie się z nami to samo, co stało się za czasów Lota.
Hebrajczyków 11:7 Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można
było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił
świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.
Pośród całego zła był jeden człowiek, który miał więź z Bogiem i któremu Bóg mógł pokazać, co
przychodzi na świat. Czy idziemy śladami Noego? Czy uratujemy nasz własny dom? Czy
spełniamy warunki potrzebne do usłyszenia tego, co mówi Bóg?
Dzisiaj potrzebujemy takich ludzi.
Miejsce twojego zamieszkania
W tym samym rozdziale czytamy o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Bóg prowadził ich do obiecanego
dziedzictwa, ale w trakcie tego życia na ziemi nie oglądali go. Uświadamiali sobie, że są tylko
przechodniami na tej ziemi. Żyli w namiotach. Jednak Lot zobaczył miasto, które było bogate i
rozbił swój namiot w pobliżu miasta. Kiedy następny raz patrzymy na Lota, on już mieszka w

Sodomie w wybudowanym domu. Gdzie ty mieszkasz? W namiocie czy w domu? Nie należysz do
tego miejsca.
Powinniśmy być jak ludzie, którzy mieszkają w pokoju hotelowym. Niektóre pokoje są piękne, ale
nie należą do nas. Jesteśmy tam gośćmi. Tak było z Noem, Abrahamem i tak jest z ludem Bożym w
każdym pokoleniu.
Hbr mówi, że nie mamy tu miasta stałego. Jeśli stworzymy tu swój dom, utracimy nasz dom w
niebie. Nie można troszczyć się o to, co jest na ziemi. Biblia mówi o ludziach o rozdwojonym
sercu. Są to ludzie bardzo nieszczęśliwi; nie są zadowoleni z tego, co mają na ziemi i nie mają
swojego domu w niebie. Każdy z nas musi zdecydować, do której rzeczywistości należy.
Przychodzi czas podziału.
Objawienie 22:12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu
odpłacić, jaka jest jego praca.
Wcześniejszy werset jest bardzo znaczący:
Objawienie 22:11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze
splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze
uświęci.
Jest to rozdzielenie dróg i każdy z nas musi podjąć decyzję. Jest już niewiele czasu i każdy będzie
szedł coraz dalej na swej drodze. Czy już zdecydowałeś?
Naszym priorytetem jest chodzenie z Bogiem.
Pewien pastor z Chin powiedział: „Widziałem wielu ludzi, którzy dobrze zaczynali, ale niewielu,
którzy mieli dobry koniec.” I to jest prawda.
Jest coś tragicznego w życiu Lota. On znał Boga, ale jego koniec nie był dobry.
Dzisiaj musimy podjąć decyzję, ponieważ presja świata jest zbyt wielka. Droga do życia nie jest
łatwa, ale jej przeznaczenie warte jest wysiłku.
Biblijne proroctwa
Wyobraźmy sobie rozdzielone członki ciała, które trzeba poskładać. Od czego zacząć? Trzeba
zacząć od kręgosłupa, ponieważ wszystkie części ciała w jakiś sposób są z nim połączone.
Podobnie z biblijnymi proroctwami. Musimy znaleźć kręgosłup. Jezus sam nam go dał. Mt 24; Mk
13; Łk 21. Te rozdziały zawierają tę samą wypowiedź Jezusa, ale są one zamieszczone tak, jakby
trzy kamery nagrywały to samo z trzech różnych punktów.
Mt 24 zaczyna się od tego, że uczniowie Jezusa pokazują mu świątynię, jak ona jest piękna, ale
Jezus powiedział im coś, co ich całkowicie zaskoczyło.
Mateusza 24:1 Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu
pokazać budowle świątyni. 2 Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę,
powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
Nie możemy w pełni zrozumieć szoku, jakiego doznali uczniowie Jezusa. Uczniowie wchodzili na
Górę Oliwną i patrzyli prosto na dziedziniec świątyni. Świątynia była centrum życia religijnego i
narodowego. W dzisiejszej Jerozolimie można zobaczyć miejsce, na którym była świątynia i dzisiaj
można zobaczyć jeszcze kilka kamieni leżących obok siebie – nie został kamień na kamieniu.
Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na
osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
Dwa pytania. Wydawało im się, że jeśli nastąpi coś tak okropnego jak zburzenie świątyni, to musi
to oznaczać koniec świata. Ale tak się nie stało. Świątynia została zburzona w roku 70.
Kiedy to nastąpi?

Odpowiedź jest w:
Łukasza 21:20 Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej
spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy
są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! 22 Będzie to
bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. 23 Biada brzemiennym i
karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: 24 jedni
polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima
będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Ci, którzy uznawali Jezusa jako proroka i Mesjasza uratowali się, ponieważ w roku 69 wojska
rzymskie otoczyły miasto. Wespazjan ze swoimi wojskami otoczył Jerozolimę i wtedy dowiedział
się, że wybrano go cesarzem Rzymu. Musiał więc wracać do Rzymu, żeby odebrać koronę i na
jakiś czas oblężenie zostało przerwane. W tym czasie wierzący Żydzi mogli uciec z Jerozolimy.
Potem następca Wespazjana, Tytus na nowo podjął oblężenie i ono doprowadziło do zdobycia i
zburzenia Jerozolimy. Nie pozostał kamień na kamieniu, a ulicami miasta płynęły strumienie krwi.
Głód był tak wielki, że kobiety jadły swoje własne dzieci. Mojżesz prorokował to w:
Kapłańska 26:29 Będziecie jedli ciało synów i córek waszych. 30 Zniszczę wasze wyżyny
słoneczne, rozbiję wasze stele, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się brzydzić
wami. 31 Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał
przyjemnej woni waszych ofiar. 32 Ja sam spustoszę ziemię, tak że będą się zdumiewać wasi
wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. 33 Was samych rozproszę między narodami,
dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone.
Łk 21,22 mówi o czasie pomsty. Czyja to będzie pomsta? Bóg będzie się mścił na zbuntowanym
narodzie żydowskim, który odrzucił Mesjasza. To wszystko zostało dokładnie zapowiedziane
jeszcze w ST.
Jezus dalej opisuje oblężenie. W 23 – Jezus mówi o ziemi izraelskiej i o narodzie izraelskim.
Historycy obliczyli, że poległo ok. 2 mln. Żydów, a następny milion został sprzedany w niewolę.
Niewolników było tak wielu, że nikt ich już nie chciał kupować. Te proroctwa są bardzo dokładne.
W 24 – gdy Jezus używa słowa zdeptana przez pogan, to mówi o czymś, co nie powinno mieć
miejsca, ale z powodu ich grzechu tak wyglądała ich kara. Z tego powodu Jerozolima była deptana
przez pogan od roku 70 do roku 1967. Rok 1967 to bardzo ważna data; jakby Bóg mówił: z tego
miejsca widać już koniec. Chociaż jeszcze nie cała Jerozolima jest w rękach Żydów i wzgórze
świątynne jest kontrolowane przez Arabów, to jednak widać przez to, że na Bożym zegarze
wybijają już ostatnie minuty.
Następne wersety opisują wydarzenie powtórnego przyjścia Jezusa:
Łukasza 21:27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i
chwałą.
Jezus mówi, że kiedy skończy się dominacja pogan nad Jerozolimą, to następnym wielkim
wydarzeniem będzie Jego powtórne przyjście.
Jakie będą znaki przyjścia Jezusa?
Mateusza 24:4 Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
Mówiąc o znakach końca czasów, Jezus ostrzega nas przed zwiedzeniami.
Mateusza 24:5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem
Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.
Mateusza 24:11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie
znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Cztery razy Jezus przestrzega nas przed zwiedzeniami. Jeśli nie przyjmujesz tych ostrzeżeń to
znaczy, że już jesteś zwiedziony. Chrześcijanie, którzy mówią, że im się to nie przydarzy są już
zwiedzeni.
Największym niebezpieczeństwem, jakie stoi przed nami jest zwiedzenie. Jeśli nie będę zważał na
ostrzeżenie Jezusa, to na pewno mi się to przydarzy. Nie można modlić się o uwolnienie od strachu
przed zwiedzeniem.
Encyklopedia żydowska odnotowuje ok. 40 fałszywych mesjaszów, spośród których niektórzy byli
bardzo sławni. W 1666 r. pojawił się słynny mesjasz Sabbataj Tzwi, który nawoływał Żydów do
powrotu do Izraela. Wielu Żydów uwierzyło mu i wróciło do ziemi Izraela, która była wtedy pod
panowaniem tureckim (Islamu). Turkowie oświadczyli mu, że albo nawróci się na Islam, albo
zostanie zabity i on przyjął Islam. Lecz to, co jest najbardziej zdumiewające to fakt, że do dzisiaj
żyją ludzie, którzy są przekonani, że był mesjaszem. W latach 90. w Nowym Jorku żył bardzo
znany rabin, którego wielu ortodoksyjnych Żydów uważało za mesjasza. Po całym Izraelu były
widoczne napisy: „Przygotujcie drogę dla mesjasza”. Ale on umarł i niektórzy spodziewali się, że
zmartwychwstanie, jednak tak się nie stało.
Mateusza 24:6 Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie
się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
Jezus zapowiada, że ludzkość będzie zatrwożona wieloma wojnami, ale to samo w sobie nie mówi
jeszcze, że koniec jest blisko.
I tu następuje ważny etap.
Mateusza 24:7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem
boleści.
Różne wydarzenia będą wskazywały na to, że nastąpi poród. Co ma się urodzić? Królestwo Boże na
ziemi. Królestwo Boże zawsze się rodzi czy to w życiu jednostki czy w dziejach świata. Nikt nie
może zorganizować Królestwa Bożego. Ono przychodzi drogą ponadnaturalnego aktu Boga.
Bólami tymi są: Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Są
to wojny etniczne. Jezus mówi o dwóch rodzajach wojen:
- wojny polityczne (I i II Wojna Światowa) – dopiero w XX wieku mieliśmy wojny światowe. I
Wojna Światowa jest głównym „kamieniem milowym” wyznaczającym czas wypełniania się
proroctw. Zmiany w narodach, które się wówczas zaczęły mają wpływ na cały świat aż do dzisiaj.
- wojny etniczne są wtedy, gdy jeden naród powstaje przeciwko innemu narodowi. To, co się
działo w byłej Jugosławii, w Czeczenii, w Afryce to są wojny etniczne.
Głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. W tej chwili żyje na świecie ok. 1 miliard ludzi,
którzy cierpią głód. Są takie części Afryki i Azji, w których ogóle nie piją czystej wody. Dzieje się
dokładnie to, co powiedział Jezus.
Mateusza 24:9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u
wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
Zabijać i nienawidzić będą „nas”.
Mateusza 24:10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni
drugich nienawidzić.
Wielu, oznacza chrześcijan. To działo się w czasach komunizmu i dzieje się dzisiaj. To dzieje się
wielokrotnie w Chinach. Jest to jedna z presji, która jest przed nami. „Wyrzeknij się wiary, a
zachowasz życie.” To ma miejsce w Arabii Saudyjskiej dzisiaj – żyją tam tysiące wierzących. Rząd
saudyjski wydaje duże pieniądze na wykrycie chrześcijan. Założono nawet szkołę dla
muzułmanów, w której uczą jak rozpoznawać i infiltrować chrześcijan.
Mateusza 24:11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;

To się dzieje w Kościele. Można powiedzieć, że gdybyśmy żyli pod Prawem Mojżeszowym, to
byłoby o wiele mniej proroków, ponieważ prawo mówiło, że jeśli prorok coś prorokuje i to się nie
stanie, to jest to fałszywy prorok i trzeba go ukamienować.
Wielu proroków zapowiadało różne rzeczy, słyszałem proroctwo o tym, że Rosja najedzie Izrael w
XIX w, albo, że będzie wielkie trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii, lub, że będzie wielka fala
przypływy na Florydzie i wielu chrześcijan to uwierzyło. Niestety większość z nich nigdy nie
przeprosiła za swoje niesprawdzone proroctwa.
Inne znaki Końca Czasów:
- Izrael istnieje jako państwo od 1948 roku,
- Jerozolima należy do Izraela,
- Teoretycznie i praktycznie można już (lub wkrótce) oznaczyć wszystkich ludzi na ziemi,
- Powszechne przekonanie o nadejściu Końca Czasów,
- Od 1967 roku powstają kościoły mesjańskich Żydów (wcześniej nawróceni Żydzi musieli
stawać się członkami istniejących kościołów chrześcijańskich),
- Zaczyna powstawać dobra relacja pomiędzy kościołem mesjańskim, a kościołem pogan,
- Pojawia się coraz więcej znaków w naturze na zasadzie: „Nigdy czegoś takiego nie było”.
Dwie cechy fałszywych proroków:
1. Lubią prorokować w sposób dramatyczny. (Często związane jest to z poważnym bałaganem w
ich życiu osobistym czy rodzinnym.)
2. Mówią to, co sądzą, że chciałbyś usłyszeć. W czasach Jeremiasza było wielu fałszywych
proroków i prawdopodobnie tylko jeden prawdziwy. Nie wierz ludziom tylko dlatego, że mają
większość. Kiedy czytamy historię biblijną i historię kościoła, to okazuje się, że rzadko kiedy
większość miała rację.
Mateusza 24:12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
„Wielu” oznacza chrześcijan. Jest tu słowo „agape”, które z reguły oznacza miłość chrześcijańską.
W ciągu XX wieku świat zmienił się totalnie. Gdyby w Anglii przed II Wojną ktoś wyrwał kobiecie
torebkę na ulicy to na drugi dzień pisałyby o tym wszystkie gazety. Dzisiaj codziennie jest tyle
kradzieży i gwałtów, że przestano już o tym pisać. Kobieta mogła sama chodzić w nocy wszędzie,
dzisiaj jest niewiele miejsc, gdzie może sama wejść i być bezpieczna. To, co się dzieje w Anglii jest
tylko próbką tego, co się dzieje na świecie.
Kiedy włączymy telewizor to jesteśmy otoczeni i bombardowani bezprawiem. Jeśli nie ochronimy
się przed tym, to nasza miłość oziębnie.
Najważniejszy znak
Mateusza 24:13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
W oryginale greckim jest „kto wytrwał”. Jeśli poddasz się przed końcem, to nie będziesz
zbawiony.
Widzieliśmy siedem różnych znaków, które podał Jezus, ale jeszcze nie doszliśmy do pytania o ten
najważniejszy znak. Jezus podaje różne znaki, ale dopiero w w. 14 podaje ten najważniejszy znak.
Mateusza 24:14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
To jest ten znak i ważne jest, abyśmy o tym wiedzieli. Do końca doprowadzą nie politycy, ale ci,
którzy głoszą Ewangelię.
W wojsku obowiązuje zasada, że wydany rozkaz obowiązuje dopóki go nie odwoła uprawniona
osoba, oraz nieświadomość tego rozkazu nie usprawiedliwia. To samo obowiązuje w armii Jezusa.
Naszym obowiązkiem jest znać rozkazy Jezusa i wypełniać je. Niektórzy z nas muszą pokutować z
tego, że nie znamy lub nie wypełniamy rozkazów Jezusa.

Co mogę zrobić?
Jeśli jako chrześcijanie nie wypełniamy rozkazów ciąży na nas niesamowita odpowiedzialność. Na
świecie jest wiele zła i jeśli opóźniamy przyjście Jezusa swoim nieposłuszeństwem, jesteśmy
odpowiedzialni za to zło, które się dzieje na świecie.
Powinniśmy rozważyć 4 rzeczy:
1. Jezus powiedział „Żniwo jest obfite, ale robotników mało…” Jest to bardzo prawdziwe
dzisiaj. Dzisiaj całe narody wołają o Ewangelię. Indonezja jest największym muzułmańskim
krajem. Oficjalnie jest to kraj muzułmański, ale nieoficjalnie 30% ludzi to chrześcijanie.
Kilkadziesiąt lat temu byłoby to niemożliwe. Podobnie w krajach byłego ZSRR.
2. „Módlcie się do Pana żniwa.” Każdy może to uczynić.
3. Możesz służyć. Nie każdy musi być kaznodzieją, ale na każdego kaznodzieję przypada
przynajmniej 10 osób, które umożliwiają jego służbę.
Każdy może dawać. Nie ma ani jednej osoby, która nie może dawać na dzieło Ewangelii.

Brak komentarzy: