sobota, 11 października 2014

SHARON STONE - PROROCTWO NA 2011 I DALEJ
Istnieje wiele plemion i królestw i Bóg ma ró¿ne strategie dla wykonania Jego
ró¿norodnych celów i planów. Nie ma czegoœ takiego jak „uniwersalny plan”, który
mo¿na dopasowaã do wszystkich.
Jako ludzie proroczy powinniœmy byã:
 inkubatorami objawienia
 wiernymi trêbaczami
2010 – to rok testowania charakterów. Zdajemy te testy w ¿yciu tak dùugo, a¿ zdamy.
Z ka¿dym zdanym testem otrzymujemy promocjê na wy¿szy poziom.
Niektórzy w ubiegùym roku zastanawiali siê dlaczego nie widaã postêpów w sùu¿bie,
bo nie rozumieli, ¿e zamierzeniem Boga na ten czas, byùo wypróbowanie charakteru.
2012 – Wchodzimy w okres rz¹dów. Bóg kùadzie nacisk na wùadzê, bo bêdzie
dokonywaù wiêkszych zmian w koœciele, spoùecznoœciach, narodach...
Ale Bóg chce dokonaã czegoœ przed tymczasem. S¹ rzeczy, w które dopiero
wchodzimy, w których bêdziemy musieli ju¿ prawidùowo funkcjonowaã w 2012.
2020 – doskonaùe widzenie. Najlepsze prorocze wejrzenie. Bóg poka¿e, ¿e mo¿e
zrobiã wiêcej ni¿ modlisz siê, ni¿ marzysz czy prosisz. Jednak oczekuj¹c tego, trzeba
mieã t¹ perspektywê 9 lat, które do tego prowadz¹.
2011- jak Hebr.11 to rozdziaù o bohaterach. „Czy jesteœ gotowy byã bohaterem w
narodzie. Czy jesteœ gotowy wejœã w te wskazane miejsca, gdzie nie chodzi o Ciebie,
ale o Jego cele dla ziemi?”
Chocia¿ mamy za sob¹ dekadê, kiedy Bóg kùadù nacisk na tych bezimiennych, bez
znanej twarzy wierz¹cych, którzy dokonuj¹ dzieù Bo¿ych na ziemi. Jednak On nadal
potrzebuje liderów. On ma tych, którzy doprowadzaj¹ do przeùomu, tych, którzy id¹ z
przodu, których On mo¿e u¿yã jako przykùadu. To s¹ ci, którzy staj¹ na przeciw
olbrzymów dla dobra innych.
„Ja bêdê robiù to, co teraz uwa¿a siê za niewyobra¿alne. Ja was do tego
przygotowujê. Przechodzisz przez proces, w którym s¹ w tobie kultywowane moje
rzeczy, przygotowuj¹ce ciê na realizacjê moich zamysùów. To, co robiê w tobie
bêdzie miaùo gùêbokie korzenie i nie bêdzie mogùo byã wykradzione i przyniesie
wielki owoc. Bo Pan mówi: „Nie przyprowadziùem ciê tak daleko, byœ ledwo co
zad¹ù w róg, ale uczyniê harmoniê z melodii rozbrzmiewaj¹cych w tej godzinie po
caùej ziemi i sprawiê, ¿e symfonia mojego Sùowa zostanie usùyszana. Niebo i ziemia
zabrzmi¹ razem.”
To bêdzie wygl¹daùo tak, jakbyœ ka¿dego dnia mijaù chromego przy bramie. Nagle
pewnego dnia zobaczyùeœ go jakby innymi oczyma. Duch Bo¿y mówi: „Ja sprawiam
niewyobra¿alne”. Bêdziesz miaù inne oczy, które bêd¹ w stanie widzieã inaczej. W
rezultacie tego, bêd¹ dokonywaùy siê cuda.
To bêdzie okres trudnych finansów. Je¿eli bêdziesz trzymaù siê mocno w tym czasie i
nie porzucisz swojej ufnoœci, ani nie bêdziesz funkcjonowaù wg ziemskiej ekonomii,
to doœwiadczysz dobrobytu i moi ludzie bêd¹ indywidualnie prosperowaã, choã
wokóù nich nie bêdzie finansowego powodzenia.
Dla tych ludzi, którzy przyù¹czaj¹ siê do tego co Ja robiê w tej godzinie – finanse
bêd¹ im dane – i to nie tylko tu troszeczkê i tam troszeczkê, ale doznaj¹ cudownych
niespodzianek i otwarcia takich drzwi, których sami nie mogliby otworzyã. Upewnij
siê wiêc w tym nadchodz¹cym czasie, ¿e twoja ufnoœã jest we Mnie. Ja nie tylko
obiecujê coœ, ale Ja zainterweniujê, aby dokonaã tego dla ciebie – mówi Pan.
Dajê wam czas i mo¿liwoœci, aby dokonaã tego, do czego jesteœcie powoùani. My
teraz wchodzimy w pewne rzeczy – jak bohaterowie wiary – aby inni mogli w nie
wejϋ w 2020r.
To mi przynosi ulgê, ¿e Bóg daje nam widzieã wiêkszy obraz, a nie tylko
krótkoterminowy odcinek.
11-stka to biblijnie liczba odnosz¹ca siê do przejœcia (z jednego miejsca do drugiego).
W Bogu zawsze jest dla nas jakiœ nowy poziom, nowy sposób, nowa granica do
przejœcia, nowe zadanie do wykonania, nowe drzwi do przejœcia.
Jesteœmy obecnie w okresie przejœciowym. To ju¿ dzieje siê w sferze duchowej
i bêdziemy ogl¹daã to coraz wyraêniej w sferze widzialnej. To bêd¹ zmiany w
wymiarze indywidualnym, w sùu¿bie, w biznesie... To tak¿e bêdzie przemiana w
sferze wizji – œwie¿e uwolnienie wizji w tym, co ju¿ jest nasz¹ wizj¹. Potrzebujemy
wyrazistoœci w naszej wizji, aby wiedzieã za co siê zabieraã, a czego nie dotykaã.
Czym siê zajmowaã, a na co nie poœwiêcaã czasu. Mamy wiedzieã, co bêdzie
przynosiùo owoce, a co nie bêdzie owocowaã.
Úwiadectwo Sharon o pisaniu ksi¹¿ek. Noszenie pùaszcza namaszczenia.
„Ojcze, niech ten rok przeniesie nas w te pùaszcze, jakie masz dla nas. Obyœmy
rozumieli, ¿e nie mo¿emy stan¹ã w tych nowych miejscach bez tych pùaszczy
namaszczenia, które s¹ przeznaczone dla nas.”
Znajomy prorok powiedziaù Sharon odnoœnie pisania:”Nie nosisz swojego pùaszcza,
który jest ci darowany na t¹ dziedzinê”. Jeœli On kazaù mi to robiã, to znaczy, ¿e daje
mi na to pùaszcz (jak Dawidowi, kiedy byù namaszczony na króla, on nie nosiù tego
pùaszcza jakiœ czas).
Habakuka 3,19 (Amp) – „On sprawi, ¿e bêdê chodziù, a nie staù w miejscu ze strachu;
ale bêdê szedù dalej i robiù duchowe postêpy i wchodziù na moje wy¿yny; poprzez
trudnoœci, cierpienia wprowadzi mnie do moich odpowiedzialnoœci.”
Na wiosnê zobaczymy ju¿ jakieœ przeùomy, o których nie myœleliœmy, ¿e s¹ mo¿liwe.
To jest intensywny czas. Jak w akcji porodowej to nie jest czas, by siê zatrzymywaã,
trzeba pchaã dalej.
Jesteœmy teraz ustawiani przez Boga na wùaœciwe pozycje.
To jest jedenasta godzina, a my jesteœmy œwiêtymi jedenastej godziny. To jest
najciemniejsza godzina przed póùnoc¹. Jak tylko ta godzina siê skoñczy, rozpocznie
siê nowy dzieñ.
B¹dê m¹dr¹ pann¹ (Mat.25) - nie mo¿esz byã przygotowany za wszystkich innych,
musisz zadbaã o swoje wùasne przygotowanie na ten czas.
Sêdziów 8,4 „..wyczerpani, a jednak w dalszym ci¹gu w pogoni.” Nie mo¿emy
zatrzymaã siê wpóù drogi. W pewnych dziedzinach ¿ycia czujemy, ¿e jesteœmy
wyczerpani, ale gonimy dalej. To jest OK! Musisz nauczyã siê odnajdywaã swoje
odpocznienie w Bogu poœród wielu aktywnoœci. Bo to, co zrobimy teraz bêdzie miaùo
wpùyw na 2012 i 2020 r.
Sùuga 11-ej godziny (Mateusza 20) „Po prostu, rób swoj¹ robotê” - nie zniechêcaj siê,
nie b¹dê rozczarowany.
Gùupie panny – pozwoliùy, by „wyciekùa” im radoœã. Pozwoliùy, by ich lampy
przygasùy, ich chwaùa ucichùa.
Ci z was, którzy nie jesteœcie w zwi¹zku maù¿eñskim potrzebujecie znaleêã kogoœ,
kto bêdzie was zachêcaù, wspieraù, kto bêdzie miaù wgl¹d w wasze ¿ycie i realizacjê
wizji. Ja i mój m¹¿ nie jesteœmy wobec siebie krytyczni, ale analizujemy i oceniamy
rzeczy.
Sùudzy Królestwa 11-ej godziny – oni s¹ resztk¹.
Aggeusza 1,14 Resztka, która dokonaùa przeùomu na rzecz wszystkich.
„Ja poruszê was w waszym wnêtrzu, a to sprowokuje pokolenie do wypeùnienia ich
powoùania.”
„Roznieã dar ùaski, który jest w tobie” (2 Tym 1,6) jest prawd¹, ale czasem to Bóg
przychodzi i rozbudza coœ w nas po to, aby poruszyã pokolenie.
Bêdziemy w tym czasie widzieli takie jasne miejsca chwaùy, to tu, to tam,
niekoniecznie staùe:
 zobaczymy najwiêksze poruszenie ewangelizacyjne wœród dzieci. Trwa walka
o nasze dzieci. Nie ustawajcie w modlitwach, trzymajcie siê obietnic odnoœnie
waszej spuœcizny. Róbcie to wszystko, co wiecie, ¿e nale¿y robiã wobec
waszych dzieci. One bêd¹ czêœci¹ tego, co Bóg bêdzie robiù, bez wzglêdu na to,
jak teraz wygl¹da ich ¿ycie.
 2011 – to czas ¿niwa proroków, bo nadszedù czas, by stworzyã kulturê
objawienia. Dlaczego?
 Ludzie s¹ kierowani poprzez Sùowo Pana
 ludzie s¹ posùuszni, wiedz¹c co mówi do nich Duch Bo¿y
 ludzie poruszaj¹ siê w sferze cudów poniewa¿ wspóùpracuj¹ z niebem
 ludzie sùuchaj¹ gùosu Bo¿ego: „idê w t¹ stronê”, „idê w tamt¹ stronê”
 Bóg przemawia do ludzi, pokazuj¹c im przyszùoœã
 ludzie otrzymuj¹ strategiê dziaùania sùuchaj¹c gùosu Pana
Roœnie nowe pokolenie proroków dla narodów, szczególnie w sferze objawienia w
przywództwie i w uwielbieniu. Duch Bo¿y uprzedza nas o tym, abyœmy mogli z tym
wspóùpracowaã.
Jeremiasza 1,9-10 (okreœla sferê prorocz¹ w obecnym czasie) Bóg ustanawia ich
(proroków) nad narodami (to nie znaczy, ¿e s¹ premierami). On wkùada swoje Sùowa
w ich usta, a prawda, proklamacja i objawienie, które ono niesie ma moc
ukierunkowaã naród zgodnie z wiecznymi zamierzeniami Boga. Ono pomaga
ludziom wùaœciwie poddaã siê Bogu i nale¿ycie ukierunkowaã.
Innym jasnym punktem chwaùy w tych dniach bêdzie wzrastaj¹ca sùu¿ba kobiet:
Psalm 68:11. Nie chodzi o to, ¿e kobiety powstan¹ zamiast mê¿czyzn. Chodzi o to, ¿e
wszyscy jesteœmy powoùani, ¿eby iœã i ¿eby czyniã.
Jesteœmy w czasie, który zostaù wyznaczony. To nie ma nic wspólnego z tob¹.
Doszliœmy do miejsca skrzy¿owania dróg w koœciele. W niektórych dziedzinach
nastaùa ju¿ peùnia czasu. Plan czasów ostatecznych zostaù ju¿ uruchomiony i
wprowadzony w czyn, a towarzyszy temu namaszczenie do dokonywania przeùomów
w celu wykonania tego ostatecznego planu.
Kolejny jasny punkt chwaùy to: To jest czas Króla.
Znaliœmy Go jako cierpi¹cego Baranka, poznamy Go jako Króla królów.
Poznaliœmy Go jako cudownego Doradcê, poznamy Go jako Króla Chwaùy.
Poznaliœmy Go jako Przyjaciela, poznamy Go w Jego chwale jako Króla.
Ten fakt utwierdza twoje królewskie pokrewieñstwo. Twoja to¿samoœã jest zwi¹zana
z Rodzin¹ Królewsk¹.
Pamiêtajmy o królewskim przykazaniu.
Zamiast tylko mówiã o nadchodz¹cym Królestwie, bêdziemy coraz bardziej
rozumieli, ¿e sami jesteœmy obywatelami Królestwa. Bêdziemy czuli siê wygodnie z
naszym królewskim pokrewieñstwem. Bêdziemy ogl¹dali tak wiele dowodów w
bardzo ró¿nych sferach wpùywu Jego ùaski, przychylnoœci pochodz¹cej z Jego tronu.
Estery 5,2
Kluczem do przeùamania niewiary nad narodem jest sprowadzenie kultury
objawienia.
Przeùamujcie ducha niewiary nad narodem.
Hebrajczyków 11 – bohaterowie wiary: to nowy sezon, kiedy musimy strzec tego,
czego dokonuj¹ nasze usta i strzec swojego serca.
Bóg ju¿ uwolniù anioùów, którzy bêd¹ nam pomagaã w tym, byœmy ustrzegli nasze
usta i nasze serca po to, aby staã siê ludêmi wiary, gdy¿ inaczej nie osi¹gniemy
Bo¿ych rzeczy.

Brak komentarzy: