sobota, 11 października 2014

  1. OKRES IX

  2. Papieże a rewolucje społeczne

  3. (1775-1978)


248. PIUS VI 1775-1799. Gianangelo hrabia Braschi urodził się 25 grudnia 1717 roku w Cesenie. Studiował prawo. W 36 roku życia przyjął święcenia kapłańskie. Został sekretarzem Benedykta XIV. Klemens XIII mianował go skarbnikiem papieskim. W 1773 roku otrzymał godność kardynalską. Po wstąpieniu na tron Piotrowy Pius VI, wbrew zakazom Innocentego XII, udzielił swemu nepotowi, Romualdowi Onesti-Braschi, purpury kardynalskiej i bogatych beneficjów. Brata papieskiego mianowano księciem Nemi. Dla swoich nepotów papież wystawił w centrum Rzymu, na Piazza Navone, okazały pałac Braschi. Działalność religijna papieża polegała głównie na organizowaniu kolejnych obchodów Roku Jubileuszowego, w 1775, 1782, 1790 i 1792 roku. Kasata zakonu jezuitów odbiła się fatalnie na administracji papieskiej, zwłaszcza na terenach misyjnych. W 1784 roku papież mianował eks-jezuitę Johna Carolla pierwszym biskupem w Stanach Zjednoczonych. Zasada rozdziału Kościoła od państwa, uchwalona w konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, pozwalała na swobodny rozwój katolicyzmu w tym państwie, w którym protestanci stanowili większość. W Europie trudnym problemem dla papiestwa był rozwój etatyzmu i jansenizmu w takich krajach katolickich jak Francja i Austria. Ideom Febroniusza, potępionego przez Klemensa XIII, sprzyjał cesarz Józef II, władca Austrii. Uważał się za odpowiedzialnego za losy katolicyzmu na terenie swego państwa, nie licząc się zupełnie ze zdaniem Stolicy Apostolskiej. Pius VI postanowił osobiście pojechać do Wiednia, by podnieść autorytet biskupa Rzymu. Cesarz przyjął go z honorami, ale nie cofnął podjętych samowolnie reform. W 1786 roku w toskańskim mieście Pistoi odbył się synod zwołany przez biskupa Ricciego, zwolennika idei józefinizmu i jansenizmu. Podjęto wiele uchwał o charakterze reformatorskim, które papież Braschi potępił w 1794 roku, głównie z tej przyczyny, że biskup działał samowolnie, bez zgody Stolicy Apostolskiej. Za czasów Piusa VI nastąpił ostatni rozbiór Polski. W tej sprawie już od 20 lat papiestwo stosowało politykę chwiejną i kunktatorską. W 1791 roku Pius VI uznał Konstytucję 3 maja, ale pod warunkiem, że prawa Kościoła katolickiego w Polsce nie będą naruszone. W 1795 roku papież potępił powstanie kościuszkowskie, a w 1796 roku zlikwidował nuncjaturę w Warszawie. 29 marca 1790 roku Pius VI zwołał kardynałów, by rozważyć sytuację powstałą we Francji po wybuchu rewolucji. Nie podjęto wówczas żadnej decyzji. W 1791 roku papież potępił treść rewolucyjnych uchwał. W 1796 roku zwycięski pochód Napoleona w Italii rozwiał nadzieje Stolicy Apostolskiej na pomoc Burbonów i Austrii. Traktat w Tolentino (1797) podporządkował Państwo Kościelne władzy francuskiego Dyrektoriatu. Dwa lata później z rozkazu Napoleona generał Berthier wywiózł Piusa VI do Sieny, a następnie do Walencji nad Rodanem, gdzie papież zmarł.
249. PIUS VII 1800-1823. Barnaba hrabia Chiaramonti urodził się 14 sierpnia 1742 roku w Cesenie. Dwóch jego braci było jezuitami, dwóch innych kapucynami, a matka owdowiawszy została karmelitanką. Barnaba wstąpił do zakonu św. Benedykta. Studiował w Parmie i Rzymie. W 1782 roku został mianowany biskupem Tivoli, w 1785 roku otrzymał kapelusz kardynalski i diecezję Imoli. Po śmierci Piusa VI konklawe zabrało się w Wenecji, zgodnie z przedśmiertną decyzją papieża. Przewodniczył wybitny prawnik, kardynał diakon Herkules Consalvi, który później jako sekretarz stanu odegrał niepoślednią rolę w utrzymaniu autorytetu Stolicy Apostolskiej. W 1801 roku Napoleon restytuował Państwo Kościelne. Papież wrócił do Rzymu i przystąpił do reorganizacji swego państwa. 15 lipca 1801 roku podpisał z Napoleonem konkordat, który w XIX, a nawet XX wieku był wzorcem dalszych układów zawartych przez Stolicę Apostolską z wieloma krajami Europy i Ameryki Łacińskiej. W 1804 roku papież przyjechał do Paryża na obrzęd koronacji Napoleona. Nie papież jednak, ale cesarz osobiście ukoronował siebie i swą małżonkę, Józefinę. W 1805 roku Pius VII, wbrew woli Napoleona, powrócił do Rzymu. Od tego czasu wzrosło napięcie między papieżem a cesarzem, który uważał Państwo Kościelne za swoje lenno i rozporządzał dobrami kościelnymi według własnej woli. W 1808 roku wojska francuskie zajęły ponownie Rzym. W 1809 roku cesarz wcielił Państwo Kościelne do Francji, a Rzym ogłosił wolnym miastem. Papież potępił „rabusiów spuścizny Piotrowej”, nie wymieniając jednak imienia cesarza. 5 lipca 1809 roku wojskowe władze francuskie wywiozły papieża do Sawony, a następnie do Fontainebleau koło Paryża. Wywierano nacisk na Piusa VII, by zrezygnował z Państwa Kościelnego i podporządkował się całkowicie władzy cesarskiej. Królem Rzymu został syn Napoleona z drugiego małżeństwa, z Marią Ludwiką Habsburżanką. Po klęsce w Rosji Napoleon postanowił złagodzić swe żądania i wynegocjować nowy konkordat z Piusem VII. W styczniu 1814 roku Napoleon kazał wywieść papieża do Sawony, a później całkowicie go uwolnił. Na kongresie wiedeńskim, zebranym po upadku Napoleona, kardynał Consalvi uzyskał ponownie uznanie papieża za władcę Państwa Kościelnego i głowę całego świata katolickiego. W 1814 roku Pius VII restytuował zakon jezuitów. W ostatnich latach rządów papieża inicjatywę przejął głównie kardynał Consalvi, który prowadził pertraktacje dyplomatyczne, zapewniające Stolicy Apostolskiej możliwość dalszego swobodnego kierowania Kościołem katolickim. Nie doszło jednak do zawarcia nowego konkordatu z Francją, w której aż do 1905 roku obowiązywały postanowienia konkordatu napoleońskiego wraz z uzupełnieniami (tzw. Artykuły Organiczne), wprowadzonymi samowolnie przez cesarza.
250. LEON XII 1823-1829. Annibale hrabia della Genga urodził się 22 sierpnia 1760 roku na zamku Genga koło Spoleto. W 1783 roku otrzymał świecenia kapłańskie. Został kanonikiem bazyliki św. Piotra. Od 1794 roku spełniał różne funkcje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. W 1816 roku mianowano go kardynałem i powierzono mu urząd wikariusza Rzymu. Po objęciu rządów Leon XII wprowadził wyraźnie reakcyjny kierunek polityki zarówno w wewnętrznych sprawach Państwa Kościelnego, jak i w stosunkach z państwami europejskimi w dobie porewolucyjnej. W Rzymie Żydzi zostali ponownie zamknięci w getcie, a policja papieska czuwała nad moralnością mieszkańców. Z ramienia Leona XII kardynał Rivaroli wydał bezpardonową walkę wszelkim objawom nieposłuszeństwa i „reliktom” rewolucyjnym. Pacyfikacja Państwa Kościelnego i szerzących się w nim różnych tajnych organizacji przybrała monstrualne wymiary. Nie brakło wyroków śmierci, więzienia zapełniły się przeciwnikami przywrócenia „starego ładu”. Surowość papieża i jego urzędników oburzyła ludność we wszystkich miastach Państwa Kościelnego, a nawet całej Italii.
251. PIUS VIII 1829-1830. Francesco Saverio Castiglioni urodził się 20 listopada 1761 roku w Cingoli. Ukończył studia teologiczne i prawnicze. Pius VII mianował go biskupem w Montalto. Napoleon kazał go uwięzić w Mantui. W 1816 roku Castiglioni został kardynałem i biskupem Ceseny, w 1821 roku biskupem Frascati. Gdy wybrano go na papieża, był już ciężko chory. Kontynuował kurs wyznaczony przez swego poprzednika. Wydał encyklikę potępiającą tajne związki włoskich rewolucjonistów, zwane związkami karbonariuszy.
252. GRZEGORZ XVI 1831-1846. Bartolomeo Alberto Cappellari. Urodził się 18 września 1765 roku w Belluno. Był synem prawnika. Mając 18 lat wstąpił do pustelniczego zakonu kamedułów. W 1805 roku był opatem klasztoru św. Grzegorza w Rzymie. W 1825 roku mianowany kardynałem. Pełnił funkcję doradcy inkwizycji i prefekta Kongregacji Propagandy Wiary. Był autorem pracy pt. Triumfy Stolicy Apostolskiej, w której głosił skrajnie reakcyjne poglądy. Bronił ustroju monarchistycznego jako idealnego modelu rządów, zapewniających Kościołowi panowanie nad całą ludzkością. Grzegorz XVI wstąpił na tron papieski w chwili, gdy do głosu doszły ruchy rewolucyjne zmierzające do obalenia „starego ładu”, na którego straży stały rządy europejskich monarchów. Rewolucja dosięgła również Państwa Kościelnego, ale została zdławiona w ciągu 10 dni przy pomocy wojsk austriackich. W rok po ich wycofaniu wojska francuskie obsadziły rejon Ankony. Było oczywiste, że Państwo Kościelne nie mogło się obyć bez pomocy z zewnątrz. Nie pomogły drakońskie metody rządzenia policji papieskiej; włoski narodowy ruch rewolucyjny, któremu przewodniczył Józef Mazzini (1805-1872), przybierał na sile, 15 sierpnia 1832 roku Grzegorz XVI ogłosił encyklikę Mirari vos, w której potępił doktrynę liberalizmu, głoszoną wówczas we Francji przez wybitnego filozofa katolickiego, księdza Felicite de Lamennais (1762-1854), przyjaciela Adama Mickiewicza. W 1834 roku umieszczono na indeksie broszurkę tego autora pt. Parole d’un croyant (Słowo wierzącego). 9 czerwca 1832 roku Grzegorz XVI potępił uczestników powstania listopadowego w Polsce. Skrajnie reakcyjne stanowisko Grzegorza XVI budziło powszechny protest w środowiskach katolickich ówczesnej Europy. 1 czerwca 1846 roku po ciężkich cierpieniach zmarł na raka.
253. PIUS IX 1846-1878. Giovanni Maria hrabia Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792 roku w Senigallii. W 1818 roku Pius VII udzielił mu święceń kapłańskich. W 1827 roku mianowany biskupem Spoleto. W okresie rewolucji 1831 roku zbiegł do Szwajcarii. W 1832 roku mianowany biskupem Imoli. Znany był wówczas ze swych liberalnych poglądów. Mimo to Grzegorz XVI mianował go kardynałem. W miesiąc po swoim wyborze Pius IX ogłosił amnestię dla wszystkich więźniów politycznych w Państwie Kościelnym. Było ich ponoć kilkanaście tysięcy. Rozradowany lud wyprzęgnął konie z jego karocy i wśród kwiatów wprowadził papieża do pałacu na Kwirynale. Spodziewano się, że papież będzie heroldem zjednoczenia Włoch. Z entuzjazmem pisali o nim Mazzini, Gioberti i inni włoscy patrioci. Wkrótce jednak okazało się, jak mylne były ich nadzieje. Polityka papieska znalazła się w impasie: popieranie sił rewolucyjnych oznaczało odejście od podstawowych zasad katolickiego legitymizmu i zbliżenie się do potępianego dotychczas liberalizmu. Uznanie roszczeń Austrii do ziem włoskich stawiało papieża w roli zdrajcy wobec własnego narodu. Papież nie miał żadnych zdolności dyplomatycznych, jego sekretarz stanu, kardynał Giacomo Antonelli, który nie miał święceń duchownych był zdecydowanym konserwatystą. W 1848 roku, gdy ważyły się losy Italii w walce z Austrią, wybuchło powstanie w samym Rzymie. Pius IX nie zdecydował się na walkę z Austrią i ratował się przed insurekcją ucieczką do Gaety (koło Neapolu). Powrócił stamtąd, gdy wojska austriackie i francuskie opanowały sytuację we Włoszech. Ale powrót był upokarzający, a lud włoski odwrócił się od papieża. Od tej chwili Pius IX z całą energia przystąpił do zwalczania wszystkich objawów liberalizmu, a tym bardziej doktryn społeczno-religijnych, które uznał za „moce piekielne”. Ogłosił wówczas serię encyklik i przemówień papieskich potępiających wywrotowe hasła socjalistów, komunistów i innych spiskowców zagrażających, jego zdaniem, wolności Kościoła. Syntezę potępień Piusa IX zawiera encyklika Quanta cura i dołączony do niej Syllabus, czyli katalog głównych błędów XIX wieku (1684). 8 grudnia 1854 roku Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Kardynał Antonelli wykazał ożywioną działalność dyplomatyczną, której wyrazem była seria konkordatów zawartych z Kostaryką, Gwatemalą, Haiti, Hondurasem, Nikaraguą, Salwadorem, Wenezuelą i Ekwadorem. Kościół katolicki umacniał swe pozycje w Ameryce Łacińskiej. Ostatnim doniosłym aktem wieńczącym ten najdłuższy w dziejach papiestwa pontyfikat było zwołanie soboru do Watykanu. Na inauguracji obecnych było 224 biskupów włoskich, 81 francuskich, 43 z Austrii, 40 z Hiszpanii i 5 Polaków. Z obu kontynentów amerykańskich przybyło 70 duchownych. Sobór był wielką manifestacją katolicyzmu, ale obrady były burzliwe, bo chodziło o uchwalenie dogmatu o nieomylności osobistej papieża w sprawach wiary i moralności oraz o zdefiniowanie prymatu papieskiego. W związku z zaostrzona sytuacją międzynarodową i groźbą wybuchu konfliktów wojennych przyspieszono obrady soborowe. 18 lipca 1870 roku uchwalono prawie jednomyślnie I Konstytucję Dogmatyczną Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym. Określiła ona zasadę prymatu papieskiego i zakres nieomylności osobistej biskupa rzymskiego. Biskupi oponęci opuścili wcześniej Rzym, by nie brać udziału w głosowaniu. W tym czasie wojska piemonckie pod wodzą generała Cadomy zbliżały się do Rzymu. Gdy wkroczyły do miasta, papież zamknął się w pałacach watykańskich i ogłosił się więźniem, a następnie potępił „świętokradzkie naruszenie Państwa Kościelnego”. We Francji nastąpiła klęska Napoleona III, która z kolei przyspieszyła sprawę zjednoczenia państw niemieckich. 18 stycznia 1871 roku Wilhelm I został ogłoszony w Wersalu cesarzem Niemiec. Faktycznie rządy sprawował jego kanclerz, Otto von Bismarck (1815-1898), który zmierzał do całkowitego podporządkowania wszystkich Kościołów niemieckich – w tym i katolickiego – zarządzeniom państwowym. Prowadzona przez Bismarcka walka o „kulturę niemiecką” (Kulturkampf) zaogniła stosunki między Niemcami a papiestwem. Na ziemiach polskich zagarniętych przez pruskich zaborców Kulturkampf ugodził szczególnie boleśnie duchowieństwo katolickie, które było ostoją polskich tradycji narodowych miejscowej ludności. Ostrze Kulturkampfu zostało złagodzone dopiero w okresie pontyfikatu Leona XIII. Pius IX był wielbicielem muzyki i popierał twórczość Liszta, Rossiniego i Gounoda.
254. LEON XIII 1878-1903. Gioachino hrabia Pecci urodził się 2 marca 1810 roku w Carpineto koło Anagni w zamożnej rodzinie arystokracji rzymskiej. Studiował filozofię, teologię i prawo w Viterbo i w Rzymie. Był niezwykle uzdolnionym i rozmiłowanym humanistą. Pisał wiersze po łacinie, a Dantego cytował z pamięci. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1837 roku. Grzegorz XVI mianował go legatem w Benewencie, gdzie Pecci zastosował energiczne środki, aby zlikwidować bandytyzm. Następnie został wysłany jako nuncjusz do Brukseli, ale 33- letni dyplomata nie umiał załagodzić sporów, jakie powstały w tym kraju między jezuitami a episkopatem. Odwołany przez kardynała sekretarza stanu Antonellego został mianowany biskupem diecezji w Perugii, którą zarządzał blisko 30 lat. W 1853 roku otrzymał kapelusz kardynalski. Kardynał Pecci trzymał się z dala od kurii rzymskiej, gdyż nie aprobował konserwatywnej linii reprezentowanej przez kardynała sekretarza stanu. Jedynie w czasie I soboru watykańskiego wziął czynny udział w obradach, wykazując wszechstronną wiedzę i znajomość realiów społecznych i politycznych ówczesnej Europy. Po śmierci Antonellego w 1877 roku kardynał Pecci został mianowany kardynałem kamerlingiem, czyli zarządcą dóbr papieskich. Powołując na tron 68-letniego, o słabowitym zdrowiu kardynała Pecciego, wielu elektorów sądziło, że będzie on papieżem „przejściowym”, w rzeczywistości rządy Leona XIII trwały 25 lat. Szczególne warunki, w jakich po zniesieniu Państwa Kościelnego przyszło Leonowi XIII sprawować najwyższą władzę w Kościele katolickim, zmuszały go do wypracowania nowego modelu funkcji papieża, którego nieomylny autorytet i prymat zostały wszakże uznane za dogmat, ale zakres jego władzy zarówno w dziedzinie politycznej, jak i wewnątrzkościelnej znacznie ograniczony. Początkowo Leon XIII zamierzał opuścić Rzym, tym bardziej, że coraz częściej organizowano w mieście antykościelne manifestacje. Zdecydował się jednak pozostać więźniem Watykanu pod wpływem perswazji swego sekretarza stanu, kardynała Mariana Rampolli del Tindara, słusznie uważanego za głównego twórcę ówczesnej polityki papieskiej. W samym Watykanie w niczym nie zmieniono barwnego i szczegółowo reżyserowanego dworską etykietą ceremoniału, który podkreślał sakralny charakter namiestnika Chrystusowego. Leon XIII przystąpił z energią do wypełniania zadań, jakie wynikały z jego odpowiedzialności za najwyższy Urząd Nauczycielski (tzw. Magisterium) Kościoła. Jak każdy humanista wierzył w potęgę słowa pisanego. Ogłosił 60 encyklik o wiele więcej niż którykolwiek z jego poprzedników lub następców. Pierwsze pisał osobiście, następne opracowali jego sekretarze. Zakres tematów w nich poruszanych był bardzo szeroki. Najsłynniejsza z nich encyklika Rerum novarum z 16 maja 1891 roku formułowała pierwsze zarysy oficjalnej katolickiej doktryny społecznej, którą następcy Leona XIII uzupełnili i zmodyfikowali odpowiednio do zmieniających się warunków społecznych. Leon XIII wraz z kardynałem Rampollą dołożyli wielu starań, by utrzymać rangę katolickiego episkopatu w krajach europejskich. Doszło do porozumienia z Rzeszą Niemiecką. Bismarck otrzymał Order Chrystusa, a cesarz Wilhelm II dwukrotnie odwiedził Leona XIII w Watykanie. Francuskich katolików papież nakłaniał do pogodzenia się z ustrojem republikańskim. Leon XIII szukał nawet kontaktów z anglikanami, aby doprowadzić do ich pogodzenia ze Stolicą Apostolską. W tym okresie mianował kardynałem konwertytę Johna Newmana (1801-1890). Gorzej układały się stosunki między Stolicą Apostolską a Austrią, która wiernie kontynuowała tradycje józefizmu. Aktywność dyplomatyczna Sekretariatu Stanu nie przysporzyła papiestwu autorytetu na tyle, by mogło ono żywić nadzieje na odzyskanie Państwa Kościelnego. Utorowała natomiast drogę do politycznej konsolidacji frontu chrześcijańskiej demokracji, która poczyniła energiczne kroki w zwalczaniu wpływów socjalizmu i komunizmu w środowisku robotniczym. Z innych osiągnięć Leona XIII należy wymienić reaktywowanie filozofii Tomasza z Akwinu, którą papież uznał za fundament teologiczno-doktrynalnej refleksji katolickiej, oraz rozwój nauk biblijnych i archeologicznych. Papież kazał udostępnić uczniom katolickim część archiwów kościelnych, zastrzegając sobie jednak kontrolę nad publikacją wyników badań, nad ich zawartością. W ostatnich latach Leon XIII przekazał w ręce kardynała Rampolli znaczną część swej odpowiedzialności za rządy Kościołem katolickim.
255. PIUS X 1903-1914. Giuseppe Sarto urodził się 2 czerwca 1835 roku w Riese. Był synem listonosza i krawcowej. W 1858 roku otrzymał święcenia kapłańskie, w 1884 roku sakrę biskupią w Mantui. Leon XIII wręczył mu w 1893 roku kapelusz kardynalski i mianował go patriarchą Wenecji. Po śmierci Leona XIII przebieg konklawe został zakłócony interwencją arcybiskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, który w imieniu cesarza Austrii zgłosił weto przeciw kandydaturze Rampolli. Elektorzy wyrazili swoją dezaprobatę, ale ulegli woli cesarskiej. Wybrano, zatem patriarchę Wenecji, miasta, w którym wpływy Austrii były znaczne. Po objęciu rządów Pius X mianował sekretarzem stanu kardynała Rafała del Val. Przewyższał on znacznie nowego papieża doświadczeniem politycznym i orientacją w zawiłych stosunkach dyplomatycznych. Merry del Val reprezentował tendencje zachowawcze, liczył się z wpływami Austrii. W dziedzinie zagadnień społecznych i dyscypliny kościelnej był zwolennikiem twardej ręki. Gdy po Ustawie o rozdziale Kościoła od państwa, uchwalonej przez parlament francuski 3 lipca 1905 roku, zaogniły się stosunki Stolicy Apostolskiej z Francją, kardynał Merry del Val skłonił Piusa X do zajęcia nieprzejednanego stanowiska, nawet kosztem znacznego zubożenia duchowieństwa francuskiego. Innym problemem, który absorbował Piusa X i jego współpracowników, był nowy ruch filozoficzno-religijny, zwany modernizmem, głoszący potrzebę odnowy ideologii katolickiej i dostosowania jej treści i języka do mentalności człowieka XX wieku. O reformie myślał już Leon XIII, ale jego program koncentrował się na wskrzeszeniu tradycji średniowiecznej teologii scholastycznej. Moderniści szukali inspiracji w filozofii nowoczesnej. Pius X nie odstąpił od programu swego poprzednika i 8 września 1907 roku uroczyście potępił modernistów. Rozpętała się wówczas, inspirowana przez Watykan, ostra nagonka na modernistów; o herezję podejrzewano każdego duchownego, który choć słowem zdradził swą sympatię dla modernizmu. Z inicjatywy papieża powstała Sodalicja Piana, popularnie zwana „Sapinierią”. Zajmowała się ona zbieraniem informacji i donosów, na podstawie, których kościelna inkwizycja karała podejrzanych o nową herezję. Śmierć Piusa X i wybuch I wojny światowej osłabiły ów nawrót do średniowiecznych metod kościelnej inkwizycji, ale walka ośrodków watykańskich z próbą unowocześniania myśli i struktur religii katolickiej trwała aż do czasów II soboru watykańskiego. Pius XII beatyfikował Piusa X w 1951 roku, a kanonizował w 1954 roku.
256. BENEDYKT XV 1914-1922. Giacomo markiz della Chiesa. Urodził się 21 listopada 1854 roku w Pegli koło Genui. Kształcił się w prawie i teologii. Przyjął święcenia w 1878 roku. Wstąpił do papieskiej służby dyplomatycznej. Pius X mianował go w 1907 roku arcybiskupem Bolonii, a w 1914 roku został mianowany kardynałem. Mimo wybuchu I wojny światowej, na konklawe przybyło 60 z 65 żyjących kardynałów. Po czterech dniach wybrany został kardynał della Chiesa, który przyjął imię Benedykt na cześć swego wielkiego poprzednika, Benedykta XIV. Sekretarzem stanu został wybitny prawnik, kardynał Piotr Gasparri. Wobec szalejącej wojny papieska działalność dyplomatyczna była siłą rzeczy ograniczona. W 1918 roku papież wprowadził w życie nowy kodeks prawa kanonicznego. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z II Rzeczpospolitą.
257. PIUS XI 1922-1939. Achilles Ratti urodził się 31 maja 1957 roku w Desio koło Monzy w rodzinie drobnego przemysłowca. Po ukończeniu seminarium duchownego studiował w Rzymie. W 1879 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1888 roku był pracownikiem Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie, w 1911 roku został wice prefektem Biblioteki Watykańskiej. W 1918 roku jeszcze przed zakończeniem wojny, otrzymał stanowisko wizytatora apostolskiego w Polsce i na Litwie. Nawiązał wówczas kontakty z władzami niemieckimi. Opatrzony glejtem władz wojskowych śledził rozwój wypadków w Finlandii, Estonii, na Łotwie, a nawet w Gruzji. Stolica Apostolska oczekiwała od niego raportów o nowej sytuacji wynikającej z Rewolucji Październikowej. W 1919 roku Ratti pełnił funkcję nuncjusza w Warszawie i komisarza kościelnego dla obszarów plebiscytowych Górnego Śląska i Prus Wschodnich. Jego proniemiecka działalność w okresie plebiscytu wzbudziła w Polsce sprzeciw i nuncjusza odwołano. Ratti został arcybiskupem Mediolanu i kardynałem. Nowy papież okazał się człowiekiem niezwykle pracowitym. Sekretarzem stanu został Pietro Gasparri, a w 1930 roku Eugenio Pacelli. Pius XI był autorem 22 encyklik, które określały jego program odnowy kościelnej. Potępiał w nich reformację, rewolucje społeczne, liberalizm, socjalizm i komunizm. Słynna była encyklika Quadragesimo Anno z 1931 roku, która powoływała się na doktrynę społeczną Leona XIII i wysuwała model korporacjonizmu jako najbliższe zasadom chrześcijaństwa rozwiązanie napięć społecznych. Wielu odczytało encyklikę jako ukłon papiestwa w stronę ustroju faszystowskiego. Istotnie, 11 lutego 1929 roku został podpisany konkordat z Mussolinim. Na mocy tego układu rozwiązano tak zwaną kwestię rzymską i przywrócono władzę doczesną papieża nad skrawkiem terytorium (0,44 km2) w obrębie Rzymu, zwanym obecnie Citta del Vaticano, czyli Państwem Watykańskim. Pakty laterańskie (tak nazwano konkordat z Włochami oraz jego aneksy) otworzyły Stolicy Apostolskiej drogę do intensyfikacji działalności dyplomatycznej na skalę niespotykaną dotychczas w dziejach katolicyzmu. W okresie pontyfikatu Piusa XI Stolica Apostolska podpisała ponad 45 konkordatów i umów międzynarodowych, między innymi z Polską (10 luty 1925 r.) i hitlerowską Rzeszą Niemiecką (20 lipca 1933 r.). Aby wzmocnić kadry watykańskiej dyplomacji, Pius XI zorganizował Papieską Akademię Kościelną, w której kształcą się kandydaci do służby dyplomatycznej. Ważnym punktem programowej działalności papieża było ożywienie apostolatu świeckich. W tym celu powstała Akcja Katolicka, organizacja centralnie kierowana przez Watykan, która w każdym kraju miała za cel wprowadzenie w życie zasad katolickiej doktryny społecznej w duchu encyklik papieskich. Miała ona również przeciwdziałać wpływom socjalizmu i komunizmu w środowisku robotniczym. 19 marca 1937 roku Pius XI wydał encyklikę Divini Redemptoris, w której bez ogródek potępił „bezbożny komunizm”. Świadczyła ona o głębokiej niechęci, jaką żywił Ratti do Związku Radzieckiego. Ojcowskie upomnienia, z jakimi papież zwracał się do Hitlera i Mussoliniego, nie mogły przesłonić faktu, że jednoznacznie opowiadał się za polityką państw osi Rzym-Berlin. Pius XI był również papieżem „misyjnym”. Jego olbrzymi wkład w rozwój misjonarstwa katolickiego w krajach zamorskich był zapowiedzią nowego układu sił w szeregach episkopatu katolickiego. Pius XI niewątpliwie przewidywał zmierzch wpływów europejskiej kultury na innych kontynentach, zadbał, więc o to, by nie ucierpiał na tym rzymski charakter katolicyzmu. Ostatnie lata panowania Piusa XI były uciążliwe dla otoczenia. Papież stawał się podejrzliwy i niecierpliwy. Przed samą śmiercią, jakby zdziwiony, że musi rozstać się ze światem, zawołał: „Ależ ja mam jeszcze tyle spraw do załatwienia”.
258. PIUS XII 1939-1958. Eugenio Pacelli urodził się 2 marca 1876 roku w Rzymie. Jego ojciec pracował w kancelarii kurii papieskiej. Po ukończeniu studiów Pacelli otrzymał święcenia kapłańskie w 1899 roku i wstąpił do służby dyplomatycznej Sekretariatu Stany. Od 1917 roku spełniał funkcję nuncjusza w Bawarii, a następnie w Berlinie. Po 12 latach ścisłych kontaktów z Niemcami powrócił do Rzymu, by otrzymać wraz z kapeluszem kardynalskim funkcję sekretarza stanu. Był wiernym współpracownikiem Piusa XI. Na konklawe zebranym w pierwszych dniach marca 1939 roku kardynałowie nie mieli żadnych wątpliwości. Następcą Piusa XI mógł być tylko Pacelli, który przyjął imię Pius XII. Pierwsze lata jego pontyfikatu wypełniły tragiczne dzieje II wojny światowej. Papież zajął stanowisko pełne rezerwy wobec hitleryzmu, którego zbrodni nigdy nie potępił w sposób otwarty i jednoznaczny. Nie krył się natomiast ze swym nastawieniem antyradzieckim, czemu dał wyraz w licznych wypowiedziach. Pius XII był urodzonym mówcą. Wygłaszane przez niego w różnych językach przemówienia odznaczały się niezwykle starannym, nieco górnolotnym stylem. Po wojnie papież usiłował kontynuować politykę swego poprzednika, ale sytuacja międzynarodowa, nowy układ sił politycznych oraz głęboki kryzys, który osłabił gorliwość duchowieństwa i wiernych na całym świecie, wymagały całkowitej reorganizacji podstawowych struktur hierarchicznej władzy katolicyzmu. Być może Pius XII był tego świadomy, ale potężne siły konserwatyzmu, które przeważały w kurii rzymskiej, narzucały papieżowi apodyktyczny styl rządzenia, właściwy centralizmowi papieskiemu. Mimo wysiłków Piusa XII w zachodnim chrześcijaństwie pogłębił się proces dechrystianizacji mas wierzących i rozkładu dyscypliny w szeregach duchowieństwa. Napięcie między kurią rzymską a kościołami lokalnymi wzrastało, ale zbliżający się do osiemdziesiątego roku życia papież nie miał już sił, by się temu przeciwstawić. Kwadrans po jego zgonie niemiecka zakonnica, siostra Pasqualina, która od lat prowadziła jego gospodarstwo domowe, spaliła osobiste notatki papieża. W 1946 roku Pius XII uznał Antoniego Padewskiego za doktora Kościoła, a 1 listopada 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Boskiej.
259. JAN XXIII 1958-1963. Angelo Giouseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 roku w Sotto il Monte w prowincji Bergamo. Pochodził z rodziny chłopskiej. Wstąpił do seminarium duchownego w Bergamo. Studia teologiczne ukończył w Rzymie, gdzie w 1904 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1905 roku pełnił funkcję sekretarza biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego. Podczas wojny został powołany do służby wojskowej, wpierw jako sanitariusz, a później kapelan wojskowy. Od 1920 roku przebywał w Rzymie, gdzie kierował Dziełem Rozkrzewiania Wiary. W 1925 roku otrzymał misję dyplomatyczną w Bułgarii i sakrę biskupią. W 1935 roku pełnił funkcję delegata apostolskiego w Turcji i Grecji. W grudniu 1944 roku przeniesiono go do Paryża na stanowisko nuncjusza papieskiego. W 1953 roku otrzymał kapelusz kardynalski i objął rządy w archidiecezji Wenecji. Po trzydniowym konklawe 77-letni kardynał Roncalli został wybrany na papieża. Jego niespełna 5 lat trwający pontyfikat okazał się jednym z najbardziej znaczących w dziejach nowożytnego katolicyzmu. Cztery miesiące po wstąpieniu na tron Piotrowy papież ogłosił swe postanowienie zwołania do Watykanu dwudziestego pierwszego z uznanych przez Kościół rzymskokatolicki soborów powszechnych. Cały jego pontyfikat był związany z tym ważnym wydarzeniem, które otworzyło w Kościele nową erę. Po blisko czteroletnich przygotowaniach, 11 października 1962 roku Jan XXIII zainaugurował II sobór watykański. Prace soborowe miały się koncentrować wokół dwóch najważniejszych punktów programu papieskiego: odnowy życia kościelnego, zwanej przez Jana XXIII aggiornamento, oraz pojednania z innymi Kościołami chrześcijańskimi. W dniu otwarcia było 2850 ojców soboru. Podzieleni na kilkanaście komisji przystąpili do dyskusji nad głównymi problemami, przed którymi znalazł się Kościół w połowie XX wieku. Jan XXIII ogłosił kilka encyklik, wśród których należy wymienić Mater et Magistra (15 maja 1961 r.) zawierającą zmodyfikowaną interpretację katolickiej doktryny społecznej, oraz Pacem in terris (11 kwietnia 1963 r.), w której zwracał się do „wszystkich ludzi dobrej woli” w trosce o zachowanie pokoju między narodami całego świata i którą uznać można za testament papieża. Obie encykliki świadczyły o realistycznym i otwartym podejściu sędziwego papieża do zagadnień drążących państwa i społeczeństwa w powojennej rzeczywistości. Jan XXIII okazywał dużo zainteresowania sprawami Polski. 8 grudnia 1962 roku na audiencji biskupów polskich z Ziem Odzyskanych papież powiedział znamienne zdanie o „Ziemiach Zachodnich po wiekach odzyskanych”, co wzbudziło wówczas protest niektórych kół niemieckich. Śmierć „dobrego pasterza”, jakim był Jan XXIII, opłakiwano na całym świecie.
260. PAWEŁ VI 1963-1978. Giovanni Montini urodził się 26 września 1897 roku w miasteczku Concesio koło Brescii. Jego ojciec był adwokatem i dziennikarzem. W 1920 roku Montini otrzymał święcenia kapłańskie. Studia wyższe ukończył na uczelniach papieskich w Rzymie, po czym pracował w Sekretariacie Stanu aż do 1954 roku. Pius XII mianował go arcybiskupem Mediolanu. W 1958 roku Jan XXIII mianował go kardynałem. Aczkolwiek nie piastował urzędu sekretarza stanu, miał do dyspozycji własny apartament w Watykanie, a Jan XXIII nie podejmował żadnej ważniejszej decyzji bez porozumienia się z kardynałem Montinim. Dwudniowe konklawe, jedno z najkrótszych w dziejach papiestwa, jest dowodem, ze elektorzy szybko uzgodnili, kto miał być następcą Jana XXIII. Paweł VI doprowadził prace soboru do zakończenia w dniu 8 grudnia 1965 roku. W dyskusjach nad ważniejszymi dokumentami interweniował osobiście, zwłaszcza tam gdzie chodziło o podkreślenia władzy papieskiej nad soborem. Głoszona przez sobór zasada kolegialności rządów w Kościele nie mogła oznaczać powrotu do koncyliaryzmu z doby przedtrydenckiej. Po zakończeniu soboru Paweł VI przystąpił do realizacji uchwał soborowych, dając im niekiedy własną interpretację, która – zdaniem części teologów – nie zawsze odpowiadała intencjom wszystkich uczestników zgromadzenia. Istotnym novum w stylu papieskich rządów były częste wyjazdy Pawła VI do różnych krajów. Papież odbył podróże do Nowego Jorku, gdzie wygłosił przemówienie na sesji ONZ (1965), do Jerozolimy, Bombaju (1964), Portugalii (1967), Turcji (1967), Kolumbii (1968), Genewy (1969), Ugandy (1969) i krajów Dalekiego Wschodu (1970). Później zdrowie nie pozwalało już papieżowi opuszczać na dłuższy czas Rzymu. Paweł VI opublikował kilka encyklik. Na szczególną uwagę zasługują Populorum progressio z 26 lipca 1967 roku, i Humanae vitae z 29 lipca 1968 roku. O ile pierwsza zawierała bardziej otwarte sformułowania doktryny społecznej katolicyzmu, o tyle druga wzbudziła wiele kontrowersji wskutek wyrażonych w niej zachowawczych poglądów związanych z katolicką etyką seksualną. Paweł VI uważał się za kontynuatora myśli Jana XXIII. Miał jednak własną koncepcję odnowy kościelnej. Zbierające się okresowo według postanowień soboru synody biskupów informowały go o dalszych napięciach powstających w wielu środowiskach katolickich. Zjawisko kontestacji katolickiej było logicznym pokłosiem dekretów soborowych, ale Paweł VI pilnie czuwał, by aprobowany przez II sobór watykański pluralizm nie zagrażał prerogatywom nieomylnego autorytetu namiestnika Chrystusowego. 28 czerwca 1972 roku Paweł VI wręczył prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu bullę Episoporum Poloniae coetus, która normalizowała stosunki kościelne na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i Północnych. W ostatnich latach pontyfikatu zdrowie papieża pogorszyło się. Paweł VI stal się bardziej zamknięty i przeżywał – jak twierdziło jego otoczenie – chwile gorzkiego pesymizmu. Spodziewano się nawet jego rezygnacji z urzędu. Przeżył 80 lat. Zmarł w swej rezydencji w Castel Gandolfo.
261. JAN PAWEŁ I 1978.Albino Luciani urodził się 17 października 1912 toku w Forno di Canale w ubogiej rodzinie robotniczej. W 1935 roku otrzymał święcenia kapłańskie i podjął nauczanie teologii w seminarium w Belluno. W 1958 roku został biskupem Vittorio Veneto, a w 1969 roku patriarchą Wenecji i kardynałem. Odznaczał się dużą prostotą w życiu i serdecznością w stosunkach międzyludzkich. Wybrany na papieża 25 sierpnia 1978 roku. Po 33 dniach pontyfikatu znaleziono papieża martwego w łóżku. Według oficjalnej wersji zmarł na zawał serca.


Brak komentarzy: