sobota, 11 października 2014

Humanizm
ZWIASTUN ANTYCHRYSTA
Gdysz bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nadziemskimi władzami, ze
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach
niebieskich.
Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, bierzemy udział w konflikcie, który swoim zasięgiem
obejmuje niebo i ziemię. Siły, które z nami walczą, to “osoby bez ciał", złe duchowe moce, które
w niewidzialnej sferze przeciwstawiają się wszelkiej BoŜej sprawiedliwości i starają się
ustanowić władzę szatana nad całym światem.
W tym konflikcie mamy do odegrania wyjątkową rolę, poniewaŜ Chrystus dał nam broń w postaci
rozumu, broń mogącą przynieść zwycięstwo.
Rządy i armie doczesnego świata działają jedynie w sferze naturalnej i nie rozumieją tego
konfliktu oraz nie są w stanie poradzić sobie z szatańskimi siłami w niebiosach. Wręcz
przeciwnie, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, Ŝe są manipulowane i kontrolowane przez siły
szatana.
Podstawowym warunkiem zwycięstwa jest rozpoznanie natury działających sił w kaŜdej
konkretnej sytuacji. W czasie ostatnich miesięcy zastanawiałem się nad kierunkiem dalszego
rozwoju sytuacji na świecie, a zwłaszcza w USA i w Izraelu. Wierzę, Ŝe Bóg pokazał mi istotę
zła, zwodniczej mocy, którą szatan wykorzystuje dla osiągnięcia swoich celów. UwaŜam, Ŝe tą
siłą jest HUMANIZM.
Zawsze myślałem o humanizmie jako o stosunkowo nieszkodliwym prądzie, ale kiedy przeczytałem
jego definicję w słowniku, byłem zaskoczony: Humanizm przeczy kaŜdej władzy lub
wartości moralnej nadrzędnej w stosunku do władzy i moralności ludzkiej, odrzuca religię i
laskę wiary na rzecz postępu ludzkości w wyniku jej własnych usiłowań i działań.
Zdałem sobie sprawę, Ŝe humanizm nie jest neutralny na gruncie duchowym. Przeciwnie, jest
rozmyślnym zaprzeczeniem i odrzuceniem BoŜej mocy i władzy. Jest on “antyreligijną religią",
której moŜna nauczać i często naucza się w systemach edukacyjnych, takich jak na przykład obowiązujący
w Stanach Zjednoczonych, które jednocześnie zabraniają nauczania religii w czystej,
biblijnej postaci.
Postanowiłem prześledzić dzieje humanizmu na przestrzeni czasów, zaczynając od widzenia,
które miał Nebukadnesar. Nebukadnesar zobaczył wielki posąg. Jego głowa była ze złota, pierś i
ramiona srebrne, brzuch i biodra z miedzi, a nogi z Ŝelaza. Daniel traktował to widzenie jako
zapowiedź czterech pogańskich imperiów, które miały kolejno powstać. Głowa to Babilonia,
pierś i ramiona to imperium Medów i Persja, brzuch i biodra to Grecja, a nogi to Rzym (Dn 2,31-
40).
Jeden fakt zrobił na mnie szczególne wraŜenie: obszary związane z organami rozrodczymi
utoŜsamiały Grecję. Stało się to dla mnie wyjątkowo jasne, poniewaŜ znałem grecką filozofię.
Zdałem sobie sprawę z tego, Ŝe to właśnie kultura Grecji ze względu na swoją filozofię, bardziej
niŜ kultura jakiekolwiek innego imperium, odradzała się w późniejszych kulturach.
Greccy filozofowie, których słowa przetrwały do dziś w formie zapisu, to Heraklit (ok. 460
roku p.n.e.) - “wszystko płynie" (panta rei), “nie moŜna nigdy dwa razy wejść do tej samej rzeki"
oraz Protagoras (480-410 p.n.e.) - “człowiek jest miarą wszechrzeczy". To zadziwiające, jak
bardzo te trzy stwierdzenia oddają istotę humanizmu. Przekonują, Ŝe wszystko jest relatywne. Nie
ma prawd absolutnych w sensie moralnym ani prawnym, a człowiek jest najwyŜszym
autorytetem w całym wszechświecie.
Analizowanie, jak bardzo ten sposób myślenia ukształtował Europę, a poprzez Europę całą
współczesną cywilizację, wychodzi poza zakres naszych rozwaŜań. W kaŜdym razie Grecy
nadali ludzkiemu umysłowi rangę bóstwa. Według Arystotelesa doskonałością jest umysł, który
moŜe analizować człowieka, poniewaŜ nic innego nic jest tego warte. Na takim gruncie rozwinęła
się cała filozofia racjonalizmu.
Oprócz filozofii głównym elementem kultury greckiej była sportowa rywalizacja, na
którą kładziono szczególny nacisk. Ich igrzyska olimpijskie faktycznie były przejawem
bałwochwalczej czci dla 5 rywalizacji, która wróciła do naszego Ŝycia w XX wieku.
Międzynarodowe zawody sportowe przyciągają dzisiaj przed telewizory największą
rzeszę widzów.
Grecy mieli takŜe skłonność do degradowania związków małŜeńskich pomiędzy
kobietą i męŜczyzną. Homoseksualny związek pomiędzy dwoma męŜczyznami uwaŜali
za dający większe “intelektualne spełnienie". W rzeźbach zazwyczaj przedstawiali
nagich męŜczyzn w wyidealizowanej formie, podczas gdy kobiety były zazwyczaj okryte
jakąś szatą.
Bogowie Greków byli uosobieniem takich ludzkich słabości, jak poŜądliwość,
niemoralność, zazdrość, mściwość, oszustwo. Faktycznie byli pozbawieni
jakiegokolwiek kodeksu moralnego, a przecieŜ od Ŝadnego człowieka nie oczekuje się,
aby Ŝył lepiej niŜ jego bóg.
Wszystko to, co składało się na grecki humanizm, stawało się coraz bardziej widoczne
w naszej zachodniej kulturze XX wieku. W 1993 roku duch humanizmu rozpoczął nową
wielką ofensywę przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Prawie jednocześnie gęsta
chmura duchowej ciemności zawisła nad oboma tymi narodami.
To wywyŜszanie człowieka w końcu wyda Antychrysta, którego imieniem jest “liczba
człowieka" (Obj 13,18). Będzie to człowiek bezprawia, który sprzeciwia się wszystkiemu i
wywyŜsza ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Zasiądzie
nawet wBoŜej świątyni, ogłaszając się Bogiem (2 Tes 2,3-4).
Pismo Święte objawia, Ŝe Antychryst podporządkuje sobie wszystkich, którzy odrzucają miłość
prawdy. Dlatego Bóg ześle na nich ostry obłęd, tak Ŝe uwierzą w kłamstwo - pierwotne kłamstwo
- to znaczy w to, którym Szatan zwiódł naszych pierwszych rodziców, mówiąc: “Będziesz jak
Bóg" lub , jak bogowie". To wywyŜszenie człowieka w miejsce Boga wprowadzi ludzkość w
okres “wielkiego ucisku" - okres ogólnoświatowej katastrofy tak strasznej, Ŝe przewyŜszy ona
nawet Holokaust lat 1939-1945 (Mt 24,21-22).
Jednak zanim nastąpi okres wielkiego ucisku, Bóg nadal ma ogromne plany do wypełnienia
zarówno wobec Izraela, jak i Kościoła. śniwo miłosierdzia będzie poprzedzało Ŝniwo sądu.
BoŜe przygotowania do tych wydarzeń zostały objawione w Księdze Zachariasza (9,13):
(...) i wzbudzę synów twoich, o Syjonie! przeciwko synom twoim, o Jawanie1! (BG).
Synami Grecji są ci, którzy wierzą w oszustwa humanizmu. Synami Syjonu są ci, którzy
polegają na niezawodnym Słowie BoŜym i mocno wierzą
zarówno w jego obietnice, jak i przymierze. Wywodzą się z Izraela oraz z Kościoła. To do nich
odnoszą się słowa: A oni zwycięŜyli go (szatana) przez krew Baranka i przez słowo
1Jawan - biblijna nazwa Grecji
świadectwa swojego, i nie umiłowali Ŝycia swojego tak. by raczej je obrać niŜ śmierć.
NajwaŜniejsze dla nich będzie wypełnienie BoŜej woli, waŜniejsze nawet niŜ zachowanie Ŝycia.
Stając przed tym wyzwaniem, kaŜdy z nas musi zadać sobie pytanie: Czy jestem gotów zająć
miejsce jako jeden z synów Syjonu?
Siły humanizmu mają nad nami liczebną przewagę, mimo to moŜemy dodać sobie odwagi,
biorąc przykład z Asy - króla Judy. Stał wobec przewaŜającej armii wroga, ale jego rozpaczliwa
modlitwa zamieniła pewną klęskę w całkowite zwycięstwo. Dla nas dzisiaj stanowi ona
wspaniały wzór modlitwy, za pomocą której moŜemy przeciwstawić się siłom wywyŜszającym
humanizm.
Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a
bezsilnym. PomóŜ nam, Panie, BoŜe nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu twoim
wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Tyś Bogiem naszym, niech ci nie sprosta
człowiek!
(2 Ktn 14,10)
Trwajmy we wspólnej modlitwie!

Brak komentarzy: