sobota, 11 października 2014


Modlitewny Przewodnik

Wizyta w Yoido Kościele Pełnej Ewangelii w Seulu, w Korei - największym Chrześcijańskim
Kościele na świecie z 700.000 napełnionych duchem osób, była dla Günthera i dla mnie czymś
więcej niż tylko "otwarciem oczu". Byliśmy głęboko poruszeni sposobem modlitwy tych braci oraz
sposobem uzyskiwania na nią odpowiedzi. Patrząc na takie wersety jak: MAR 11:22-25, można
powiedzieć, że ci koreańscy Chrześcijanie nie wahają się wypełniać tego, co zostało tu
stwierdzone, przez Naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa!
Niewiara znika jeżeli skoncentrujemy modlitwę i wiarę na tym, że o cokolwiek poprosimy Boga w
Imieniu Jezusa, spełni się! Nie możemy wątpić w Słowo Boga, z pełnym mocy namaszczeniem
dotarło to również do mnie i Günthera. Następującymi radami i wskazówkami, których sami
"nauczyliśmy się i zauważyliśmy" w Kościele w Korei, chcielibyśmy "pomóc" naszym europejskim
braciom w ich życiu modlitewnym przed Bogiem. Ponad 60.000 osób zostało nawróconych tego
roku... i statystyka pokazuje, że ponad 70% WSZYSTKICH próśb, o które modlą się nasi
koreańscy bracia zostaje wysłuchanych przez Boga! Bóg odpowie wszystkim, którzy przychodzą
do Niego w pokorze i posłuszeństwie!
* * *
Módl się w ten sposób
Modlitwa jest "trudna", gdyż nie jest to konwersacja z drugą osobą, jest to audiencja u
Wszechmocnego Boga.
1) - ZACZNIJ OD WYCHWALANIA BOGA:
"Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały" (PS 100:4). On stworzył
wszystko; dał nam Zbawienie; otoczył nas pełną miłości troską. Bóg z radością mieszka w chwale
swego ludu: "...przebywasz w chwałach Izraela" (PS 22:4). W S.T. Najwyższy Kapłan palił wonne
kadzidła 24 godziny dziennie.
2) - ŻAŁUJ ZA SWE GRZECHY:
Sprawdź swe serce w obecności Pana i żałuj za grzechy. "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastepów!
Pełna jest wszystka ziemia chwały jego." (IZ 6:3).
Kategoria A2 "MODLITEWNY PRZEWODNIK"
sa2007pl Strona 2
Musi zniknąć brak wiary i posłuszeństwa. "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i
zgnębionym nie wzgardzisz, Boże." (PS 51:19, 1 JAN 1:9 i IZ 1:18). Odpokutowawszy za swe grzechy,
możemy przyjść odważnie przed Tron Łaski.
3) - PRZEDSTAW BOGU SWE PROŚBY:
"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą..." MAT 7:7-11
Gdy przychodzisz do Boga z prośbą, musisz przyjść do Niego z gorliwym pragnieniem. Biblia
opisuje jak Jezus modlił sie w Getsemane, "I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot
jego jak krople krwi, spływające na ziemię" (ŁUK 22:44). Jeżeli Syn Boga modlił się tak gorliwie, o ileż
goręcej my powinniśmy się modlić?! Jezus uczy nas konieczności nieustającej modlitwy poprzez
przypowieść o wdowie (ŁUK 18:1-8). Musimy modlić się zgodnie z Wolą Boga (JAK 4:3).
4) - WYRAŹ SWĄ WDZIĘCZNOŚĆ:
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby
wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w
Chrystusie Jezusie." FILIP 4:6,7
• Wszystkie wspaniałe cuda w Chrześcijaństwie, przekraczające nasze wyobrażenie, są
rezultatem gorliwej modlitwy. Jeżeli nauczysz się tego sekretu porządku modlitwy, możesz
doświadczyć właściwego porządku Bożego błogosławieństwa: prowadzenia duchowego,
dobrego zdrowia i powodzenia we wszystkim (3 JAN 2).
* * *
• Pastor David Yonggi Cho nauczał podczas seminarium o "Życiu Modlitewnym"; radząc jak
powinniśmy spędzić czas modlitwy przed Bogiem. Większość amerykańskich pastorów spędza
maximum 5 minut dziennie na modlitwie... Cho nauczał pokazując jak on "zaplanował swój
czas modlitwy", aby mieć cel i kierunek, modląc się i składając swe prośby przed Bogiem.
Poniżej są notatki i rady zaczerpnięte z tego seminarium:
- Bóg stworzył nas, abyśmy Mu służyli oraz byśmy mieli z Nim społeczność.
- Mamy się modlić, wychwalać Go i czcić.
- Brak modlitwy = brak mocy!
- Musimy planować naszą modlitwę - toczymy duchową walkę!!
Różne rodzaje modlitwy
1) - MODLITWA BEZ PRZYGOTOWANIA: (Modlitwa na pewien temat)
Dotyczy ona naszych potrzeb. Przedstawienie Bogu wszystkich próśb trwa długo. W modlitwie
tego typu prosisz Pana o swoje potrzeby; pragnienia i rzeczy dotyczące dnia codziennego.
Kategoria A2 "MODLITEWNY PRZEWODNIK"
sa2007pl Strona 3
2) - MODLITWA PODPORZĄDKOWANA:
"Boże, Ty jesteś moim Stworzycielem"! "Masz całkowitą zwierzchnią władzę nad wszystkim co
dobre i złe w moim życiu... Ja nie mam takiej władzy, aby decydować o czymkolwiek co ma coś
wspólnego z moim życiem" - tylko Bóg może podejmować decyzje i kierować moimi krokami!
Pomyśl o Najwyższej Władzy Wszechmogącego Boga, Który jest naszym Ojcem... nie wiemy co
jest dla nas "dobre, a co złe" - (pomyśl o drzewie poznania dobra i zła - 1 MOJ 2:17; i decyzję jak
pokierować swym życiem pozostaw Bogu!). "Nie wiem co jest dobre, a co złe - będę po prostu
podążał za Tobą!"
3) - BÓG JEST PASTERZEM:
Ja jestem owcą. Bóg mnie ochrania; kształtuje... Nie mogę wyprzedzać Boga. To Bóg musi
prowadzić moje życie! Cho dał przykład jak musiał czekać przed Bogiem w związku z założeniem
wydawnictwa swojej gazety i trudnościami z tym związanymi... lecz jego zadaniem nie było
"wyprzedzanie" prowadzenia Pana - gdyż Bóg troszczy się o każdą twą potrzebę! Pasterz
prowadzi nas na "zielone pastwiska" i sprawia, że możemy jeść i zostać napełnieni oraz otrzymać
spełnienie naszych potrzeb dla Jego pracy. Nie musimy walczyć, by czynić Pracę Boga - gdyż On
jest odpowiedzialny za wszystko, czego potrzebujemy!
4) - TY JESTEŚ KRZEWEM WINNYM:
Ja jestem latoroślą. Działanie należy do Boga! Muszę się poddać... jestem naczyniem. NIE pozwól
mi działać (robić czegokolwiek) dopóki Ty, Panie nie spełnisz zaistniałych potrzeb! Nie możemy
nic czynić w swojej własnej mocy!
5) - BÓG JEST MĘŻEM:
Ja jestem "żoną". Mąż kocha swą żonę i musi pracować! Bóg wykona wszelką pracę. Bóg
zapewnia wszystko; daje nam dobre rzeczy... miłością męża jest "praca" (tak samo jak cielesnych
mężów). Żona ma być tylko posłuszna! Bóg okazuje Swą miłość poprzez dary; ofiary. Bóg dał
Swego Syna! Nasza rola jest pasywna - mamy być po prostu POSŁUSZNI! ... Dlatego właśnie
jest to MODLITWA PODPORZĄDKOWANA! Bóg jest Zwierzchnikiem, a my sługami!! Módl się;
Ufaj i bądź Posłuszny! - mamy czekać przed obliczem Boga! Bóg działa = my otrzymujemy! Nie
wyprzedzaj Boga - On nas kocha - my mamy być posłuszni! Bóg = Prowadzenie = my idziemy za
Nim!
6) - PONAWIANA MODLITWA:
Modlitwa raz przedłożona Panu nigdy się nie kończy. Dotyczy ona wszystkiego... (a) - zaczynamy
ją zwykle od siebie = modląc się o swe potrzeby; wyznając swe grzechy; (b) - potem prosimy Boga
o pomoc w różnych sprawach... (c) - modlimy się o swą rodzinę... (d) - za krewnych... (e) -
sąsiadów i przyjaciół... (f) - o cały naród i polityków... (g) - o światową misję - głoszenie Słowa
Bożego we wszystkich Grupach Domowych i Wspólnotach... (h) - Modlimy się o własną Grupę
Domową/Kościół i jego projekty... itd. itd.
7) - MODLITWA PRZYBYTKU:
Jeżeli chodzi o tę modlitwę bardzo wskazane jest, by wiedzieć jak wyglądał Przybytek w II Księdze
Mojżeszowej Rozdział 25; 26 i 27! Pastor Cho modlił się właśnie tą "Modlitwą Przybytku"
każdego ranka, a wieczorem "Modlitwą Pańską". - Uwielbiając Boga poprzez twoje Ciało, które
jest Świątynią Ducha Świętego. (zobacz 1 KOR 6:19).
Kategoria A2 "MODLITEWNY PRZEWODNIK"
sa2007pl Strona 4
- (a) - Uwielbiasz Boga najpierw u Ołtarza z Brązu = Krzyż Jezusa Chrystusa = Drogocenna Krew!
To ma bardzo głębokie znaczenie i jest wzruszające. Mówisz Bogu o Krwi Jezusa - wróg nie ma
żadnej mocy! = "Jestem błogosławioną osobą!"
- (b) - Teraz "wchodzisz do Przybytku"... musisz żyć sprawiedliwie - Bóg mnie oczyści... uczyni
mnie pełnym prawdy i całkowicie wiernym. Wymagane jest tutaj prowadzenie świętego życia
zarówno publicznego jak i prywatnego! = to daje Bożą Moc!
- (c) - Teraz jesteś przy "Kadzi"... Bóg czyni nas przebaczającymi i kochającymi. Łatwo jest
przebaczać lecz trudniej kochać! Musimy stać się łagodnymi i pokornymi! Nie bądź zbyt ostry =
bądź czuły i łagodny! Wyzwól mnie z pożądliwości itd. Tutaj właśnie modlisz się, by "być obmytym"
poprzez Boże Słowo! = "Kadź" = z francuskiego "obmyć".
- (d) - Następnie wkraczasz do "Głównego Sanktuarium"... Świece = Światło Ducha Świętego...
miej tylko Boże Światło = Złoty Lichtarz... bez Ducha Świętego nie ma płonącego Światła! = nie
ma namaszczenia! Musimy tutaj budować swój obraz w Chrystusie - ten, kto potępia siebie
samego i nie ma dla siebie szacunku wynikającego z objawienia tego, kim jest w Chrystusie,
niszczy samego siebie i zamienia się w zwierzę! Bóg jest naszą Mocą; naszą Wiedzą - jesteśmy
wyposażeni przez Boga we wszystko... nieważne jak nasza pozycja wygląda w oczach świata, czy
też jak przedstawiają się cielesne okoliczności - np. urodzony w biednej rodzinie lub z nieprawego
łoża; itd., itd. ... Bóg jest naszym wzorem (2 KOR 3:18) a Duch Święty pomaga na wszelkie
sposoby!
- (e) - Następnie podchodzisz do Stołu, gdzie leżą Chleby Pokładne = To jest Słowo - kochaj je;
zabierz je dla ginącego świata. Jedz to Słowo!! (MAT 4:4).
- (f) - Potem podchodzisz do Ołtarza = Chwal Boga; Stworzyciela; Wszechmocnego Boga.
- (g) - Następnie zbliżasz się do obecności Świętego nad Świętymi = Poprzez Jezusa = Arkę
Przymierza = Przebaczenie; miłość; świętość i sprawiedliwość. Bóg nie może zaprzeczyć Swemu
Przymierzu poprzez Jezusa!!
• Jest jeden warunek = Wierz i bądź posłuszny!
• Cho wyznał, iż taka "Modlitwa" zabiera mu minimum godzinę!
• Podsumowanie. To wszystko wskazuje na potrzebę zaplanowanej i uważnej modlitwy!
(Wkrótce przekonasz się, że potrzeba ci na nią więcej niż godzinę!)
Headquarters, Październik 1992
Notatki z kazania Davida Cho "Modlitwa"; Korea, Październik 1982

Brak komentarzy: