sobota, 11 października 2014

  1. Elementy Chrześcijańskiego wzrostu
  2. WIARA
List do Hebrajczyków 11.1 "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy".
 
"Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze..." (2Kor.13,5).
 
"bez wiary nie można podobać się Bogu" (Hebr.11,6).
 
"wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chry-stusa" (Rzym.10.17);
 
1 Liście do Koryntian 15,1-4. "A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba iż nadaremnie uwierzyliście. Naj-pierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego zmartwychwstał według Pism..."
 
"wartość naszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i część przy objawieniu się Jezusa Chry-stusa" (1Ptr.1,7;
  1. Cel
(Kol.3,3.4): "Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale".
 
"A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego..." (Rzym.8,28.29).
 
"My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwier-ciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z (jed-nego stopnia) chwały w (drugi) chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2Kor.3,18)
 
Jak. 2:5. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
 
  1. Uczniostwo
  2. Poświęcenie
  3. Czas
  4. Trwanie
  5. Pełnia w Chrystusie
  6. Odpocznienie - czyli życie w całkowitej zależności od Chrystusa
  7. Doskonalenie
 
 Brak komentarzy: