sobota, 11 października 2014


Módl się w ten Sposób
David Y. Cho

Niektórzy ludzie myślą, że
bardzo prosto jest się
modlić, lecz w rzeczywistości
tak nie jest. Modlitwa jest
trudna, gdyż nie jest to rozmowa z
drugą osobą, lecz audiencja u
Wszechmocnego Boga. Wszyscy
chrześcijanie mają przywilej
wolnego dostępu do Bożej
obecności przez modlitwę. Nawet
uczniowie Jezusa prosili Go, by
nauczył ich jak mają się modlić.
Modlitwa jest podstawą życia
chrześcijańskiego. Chrześcijanin
mający efektywne życie modlitewne
jest silnym chrześcijaninem.
Jego wiara ma życie i moc.
Chciałbym podzielić się z wami
tajemnicą efektywnego życia
modlitewnego.
1 - ZACZNIJ OD WYCHWALA-NIA
BOGA:
Pismo Święte wyznacza drogę :
"Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,
w przedsionki jego z pieśnią
chwały..." (PSALM 100:4). Musimy
wyrazić naszą wdzięczność i oddać
chwałę Bogu, który stworzył
wszechświat i wszystko co się w
nim znajduje. Następnie musimy
wychwalać Boga za zbawienie,
które nam zapewnił. Żyjemy pośród
grzechu, lecz Bóg posłał Swego
jedynego Syna na świat, aby umarł
za nas na krzyżu. Jego Krew
została przelana, Jego ciało zostało
przybite, aby wyzwolić nas z kajdan
grzechu. Musimy z całego serca
dziękować Mu za to, że zabrał
nasze grzechy i wyzwolił nas!
Ponadto, musimy chwalić naszego
Niebieskiego Ojca za Jego pełną
miłości troskę. Musimy wielbić Go
za Jego łaskę i czułość. Musimy
wielbić Go i czcić, dziękować za
Jego dobroć i miłość, gdy zginamy
przed Nim kolana.
Wspaniała modlitwa jest modlitwą
chwały. Dawid wyznał, że Bóg jest
Świętym Bogiem, "Przebywasz w
chwałach Izraela" (PSALM 22:3). Bóg
mieszka w naszych chwałach i
raduje się z nich. Byśmy mogli
doświadczyć obecności naszego
Ojca w Niebie musimy zacząć
naszą modlitwę od uwielbiania Go.
Gdy chwalimy Go za Jego
wspaniałe dzieło stworzenia, za
Jego pełne miłości wykupienie i za
Jego łaskę bycia naszym Ojcem,
Bóg mieszka z nami troszcząc się
o naszego ducha, duszę i ciało.
Gdy Paweł i Sylas zostali wtrąceni
do więzienia w Filipii nie rozpaczali
lecz modlili się i wielbili Boga całą
noc. Nastąpiło trzęsienie ziemi,
drzwi więzienia zostały otwarte, a
kajdany opadły z nich. Chwała ma
wspaniałą moc!!
Bóg dał nam pokój umysłu,
nadzieję i radość. Bóg daje nam
zwycięstwo w tym życiu. Jak
wdzięczni powinniśmy być Mu za
to, że pozwolił nam rozładować
przed Sobą cały nasz ciężar
poprzez modlitwę! Jak moglibyśmy
przejść przez życiowe sztormy
gdyby nie pomoc Boga?
W okresie Starego Testamentu
najwyższy kapłan palił słodkie
kadzidło przez 24 godziny na dobę,
by mogło napełnić ono całą
świątynię. To słodkie kadzidło
symbolizuje modlitwy świętych.
Biblia mówi, "I wzniósł się z ręki
anioła dym z kadzideł z modlitwami
świętych przed Boga." (OBJAWIENIE
8:4).
Modlitwy w formie uwielbienia są
słodką ofiarą składaną przed
Panem. Bóg przyjmuje naszą
modlitwę chwały i błogosławi te
osoby i kościoły, które wznoszą do
Niego hymny uwielbienia.
2 - POKUTUJ ZA SWOJE
GRZECHY:
Gdy uwielbiłeś Boga, przejdź do
następnego kroku, jakim jest
pokuta. Sprawdź siebie samego w
obecności Pana i żałuj za swe
grzechy. W księdze Izajasza,
rozdziale 6, wersecie 5, opisana
jest wspaniała pokuta. Po śmierci
Króla Uzjasza cała ziemia Izraela
przepełniona była smutkiem i
rozpaczą. Prorok Izajasz także
martwił się i modlił się w smutku do
Boga. W tym czasie miał on wizję
Pana nad panami siedzą-cego na
Swym tronie. Tren Jego szaty
wypełniał świątynię, a świątynia
była pełna dymu. Izajasz zobaczył
aniołów głośno woła-jących,
"Święty, Święty, Święty jest Pan
zastępów! Pełna jest wszystka ziemia
chwały jego." (Werset 3) Izajasz
popatrzył na swój wlasny wygląd i
płacząc, mówił, "Biada mi!
Zginąłem, bo jestem człowiekiem
nieczystych warg i mieszkam pośród
ludu nieczystych warg, gdyż moj eoczy
widziały Króla, Pana Zastępów."
(IZAJASZA 6:5).
Jeżeli osoba chce przyjść do Tronu
Łaski, musi najpierw usunąć
nieposłuszeństwo i niewiarę
poprzez pokutę. Nie ma znaczenia
jak rozpaczliwie chcielibyśmy się
tam dostać, bezużyteczne jest
wołanie do Boga, jeżeli nie
uczyniliśmy pokuty za swe grzechy.
Biblia jasno mówi, "Ofiarą Bogu
N
Kategoria A1 "MÓDL SIĘ W TEN SPOSÓB"
sa1013pl Strona 2
miłą jest duch skruszony, sercem
skruszonym i zgnębionym nie
wzgardzisz, Boże." (PSALM 51:19). Bóg
szuka tych, których serca są
skruszone i zbolałe.
Bóg raduje się jeżeli ktoś żałuje za
swe grzechy. Biblia mówi, "Jeśli
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości." (1 JANA 1:9). Bóg także
powiedział, "... choć wasze grzechy
będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg
zbieleją; choć będą czerwone jak
purpura, staną się białe jak wełna."
(IZAJASZA 1:18).
Osoba, która uczyniła pokutę za
swe grzechy, obmyta krwią
Baranka może przyjść do Tronu
Łaski. Diabeł już nie oskarża jej
więcej za grzechy, które popełniła.
Musimy wiedzieć że grzechy
oddzielają człowieka od Boga; gdy
się więc modlimy, musimy żałować
za grzechy i usunąć tę przeszkodę,
abyśmy mogli uzys-kać radosny
dostęp do Tronu Łaski, jako
sprawiedliwi.
3 - WYJAW BOGU SWE
PROŚBY:
Niektórzy z was mogą mówić, "Bóg
zna wszystkie nasze potrzeby i
błogosławi nas nawet jeżeli nie
mówimy Mu o tym w modlitwie," ale
to nie tak. Biblia mówi, "Proście, a
będzie wam dane, szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto
kołacze, temu otworzą. Czy jest
między wami taki człowiek, który, gdy
go syn będzie prosił o chleb, da mu
kamień? Albo, gdy go będzie prosił o
rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy,
będąc złymi, potraficie dawać dobre
dary dzieciom swoim, o ileż więcej
Ojciec wasz, który jest w niebie, da
dobre rzeczy tym, którzy go proszą?"
(MATEUSZA 7:7-11).
Nasz Pan Jezus daje dobre rzeczy
tym, którzy go o to proszą. Wielu
chrześcijan pragnie otrzymać
chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli
osoba naprawdę chce być
napełniona Duchem Świętym, musi
pragnącym sercem gorliwie tego
szukać i w pokorze prosić o to
Boga. Gdy przychodzisz do Boga z
prośbą, musisz przyjść do Niego z
gorliwym pragnieniem. Jeden z
powodów, dla którego chrześcijanie
nie otrzymują odpowiedzi na
swe modlitwy to brak ofiarowania
Bogu modlitw 'życia i śmierci'.
Biblia wyraźnie opisuje jak Jezus
modlił się w Gestemani: "I w
śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się
modlił; i był pot jego jak krople krwi,
spływające na ziemię." (ŁUKASZ 22:44).
Jeżeli Syn Boga modlił się tak
gorliwie to o ile bardziej żarliwie my
powinniśmy się modlić? Jak
możemy modlić się angażując tylko
połowę swego serca?
Nie możemy się poddawać, gdy nie
otrzymujemy odpowiedzi na
modlitwę raz, czy dwa. Jezus uczył
nas o konieczności nieustającej
modlitwy poprzez przypowieść o
wdowie (zobacz ŁUKASZA18:1-8).
Innym ważnym punktem jest to, że
musimy modlić się zgodnie z Bożą
wolą. Gdy modlisz się pragnąc
zaspokoić swe cielesne pożądliwości,
taka modlitwa nigdy nie
będzie przez Boga wysłuchana.
Biblia jasno ostrzega przed taką
modlitwą mówiąc,"Prosicie, a nie
otrzymujecie, dlatego że źle prosicie,
zamyślając to zużyć na zaspokojenie
swoich namiętności" (JAKUBA 4:3).
Ważne jest, abyśmy modlili się
zgodnie z Bożą wolą i gorliwością
serca. Jeżeli osoba modli się z
żarliwością i entuzjazmem, drzwi
Nieba będą się musiały przed nią
otworzyć.
4 - WYRAŹ SWOJĄ
WDZIĘCZNOŚĆ:
Biblia ostrzega nas "Nie troszczcie
się o nic, ale we wszystkim w
modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze
Bogu. A pokój Boży, który przewyższa
wszelki rozum, strzec będzie serc
waszych i myśli waszych w Chrystusie
Jezusie". (FILIPIAN 4:6,7). Gdy się
modlimy, musimy modlić się do tej
pory, aż pokój Boży przejmie
kontrolę nad naszymi sercami i
myślami. Gdy otrzymujemy
odpowiedzi na nasze prośby mamy
pewność w sercu, że Bóg
wysłuchał naszych modlitw. Jako
dowód daje On nam pokój i radość.
Nie ma już strachu, niepokoju,
obawy, wtedy musimy zacząć
dziękować Temu, który
odpowiedział na nasze modlitwy.
Gdy jesteśmy w Bożej obecności
musimy wiedzieć jak się modlić.
Musimy znać zasady na których
opiera się audiencja u Pana,
naszego Wszechmogącego Boga.
Wszyscy ludzie wiary byli gigantami
modlitwy. Modlitwa przynosi cuda.
Wszystkie wspa-niałe cuda
chrześcijaństwa, czasami poza
naszą wyobraźnią, są rezultatem
żarliwej modlitwy. Nigdy nie
przestanę podkreślać potrzeby
gorliwej modlitwy.
Jeżeli nauczysz się tego sekretu
porządku modlitwy, możesz być w
stanie doświadczyć właściwego
porządku Bożych błogosła-wieństw:
pomyślności twego ducha,
błogosławieństwa dobrego zdrowia
i powodzenia we wszystkim.
Zaczerpnięte z "Church Growth" - Zima 1991

Brak komentarzy: