sobota, 11 października 2014

Przezwyciężanie depresji –
Dennis Leonard

Od autora
Tysiące ludzi cierpi dzisiaj z powodu depresji. Niektórzy są nawet zamykani w szpitalach,
poniewaŜ nie potrafią juŜ funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie. Depresje nie dotyczą
tylko tego zewnętrznego świata, one pojawiają się równieŜ w kościele.
Jako pastor, Dennis Leonard widział dewastujące skutki, jakie przygnębienie i depresja
wywierają na Ciało Chrystusa. Pastor Leonard widział nowo-narodzonych Chrześcijan, którzy
nie Ŝyli zwycięsko, poniewaŜ przygnębienie okradało ich z radości i pozbawiało społeczności
z Panem. Jezus przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli i ucisku przygnębienia.
Celem publikacji Dennisa Leonarda jest, by uczyć Ciało Chrystusa, jak być "zwycięzcami" i
triumfować nad zamysłami nieprzyjaciela. Nowo-narodzeni wierzący muszą podjąć decyzję,
Ŝe juŜ dłuŜej nie będą Ŝyć w przygnębieniu. Ta ksiąŜka nauczy cię, jak PrzezwycięŜać
przygnębienie w twoim Ŝyciu.
Wstęp
JeŜeli masz radość w sercu, masz prawdopodobnie zdrowe, szczęśliwe i radosne Ŝycie. JeŜeli
radość w twoim sercu jest nieobecna, jesteś prawdopodobnie zniechęcony, samotny i
przygnębiony.
Biblia mówi, "Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza
ciało". (Przypowieści Sal. 17:22) To Słowo musisz wziąć do swojego umysłu i serca. Bóg cię
kocha, On ma wspaniały plan dla ciebie. JeŜeli nawet dzisiaj przeŜywasz trudne chwile,
musisz uwierzyć, Ŝe Bóg ma wszystko pod kontrolą i On da ci wyjście.
Definicja depresji brzmi; stan smutku, cięŜaru, albo jeŜeli ktoś upadnie na duchu i jest
obciąŜony cięŜarami Ŝycia. Bez względu na to, kim jesteś, prędzej, czy później na drodze
twojego Ŝycia stanie zniechęcenie lub przygnębienie. Nawet najmocniejsi z mocnych, od
czasu do czasu odczuwają przygnębienie. Moją modlitwą jest, aby ta ksiąŜka pomogła wam
przezwycięŜyć chwile depresji w waszym Ŝyciu.
MoŜe jesteś osobą samotną i miałaś nadzieję, Ŝe będziesz juŜ w związku małŜeńskim. MoŜe
twój biznes upada, albo lekarz przekazał ci złą wiadomość. śycie dostarcza nam
druzgoczących ciosów. PrzewaŜnie Ŝycie nie układa nam się tak, jak byśmy chcieli i to moŜe
być przygnębiające. śycie moŜe być pełne trudności, kłopotów, doświadczeń, a nawet
upadków. JednakŜe, bez względu na trudności, musisz sobie uświadomić, Ŝe przygnębienie
jest twoim wrogiem.
Masz duchowego nieprzyjaciela, który chce "kraść, zabijać i niszczyć". (Jan 10:10). To on
nastawia na ciebie pułapki, aby spowodować przygnębienie, abyś myślał, Ŝe nie warto Ŝyć.
Dlatego Jezus powiedział, „Ja przyszedłem, aby miały Ŝycie i obfitowały". (Jan 10:10). Innymi
2
słowy, masz duchowego nieprzyjaciela, który staje przeciw tobie, a jego dąŜeniem jest, aby
wykraść twoje nadzieje, twoje marzenia, i twój cel Ŝycia, abyś się poddał. Kiedy jesteś
przygnębiony, potrafisz skupiać uwagę jedynie na sobie. Przygnębienie jest wynikiem
koncentrowania uwagi na samym sobie.. Plan nieprzyjaciela polega na tym, aby cię
wyizolować, a przez to spowodować uczucie depresji. JednakŜe Jezus Chrystus, Syn Boga
śywego, przyszedł, aby dać ci Ŝycie obfite i włoŜyć w twoje serce na nowo pragnienia, które
wykradł ci nieprzyjaciel.
Zawsze, kiedy przeŜywamy jakąś stratę, bez względu na to, jaka ona jest, jesteśmy podatni na
przygnębienie. MoŜe to być strata współmałŜonka przez śmierć lub rozwód, strata dziecka,
albo przerwana relacja. JeŜeli przeŜywasz jakąś stratę, to otwiera drzwi dla przygnębienia.
MoŜe to być tylko strata ulubionego zwierzątka, strata przyjaciela, pracy, czy nawet utrata
pieniędzy! To jest przygnębiające, jeŜeli pracujesz cięŜko, a potem pieniądze znikną, jakby
pomiędzy palcami!
Przygnębienie moŜe być jednym z najbardziej dewastujących uczuć. Z własnego
doświadczenia, jako pastor wiem, Ŝe jeŜeli przygnębienie pozostanie na długo w Ŝyciu
człowieka, moŜe ono spowodować utratę chęci do Ŝycia. Przygnębienie usunie kaŜdą radość z
twojego Ŝycia.
MoŜesz dojść do takiego stanu, kiedy będzie ci obojętne, czy Ŝyjesz, czy umierasz. Właściwie
wolałbyś prawdopodobnie umrzeć. Beznadziejność jest kłamstwem z piekła. JeŜeli czujesz się
beznadziejnie, zostałeś nakarmiony kłamstwem, poniewaŜ beznadziejność nie jest dla dziecka
BoŜego!
Na kaŜdych dwudziestu ludzi w Ameryce, jeden cierpi z powodu depresji. Jest to tak
powaŜne, jak kaŜda powaŜna choroba. JeŜeli powód jest psychologiczny, jak na przykład brak
równowagi chemicznej, potrzeba ci porady lekarza. JednakŜe ja nie mówię o takich
przypadkach; ja mówię o osobie, która Ŝyje dla Boga, i popada w depresję.
Przygnębienie jest zazwyczaj znakiem, Ŝe coś nie jest w porządku, albo duchowo, albo
fizycznie, albo umysłowo. Na przykład, jeŜeli w twoim Ŝyciu duchowym wystąpi jakaś
nierównowaga, jest bardzo prawdopodobne, Ŝe owładnie cię przygnębienie. JeŜeli pomiędzy
tobą i Panem jest wszystko w porządku, masz pokój w Ŝyciu. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest
Ŝycie!
Zastanówmy się nad tym, co moŜemy zrobić, aby przezwycięŜyć przygnębienie, czy depresję.
3
Rozdział 1
Przygnębienie przychodzi na wszystkich
„Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało Ŝadnego
odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz
Ten, który pociesza uniŜonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa".
II List do Koryntian 7:5-6
Tu widzimy, Ŝe ten wielki apostoł Paweł był wielce zniechęcony. Był uciskany z kaŜdej
strony. To nie znaczy, Ŝe był chory, ale Ŝe zewsząd przeŜywał wielkie prześladowanie. JeŜeli
jesteś sługą Boga NajwyŜszego, to masz wielkie prześladowanie i uciski z kaŜdej strony. Tak
juŜ po prostu jest. śycie chrześcijańskie, to konflikt, poniewaŜ ten świat nie jest naszym
domem; my jesteśmy tu tylko przechodniami.
Apostoł Paweł miał wiele wielkich konfliktów w swoim Ŝyciu, nawet obawy od wewnątrz.
Kiedy przychodzi prześladowanie, powstaje w nas obawa, Ŝe nam się nie uda z tego wyjść i
będziemy zniszczeni. Paweł teŜ przeŜywał uciski, był przygnębiony i wielce zniechęcony; ale
w II Liście do Koryntian 7:6 jest powiedziane, Ŝe Bóg pocieszył Pawła, posyłając do niego
Tytusa.
Bez względu na to, kim jesteś i jak często się modlisz, od czasu do czasu moŜesz przeŜywać
zniechęcenie.
W obecnych czasach wszyscy mamy wiele okazji, by się zniechęcić. śycie smaga nas
codziennie. MoŜe dzisiaj czujesz się zdruzgotany pod cięŜarem twoich problemów. Wszyscy
przeŜywamy trudności, doświadczenia i prześladowania, oraz upadki. MoŜe w twoim Ŝyciu
byłeś obiektem uprzedzeń lub niesprawiedliwości. Cokolwiek cię spotyka, wiedz, Ŝe wszyscy
mamy trudności, przez które musimy przechodzić. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe uda ci się bez nich
przejść przez Ŝycie, przemyśl to jeszcze raz.
Przeszkody stają na drodze naszego Ŝycia kaŜdego dnia. Kiedy wstajesz rano z łóŜka, twoja
postawa powinna być, "ciekawe, co dzisiaj będę musiał przezwycięŜyć"! JeŜeli myślisz, Ŝe
Ŝyjesz w sprawiedliwym świecie, to jesteś w błędzie. JeŜeli myślisz, Ŝe Ŝycie będzie tylko
usłane róŜami, bo wyznałeś Jezusa swoim Panem, to się mylisz. Trudności są częścią Ŝycia.
Jak długo będziesz Ŝył, będziesz musiał przezwycięŜać trudności. Słownik określa
zniechęcenia, jako, "stracić serce, albo pozbawić kogoś odwagi". Ktoś, kto ma odwagę, mówi,
"będę walczył, aŜ do zwycięstwa"! Człowiek, który jest zniechęcony, rzuca wszystko i
wierzy, Ŝe mu się nie uda. W gruncie rzeczy chodzi o to, Ŝe albo działasz w wierze, albo w
strachu. Ja nie mówię, Ŝe jeŜeli tyjesz właściwie, zniechęcenia do ciebie nie przyjdą, bo one
przyjdą. JeŜeli Ŝyjesz właściwie, zniechęcenie puka do twoich drzwi. Nie wpuść go! Zacznij
mówić, "ChociaŜ trudności stają mi na drodze, nie zrezygnuję, aŜ zwycięŜę"!
Kiedy jesteśmy konfrontowani z nieprzyjacielem, jakim jest zniechęcenie, jesteśmy kuszeni,
by rzucić wszystko i zrezygnować z Boga. Nawet jesteśmy kuszeni, by zrezygnować z
"naszych marzeń i celów w tyciu. Nie róbmy tego! To jest kłamstwo z piekła! Biblia mówi,
"....albowiem we właściwym czasie Ŝąć będziemy bez znuŜenia". (List do Galacjan 6:9).
Nadejdzie dla ciebie czas zwycięstwa, więc uspokój siei Twój czas juŜ nadchodzi.
Nieprzyjaciel zaplanował przekonać cię, Ŝe w twojej sytuacji nie ma nadziei, albo, Ŝe nikt nie
ma tak źle, jak ty! Planem nieprzyjaciela jest to, aby przeszkodzić w twojej relacji z Bogiem,
abyś odpadł od Boga. On chce, abyś uŜalał się nad sobą i abyś, jako chrześcijanin, był
niewiele wart.
4
Na twojej drodze Ŝycia Bóg uczy cię tego, byś mu ufał. MoŜe nie podoba ci się to, co widzisz,
ale On uczy cię, jak moŜesz mieć twoje oczy zwrócone na KrzyŜ i Jemu ufać. Dotyczy to
równieŜ twojego oddawania dziesięciny, to znaczy pierwszych 10% twoich dochodów. On nie
chce twoich pieniędzy. On chce twojego serca. On chce wiedzieć, czy Mu zaufasz. JeŜeli nie
potrafisz zaufać Bogu w sprawach finansowych, jak moŜesz Mu zaufać w jakiejś innej
dziedzinie twojego Ŝycia? Przy oddawaniu Bogu dziesięciny musisz strzec się przed
zniechęceniem. Nieprzyjaciel podpowiada, "Dziesięcina nic nie daje. Dałeś swoje pieniądze
Bogu i teraz nie moŜesz sobie kupić tej nowej sukienki, czy ubrania". Musimy pamiętać, Ŝe
oddawanie dziesięciny jest jak uzdrawianie, nie zawsze widzimy je od razu, ale jest to pewien
proces. JeŜeli jesteś posłuszny w oddawaniu dziesięciny, Słowo BoŜe mówi,..- "a Bóg mój
zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie".
(List do Filipian 4:19). Nie moŜesz pozwolić, aby zniechęcenie przeszkodziło ci w
posłuszeństwie Chrystusowi.
Ja uwaŜam, Ŝe zniechęcenie jest wrogiem Nr l, który próbuje spowodować, abyśmy odwrócili
się od Pana. Wiecie, Ŝe wszyscy jesteśmy bardzo niecierpliwymi stworzeniami. My wiemy,
czego chcemy, a chcemy to mieć zaraz! JeŜeli coś nie dzieje się tak szybko, jak my chcemy,
wtedy rezygnujemy i zniechęcamy się. Czy jesteście świadomi, Ŝe jeŜeli droga zaczyna być
trudna, większość ludzi opuszcza KrzyŜ. Kiedy Jezus poszedł na KrzyŜ, wszyscy Jego
przyjaciele opuścili Go. Po zmartwychwstaniu ukazał się więcej, niŜ 500 ludziom na jednym
spotkaniu. Powiedział im, aby poszli i czekali na zesłanie mocy, ale tylko 120 z tych 500
czekało w tej górnej izbie. Nie bądźcie niecierpliwi i nie pozwólcie, aby zniechęcenie
przeszkodziło wam w zaufaniu Panu.
Zniechęcenie, to stan umysłu. Zaczyna się w umyśle, który mówi, "Bóg NIE uczyni tego, co
ja myślałem, Ŝe uczyni.". Ono wierzy w najgorsze. Zniechęcenie, to nic innego, jak
ZWĄTPIENIE I NIEWIARA.
Unicestwiamy -wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką
myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi". (II Koryntian 10:5)
Dlatego właśnie Bóg poleca nam zniszczyć kaŜdą wyniosłą rzecz, która podnosi się przeciw
poznaniu Boga. Kiedy w twoim umyśle pojawi się myśl, osadź ją, czy jest zgodna ze Słowem
BoŜym, czy jest przeciwna Słowu BoŜemu. Pole walki znajduje się w twoim umyśle. MoŜesz
czuć się tak, jakby nikt cię nie miłował, ale to nie jest prawdą, poniewaŜ jest to sprzeczne ze
Słowem BoŜym Jest to kłamstwo. Musisz swoje myśli poddać \v posłuszeństwo Chrystusowi,
a wtedy przezwycięŜysz zniechęcenie.
Kiedy pojawi się myśl, która jest przeciwna poznaniu Boga, musisz ją odrzucić. Jest takie
stare powiedzenie, które mówi, "Nie moŜesz zapobiec temu, Ŝeby ptaki nie fruwały nad twoją
głową, ale moŜesz zapobiec, aby nie zbudowały gniazda w twoich włosach". To oznacza, Ŝe
moŜesz nie być w stanie zapobiec, aby pojawiały się takie myśli, ale moŜesz zapobiec, aby się
nie zagnieździły; moŜesz takie myśli odrzucić! WyobraŜamy sobie, Ŝe idziesz ulicą i masz
ładnie ułoŜoną fryzurę. Nagle na twojej głowie ląduje ptak i próbuje zrobić sobie w twoich
włosach gniazdo. Wtedy ty mówisz, "Wynoś się stąd, precz z moich włosów". To samo
musisz robić, kiedy myśli zniechęcające, lub przygnębiające pojawiają się w twoim umyśle.
Powiedz wtedy. "Wynoście się stąd"!
Głos nieprzyjaciela zawsze próbuje cię zniechęcić i odebrać ci odwagę. To są jego duchowe
strategie przeciw nam. Chodzi mu o to, Ŝe jeŜeli uda mu się w twoim Ŝyciu zatrzymać
zniechęcenie przez jakiś czas, wtedy nie będziesz wiele wart, jako chrześcijanin. Nie moŜesz
ufać swoim odczuciom i myślom, chyba, Ŝe są one całkowicie zgodne ze Słowem BoŜym.
Tych trzech młodych Hebrajczyków robiło wszystko właściwie a znaleźli się w piecu
ognistym! Bóg jest panem naszego Ŝycia. Czasami Bóg wyrwie nas, zanim nas wrzucą do
pieca, a czasami wyrwie nas z pieca. Decyzja naleŜy do Boga, a'nie do nas. On jest panem
Ŝycia. My jesteśmy gliną, a On jest garncarzem.. Jesteśmy dziełem Jego rąk i to On kształtuje
5
nas tak, jak sam chce. MoŜe nam się to nie podobać, ale musimy być Jemu poddani i Jego
naśladować. śycie jest serią konfliktów. JednakŜe On uŜyje tych konfliktów, aby nas
formować, kierować i kształtować, abyśmy stali się takimi, jak On chce.
MoŜe powiesz, "Pastorze, jak zostałem powalony juŜ tyle razy, Ŝe nie wiem, czy jeszcze raz
potrafię powstać". Tak, potrafisz! Ty naleŜysz do Jezusa, jesteś dzieckiem Króla, i wszystko
moŜesz przez Chrystusa, który cię wzmacnia.
Jedną ze strategii nieprzyjaciela jest próba przekonania nas, abyśmy przestali chodzić do
kościoła. Jego plan polega na odizolowaniu nas, aby potem mógł nas zniszczyć. Na przykład,
jeŜeli wygarniesz z ogniska rozŜarzone węgle i rozdzielisz je, w ciągu kilku minut te węgielki
zgasną, JeŜeli pozgarniasz je razem, na nowo się rozpalą i będą płonąć. Tak samo jest w
kościele. JeŜeli oddzielisz się od Ciała Chrystusa, naraŜasz się na odejście od Boga i
ostygnięcie. To jest plan nieprzyjaciela, skierowany przeciw tobie. On chce, abyś się obraził
na kogoś, czy na coś w zborze, aby mógł cię odizolować i okraść cię ze wszystkiego, co masz.
Dlatego tak bardzo waŜne jest chodzenie w miłości i przebaczeniu. Niech twoje serce będzie
szczere przed Bogiem, bo w przeciwnym razie będziesz odizolowany i nieprzyjaciel cię
zniszczy.
W twoim Ŝyciu moŜe wydarzyć się wiele rzeczy, które cię zniechęcą. Jak zareagujesz, kiedy
przyjdzie zniechęcenie? JeŜeli chcesz szybko z tego się otrząsnąć musisz pewne sytuacje
zignorować, poniewaŜ nie moŜesz ich zmienić. Twoja praca, twoje małŜeństwo i twoja
rodzina mogą cię zniechęcać, ale ty musisz pamiętać, Ŝe takie doliny są przejściowe. Bóg
wykonuje swój plan w twoim Ŝyciu. Bez względu na to, kim jesteś, twoja wiara będzie
wypróbowana i doświadczona. JednakŜe, jeŜeli Jezus jest na pokładzie twojej łodzi,
przeprawisz się na drugą stronę!
6
Rozdział 2
Ufaj Bogu wśród burzy
Nie pozwól, aby burze Ŝycia spowodowały w tobie depresję. Musisz ufać Bogu wśród burzy.
„I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili
więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się
gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iŜ łódź juŜ się wypełniała. A On był w
tylnej części łodzi j spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię
to nie obchodzi, Ŝe giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij!
Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza, i rzekł do nich, Czemu jesteście tacy
bojaźliwi? JakŜe to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do
drugiego: Kim więc jest Ten, Ŝe i wiatr, i morze są mu posłuszne?"
(Ewangelia Marka 4:35-40)
Kiedy uczniowie byli juŜ na Morzu Galilejskim, zerwał się gwałtowny sztorm. Jezus zasnął,
więc uczniowie Go obudzili. Wtedy Jezus powiedział, "Chłopcy, co się z wami dzieje?" Oni
odpowiadają, "Czy nie widzisz tego sztormu? PrzecieŜ giniemy"! Jezus popatrzył na nich i
powiedział, "O, małowierni. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czy nie wiecie, Ŝe Ja jestem w
waszej łodzi? Ja jestem waszym Panem i Zbawicielem! Czy mi nie wierzycie? JeŜeli Jezus
jest na pokładzie twojej łodzi, bezpiecznie dojedziesz na drugą stronę!
Czy wiecie, co czekało Jezusa na drugiej stronie jeziora? Człowiek opętany przez 6000
demonów! Ten sztorm pojawił się po to, aby im przeszkodzić w otrzymaniu cudu, który
czekał na nich po drugiej stronie. Czy wierzysz Bogu i oczekujesz cudu w twoim Ŝyciu?
JeŜeli tak, to prawdopodobnie przeŜywasz w Ŝyciu burzę, która chce ci w tym przeszkodzić.
Musisz postanowić, Ŝe nie pozwolisz, aby ta burza ci przeszkodziła, bez względu na to, co
widzisz. JeŜeli przeŜywasz duchowy atak, jest to prawdopodobnie znak, Ŝe jesteś na drodze
do twojego cudu! Śpiewaj, "Alleluja"!
My sami robimy w naszym Ŝyciu wiele niemądrych rzeczy, które ściągają na nas burze, ale
my słuŜymy Bogu, który nas kocha i odnawia. On nie jest na nas zagniewany. On wszystkie
nasze błędy przemieni dla naszego dobra. Bez względu na to, kim jesteś, Ŝycie jest pełne
doświadczeń, prześladowań, trudności i burz. Zawsze przed przeŜyciem cudu będzie
opozycja. Za kaŜdym razem, kiedy w twoim Ŝyciu pojawią się wielkie kłopoty, zacznij
mówić, " Panie Jezu, co w tym przygotowujesz dla mnie? Nieprzyjaciel juŜ widzi to, co czeka
mnie po drugiej stronie, a ja jeszcze tego nie widzę i on próbuje mi przeszkodzić w
otrzymaniu mojego cudu". Musisz być zdecydowanym i trzymać się Boga!
JeŜeli w twoim Ŝyciu pojawi się zniechęcenie, a ty nic z tym nie zrobisz, to po pewnym czasie
rzucisz wszystko. Przyjdzie zniechęcenie, które okradnie cię z twoich marzeń i przeszkodzi ci
w otrzymaniu kaŜdego cudu od Boga w twoim Ŝyciu.
Pozwólcie, Ŝe przekaŜę wam słowo zachęty. Wasze cele i marzenia mogą mieć opóźnienie,
ale nie mogą być zatrzymane, jeŜeli będziecie trzymać się Pana. Musimy wzrastać w
Chrystusie. Dojrzali chrześcijanie teŜ się zniechęcają, ale szybko z tego wychodzą. Twoja
dojrzałość jest widoczna po tym, jak szybko takie uczucia ci mijają. KaŜdy z nas ma walki
duchowe. Nie zawsze układa nam się tak, jak byśmy chcieli. JednakŜe, jeŜeli trzymasz się
Jezusa, będziesz miał zawsze zwycięstwo w Chrystusie.
"śadna broń ukuta przeciw tobie nic nie wskóra, a kaŜdemu językowi, który w sadzie
przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana..." (Izajasz 54:17)
7
To, Ŝe jesteś nowo narodzonym człowiekiem, wierzącym w Jezusa Chrystusa, nie spowoduje
tego, Ŝeby Ŝadna broń nie była skierowana przeciw tobie; czasem jest tego jeszcze więcej.
Broń jest skierowana przeciw tobie, bez względu na to, kim jesteś. Nie ma sensu rozczulać się
nad tym, medytować o tym, ani być z tego powodu przygnębionym. W tym samym wierszu
jest powiedziane, Ŝe "kaŜdy język, który w sądzie wystąpi przeciw tobie, będzie potępiony".
Inaczej mówiąc, jeŜeli nawet byłbyś oskarŜony o coś, czego nie zrobiłeś, zostaniesz
uniewinniony. JeŜeli tak to wygląda, czyŜ przygnębienie ma wogóle sens? Musimy nauczyć
się ufać Bogu, nawet wtedy, kiedy nieprzyjaciel mówi o nas kłamstwa.
Słowo BoŜe mówi, Ŝe Ŝadna broń, czy kłamstwo, skierowane przeciw tobie, nic nie zdziała. A
więc nie popadaj w depresję. Nie patrz tylko na teraz, patrz dalej na drogę. Mój Bóg uŜyje
tego dla twojego dobra. Rozchmurz się.
"Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało",
(Przypowieści 17:22)
Musisz postanowić, Ŝe nie pozwolisz sobie na przygnębienie w twoim Ŝyciu. Jest ono
niszczące i śmiertelne. Twoje wyznanie powinno brzmieć, "Przygnębienie, nie masz prawa w
moim Ŝyciu. Ja jestem dzieckiem BoŜym i On przeprowadzi mnie na drugą stronę!"
Przygnębienie jest złodziejem. Musisz podjąć decyzję, Ŝe nie będziesz juŜ dłuŜej Ŝyć w
przygnębieniu. Odwróć swój wzrok od siebie, a zacznij patrzeć na Jezusa! Twoje
przygnębienie zniknie, kiedy twój wzrok skierujesz na tego, który rozwiązuje problemy, a nie
na sam problem!
Korzeniem przygnębienia jest strach. Strach przed tym, Ŝe nie uda nam się coś tak, jak
chcieliśmy. Strach przed przeszłością, teraźniejszością, lub przyszłością. Sprawa polega na
tym, Ŝe strach i wiara nie mogą działać w twoim Ŝyciu równocześnie. JeŜeli postępujesz z
wiarą, nie moŜesz postępować w przygnębieniu. Pomyśl o tym! Wiara i strach są tak
przeciwne sobie, jak biegun północny i południowy. JeŜeli twoim Ŝyciem rządzi
przygnębienie, wtedy uwaŜasz, Ŝe twoja sytuacja jest beznadziejna. Wiara mówi, "Mój Bóg
wszystkim pokieruje". Strach mówi, "wszystko wygląda na stracone". Przygnębienie mówi,
"zrezygnuj"! Wiara nigdy nie rezygnuje. Nie idź według tego, co widzisz; miej wiarę w Boga.
"Bez -wiary zaś nie moŜna podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi
uwierzyć, Ŝe On istnieje i Ŝe nagradza tych, którzy go szukają".
(List do Hebrajczyków 11:6)
Postanów dzisiaj uwierzyć, Ŝe Bóg cię kocha i pomoŜe ci, i zaufaj Mu. OdwaŜ się wierzyć
Bogu i Jego Słowu.
Łukasz 4:18-19 mówi, "Duch Pański nade mną; przeto namaścił mnie, abym zwiastował
ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,
abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana."
On przyszedł uzdrawiać skruszonych na sercu i uwalniać tych, którzy są dręczeni przez
diabła. Jezus Chrystus jest uzdrowicielem zranionych. Jezus jest tym, który zajął twoje
miejsce. On jest tym, który wziął twoje przygnębienie na siebie, kiedy poszedł do Ogrodu
Getsemane. CięŜar, który Jezus tam odczuwał, to było przygnębienie Jego umysłu i duszy.
Czy pozwolisz, aby On dzisiaj zajął twoje miejsce? Czy oddasz Mu kaŜdą sferę twojego
Ŝycia?
8
Rozdział 3
Utrzymywanie dobrego nastawienia
Oglądając niedawno program telewizyjny, widziałem ludzi zamkniętych w zakładach
psychiatrycznych, poniewaŜ nie mogli juŜ Ŝyć, jako normalne ludzkie istoty z powodu smutku
w ich Ŝyciu. Wiemy, Ŝe wszyscy przezywamy trudności w naszym Ŝyciu. Jednak nasza
postawa, kiedy mamy do czynienia z tymi trudnościami, decyduje o tym, jak z tego
wyjdziemy.
JeŜeli nasze nastawienie do trudności jest "Biada mi, jestem pokonany, nikomu nie jest tak
trudno, jak mnie", będziemy Ŝyli Ŝyciem człowieka pokonanego. JeŜeli twoja postawa jest
właściwa, będziesz mówił, " Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie wzmacnia".
(Filipian 4:13) Twoja postawa zadecyduje o tym, jak przejdziesz przez trudne czasy, próby,
doświadczenia i ogień. Twoje nastawienie moŜe równieŜ zadecydować o tym, czy wogóle
wyjdziesz z tych prób i doświadczeń.
" To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale
ufajcie, Ja zwycięŜyłem świat". (Jan 16:33)
Bez względu na to, kim jesteś, lub jaką religię wyznajesz; jeŜeli Chrystus nie jest źródłem
twojej radości, Ŝycia i pokoju, nie będziesz miał trwałego pokoju. Twój pokój nie zaleŜy od
tego, ile tabletek nasennych bierzesz,
aby przespać noc. Pokój wewnętrzny masz wtedy, kiedy Jezus Chrystus jest centrum twojego
Ŝycia.
Jaka jest twoja postawa, kiedy przychodzą próby? Czy uwaŜasz, Ŝe poniewaŜ jesteś nowo
narodzonym wierzącym, to burze znikną? JeŜeli tak myślisz, to ktoś cię źle poinformował.
Trudności, próby i doświadczenia przychodzą na wszystkich, ale Jezus powiedział, "Bądźcie
dobrej myśli. Nie pozwólcie, aby owładnęło wami zniechęcenie. Odwróćcie wasze oczy od
okoliczności, bo ja juŜ zwycięŜyłem wasze trudności i doświadczenia. NaleŜycie do mnie i Ja
dam wam zwycięstwo".
Wszyscy doświadczyliśmy juŜ chwil trudnych w naszym Ŝyciu. Jezus mówi, "Nie pozwól;
aby Ŝycie cię przygniotło. W końcu ty zwycięŜysz, jeŜeli tylko będziesz trzymać się Mnie".
Jezus powiedział, "Będziecie mieć problemy w Ŝyciu, ale nie martwcie się. Niedługo
zwycięstwo będzie naleŜeć do was". Twoje ciało będzie walczyć przeciw tobie. Twoje ciało
będzie mówić, "Popatrz na okoliczności w twoim Ŝyciu. MoŜe lepiej od razu wszystko
rzucić". Musisz zdecydować, czy chcesz wierzyć Słowu BoŜemu, czy okolicznościom, które
widzisz swoimi cielesnymi oczami.
Burze zdarzają się w Ŝyciu kaŜdego z nas, ale to twoja postawa w czasie tego sztormu
zadecyduje, czy będziesz miał zwycięstwo. JeŜeli trzymasz postawę zniechęcenia, ona w
końcu wysuszy twoje Ŝycie, zniszczy cię i skończysz w otchłani samotności i izolacji.
Nieprzyjaciel chce cię odizolować. Jak myślisz, dlaczego Bóg powiedział w Liście do
Hebrajczyków, " Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest n niektórych w
zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, Ŝe się ten dzień
przybliŜa", ( Hebr. 10:25) Dlaczego przychodzimy do kościoła? Przychodzimy, by oddawać
cześć Bogu, błogosławić i uwielbiać Go. Ponadto, kiedy zgromadzamy się razem, zachęcamy
jedni drugich i budujemy wiarę jedni drugich, będąc uczestnikami wspólnego pomazania.
JeŜeli jesteś dzieckiem Króla, twoje nastawienie powinno być, - nie mogę być pokonany i nie
zrezygnuję. Nie mówię tu o wypowiadaniu jakiejś magicznej formuły, ani o tak zwanych
siedmiu krokach do zwycięstwa. Ja mówię o poznaniu Jego i zaufaniu Jemu. Mówię o staniu
na Słowie BoŜym i na skale, którą jest Jezus Chrystus. Nie chodzi tu o jakieś magiczne słowa,
9
ani o poleganie na moim wyznawaniu. Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie; wiedzieć,
Ŝe On jest Panem wszystkiego i Ŝe On odmieni wszystko dla twojego dobra.
JeŜeli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, nie zrezygnujesz. Prawdą jest, Ŝe jesteśmy dziećmi
Króla, a nie dziećmi Ŝebraka.. Musimy przestać postępować, jak Ŝebracy. "O BoŜe, tylko
jakąś okruszynkę dla mnie". My jesteśmy dziećmi NajwyŜszego Boga. Bóg NajwyŜszy,
oznacza, Ŝe nie ma nikogo ponad Nim!.
"Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje, i ocala ich ze wszystkich udręk". (Psalm 34:18)
JeŜeli wołasz do Boga, On cię wysłuchuje, więc dlaczego chodzisz wkoło i mówisz, "Nie
wiem, dlaczego Bóg nie wysłuchał moich modlitw". "Sprawiedliwi wołają a On ich
wysłuchuje i ocala ich ze wszystkich udręk”; Ŝyjemy w świecie INSTANT i spodziewamy się,
Ŝe Bóg wykona dla nas wszystko juŜ TERAZ. Jednak Bóg nad wszystkim panuje. On zna
koniec juŜ na początku. Czy Słowo BoŜe mówi, "Wołają sprawiedliwi, a Pan wybawia ich z
niektórych kłopotów?" Nie! "Ze wszystkich ich kłopotów". A więc rozchmurz się. JeŜeli sam
Bóg powiedział, Ŝe wybawi cię ze wszystkich twoich kłopotów, dlaczego się zniechęcasz i
jesteś przygnębiony?
Czy wierzysz Słowu BoŜemu? Ono mówi, Ŝe Pan jest bliski tym, których serce jest złamane,
a wybawia utrapionych na duchu".(Psalm 34:19). JeŜeli dzisiaj jesteś przygnębiony, chcę ci
powiedzieć, Ŝe Bóg jest blisko ciebie. JeŜeli coś nie układa się tak, jak uwaŜasz, Ŝe powinno,
pamiętaj, Ŝe On jest z tobą i On nad wszystkim czuwa.
"Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich". (Psalm
34:20). W tłumaczeniu z Hebrajskiego brzmi to tak, "wiele jest ucisków sprawiedliwego".
Ucisk, to NIE jest choroba! Słowo BoŜe mówi, Ŝe wiele razy przychodzi prześladowanie,
doświadczenie, ucisk, ogień, ale Pan wyrywa nas ze wszystkiego. Deszcz pada na
sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Wiemy, Ŝe kiedy przyjdą trudne czasy, lub
przeciwności, Jezus jest tą laską, na której moŜemy się oprzeć i ramieniem, na którym
moŜemy się wypłakać, oraz Tym, który wyrwie nas z kaŜdego ognia.
ChociaŜ Słowo BoŜe mówi, Ŝe będziemy mieć uciski, On obiecał nam równieŜ, Ŝe wyrwie nas
ze wszystkich naszych trudności, kłopotów i doświadczeń. Ja wiem, Ŝe my sami sprowadzamy
na siebie wiele trudności. Jednak Bóg jest w stanie przemienić kaŜde doświadczenie ku
naszemu poŜytkowi. Wśród nieszczęść Bóg uŜyje kłopotów naszego Ŝycia, aby wyrwać z nas
osądzanie, czy denominacjonalizm, abyśmy nie wskazywali naszym kościstym palcem na
grzechy innych ludzi. Bóg nie posyła na nas nieszczęść. Jednak On moŜe ich uŜyć dla
naszego dobra, poniewaŜ On jest dobrym Bogiem.
JeŜeli kochasz Jezusa Chrystusa, niedługo zobaczysz w swoim Ŝyciu zwycięstwo. Bądź
odwaŜny, On juŜ zwycięŜył świat! JeŜeli dzisiaj miłujesz Pana, moŜesz śmiało powiedzieć,
"Moich udręk jest wiele, ale Pan wybawi mnie ze wszystkich". JuŜ czas się otrząsnąć i zacząć
ufać Mistrzowi.
Czy wiecie, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Oni odbierają sobie Ŝycie, bo uwaŜają,
Ŝe ich sytuacja jest beznadziejna. Wierzą, Ŝe nic się nie zmieni, więc mogą skończyć ze
swoim Ŝyciem. To jest kłamstwo z dna pieklą i jest to niezgodne ze Słowem BoŜym. JeŜeli
znasz Jezusa Chrystusa, to wiesz, Ŝe On zmieni to wszystko dla twojego dobra. Doliny są
tylko przejściowe. Przez te doliny przechodzimy, a nie zostajemy w nich!
"CóŜ tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któŜ przeciwko nam?" (Rzymian 8:31)
JeŜeli jesteś narodzony na nowo, to nie oznacza, Ŝe juŜ nie będziesz miał Ŝadnych trudności i
nie oznacza, Ŝe nie będziesz miał prób i doświadczeń. To oznacza, Ŝe Ŝadna broń, skierowana
przeciw tobie nic nie zdziała. Biblia wyraźnie mówi, Ŝe będzie broń, skierowana przeciw
nam. Jednak nic nie zdziała z powodu tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie.
"KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy- ucisk, czy prześladowanie,
czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwa, czy miecz? (Rzymian 8:35)
"Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego, który nas umiłował". (Rzymian 8:37)
10
Słowo BoŜe mówi nam, Ŝe wśród sztormu jesteśmy zwycięzcami. Nie dlatego, Ŝe wyznajemy
to naszymi ustami, ani przez pozytywne myślenie. Jesteśmy zwycięzcami przez Jezusa
Chrystusa, który nas umiłował i oddał za nas swoje Ŝycie. JeŜeli nie wiesz, kim naprawdę
jesteś w Chrystusie, twoje pozytywne wyznawanie będzie tylko słowami, odbijającymi się o
sufit.
" Albowiem jestem tego pewien, Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie,
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani-wysokość, ani głębokość, ani Ŝadne inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości BoŜej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym".
(List do Rzymian 8:38-39)
Jakie jest twoje podejście, kiedy nadciąga burza? Jak na nią reagujesz? Jak reagujesz, kiedy
wszystko robisz właściwie, a tu coś się rozpada? śycie przynosi niespodzianki, ale tylko ty
moŜesz podjąć decyzję, czy będziesz Ŝył Ŝyciem pełnym radości, czy teŜ będziesz miał
złamanego ducha. KaŜdy od czasu do czasu popada w przygnębienie. JednakŜe Słowo BoŜe
mówi nam, Ŝe Nie ma sytuacji beznadziejnej. Problem polega na tym, Ŝe to twój umysł
wierzy, Ŝe sytuacja jest bez wyjścia. Twój umysł podpowiada, "Ten problem jest tak
ogromny, Ŝe nie moŜe być rozwiązany". Musisz pamiętać, Ŝe nic nie jest zbyt wielkie, lub
niemoŜliwe dla Boga.
Ja uwaŜam, Ŝe najsmutniejsze i najbardziej przygnębiające chwile w moim Ŝyciu są wtedy,
kiedy wiem, Ŝe oddaję dziesięcinę, daję ofiary, modlę się, czytam Słowo BoŜe i wierzę, Ŝe
robię wszystko, co powinienem, a mimo to coś mi się nie układa. Myśl, która ciągle do mnie
powraca, jest, "Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw? Robię przecieŜ wszystko
właściwie". Łatwo jest popaść w religijność. Religia mówi, "Musisz sobie zasłuŜyć na swój
cud. Bóg zna koniec juŜ na początku, a my musimy Mu ufać i pozwolić, aby On przejął
kierownictwo. Do tego potrzebna jest nie tylko wiara, ale i cierpliwość.
JuŜ czas, abyśmy zmienili nasze nastawienie do trudnych sytuacji. Albo Ŝyjesz w radości,
albo w przygnębieniu. 5 Księga MojŜeszowa 30:19 mówi, "....PołoŜyłem dziś przed tobą Ŝycie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto Ŝycie, abyś Ŝył, ty i twoje
potomstwo". Ty dokonujesz wyboru. SłuŜyć Bogu i być błogosławionym, albo słuŜyć ciału i
być przeklętym. To jest wybór, którego tylko Ty moŜesz dokonać. MoŜesz albo postanowić
Ŝyć z sercem radosnym, które jest najlepszym lekarstwem, albo Ŝyć w depresji.
11
Rozdział 4
Słowa mają wpływ na Twoją postawę
Słowa, które wypowiadasz swoimi ustami, wpływają na twoją postawę. UwaŜaj na słowa,
które wychodzą z twoich ust. JeŜeli twoja mowa jest negatywna, jeŜeli zawsze mówisz o tym,
co robi diabeł, będziesz Ŝył w przygnębieniu. Twoje słowa albo karmią wiarę, albo karmią
przygnębienie.
Jezus powiedział, " Czy nie rozumiecie, Ŝe wszystko, co wchodzi do ust, idzie do Ŝołądka i na
zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka". (Ewangelia
Mateusza 15:17-18)
Innymi słowy, nie to cię kala, co wchodzi do twojego ciała, ale kalasz się tym, co wychodzi z
twoich ust. JeŜeli mówisz, "Nie mogę w to uwierzyć. Nie udaje mi się nic, czego dotknę.
Jestem tak zniechęcony. Nic mi nie idzie". Właśnie tym zatwierdzasz swoją przyszłość.
"JeŜeli związany jesteś przez słowa swoich ust, jesteś schwytany przez własną mowę".
(Przypowieści Salomona 6:2)
Słowa, które wypowiadasz, definitywnie kierują twoim Ŝyciem. Twój język działa, jak ster;
poprowadzi twoje Ŝycie tak, jak ster kieruje okrętem. Ja nie mówię o czymś takim, jak "tylko
wyznaj, a będziesz to miał". Nie mówię, Ŝe masz wyznawać Mercedesa, a kiedy się obudzisz
następnego dnia, będzie juŜ stał przed twoim domem. To byłby duch chciwości. Nie mówię
nawet o pozytywnym myśleniu, chociaŜ pozytywne myślenie, o którym mówi świat, zostało
wykradzione ze Słowa BoŜego i zniekształcone! Naszym pozytywnym wyznaniem jest Słowo
BoŜe! Obietnice BoŜe są "tak" i "amen". Słowo BoŜe jest bardzo pozytywne. JeŜeli będziesz
wypowiadał to, co Bóg mówi o twojej sytuacji, będziesz bardzo pozytywnym człowiekiem i
twoje wyznanie będzie teŜ pozytywne. JednakŜe nasza wiara nie jest w naszym wyznawaniu.
Nasza wiara jest w Słowie BoŜym i w Jezusie Chrystusie, który jest naszą pewną skałą.
Ja teŜ w moim Ŝyciu przeŜywałem trudne chwile i kiedy zacząłem mówić o moich
problemach, one wkrótce urosły do niebywałych rozmiarów. JeŜeli będziesz mówił o twoich
trudnościach, będziesz spoŜywał "owoc" tego, co wypowiadasz. JeŜeli Ŝyjesz Ŝyciem
pokonanego, zacznij zmieniać swoje słowa. Jakie słowa chce Bóg, abyś wypowiadał? Sposób,
w jaki moŜesz ocenić słowa w swoich ustach polega na tym, Ŝe zapytasz siebie; gdyby Jezus
stał teraz przy mnie, czy powiedziałbym to? "Och, nie wiem, czy potrafię. Wiem, Ŝe Ty
oddałeś za mnie swoje Ciało i przelałeś swoją Krew, ale ja myślę, Ŝe nie jesteś na tyle mocny,
aby poradzić sobie z tym problemem w moim Ŝyciu". Czy powiedziałbyś tak, gdyby Jezus
stał obok ciebie? Biblia mówi, Ŝe "... sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie". (Rzymian 1:17) Nie
moŜesz Ŝyć według tego, co widzisz, lub co czujesz. Raczej Ŝyj według Słowa BoŜego.
" Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg ".
(Przypowieści 18:20)
Będziesz spoŜywał owoc tego, co wypowiadasz swoimi ustami. JeŜeli zawsze będziesz mówił
negatywnie, będziesz miał Ŝycie negatywne, będziesz zniechęcony i przygnębiony. JeŜeli
będziesz mówił to, co Bóg mówi o tobie, będziesz równieŜ spoŜywał tego owoc.
„Śmierć i Ŝycie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu".
(Przypowieści 18:21)
Śmierć i Ŝycie są w twoich ustach. Słowami, które wychodzą z twoich ust wypowiadasz Ŝycie
lub śmierć.
12
Bardzo waŜnym jest, byś zapamiętał, Ŝe postawa, jaką masz w czasie sztormu przesądza o
tym, jak z tego sztormu wyjdziesz. Burze i trudności zawsze będę się pojawiać. Pytanie
brzmi, jaka jest twoja postawa w czasie burzy? Słowa, które wypowiadasz swoimi ustami
mają wpływ na twoją postawę.
JeŜeli będziesz kierował się tym, jak się czujesz, to łatwo zrezygnujesz i będziesz zniszczony.
Nie moŜesz ufać swoim uczuciom, chyba, Ŝe są zgodne ze Słowem BoŜym. "Wiesz, ja nie
czuję, czy Bóg mnie kocha". Nie ma znaczenia, jak ty się czujesz.
Nic nie moŜe odłączyć cię od miłości BoŜej. „KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy
miecz?" (Rzymian 8:35)
Tak mówi Słowo BoŜe. NIGDY nie trzymaj się ściśle uczuć! Niezwykle waŜne jest, aby
kaŜde dziecko BoŜe było świadome, Ŝe doliny są tylko chwilowe. KaŜdy sztorm minie, złe
czasy się skończą i twoje zwycięstwo jest juŜ w drodze.
Wszyscy mamy góry, na które musimy się wspinać i doliny, przez które musimy przechodzić,
ale nie moŜemy tam zamieszkać. Czym więcej mówisz o twoich problemach, tym większe
one rosną. Kiedy w twoim Ŝyciu pojawi się kłopot, zacznij mówić, " Wiele nieszczęść spotyka
sprawiedliwego, Ale Pan -wyzwala go ze wszystkich". (Psalm 34:20)
Dwunastu męŜów izraelskich wysłano, aby przeszpiegowali Ziemię Obiecaną. Czy wiecie, Ŝe
kaŜdy z nich otrzymał to, co wypowiadał swoimi ustami? Dziesięciu z nich mówiło, " Tam są
tak wielcy olbrzymowie, Ŝe nie mamy szansy ich pokonać". Jednak dwaj z tych szpiegów,
Jozue i Kaleb wrócili i mówili, "Ci olbrzymowie są wielcy, ale my moŜemy zdobyć tą ziemię!
U Boga nie ma nic niemoŜliwego".
Twoje słowa utwierdzają wiarę, albo twoje słowa utwierdzają zniechęcenie. JeŜeli przyłapiesz
się, Ŝe mówisz źle, odwróć twoje słowa. Powiedz, "przepraszam, nie chciałem tak
powiedzieć". Musisz swoimi ustami wypowiadać słowa wiary. Twoimi słowami albo
wykopiesz sobie grób, albo z pomocą Pana wykopiesz się spod problemów.
Nie wiem, jakich olbrzymów masz w swoim Ŝyciu, ale twoi olbrzymowie są niczym, w
porównaniu z naszym Bogiem. Zacznij wypowiadać to, co Bóg mówi o twojej sytuacji.
Zacznij mówić, ja jestem narodzony z Boga! Do mnie naleŜy zwycięstwo! Jestem zwycięzcą
przez Chrystusa Jezusa, który mnie kocha! "Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego,
który nas umiłował. (Rzym. 8:3 7)
Prawda jest taka, Ŝe Bóg odwróci kaŜdą sytuację na twoje dobro, jeŜeli będziesz blisko Niego.
Nieprzyjaciel zawsze stara się pociągnąć nas z powrotem do świata, skąd wyszliśmy. To jest
taktyka z piekła. Bóg ma zwycięski plan dla twojego Ŝycia. Bądź dobrej myśli!
Jesteśmy dziećmi Boga NajwyŜszego. On nad wszystkim panuje. Jaka jest twoja postawa
teraz, w czasie burzy? Twoja postawa i twoje słowa zadecydują o tym, czy będziesz chodził
w zwycięstwie, czy będziesz pokonany.
13
Rozdział 5
Uwielbianie odpędza przygnębienie
Kiedy pojawią się problemy w Ŝyciu, l Piotr 5:7 mówi, "Wszelką troskę swoją złóŜcie na
niego, gdyŜ On ma o was staranie".
Jako nowo-narodzony wierzący, musisz nauczyć się składać wszystkie swoje troski na Boga i
nie zabierać ich z powrotem. Istoty ludzkie nie są przygotowane, by znosić bóle i cięŜary tego
Ŝycia. Jezus przyszedł, by być nosicielem twoich cięŜarów. On jest tą laską, na której
moŜemy się wesprzeć i ramieniem, na którym moŜemy się wypłakać.
Musisz nauczyć się oddać swoje problemy Panu i powiedzieć, "Panie, ja naleŜę do Ciebie i
poniewaŜ Ty mnie miłujesz, oddaję Tobie te problemy. Ja zrobiłem, co mogłem, a teraz
składam je na Ciebie". Musisz nauczyć się oddać swoje problemy Jemu i zostawić je u Niego.
My lubimy przynosić nasze cięŜary do stóp krzyŜa. Jednak, kiedy wstajemy z naszych kolan,
bierzemy cięŜary z powrotem i wkładamy je na swoje barki. Musimy nauczyć się zaufać
Panu! Jakoś, kiedyś to się ułoŜy, a całe nasze zamartwianie się, strach i niepokój nic tu nie
zmieni.
Jednym ze sposobów, w jaki moŜesz zrzucić całe swoje troski na Niego, jest Ŝycie w
uwielbianiu Boga. Izajasz powiedział to tak, "...pieśń pochwalną, zamiast ducha zwątpienia".
(Izajasz 61:3) CięŜar wywiera wpływ na twojego ducha. Radość teŜ wpływa na twojego
ducha. JeŜeli pozostaniesz pod cięŜarem i w przygnębieniu przez dłuŜszy czas, to cię zniszczy
i okradnie ze wszystkiego w Ŝyciu.
Przez Uwielbianie Boga Do Zwycięstwa
Uwielbianie róŜni nas od innych religii. Gdybyś wszedł do świątyni jakiejś innej religii, nie
usłyszałbyś tam muzyki i ludzi oddających radośnie chwałę Bogu. Jako nowo-narodzeni
wierzący, jesteśmy róŜni od innych religii. Nasz Bóg poszedł do grobu, pokonał śmierć i
piekło, zwycięŜył szatana, zabrał klucze śmierci i piekła i powstał zwycięsko z grobu! On jest
jedynym, który pokonał śmierć! My moŜemy w ten sposób Go uwielbiać, poniewaŜ nasz Bóg
jest Ŝywy, a Jego imię jest Jezus Chrystus.
W Liście do Hebrajczyków 13:15 "....składajmy więc nieustannie Bogu ofiarą pochwalną".
Jak myślicie, dlaczego nazywa on to ofiarą? On nazywa to ofiarą, poniewaŜ twoje ciało
będzie się sprzeciwiać; twoje ciało nie będzie chciało chwalić Boga. MoŜesz czuć się tak, Ŝe
nie widzisz Ŝadnego powodu, by oddawać cześć Bogu i Ŝe masz prawo być przygnębionym!
Nikt za ciebie nie moŜe włoŜyć odzienia chwały. To jest coś, co ty musisz sam dla siebie
zrobić.
Psalm 22:4 mówi, "A przecieŜ Ty jesteś święty.
Przebywasz w chwałach Izraela". Uwielbianie Boga sprowadza siłę do twojego Ŝycia. Bóg
przebywa, albo zamieszkuje w chwałach swojego ludu. Nie uwielbiasz, nie masz mocy.
Dlatego kościoły, które uwielbiają Boga, oglądają moc BoŜą. Martwe, kościoły niewiele
otrzymują od Boga. NIE powinieneś przestać uwielbiać Boga, dlatego, Ŝe jesteś
przygnębiony. Właściwie, kiedy jesteś przygnębiony, wtedy powinieneś tym bardziej
uwielbiać. Czekasz, aby Bóg uczynił coś w twoim Ŝyciu, a Bóg czeka, abyś ty zrobił krok
wiary i zaczął Go wielbić i czcić. Zanurz się w uwielbianiu Boga, a zobaczysz, jak szybko
wyjdziesz z przygnębienia. Przygnębienie nigdy nie pokona kogoś, kto przychodzi stale przed
oblicze Pana w uwielbianiu i czci. Kiedy w swoim duchowym Ŝyciu dorośniesz do tego, Ŝe
14
będziesz wielbił Pana wśród doświadczeń, wtedy moŜesz być pewnym, Ŝe robisz postępy.
Kiedy nauczysz się uwielbiać Boga w doświadczeniach, wtedy to będzie Jego walka. On jest
dowódcą, a uwielbianie stawia Go na czele.
Jednym z najlepszych sposobów wyjścia ze zniechęcenia jest uwielbianie aŜ do zwycięstwa.
Paweł i Sylas byli w więzieniu i o północy (Dzieje Ap. 16), kiedy uwielbiali Pana, ich
łańcuchy opadły. Często słyszymy pytanie, "Jak długo mam uwielbiać Pana?" Uwielbiaj tak
długo, aŜ opadną twoje łańcuchy. Przestań przebywać w twoich problemach. Pomyśl o
Jezusie i uwielbiaj Go. Zniechęcenie mówi, "Bóg zapomniał o mnie. On nie troszczy się o
mnie". To jest nic innego, tylko kłamstwo. Kiedy ogarnie cię zniechęcenie, nie moŜesz w nim
trwać. Doliny są przejściowe. Zniechęcenie minie; przeczekaj. Uwielbiaj Go, aŜ łańcuchy
przygnębienia opadną.
JeŜeli naprawdę ufasz Panu, jeŜeli naprawdę chodzisz wiarą, a nie widzeniem, będziesz
prowadził Ŝycie uwielbiania. JeŜeli nieprzyjaciel wykradnie ci uwielbianie, ukradnie ci
wszystko, co masz.
Wiem, Ŝe juŜ to słyszeliśmy, jednak jest to niezmiernie waŜne, aby tą zasadę uwielbiania
wprowadzić w Ŝycie TERAZ.
Włącz jakąś ulubioną muzykę uwielbiającą i zanurz się w oddawaniu czci Panu. To zmieni
twoje nastawienie natychmiast. Zrób to teraz.
15
Rozdział 6
Zanurz się w Słowie BoŜym
JeŜeli znajdziesz się w stanie przygnębienia, sprawdź swoje osobiste chodzenie z Panem.
Jedną z pierwszych rzeczy, które nasze ciało chce robić, kiedy jesteśmy przygnębieni jest
odstawienie Biblii, zaprzestanie modlitwy i nie przychodzenie do kościoła. JeŜeli to zrobiłeś,
to lepiej postanów przychodzić do kościoła, gdzie to pomazanie ogółu moŜe pomóc ci w
uwolnieniu. Musisz zmusić się do rzeczy, których nie chciałeś robić. JeŜeli utrzymasz
codzienną społeczność z Panem, pomoŜe ci to usunąć przygnębienie z twojego Ŝycia.
Kiedy nic innego ci nie pomaga, Słowo BoŜe podniesie cię z przygnębienia. Przypowieść w
Ewangelii Marka 4:14 mówi o czterech róŜnych rodzajach ludzi i ich Ŝyciu. JeŜeli Słowo
BoŜe jest siane w ludzi, którzy są tą dobrą rolą, ono wydaje dobry owoc. JeŜeli oni nie są
dobrą rolą, nie ma teŜ dobrego plonu. Inaczej mówiąc, czym lepszą rolą jesteś, tym więcej
owocu będzie w twoim Ŝyciu. Właściwie, w Ewangelii Marka 4:20 jest powiedziane, Ŝe
niektórzy wydadzą owoc 30-krotny, niektórzy 6O-krotny, a inni 100-krotny, zaleŜnie od tego,
jak dobra jest rola.
" Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je
usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich". (Ewangelia Marka 4:14-
15)
Sprawdź swój poziom przebaczania
Czy nosisz w sercu coś, czego komuś nie moŜesz przebaczyć? JeŜeli nie przebaczysz, moŜe
cię opanować depresja. My mamy Ŝyć inaczej, niŜ Ŝyje ten świat, a to oznacza, Ŝe musimy
miłować i przebaczać nawet tym, którzy nas zranili. Twoje Ŝycie nie jest inne, niŜ moje.
Codziennie jesteśmy krzywdzeni i codziennie musimy przebaczać. Musisz sprawdzać swój
poziom przebaczania.
Bóg mówi nam w Ewangelii Mateusza 18:32-35, "Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu:
Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był
zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan
jego, i wydał go katom, Ŝeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli
kaŜdy nie dopuści z serca swego bratu swemu".
Innymi słowy, jeŜeli my nie przebaczymy tym, którzy nas skrzywdzili, On odda nas katom.
Jednym z tych katów jest depresja. Przebaczanie jest głównym źródłem Ŝycia wolnego od
przygnębienia i depresji.
Bądź odpowiedzialny
Nie odkładaj na później. Odkładanie sprawy na później spowoduje przygnębienie. Oto
przykład: Wiesz, Ŝe masz
coś zrobić, ale odkładasz to na kiedyś. Wynikiem tego jest niepokój, stajesz się niespokojny.
JeŜeli nie będziesz uwaŜny, ogarnie cię przygnębienie. JeŜeli wiesz, Ŝe masz zadanie do
wykonania, nie odwlekaj. Ja myślę, Ŝe to jest normalna tendencja, Ŝe ludzie wolą coś odłoŜyć
16
"Czemu mam to robić dzisiaj, jeŜeli mogę to zrobić jutro?" Takie podejście spowoduje w
tobie niepokój. JeŜeli wiesz, Ŝe masz coś zrobić, zrób to! Bądź odpowiedzialny.
Dawaj coś z siebie
Ostatnią rzeczą, którą mamy ochotę robić, kiedy jesteśmy przygnębieni, jest dawanie czegoś z
siebie, aby pomóc innym. Zamiast tego chcemy zanurzyć się w uŜalaniu nad sobą i mówić,
"Popatrz na moje Ŝycie. Nikt nie ma takich problemów, jak ja". Musimy przestać patrzeć na
siebie. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 10-39, "Kto stara się zachować Ŝycie swoje,
straci je, a kto straci Ŝycie swoje dla mnie, znajdzie je". Problem z depresją polega na tym, Ŝe
zwracasz uwagę tylko na siebie. "Ja jestem tak przygnębiony. Moje Ŝycie jest takie
poŜałowania godne. Nawet nie warto mi wstawać z łóŜka. Nie mam celu w Ŝyciu. Niech ktoś
pomoŜe mi, mi mi... Nikomu nie jest tak trudno, jak mnie".
Jezus powiedział, ".... jeŜeli stracisz Ŝycie dla mnie, znajdziesz je". Musisz jakoś odwrócić
oczy od siebie, a zwrócić je na pomoc komuś innemu. "Wiara bez uczynków jest martwa".
(Jakub 2:20) Nie jest trudno to czytać, ale co innego to robić. JeŜeli tego nie wprowadzisz w
czyn, nic się nie zmieni w twoim Ŝyciu.
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą -
w zanadrze wasze; albowiem, jaki sadem sadzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie,
taką i wam odmierzą". (Ewangelia Łukasza 6:38)
JeŜeli chcesz Ŝyć dobrym, zdrowym Ŝyciem, musisz dawać coś z siebie, aby pomagać innym.
JeŜeli ludzie na emeryturze zaangaŜują się w robienie czegoś dla innych, Ŝyją pełnym,
produktywnym Ŝyciem. JeŜeli nic nie robią, niektórzy z nich umierają po kilku miesiącach od
przejścia na emeryturę. Nie mają powodu, by Ŝyć, ani celu w Ŝyciu. MoŜesz mieć 20 lat, a teŜ
nie mieć celu w Ŝyciu. JeŜeli jesteś zajęty pomaganiem innym, nie będziesz miał czasu, by
martwić się swoimi problemami, ani być przygnębionym.
JeŜeli kochasz Jezusa Chrystusa i Jemu słuŜysz, On juŜ wkrótce poprowadzi cię do
zwycięstwa. Musisz nauczyć się, co to znaczy "wszelką troskę swoją złóŜcie na niego..." (l
Piotra 5:7) i przeczekać sztorm, zanim przeprawisz się na drugą stronę. Jezus powiedział, "
Albowiem jarzmo moje jest mile, a brzemię moje lekkie". ( Ewangelia Mateusza 11:30). JeŜeli
jesteś przygnębiony i zawsze utrapiony, nie jesteś w jarzmie Jezusa, jesteś w jarzmie ciała.
Wróć z powrotem do tej miłej społeczności z Panem, a Ŝycie nie będzie takie trudne.
BoŜym sposobem jest dawaj i patrz, jak będzie to wracać do ciebie pomnoŜone. Dawaj z
siebie. Chodzenie do kościoła w niedzielę jest dobre, jednak jest to niczym w porównaniu z
tym, co Bóg zrobi dla ciebie, jeŜeli czynnie zaangaŜujesz się w kościele. ZauwaŜ, jak Bóg
będzie w tobie czynił cuda i uwolni cię od przygnębienia, jeŜeli dasz coś z siebie, aby pomóc
innym. Daj coś z siebie i patrz, jak Bóg będzie ci to ponownie pomnaŜał.
Musisz nauczyć się zostawiać przeszłość za sobą
JeŜeli Ŝyjesz przeszłością, skończysz w depresji. Nawet, jeŜeli zawiodłeś Boga sromotnie,
pamiętaj, Ŝe słuŜysz Bogu, który cię kocha. On zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie
Jezusie, jeŜeli trzymamy się Jego. Nie moŜesz z jajecznicy zrobić ponownie świeŜych jajek!
Co się stało, juŜ się stał! Przeszłość jest przeszłością! Oczywiście nie zasługujesz sobie na
17
Jego łaskę, ale to właśnie jest łaska. Nie zasługujesz równieŜ na Jego miłość, ale taka właśnie
jest BoŜa miłość.
Paweł powiedział, "... zapominając o tym, co za mną, i zdąŜając do tego, co przede mną,
zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie
Jezusie." (Filipian 3:13-14)
JuŜ czas zostawić przeszłość za sobą. JeŜeli poprosiłeś Pana, aby ci przebaczył, On juŜ cię
obmył i twojej przeszłości juŜ nie ma. Teraz ty musisz ją zarzucić w tył i iść naprzód.
Zakończenie
JeŜeli jesteś juŜ na końcu twojej liny, zawiąŜ węzeł i trzymaj się. Paweł powiedział,
"Dokonawszy wszystkiego, (co potrafiłeś) ostać się". (Efezjan 6:13) Musisz stać, aŜ ręka BoŜa
zmieni twoje Ŝycie lub twoją sytuację. Trudności przyjdą i odejdą, ale ty musisz stać mocno w
wierze, wiedząc, Ŝe doliny i burze kiedyś się skończą. Nasza siła nie jest w naszym
wyznawaniu, nie jest teŜ w naszej wierze, jeŜeli ta wiara nie jest oparta w Jezusie Chrystusie.
My wiemy, Ŝe wśród burzy "On jest w naszej łodzi, więc nie mamy się czego bać. Jesteśmy
silni w potędze Jego mocy. JeŜeli teraz przeŜywasz burzę, moŜesz mieć wśród tej burzy pokój.
Zacznij mówić głośno, "Ta burza minie".
Za kaŜdym razem, kiedy postanawiamy robić coś dla Boga, będziemy mieli przeszkody. W
wyniku tego będziemy przeŜywać zniechęcenie. MoŜe będziecie chcieli się poddać. Wszyscy
to przeŜywamy. Chcieć się poddać, to naturalne uczucie. JednakŜe jest róŜnica pomiędzy
chęcią poddania się, a poddaniem się.
JeŜeli jesteś sługą Boga NajwyŜszego, twój duchowy nieprzyjaciel wystawia się, jako cel
doświadczeń i prześladowań. Dlatego, jeŜeli teraz przeŜywasz burzę, jest to znak, Ŝe jesteś na
właściwej drodze. Nie mów, "O BoŜe, nie wiem, dlaczego pozwoliłeś, aby to mnie spotkało!
BoŜe, czy nie wiesz, Ŝe ja płaciłem dziesięcinę, Ŝe byłem Ci wierny. Nie rozumie, jak mogłeś
coś takiego na mnie dopuścić!" Miej taką postawę, "Mój Bóg jest w mojej łodzi. Ja nie wiem,
dlaczego przeŜywam tą burzę, ale mój Pan jest ze mną w łodzi i On mnie przeprowadzi na
drugą stronę”.
Bóg jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. MoŜe powiesz - "Czuję się tak daleko od
Boga". Moja odpowiedź brzmi, "Bóg się nie oddalił"! On dalej jest pod tym samym adresem,
ciągle siedzi na tym samym tronie. JeŜeli czujesz się daleko od Boga, zgadnij, co się stało? Ty
się oddaliłeś! Wróć z powrotem tam, gdzie powinieneś być. Zacznij mówić, "Przygnębienie,
opuść mnie! Nie masz do mnie prawa! Jezus jest w mojej łodzi i On przeprowadzi mnie na
drugą stronę".
Jeszcze jedno, rozchmurz się i nie bierz Ŝycia tak powaŜnie. Kiedy ogarnie cię przygnębienie,
nie chcesz opuszczać domu. Raczej chcesz zamknąć drzwi, wyłączyć telefon i zanurzyć się w
Ŝalu nad sobą. Masz chęć jęczeć, pociągać nosem i płakać w samotności. "Dajcie mi paczkę
chusteczek, abym mógł uŜalać się nad sobą". To jest najgorsza rzecz, jaką moŜesz zrobić.
Zmuś się do pójścia do kościoła. Bóg zmieni twoje Ŝycie, kiedy przyjdziesz do kościoła. " Nie
opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając
sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, Ŝe się ten dzień przybliŜa". (List do
Hebrajczyków 10:25)
Będziesz musiał walczyć z twoimi uczuciami i z twoim ciałem, a być posłusznym Słowu,
które mówi Bóg. Wyjdź z domu, oglądnij coś śmiesznego, albo idź do wesołego miasteczka i
wsiądź do wagonika szybkiej kolejki. Usiądź z przodu, zapnij pasy i na pierwszym zakręcie
po rozpędzeniu zapomnisz o twoim przygnębieniu! Postanów, Ŝe NIE będziesz juŜ Ŝył w
18
przygnębieniu. Musisz wznieść się ponad przygnębienie i kłamstwa nieprzyjaciela, który
mówił ci, Ŝe twoje Ŝycie jest beznadziejne i Ŝe nie masz powodu, by Ŝyć.
Naucz się śmiać z siebie! Śmiej się z kogoś bliskiego równieŜ! Musisz wnieść do Ŝycia trochę
radości. Przestań Ŝycie traktować tak serio. Bóg stworzył nas, abyśmy cieszyli się Ŝyciem!
"..Ale w tym wszystkim zwycięŜamy przez tego (Chrystusa Jezusa), który nas umiłował".
(Rzymian 8:37). Twoje ciało będzie ci podpowiadać, abyś się odizolował. Nie rób tego! To by
cię zniszczyło. Potrzebujesz być z przyjaciółmi i pójść do zboru. Są teŜ tacy przyjaciele, od
których powinieneś trzymać się z dala, szczególnie, jeŜeli upadasz. Są tacy ludzie, którzy
popchną cię do przepaści; bo oni sami tam są, a nie chcą tam być sami!
JeŜeli jesteś na nowo narodzony, "narodzony z Boga", to jesteś zwycięzcą. Nie kaŜdy jest
narodzony z Boga, ale jeŜeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to jesteś narodzony z Boga. Nie
obchodzi mnie to, w jakiej religii powiedzieli ci, Ŝe wszystkie drogi prowadzą do Boga! Jest
tylko jedna droga do Boga, a jest to przez Krew Jego Syna, który umarł za ciebie. Jego imię
jest Jezus Chrystus. JeŜeli twoje Ŝycie jest zniszczone, Jezus ci pomoŜe, kiedy zawołasz do
Niego.
„Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięŜa świat, a zwycięstwo, które zwycięŜyło świat,
to wiara nasza. A któŜ moŜe zwycięŜyć świat, jeŜeli nie Ten, który wierzy, Ŝe Jezus jest Synem
BoŜym", (l Jan 5:4-5)
Denominacje nie są drogą do Boga. Jezus jest drogą. Religia nie jest drogą do Boga. Jezus
jest drogą do Boga. Bez względu, jakie trudności, czy doświadczenia przeŜywasz w swoim
Ŝyciu, jeŜeli jesteś narodzony z Boga, a Jezus jest twoim Zbawicielem, to masz zwycięstwo.
Słowo BoŜe mówi, " Bo u Boga Ŝadna rzecz nie jest niemoŜliwa". (Ewangelia Łukasza 1:37)
JeŜeli nie masz nadziei, moŜe przyjść przygnębienie. Bez względu na to, kim jesteś, jak się
nazywasz, jaką nazwę nosisz, albo, za kogo się uwaŜasz; jeŜeli pozwolisz sobie zabrać
nadzieję, za tym przyjdzie przygnębienie. Beznadziejny stan nie jest dla dziecka BoŜego.
Jesteś dzieckiem Boga Ŝywego, a nie martwego. Musisz pamiętać, Ŝe twoje doświadczenia są
tylko chwilowe, "...we właściwym czasie Ŝąć będziemy bez znuŜenia". (List do Galacjan 6:9).
Bóg poprowadzi cię do zwycięstwa.
Bóg jest tak wielki, Ŝe On odwróci kaŜdą złą sytuację na twoje dobro. List do Filipian 4:13
mówi, " Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie". JeŜeli Słowo BoŜe
mówi, "wszystko mogę..", bez względu na to, jak ja się czuję, mogę pokonać przygnębienie.
JeŜeli wszystko mogę, to znaczy, Ŝe mogę wznieść się ponad ponad burze mojego Ŝycia. Ja
nie mogę tego dokonać sam, muszę mieć Jego pomoc przez Jezusa, który mieszka we mnie.
Przygnębienie mówi, "Jestem pokonany, lepiej zrezygnować". Wiara mówi, "Mój Bóg mnie
kocha i On odwróci to wszystko na moje dobro. Słowo BoŜe mówi, Ŝe tak się stanie. JeŜeli
słuŜysz Bogu NajwyŜszemu, wszystko moŜe się zmienić
Bóg nie stworzył cię, abyś tonął, ale abyś pływał. On nie chce, abyś był ogonem, ale, abyś był
głową. " I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko w górze...." (5
MojŜeszowa 28:13) Nie jesteśmy dziećmi Ŝebraka, jesteśmy dziećmi Boga NajwyŜszego.
Jesteśmy współdziedzicami Króla Królów i Pana Panów!
JeŜeli czujesz się przygnębiony, lub zniechęcony, jeŜeli Ŝycie nie ma dla ciebie sensu, to
odpowiedzią dla ciebie jest Jezus. On jest tym światłem w ciemnościach", i On doprowadzi
cię do zwycięstwa, jeŜeli wezwiesz Jego imienia. JeŜeli chcesz pozbyć się przygnębienia,
skłoń swoją głowę i módl się taką modlitwą.
19
Modlitwa o uzdrowienie i odnowienie
Drogi Ojcze w Niebie, dziękuję ci, Ŝe posłałeś twojego Syna Jezusa, aby umarł na krzyŜu za
mnie. Ojcze, pokutuję ze wszystkich grzechów w moim Ŝyciu i ze wszystkich negatywnych
słów, które wypowiadałem moimi ustami. Proszę, zmień moje serce i moje nastawienie.
Proszę Cię, abyś mnie oczyścił drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Teraz rozumiem, Ŝe
wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale Ty wyrwiesz MNIE ze wszystkich. Wierzę, Ŝe
Ty masz wielki plan dla mojego Ŝycia. Panie Jezu, juŜ więcej nie chcę chodzić według tego,
co widzę. Postanawiam dzisiaj w moim sercu oddawać Tobie ofiarę chwały. Dziękuję Ci za
wyzwolenie mnie z niewoli zniechęcenia i przygnębienia. Modlę się o to w Imieniu Jezusa.
Amen

Brak komentarzy: